Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening erepenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening erepenning
CiteertitelVerordening erepenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-1994Onbekend

24-03-1994

De Woudenberger, 05-04-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening erepenning

De raad der gemeente Woudenberg.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 1994, nr. 7;

overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen voor de invoering van een erepenning om uiting te kunnen geven aan de waardering en erkentelijkheid t.a.v. personen en rechtspersonen, die zich voor de gemeente en/of gemeenschap in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt.

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht:

b e s l u i t

De raad der gemeente Woudenberg vast te stellen de volgende verordening:

Verordening erepenning

Artikel 1.
 • 1.

  Ingesteld wordt een EREPENNING van de gemeente Woudenberg, uitgevoerd in ZILVER.

 • 2.

  De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Woudenberg en aan de achterzijde vermelding van de naam van de begiftigde en van de datum, waarop tot toekenning is besloten.

Artikel 2.

De toekenning van de erepenning geschiedt op voorstel van burgemeester en wethouders bij besluit van de raad, dat genomen wordt in een besloten vergadering.

Artikel 3.

De erepenning wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

Als blijk van grote erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4.

Bij uitreiking van de toegekende erepenning wordt aan de begiftigde, als bewijs van verleende onderscheiding een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Artikel 5.
 • 1.

  Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam EREBOEK VAN DE GEMEENTE WOUDENBERG draagt

 • 2.

  In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de begiftigde, tevens vermeld datum en redenen, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 6.
 • 1.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.

 • 2.

  Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem uitgereikte erepenning met bijbehorende oorkonde aan burgemeester en wethouders terug te zenden.

 • 3.

  Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het in artikel 5 genoemde ereboek.

Artikel 7.

Aan de toekenning van de erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 6 vermelde.

Artikel 8.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Erepenning.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Met ingang van die dag vervalt de Verordening regelende het instellen en het toekennen van een Erepenning van de gemeente Woudenberg, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 maart 1991.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Woudenberg van 24 maart 1994.

De secretaris De voorzitter