Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk Wormerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingspecifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk Wormerland 2011
Citeertitelspecifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk Wormerland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

op 8 maart 2011 heeft het college als ingangsdatum van de specifieke subsidieregels vastgesteld 1 april 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

algemene subsidieverordening gemeente Wormerland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201101-03-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Zaankanter, 26-01-2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk Wormerland 2011

 

 

Doelstelling:

Kinderen kunnen op een veilige en uitdagende, ongedwongen, niet-schoolse manier, in een veilige sfeer en omgeving met leeftijdgenoten spelen, bewegen, zich uiten, praten, zingen, knutselen, ontdekken enzovoort. Zo'n georganiseerde ontwikkeling van taalvaardigheden, motorische, kunstzinnige en sociale vaardigheden draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen en aan een soepele overgang naar het basisonderwijs of een andere voorziening voor het kind. Een en ander wordt aangeboden in de woonkernen Wormer, Jisp, Oostknollendam en Neck in of nabij de basisscholen.

 

Definities

Het gesubsidieerde aanbod

Subsidie richt zich op een aanbod van peuterspeelzaalwerk voor kinderen uit Wormerland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

 • a.

  kinderen waarvoor geen aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag en

 • b.

  kinderen waar naar de beoordeling van de jeugdgezondheidszorg thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken (taalrisicokinderen).

Het gesubsidieerde aanbod is als volgt:

 • 1.

  voor kinderen als bedoeld onder a: wekelijks deelname gedurende twee dagdelen van drie uur, voor 40 weken in het jaar.

 • 2.

  Voor taalrisicokinderen: wekelijks deelname van 10 uur per week in drie of vier dagdelen, voor 40 weken in het jaar.

Geen subsidie wordt verleend voor kinderen voor zover aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag of waarvoor ouders een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente op grond van de Wet Kinderopvang in het kader van de arbeidsintegratie.

 

Kindplaats: twee wekelijkse dagdelen bezoek en bij taalrisicokinderen: 10 uur bezoek per week, verdeeld over drie of vier dagdelen.

 

Subsidienorm

Een bedrag per benutte kindplaats per jaar, zijnde de genormeerde kosten berekend volgens het maximum uurtarief conform de regeling voor de kinderopvangtoeslag voor dagopvang, verminderd met een eigen bijdrage van ouders volgens deze beleidsregels.

Bij benutting van een kindplaats voor een gedeelte van het jaar wordt de subsidie in principe naar rato van het aantal weken bepaald.

 

Eigen bijdrage van ouders

De aanbieder heft een ouderbijdrage van € 2,46 per uur per kind (peil 1-1-2011). Dit bedrag wordt jaarlijks (en voor het eerst per 1-1-2012) aangepast met het consumentenprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar van wijziging.

Voor taalrisicokinderen wordt in het kader van deze subsidieregeling geen eigen bijdrage geheven.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  Het aanbod vindt plaats op een of meer vestigingen in Wormerland

 • 2.

  De vestiging is verbonden aan een basisschool, wat blijkt uit het feit dat het is gevestigd in of nabij een basisschool waarmee afspraken zijn over de pedagogische visie, afstemming van het educatieve aanbod en de doorgaande lijn.

 • 3.

  De aanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met de jeugdgezondheidszorg over gerichte doorverwijzing van kwetsbare kinderen, waaronder tenminste kinderen waar thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken (taalrisicokinderen) en kinderen in een kwetsbare opvoedingssituatie.

 • 4.

  Er is een voor alle kinderen in de groep een aanbod van voorschoolse educatie die voldoet aan de door de rijksoverheid gestelde eisen voor alle kinderen.

 • 5.

  De aanbieder int de ouderbijdragen voor de gesubsidieerde peuters en rekent die met de gemeente af bij de vaststelling van de subsidie.

 • 6.

  De aanbieder houdt een administratie bij waaruit blijkt:

  • a.

   of een kind al dan niet valt onder de regeling voor de kinderopvangtoeslag

  • b.

   of de ouder in aanmerking komt voor de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang.

 

Verdeelsystematiek van subsidieplafond

Bij de verdeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Eerst voorrang voor doelgroepkinderen, daarna de andere subsidiepeuters.

 • 2.

  In volgorde van leeftijd van de kinderen (de oudere voor de jongere).

 

Nadere administratieve regels

Het college kan voor een goede uitvoering van deze regeling een administratieve regeling treffen.

 

Toepassingsdatum van deze regels en beëindiging vorige regels

Deze regeling is van toepassing vanaf een door het college te bepalen datum.

De beleidsregels subsidies peuterspeelzaalwerk 2009 worden met ingang van dezelfde datum ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 14 december 2010

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange

Toelichting bij specifieke subsidieregels peuterspeelzaakwerk Wormerland

Algemeen:

Deze specifieke subsidieregels zijn zo bondig mogelijk gehouden. Voor de doelstelling is aangesloten bij de huidige subsidieregels.

Praktische administratieve aspecten hierin niet opgenomen. Die moeten in de subsidierelatie worden ontwikkeld en vastgelegd.

 

Gesubsidieerd aanbod

De gemeente Wormerland gaat er vanuit dat peuterspeelzaalwerk voor kinderen met werkende ouders onder het kinderopvangregime (de kinderopvangtoeslag) hoort te vallen. Zodoende kan de gemeente haar subsidiebudget geheel richten op kinderen van niet-werkende ouders en op kwaliteitsverbetering.

Qua financiering ontstaat dan een onderscheid tussen toeslagpeuters en subsidiepeuters.

Sinds 2005 verstrekken de gemeenten op grond van de Wet kinderopvang aan individuele ouders een tegemoetkoming voor kosten van kinderopvang, met name als dat noodzakelijk is voor arbeidsparticipatie. Dat wil zeggen: om te zorgen dat inwoners uitstromen van een uitkeringssituatie naar een situatie waarin ze door werk zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze gemeentelijke tegemoetkoming gaat uit van de ouders en de voorliggende subsidieregeling gaat uit van het kind. De eerste mogelijkheid kan de tweede overlappen. In dat geval gaat de eerste voor de tweede.

Het gesubsidieerde aanbod bestaat in twee dagdelen per week per kind.

Voor taalrisico-kinderen is het aanbod intensiever. Uitgangspunt is dat die kinderen 10 uur per week een VVE-programma volgen. Dit is de gangbare landelijke norm voor VVE.

 

Subsidienorm

Er is voor gekozen om als subsidienorm voor het peuterspeelzaalwerk de prijs ofwel het maximumtarief aan te houden zoals dat wordt gehanteerd voor dagopvang bij de kinderopvangtoeslag. In 2010 is het maximumtarief € 6,25. Het maximumtarief 2011 is inmiddels ook bekend: € 6,36.

De kosten per reguliere kindplaats per jaar zijn € 1.526,40 (peil 2011).

Berekening: 2 dagdelen x 3 uur x 40 weken (240 uur per jaar) a € 6,36.

Het is nog discutabel of deze normering in de toekomst in de subsidieregeling houdbaar is, met name als de rijksoverheid besluit deze norm drastisch aan te passen. In dat geval kan worden overwogen de norm aan te passen met de consumentenprijsindex.

Voor taalrisicokinderen is er voor gekozen geen financiële drempel op te werpen en is de subsidie een volledige aanvulling op de te ontvangen kinderopvangtoeslag.

 

Eigen bijdrage van ouders

Er is voor gekozen om de ouderbijdrage beleidsneutraal te houden. In 2010 is de ouderbijdrage € 26,80 per dagdeel per maand gedurende 11 maanden in het jaar. Dat komt neer op € 2,46 per uur.

De ouderbijdrage per kindplaats per jaar is: € 589, -

Berekening: 2 dagdelen x 3 uur x 40 weken a € 2,46.

De ouderbijdrage per jaar is € 589,- ofwel 39% van de kosten.

De ouderbijdrage wordt voor het eerst per 1-1-2012 aangepast met het consumentenprijsindexcijfer (cpi) voor de gezinsconsumptie. Per 2012 geldt het cpi over het jaar 2010. Dit cijfer (percentage) is tijdig (voorjaar 2011) bekend.

 

Verdeelsystematiek bij subsidieplafond

De subsidieaanvrager(s) doet (doen) een opgave van te verwachten aantallen peuters per vestiging.

In principe wordt het subsidiebudget verdeeld volgens de vraag van ouders naar peuterspeelzaalwerk bij de diverse vestigingen (in de dorpskernen en bij de scholen).

Als de vraag groter is dan het subsidiebudget is er feitelijk een wachtlijst. Bij de subsidieverstrekking wordt dan eerst voorrang geven aan taalrisicokinderen. Vervolgens geldt voor de andere subsidiepeuters dat die instromen op volgorde van leeftijd waarbij de oudere voor de jongere gaat.

 

Toepassingsdatum

Volgens het gemeentelijk beleid gaat het aanbod van peuterspeelzaalwerk over van de huidige stichtingen SPW en 3PW naar kinderopvangorganisaties. Er zal een redelijke termijn nodig zijn om de overgang te realiseren. Dat heeft vooral te maken met administratie en personeel. Het is aan de betrokken organisaties om die overgang en eventuele frictie op te lossen. Omwille van een goede overgang is er voor gekozen om het college een passende ingangsdatum van de nieuwe subsidiesystematiek te laten bepalen. Die datum ligt waarschijnlijk op 1 april 2011. Tot de ingangsdatum past het college de bestaande subsidieregeling toe. Dat wil zeggen dat de beide stichtingen voor peuterspeelzaalwerk voor een deel van 2011 nog een budgetsubsidie ontvangen.