Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ Centrum Woudenberg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ Centrum Woudenberg 2015
CiteertitelVerordening BI-zone Centrum Woudenberg 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ), art. 1, lid 1
 2. Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ), art. 7, lid 4
 3. Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

17-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2015

Onbekend.
15-04-201501-01-201501-01-2016nieuwe regeling

26-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 14-04-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ Centrum Woudenberg 2015

De raad van de gemeente Woudenberg;

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015;

 

 

gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) en gelet op de Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg tussen de gemeente Woudenberg en Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW)

 

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de :

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en

op de subsidie voor de BIZ Centrum Woudenberg 2015.

(Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2015)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Wet op bedrijveninvesteringszones;

 • b.

  BIZ: het bij deze Verordening vast te stellen gebied in de gemeente Woudenberg waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven;

 • c.

  BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet wordt verstaan;

 • d.

  BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 • f.

  Uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Woudenberg en de vereniging Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW) gesloten Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg.

Artikel 2. Aanwijzing vereniging (vereniging)

De vereniging met de naam Ondernemingsfonds DES Woudenberg (hierna: ODW) wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de Wet.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 3. Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting, zijnde een bestemmingsheffing, geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling van de BIZ.

Artikel 4. Belastbaar feit en bijdrageplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt, gedurende een periode van maximaal 5 jaren en zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst, jaarlijks geheven ter zake van binnen de BIZ gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en die in gebruik zijn voor:

  a.een publiekstoegankelijke commerciële bedrijfsvoering die vooral gericht is op ‘business to consumers’, waarbij gebruikers die medische diensten aan personen aanbieden zijn vrijgesteld van bijdrageplicht;

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van bijdrageplichtigen, waaronder voor deze Wet worden verstaan diegenen die aan het begin van het kalenderjaar in de BIZ gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken zoals genoemd in artikel 4.1. van deze verordening.

 • 3.

  De BIZ-bijdrage wordt per WOZ-object geheven. Als een ondernemer voor meerdere doorgebroken (aaneengeschakelde) panden (WOZ-objecten) is gevestigd en daar bijdrageplichtig is, wordt de bijdrageplicht slecht één maal opgelegd. Als een ondernemer voor meerdere –van elkaar gescheiden- panden bijdrageplichtig is dan wordt de bijdrageplicht voor elk van deze panden opgelegd. Als in een pand meerdere gebruikers zijn gevestigd die op grond van hun bedrijfsvoering in dat pand bijdrageplichtig zouden zijn, dan wordt de bijdrageplicht alleen opgelegd aan de hoofdgebruiker.

 • 4.

  De BIZ-bijdrage worden geheven binnen het volgende aaneengesloten gebied:

  • De Nieuwe Poort

  • Dorpsstraat

  • Geeresteinselaan 1

  • Koningin Emmastraat 1 tot en met 8 (oneven en even)

  • Kostverloren

  • Maarsbergseweg 2 tot en met 8 (even nummers)

  • ’t Schilt bedrijfsruimten op straatniveau (even nummers)

  • Schoutstraat 2

  • Stationsweg 1 tot en met 3 (oneven en even)

  • Voorstraat 1 tot en met 53 (oneven nummers) en 2 tot en met 34 (even nummers).

Artikel 5. Belastingobject

 • 1.

  Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient.

Artikel 6. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.

Artikel 7. Vrijstellingen

 • 1.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van onroerende zaken die niet bedrijfsmatig geëxploiteerd worden en in hoofdzaak bestemd zijn voor sociaal-culturele bijeenkomsten.

Artikel 8. Belastingtarief

De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak voor 2015 € 330 met een jaarlijkse verhoging van € 5 na 2015 tot en met 2019.

Artikel 9. Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10. Termijnen van heffing

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in dezelfde termijnen als bij de WOZ-heffing. Omdat de heffing in 2015 bij de tweede heffingsronde wordt verzonden naar de bijdrageplichtigen zijn in 2015 het aantal termijnen minder dan in de volgende jaren waarin de heffing al bij de eerste heffingsronde wordt verzonden naar de bijdrageplichtigen.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Artikel 12 Aanwijzing vereniging

De vereniging met de naam Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW) wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13 Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene subsidieverordening gemeente Woudenberg niet van toepassing.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 14. Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan de vereniging met de naam Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW) voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst met het plan van aanpak (Meerjaren BIZ-plan ODW) en nader uitgewerkt in het jaarlijkse activiteitenplan van ODW.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen. De subsidie wordt vastgesteld op het bedrag van de BIZ-bijdragen die bij de in artikel 4 van deze verordening genoemde bijdrageplichtigen worden ontvangen, verminderd met de geraamde perceptiekosten voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdragen zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.

 • 3.

  Indien aan het eind van een subsidiejaar een deel van de op dat jaar betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dat deel doorgeschoven naar het volgende subsidiejaar, waarbij de algemene ledenvergadering van de ODW zich over de besteding daarvan uitspreekt. Bij het einde van de status BIZ, zal de ODW het niet bestede bedrag naar rato terug betalen aan de bijdrageplichtigen die voor het laatste subsidiejaar de BIZ-bijdrage hebben betaald.

Artikel 15. Wijze van betalen

De 90% van het begrote subsidiebedrag wordt jaarlijks als voorschot betaald vóór 1 maart van het subsidiejaar. In afwijking daarvan wordt 90% van het begrote subsidiebedrag in 2015 als voorschot betaald binnen een maand na de draagvlakmeting.

Artikel 16. Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De vereniging ODW stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De vereniging ODW stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van of een wijziging van de statuten, of van verandering of beëindiging van activiteiten.

Artikel 17. Aanvraag, verantwoording en te overleggen gegevens

 • 1.

  Vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar dient een schriftelijk verzoek om BIZ-subsidie, via het vastgestelde aanvraagformulier, te worden ingediend bij het college. In afwijking daarvan dient de subsidieaanvraag in 2015 uiterlijk binnen 14 dagen, nadat formeel is vastgesteld dat er voldoende draagvlak bestaat voor heffing volgens artikel 5 van de Wet, te zijn ingediend. De aanvraag van het betreffende jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient vergezeld te gaan van een:

  • a.

   activiteitenplan;

  • b.

   begroting;

  • c.

   voorlopige lijst met bijdrageplichtigen (voor de belastinginning), en vóór 15 januari van het subsidiejaar een lijst met de bijdrageplichtigen per 1 januari van het subsidiejaar en op welk adres ze zijn gevestigd.

   Daarenboven moet de allereerste subsidieaanvraag vergezeld gaan met:

  • d.

   een exemplaar van de oprichtingsakte

  • e.

   de statuten van ODW.

 • 2.

  Het college stelt vóór 15 december van het voorafgaande jaar vast of de BIZ-subsidie wordt toegekend. In 2015 is dit 6 weken nadat het verzoek voor de BIZ-subsidie is ontvangen.

 • 3.

  Voor 1 april van het jaar volgend op het subsidiejaar, dient verantwoording te worden afgelegd over dit subsidiejaar. De schriftelijke verantwoording dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   Inhoudelijk verslag over het afgeronde subsidiejaar.

   Dit verslag bevat een beschrijving van de aard en omvang van de geleverde prestaties en producten, een vergelijking tussen de beoogde en gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

  • b.

   Een balans van het afgelopen subsidiejaar met een toelichting daarop.

  • c.

   Vastgestelde jaarrekening over het afgelopen subsidiejaar.

  • d.

   Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring van een accountant.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 18. Openbare ruimte

Voor activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte geldt het volgende:

 • 1.

  Indien in een activiteitenplan voorzien is om verandering aan te brengen op of aan gemeentelijke objecten dient dit gedetailleerd en gespecificeerd in het activiteitenplan te zijn opgenomen, zodat ze daarmee ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.

 • 2.

  Voor het aanbrengen van voorwerpen op gemeentelijke objecten in de openbare ruimte, zoals op lantaarnpalen, geldt dat deze voorwerpen het gebruik van de openbare ruimte niet mogen belemmeren noch de functie van het gebruikte gemeentelijke object veranderen, daarbij dient het gebruikte gemeentelijke object na het verwijderen van de aangebrachte voorwerpen in dezelfde staat te verkeren als voor het aanbrengen van het voorwerp.

 • 3.

  Indien in de loop van het uitvoeringsjaar van een activiteitenplan blijkt dat vanwege de realisatie hiervan gemeentelijke objecten worden beschadigd of verwijderd, dan neemt ODW dit op met het hoofd Realisatie en Beheer binnen de gemeente, daarbij geldt dat de kosten voor het herstel van schade voor rekening komt van ODW.

Artikel 19. Inwerkingtreding, verlening en citeertitel

 • 1.

  Binnen 4 weken na het vaststellen van deze verordening dient een draagvlakmeting plaats te vinden onder alle bijdrageplichtigen zoals is overeengekomen in de Uitvoeringsovereenkomst artikel 7.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking nadat voldoende steun is gebleken zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening treedt niet in werking als wordt vastgesteld dat blijkens de uitslag van de draagvalmeting geen draagvlak aanwezig is of vervalt op de dag dat wordt vastgesteld dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting geen draagvlak meer aanwezig is. De uitvoeringsovereenkomst vervalt dan op die dag.

 • 4.

  De BIZ-bijdrage wordt altijd geheven over een kalenderjaar. De datum van ingang van de heffing voor het subsidiejaar 2015 wordt met terugwerkende kracht gesteld op 1 januari 2015.

 • 5.

  Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2015 eindigt als de BIZ volgens art.13 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt beëindigd.

 • 6.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

K. Wiesenekker T. Cnossen-Looijenga