Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Besluit van de burgemeester van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent het coffeeshopbeleid (Coffeeshopbeleid Wormerland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent het coffeeshopbeleid (Coffeeshopbeleid Wormerland)
CiteertitelCoffeeshopbeleid Wormerland
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Wormerland/413495/413495_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-312362

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent het coffeeshopbeleid (Coffeeshopbeleid Wormerland)

De burgemeester van de gemeente Wormerland,

 

gelet op de artikelen artikel 2:27, artikel 2:28 en artikel 2:74 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

overwegende dat op 19 juni 2019 de burgemeesters, teamchefs van de politie en de officier van Justitie in het driehoeksoverleg van het basisteam Zaanstad overeengekomen zijn dat voor de gemeente Wormerland het niet gedogen van een shishalounge en/of coffeeshop het juiste uitganspunt is,

 

B E S L U I T:

Aanvragen voor het vestigen van een shishalounge of coffeeshop af te wijzen en de aanvrager door te verwijzen naar de gemeente Zaanstad.

Definities en begrippen

Coffeeshops: Een alcoholvrije horecagelegenheid waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt.

Shishalounge: horecabedrijven die het roken van waterpijp (shisha) aanbieden.

Karakter gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland bestaat uit de kernen Jisp, Neck, Oostknollendam, Spijkerboor en Wormer, alsmede het verdere buitengebied. In totaal heeft de gemeente 16.332 inwoners verdeeld over deze dorpen. Wormer is de grootste woonkern met 13.130 inwoners. De inwoners zijn voornamelijk 20 jaar en ouder met de grootste leeftijdsgroep tussen de 40 en 50 jaar.

 

Gelet op de bevolkingsopbouw in de gemeente Wormerland en de ontwikkelingen hieromtrent mag worden aangenomen dat de lokale behoefte onvoldoende is om een shishalounge en/of coffeeshop met succes te kunnen exploiteren. Daarnaast heeft Wormerland geen streek of centrumfunctie. Deze worden opgepakt door de naastgelegen gemeenten Zaanstad en Purmerend. Beide gemeenten zijn voorzien van meerdere shishalounges en coffeeshops. Waarbij Zaanstad een shishalounge heeft net buiten de gemeentegrenzen van Wormerland aan de Zaanweg 10.

 

Wormerland heeft een divers horeca-aanbod. Hiermee wordt getracht aan de meeste behoeften te voorzien. Vanuit de lokale horeca is tot op heden geen behoefte getoond om een shishalounge of coffeeshop te willen oprichten. De verzoeken die zijn ontvangen waren afkomstig van bedrijven buiten de gemeente. Hieruit kan worden afgeleid dat dit in de horeca van Wormerland niet leeft.

 

Inkadering lokaal coffeeshop en shishalounge beleid

Het drugsbeleid ten aanzien van softdrugs van de Regering is gericht op ontmoediging, schadebeperking en beheersbaarheid. Dit beleid bestaat uit een evenwichtige benadering van het softdrugsprobleem, vanuit de vraag- en aanbodkant, de gezondheidszorg en de invalshoek van de openbare orde. Het aantal coffeeshops is de afgelopen jaren, met name in de grotere steden in ons land enorm toegenomen. Dit is (mede) een gevolg van het strafrechtelijk gedoogbeleid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van softdrugs. Vanwege de negatieve uitstralingseffecten die de vestiging van coffeeshops met zich meebrachten zijn de grotere steden het aantal coffeeshops drastisch aan het verminderen. Eén van de effecten van dit handelen is dat in toenemende mate kleine(re) gemeenten buiten het stedelijk gebied met (aanvragen tot) vestigingen van coffeeshops worden geconfronteerd. Ook is een toename van de vraag naar softdrugs te constateren: het aantal softdrugsgebruikers groeit.

 

Het roken van waterpijpen (shisha) wordt steeds populairder in Nederland. Vooral jongeren zien dit als een sociale activiteit. Landelijk gezien is er sprake van verschillende (openbare orde) incidenten bij shishalounges, zoals illegaal gokken, vernieling en de aanwezigheid en het gebruik van (soft)drugs.

Indien gemeente Wormerland de vestiging van coffeeshops effectief willen reguleren dan dient hiertoe beleid vastgesteld te zijn door het regionale Zaanse driehoeksover¬leg (Oostzaan, Wormerland en Zaanstad). Dit beleid is tevens nodig om effectief te kunnen handhaven (zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk). Uitgangspunt van dit beleid is het voorkomen dat de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en de gezondheid van de inwoners in de gemeenten nadelig wordt beïnvloed als direct of indirect gevolg van de vestiging van een coffeeshop. Vanuit dit perspectief en het karakter van de gemeente Wormerland wordt een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen niet gedoogd.

Handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestuursrechtelijk handhaven van dit beleid. Het Openbaar Ministerie is aangewezen als strafrechtelijke handhavingsinstantie. De afspraken om te gaan voor geen coffeeshops in Wormerland zijn vooraf besproken in de Zaanse Driehoek. Aanvragers voor het vestigen van een shishalounge of coffeeshop worden doorverwezen naar de gemeente Zaanstad.

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

  • 2.

    Deze regeling wordt aangehaald als: Coffeeshopbeleid Wormerland

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 26 november 2019.