Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening burgerinitiatief gemeente Woudenberg 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Woudenberg 2003
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente woudenberg 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2003Onbekend

25-09-2003

De Woudenberger, 07-10-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Woudenberg 2003

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 juli 2003;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening burgerinitiatief gemeente Woudenberg 2003

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad.

Artikel 2

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

Ongeldig is het verzoek dat:

 • a.

  niet door ten minste 75 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

 • b.

  een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

 • c.

  niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3
 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

 • e.

  een onderwerp waarover binnen de periode van 1 jaar voorafgaand aan het indienen van een voorstel, door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5
 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van een beschikbaar te stellen standaardformulier.

Artikel 6
 • 1.

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering, waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2.

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a kan de raad het voorstel doorzenden aan het college.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad.

 • 4.

  De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7

De burgemeester brengt elk jaar verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk, wat opgenomen wordt in het burgerjaarverslag.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Woudenberg 2003’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking, zes weken na de bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 25 september 2003.

A.F. van Leur mr. A.B.L. de Jonge

raadsgriffier voorzitter