Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Volmacht/machtigingsbesluit behorende bij de Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer (nader te noemen: “Regeling”) en de Dienstverleningsovereenkomsten Jeugd en Wmo  (nader te noemen: “DVO’s”).]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmacht/machtigingsbesluit behorende bij de Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer (nader te noemen: “Regeling”) en de Dienstverleningsovereenkomsten Jeugd en Wmo  (nader te noemen: “DVO’s”).]
CiteertitelMachtigingsbesluit/Volmacht GR en DVO Zonder Meer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGR en DVO Zonder Meer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 171 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2019-187385

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmacht/machtigingsbesluit behorende bij de Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer (nader te noemen: “Regeling”) en de Dienstverleningsovereenkomsten Jeugd en Wmo  (nader te noemen: “DVO’s”).]

Gelet op:

artikel 171, lid 1 van de Gemeentewet als volgt luidt:

"De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte"

artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet als volgt luidt:

"De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon."

Overwegende dat:

 

 • .

  er op basis van de bovengenoemde Regeling en DVO regionaal sinds 1 februari 2014 wordt samengewerkt op het gebied van de inkoop en contractmanagement van producten en diensten op terrein van de Jeugdwet;

 

 • .

  in dit kader door de burgemeester van de gemeente Zaanstad namens de gemeente Wormerland privaatrechtelijke en feitelijke handelingen verricht moeten worden;

 

 • .

  de burgemeester van de gemeente Wormerland de burgemeester van de gemeente Zaanstad in 2016 volmacht/machtiging verleend heeft de gemeente Wormerland te vertegenwoordigen in en buiten rechte;

 

 • .

  de DVO’s voor de periode van 1 januari 2019 tot en met  31 december 2021 opnieuw worden vastgesteld en 3 maal met 1 jaar verlengd kunnen worden;

 

 • .

  er daarom aanleiding is een nieuw Volmacht-/machtigingsbesluit vast te stellen.

 

De burgemeester van de gemeente Wormerland

 

Besluit:

 

I. Aan de burgemeester van de gemeente Zaanstad op te dragen de bevoegdheid tot het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente voor zover dit noodzakelijk is ter uitoefening en uitvoering van:

• het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen, waaronder het opstellen, beheren en evalueren van Programma's van eisen/bestek en het onderhandelen met leveranciers;

• het opstellen, sluiten, beheren, evalueren, actualiseren, en indien nodig beëindigen van (concept) overeenkomsten met leveranciers voor de levering van producten en diensten op het gebied van Jeugdwet;

• het opstellen, sluiten, beheren en evalueren van intentieverklaringen en het toe laten treden van nieuwe leveranciers zoals genoemd in de DVO’s;

• het voeren van strategisch contractmanagement van de overeenkomsten, zoals bedoeld in de DVO’s;

• het vertegenwoordigen van de gemeente in de contacten met regionale of landelijke samenwerkingsverbanden, alsmede in contacten met derden, zoals bedoeld in de DVO’s.

II. Dat het is toegestaan dat de burgemeester van de gemeente Zaanstad de bevoegdheden, zoals beschreven onder punt I middels ondervolmacht en ondermachtiging opdraagt aan functionarissen aan wie op basis van het Mandaatbesluit DVO jeugd en/of Wmo ondermandaat is verleend.

III. Dat het Volmacht/machtigingsbesluit geldig is voor de duur van de DVO’s.

IV. Dat het op basis van de Dienstverleningsovereenkomst 2016-2018 genomen volmacht/machtigingsbesluit per 1 januari 2019 wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2018

de burgemeester,

P.C. Tange