Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Destructieverordening gemeente Woudenberg 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Woudenberg 2010
CiteertitelDestructieverordening gemeente Woudenberg 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijswet voor dieren, artikel 81h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2010Onbekend

04-11-2010

De Woudenberger, 24-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Woudenberggelezen het voorstel d.d.10 september 2010 van burgemeester en wethouders;gelet op artikel 81h van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren besluit; vast te stellen de

Destructieverordening gemeente Woudenberg 2010

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren;

 • b.

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: krachtens artikel 81h, eerste lid, onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren.

 • d.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooien volièredieren, duiven en vissen.

  Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.

  Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2: Verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan.

Artikel 3: Aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4: Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5: Toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6: Intrekking oude verordening:

De destructieverordening vastgesteld op 24 maart 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Woudenberg 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudenberg op 4 november 2010.

K.Wiesenekker J.G.P. van Bergen

griffier burgemeester

Toelichting

De destructie van dieren en dierlijk afval dient de hygiëne en voorkomt zoveel mogelijk dat de gezondheid van mensen in gevaar komt. Ook de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt hierdoor beperkt. In de bestaande verordening bestond de wettelijke grondslag voor de verordening uit de Destructiewet. Deze wet is inmiddels ingetrokken en vervangen door de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD).

In de GWWD is sprake van gezelschapsdieren. Dit zijn dieren die legaal in Nederland gehouden mogen worden. Naast honden en katten gaat het ook om vissen, muizen, bepaalde soorten reptielen, etc. Het is de eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier die de afweging maakt om het dier al dan niet voor destructie aan te bieden bij de gemeente.

Voor gezelschapsdieren die de eigenaar laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, zorgt de dierenarts dat het dier ter verwerking wordt aangeboden.

Ingeval sprake is van een besmettelijke dierziekte waarvoor maatregelen getroffen moeten worden, dan voorziet artikel 5 hierin. Op grond van artikel 81h, vijfde lid van de GWWD kan de Minister dan aanwijzingen geven.