Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2015’ wordt ingetrokken per 1 januari 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201501-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

De raad van de Gemeente Woudenberg,

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijbezorgingsrechten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Voorstraat 61 te Woudenberg;

 • b.

  zandgraf: een grondgraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf, urnengrafkelder bij inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • j.

  verstrooiingsplaats: ook strooiveld, is een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, urnengraf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • l.

  rechthebbende: de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • m.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • n.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg;

 • o.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • p.

  grafrecht:

  het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf, hetzij het uitsluitend recht op een particulier graf of particulier urnengraf om lijken, dan wel asbussen met of zonder urn te doen begraven en begraven houden;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten als die bedoeld de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2015’ van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016".

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 17 december 2015.

K. Wiesenekker, T. Cnossen

raadsgriffier, voorzitter

Bijlage 1 TARIEVENTABEL

 

Behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2015".

 

 

Hoofdstuk 1 Grafrechten 

§ 1 Verkrijgen van een grafrecht

1.1

Voor het verlenen van het grafrecht wordt geheven:

 

1.1.1

Op een particulier zandgraf voor een periode van 10 jaar

€  622,45

1.1.2

Op een particulier zandgraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.169,75

1.1.3

Op een particulier zandgraf voor een periode van 50 jaar

€ 2.850,10

1.1.4

Op een particulier zandgraf voor kinderen t/m 12 jaar voor een periode van 10 jaar

€ 516,50

1.1.5

Op een particulier zandgraf voor kinderen t/m 12 jaar voor een periode van 20 jaar

€ 967,30

1.1.6

Op een particulier zandgraf voor kinderen t/m 12 jaar  voor een periode van 50 jaar

€ 2.351,90

1.1.7

Op een particulier zandgraf voor kinderen van 13 t/m 18 jaar voor een periode van 10 jaar

€  622,44

1.1.8

Op een particulier zandgraf voor kinderen van 13 t/m 18 jaar voor een periode van 20 jaar

€  1.169,75

1.1.9

Op een particulier zandgraf voor kinderen van 13 t/m 18 jaar voor een periode van 50 jaar

€  2.850,10

1.1.10

Op een particulier urnenzandgraf voor een periode van 20 jaar

€ 330,65

1.1.11

Op een particuliere urnengrafkelder voor twee asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 504,55

1.1.12

Op een particuliere urnengrafkelder voor drie asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 675,15

1.1.13

Op een particulier keldergraf voor twee personen voor een periode van 50 jaar

€  5.781,30

1.1.14

Op een particulier keldergraf voor drie personen voor een periode van 50 jaar

€  7.622,50

1.1.15

Op een particuliere gedenkplaats voor een periode van 10 jaar

€ 132,30

1.1.16

Op een particuliere gedenkplaats voor een periode van 20 jaar

€ 264,60

1.1.17

Op een algemeen graf voor één persoon voor de periode van 10 jaar

€ 318,30

1.1.18

Op een algemeen graf voor kinderen tot één jaar of levenloos geboren voor de periode van 10 jaar

€ 179,95

§ 2 Verlengen van een grafrecht

1.2

Voor het verlengen van een eerder verkregen recht

voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

1.2.1

Voor een particulier zandgraf

€ 776,10

1.2.2

Voor een particulier zandgraf voor kinderen t/m12 jaar

€ 663,60

1.2.3

Voor een particulier zandgraf voor kinderen van 13 t/m 18 jaar

€ 776,10

1.2.4

Voor een particulier urnenzandgraf

€ 224,95

1.2.5

Voor een particuliere urnengrafkelder

€ 252,25

1.2.6

Voor een particulier keldergraf voor twee personen

€ 1.332,85

1.2.7

Voor een particulier keldergraf voor drie personen

€  1.743,40

1.2.8

Voor een particuliere gedenkplaats

€ 132,30

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

Werkdagen

Zaterdag

2.1.1

Van een persoon van 13 jaar of ouder in een algemeen of particulier zandgraf

€ 1.269,85

€   1.728,85

2.1.2

Van een kind van 1 t/m 12 jaar in een algemeen of particulier zandgraf voor kinderen

€ 782,28

€ 1.241,28

2.1.3

Van een kind beneden 1 jaar of van een levenloos geboren kind in een algemeen of particulier zandgraf

€ 278,62

€ 737,62

2.1.4

In een particuliere grafkelder

€  1.269,86

€ 1.728,86

 

Hoofdstuk 3 Het bezorgen van as

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn, inclusief het delven, wordt geheven:

3.1.1

In een particulier zandgraf als eerste bijzetting

of in een particuliere grafkelder

€ 589,40

3.1.2

In een particulier urnenzandgraf of in een particulier zandgraf als tweede of derde bijzetting

€ 310,75  

3.2

Voor het verstrooien van as in een particulier zandgraf of particulier urnenzandgraf of op het algemene strooiveld wordt per asbus geheven

€ 75,00

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor een eerste grafbedekking of na een wijziging wordt geheven

€ 235,75

 

Hoofdstuk 5 Opgraven en ruimen 

§ 1 Opgraven en verplaatsen

5.1.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot en brengen naar een ander particulier graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven

€ 1.812,30

5.1.2

Voor het opgraven van een asbus met of zonder urn en brengen naar een ander particulier graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven

€ 965,05

5.1.3

Voor het opgraven op rechterlijk gezag

€ 0,00

5.1.4

Voor het opgraven en dieper in dezelfde grafruimte terug plaatsen van een stoffelijk overschot (zogenaamde schudden) wordt geheven

€ 502,65

§ 2 Ruimen

5.2

Voor het ruimen op verzoek van rechthebbende en begraven van een stoffelijk overschot in een verzamelgraf wordt geheven:

 

5.2.1

Van een particulier zandgraf voor volwassenen of een particuliere grafkelder

€  1.874,50

5.2.2

Van een particulier zandgraf voor kinderen

€ 1.284,05

5.2.3

Voor het ruimen op verzoek van de rechthebbende en het uitstrooien van een asbus met of zonder urn op het algemeen strooiveld wordt geheven van een particulier urnenzandgraf of urnengrafkelder

€ 577,85

5.2.4

Voor het ruimen op verzoek van de rechthebbende en het uitstrooien van een asbus met of zonder urn op het algemeen strooiveld wordt geheven van een particulier zandgraf of grafkelder

€ 930,95

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige heffingen

6.1

Voor het voorlopen bij de begrafenis wordt geheven per elk half uur

€ 43,95

6.2

Voor het luiden van de klok wordt geheven voor elk half uur

€ 54,65

6.3

Voor het afgeven van een grafakte na verlenen, verlengen of overschrijven van grafrechten wordt geheven

€ 33,25

6.4

Voor het gebruik van het luidsprekersysteem wordt geheven voor elk uur

€ 43,95

6.5

Voor het gebruik van een groenraam bij een geopend graf wordt geheven

€ 82,50

 

Hoofdstuk 7 Gebruik uitvaartcentrum Henschoten

7.1

Voor gebruik van de grote zaal t.b.v. uitvaartdienst incl. gebruik van de familiekamer, de geluidsinstallatie, de beamer, het orgel en schoonmaak wordt geheven

€ 185,00

7.2.

Voor gebruik van de koffiekamer en keuken t.b.v. condoleance wordt geheven

€ 125,00

7.3

Voor het gebruik van het mortuarium wordt per dagdeel (0:00-12:00 c.q. 12:00-24:00) geheven

€ 50,00

7.4

Voor het gebruik van de 24-uurs kamer wordt per dagdeel (0:00-12:00 c.q. 12:00-24:00) incl. schoonmaak geheven

€  75,00

7.5

Voor het gebruik van de aflegruimte wordt per keer geheven

€ 95,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015

 

K. Wiesenekker

griffier