Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200801-10-2017Onbekend

25-09-2008

De Woudenberger, 30-09-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 25 mei 2008;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet sociale werkvoorziening;

besluit vast te stellen:

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   regiogemeenten: de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg;

  • c.

   Wsw-geïndiceerden: ingezetenen van de regiogemeenten die voor de Wet sociale werkvoorziening geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers.

  • d.

   cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt bij de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

  • e.

   cliëntenraad Wsw: de door de colleges van de regiogemeenten ingestelde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden;

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Doelstellingen

 • 1.

  Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 2.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid.

 • 3.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening, zodat dit bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Bevoegdheden en reikwijdte

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt een cliëntenraad Wsw opgericht, die:

 • 2.

  de colleges adviseert over onderwerpen die de totstandkoming, uitvoering en de evaluatie van Wsw-beleid betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties en bedrijfsvoering;

 • 3.

  op het terrein van gemeentelijk Wsw-beleid wordt betrokken bij de volgende onderwerpen:

  • a.

   beleid van de regiogemeenten ten aanzien van de invulling van de doelstelling ‘behoud van de Wsw-voorziening voor mensen met beperking en waar mogelijk werk bij een reguliere werkgever’;

  • b.

   beleid van de regiogemeenten ten aanzien van persoonsgebonden budget, cliëntenparticipatie en wachtlijstbeheer;

  • c.

   beleid van de regiogemeenten voor activering van Wsw-geïndiceerden op de Wsw-wachtlijst (sluitende aanpak).

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Het college vraagt de cliëntenraad Wsw in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces;

 • 3.

  Wanneer het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad Wsw, worden de redenen daarvan meegedeeld aan de cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  Het college verstrekt aan de cliëntenraad Wsw tijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft;     

 • 5.

  De aan de cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen drie weken uitgebracht.

Artikel 5 Overleg

 • 1.

  De cliëntenraad Wsw vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een derde van de leden dat nodig vindt;

 • 2.

  Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  De vergaderingen zijn openbaar;

 • 4.

  Wanneer door één van de colleges van de regiogemeenten ten aanzien van bepaalde informatie als bedoeld in artikel 4, lid 4 geheimhouding wordt opgelegd, worden de betreffende zaken in een besloten deel van de vergadering behandeld;

 • 5.

  Indien gewenst zal de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort of zijn vervanger de vergadering bijwonen voor het geven van toelichting of advies;

 • 6.

  Minimaal één maal per jaar wordt bestuurlijk overleg gevoerd waarbij de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Amersfoort aanwezig is.

Artikel 6 Benoeming en samenstelling

 • 1.

  De cliëntenraad Wsw bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen, waarvan:

  • a.

   minimaal tweederde Wsw-geïndiceerde is als bedoeld in artikel 1 Wsw,

  • b.

   maximaal eenderde werkzaam is of vrijwilliger is bij een relevante maatschappelijke organisatie.

 • 2.

  De leden hebben zitting in de cliëntenraad Wsw op persoonlijke titel. Als zij lid zijn van een maatschappelijke organisatie zullen zij in de cliëntenraad Wsw opereren zonder last of ruggespraak.

 • 3.

  De leden worden, op voordracht van de cliëntenraad Wsw, door het college van de regiogemeente waar het betreffende lid woonachtig is, benoemd.

 • 4.

  Installatie van de leden van de cliëntenraad Wsw geschiedt de eerste keer op voordracht van de colleges van de regiogemeenten.

Artikel 7 Onafhankelijk voorzitter

 • 1.

  De vergaderingen van de cliëntenraad Wsw worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die geen Wsw-geïndiceerde is en niet werkzaam is in dienst van (één van) de regiogemeenten of de Wsw-uitvoeringsorganisatie;

 • 2.

  De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar op persoonlijke titel benoemd door het college van de gemeente Amersfoort, op voordracht van de cliëntenraad Wsw en de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort. De voorzitter kan twee maal worden herbenoemd;

 • 3.

  Bij afwezigheid van de onafhankelijke voorzitter treedt de cliëntenraad Wsw in overleg met de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort over de aanwijzing van een vervanger;

 • 4.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   Vaststellen van de agenda in overleg met de secretaris;

  • b.

   Bepalen van de dag en uur van de vergadering;

  • c.

   Leiden van de vergadering;

  • d.

   Vertegenwoordigen van de cliëntenraad Wsw naar buiten.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  Het college van de gemeente Amersfoort stelt aan de cliëntenraad Wsw jaarlijks een subsidie beschikbaar waarmee de cliëntenraad Wsw redelijkerwijs de belangen kan behartigen van de in de regiogemeenten wonende Wsw-geïndiceerden;

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks toegekend op aanvraag van de cliëntenraad Wsw middels een begroting;

 • 3.

  Het college van de gemeente Amersfoort wijst een medewerker van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid aan als vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  De gemeente stelt vergaderruimte en kopieerfacilliteiten beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad Wsw;

 • 5.

  Voor het bijwonen van de vergadering wordt aan de in Amersfoort wonende leden van de cliëntenraad Wsw presentiegeld toegekend. Dit bedrag is conform de vergoeding zoals geregeld in de Verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden, commissieleden en fracties in de gemeente Amersfoort 2006;

 • 6.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de cliëntenraad Wsw bij het college van de gemeente Amersfoort een projectsubsidie aanvragen.

HOOFDSTUK 2 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening heet Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2008

K. Wiesenekker

raadsgriffier,

H.W. van den Berg

wnd. voorzitter,