Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)
CiteertitelBesluit Kwijtscheldingsregels 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Kwijtscheldingsregels 2019.

De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Cocensus/CVDR622346.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316629

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

b e s l u i t:

 

het volgende vast te stellen:

 

Het besluit kwijtscheldingsregels 2020

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Forensenbelasting;

 • d.

  Hondenbelasting;

 • e.

  Afvalstoffenheffing;

 • f.

  Rioolheffing.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  Leges;

 • d.

  Marktgeld;

 • e.

  Toeristenbelasting.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2019’ van 19 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2020.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 17 december 2019,

de griffier a.i.,

P. C. Tange

de voorzitter,

J.A. Vullings