Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg 2016
CiteertitelVerordening Adviesraad sociaal domein Woudenberg 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 13 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 47
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3, lid 3
 3. Jeugdwet, art. 2.7
 4. Jeugdwet, art. 2.9
 5. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2016nieuwe regeling

18-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 07-03-2016

159386

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg 2016

De raad van de Gemeente Woudenberg,

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 5 januari 2016 ;

 

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, artikelen 2.7 en 2.9 van de Jeugdwet en artikel 84 van de gemeentewet;

 

Gelet op de Nota burger- en cliënten participatie in het sociaal domein van de gemeente Woudenberg

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 2016

 

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg

De gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg

De gemeente : de gemeente Woudenberg

De Adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein: de beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet

Beleidsveld sociaal domein: onderwerpen die gericht zijn op de maatschappelijke ontwikkeling van de inwoners van Woudenberg

Huishoudelijk reglement: document waarin de samenstelling en nadere werkafspraken, die niet in deze verordening zijn voorzien, zijn uitgewerkt

Artikel 2 Reikwijdte van de regeling

Er is een Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Woudenberg. Deze regeling is van toepassing op de organisatie van de Adviesraad.

Hoofdstuk 2 Taken en Bevoegdheden

Artikel 3 Taak Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren , die van belang zijn voor het sociaal domein.

Artikel 4 Bevoegdheden- Adviesrecht

 • 1.

  De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college over onderwerpen betreffende het sociaal domein, waarbij de belangen van verschillende doelgroepen worden meegenomen om te komen tot een integrale afweging ;

 • 2.

  De Adviesraad vertaalt ervaringen van inwoners en doelgroepen in gevraagd of ongevraagd advies aan het college.

 • 3.

  De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben; met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen;

 • 4.

  Het college stelt de Adviesraad op een zodanige wijze in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming;

 • 5.

  Het college geeft binnen vier weken een schriftelijke reactie op een aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen gemotiveerd afwijken van dit advies;

 • 6.

  Als de termijnen zoals hierboven beschreven niet realistisch zijn vanwege de ontwikkelingen in de wetgeving of jurisprudentie wordt in afwijking van deze termijnen zo spoedig mogelijk informatie gegeven door het college en geeft de Adviesraad zo spoedig mogelijk advies zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 5 Bevoegdheden-Informatierecht

 • 1.

  De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van onderzoeken, enquêtes en rapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein;

 • 2.

  De Adviesraad krijgt van het college tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zal er een mondelinge toelichting gegeven worden over lopend beleid.

Hoofdstuk 3 Samenstelling en Uitvoering

Artikel 6 Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen binnen het sociaal domein;

 • 2.

  De Adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden en een onafhankelijk voorzitter;

 • 3.

  De Adviesraad wordt ondersteund door een onafhankelijk secretarieel ondersteuner;

 • 4.

  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Woudenberg;

 • 5.

  De leden bekleden geen functie voor of in een organisatie binnen het kader van een door de gemeente Woudenberg gefinancierde voorziening of organisatie binnen het Sociaal Domein.

Artikel 7 Voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van 3 jaar Benoemingen kunnen éénmaal met eenzelfde periode worden verlengdZittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien;

 • 2.

  Leden moeten inwoner zijn van de gemeente Woudenberg;

 • 3.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de Adviesraad het college verzoeken om het betreffende lid of leden te ontslaan en kan de Adviesraad een nieuw lid voordragen voor benoeming;

 • 4.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van benoeming;

 • 5.

  Het college kan, na het horen van de Adviesraad, besluiten tot ontheffing van het gestelde in artikel 7 lid 2.

Artikel 8 Budget Adviesraad

 • 1.

  Ten behoeve van de Adviesraad wordt door het college jaarlijks een budget beschikbaar gesteld;

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebrachtdie verband houden met het secretariaat, deskundigheidsbevordering, vergoedingen, het inwinnen van advies en verdere kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden van de Adviesraad.

Artikel 9 Ontslag

 • 1.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen;

 • 2.

  Een lid dat ophoudt ingezetene van de gemeente Woudenberg te zijn, houdt op lid van de Adviesraad te zijn, met uitzondering van het gestelde in artikel 7 lid 5;

 • 3.

  Een lid dat door de Adviesraad voorgedragen wordt voor ontslag , kan door het college ontslagen worden indien het college de motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de voordragende partij.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviesraad bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte vinden beraadslagingen plaats, die openbare belangen kunnen schaden en beraadslagingen over aangelegenheden als bedoeld in artikel 13 of over aangelegenheden die naar hun aard daarmee gelijk te stellen zijn;

 • 2.

  Het advies van de Adviesraad is openbaar nadat het college over het advies heeft beraadslaagd;

 • 3.

  De vergaderdata van de commissie- en raadsvergaderingen worden tijdig bekend gemaakt en gecommuniceerd met de Adviesraad.

Artikel 11 Geheimhouding

 • 1.

  Het college kan geheimhouding opleggen omtrent aangelegenheden, die hij aan de Adviesraad voorlegt, onder verwijzing naar artikel 86 van de Gemeentewet. Deze geheimhouding geldt totdat zij door het college of de gemeenteraad is opgeheven. De periode van opgelegde geheimhouding vervalt automatisch wanneer de termijn van vier weken van reageren door de gemeente op een advies van de Adviesraad verstrijkt, tenzij anders overeengekomen;

 • 2.

  De geheimhouding wordt door alle leden van de Adviesraad in acht genomen totdat zij door het college, dan wel raad, of door de Adviesraad is opgeheven.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 geschillen

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 13 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 14 Communicatie

De Adviesraad verzorgt zelf, in afstemming met het college, de communicatie met betrekking tot hun activiteiten.

Artikel 15 Evaluatie

De Adviesraad evalueert jaarlijks met het college hun functioneren.

Artikel 16 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als : ‘’Verordening Adviesraad sociaal domein Woudenberg 2016’’.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2016.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2016 :

K. Wiesenekker T. Cnossen

raadsgriffier voorzitter