Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Winkeltijdenverordening Gemeente Woudenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Gemeente Woudenberg
CiteertitelWinkeltijdenverordening Gemeente Woudenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Winkeltijdenverordening Woudenberg 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet 1996
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

18-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend.
09-10-199601-01-2015Onbekend

26-09-1996

De Woudenberger, 1-10-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Woudenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juni 1996; gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gehoord de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort; besluit vast te stellen de

Winkeltijdenverordening gemeente Woudenberg

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een verzoek om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van b en w onder vermelding van de naam en het adres van de voorgenomen rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekking of wijziging van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of de woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel , eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste zes, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, feestdagen per kalenderjaar, voor zover deze dagen niet op zondag vallen.

Artikel 7 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste of Tweede Kerstdag, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, ten beohoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Intrekking Winkelsluitingsverordening

De Winkelsluitingsverordening wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening gemeente Woudenberg”.