Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent financiën Verordening gemeente Woudenberg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent financiën Verordening gemeente Woudenberg 2017
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Woudenberg 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening gemeente Woudenberg 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-225076

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent financiën Verordening gemeente Woudenberg 2017

De raad van de gemeente Woudenberg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Woudenberg 2017:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  afdeling : iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college;

 • -

  administratie : het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

 • 1.

  De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

 • 3.

  De beleidsindicatoren bevatten tenminste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de lasten en baten per programma weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten per programma weergegeven.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde krediet weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening en begroting wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie.

 • 4.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.

Artikel 4. Kaders begroting

Het college biedt aan de raad een kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze kadernota vervolgens vast.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3.

  Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden met meer dan € 10.000 bij geautoriseerde lasten of geautoriseerde investeringskredieten tot € 250.000 en met meer dan € 25.000 bij geautoriseerde lasten en geautoriseerde investeringskredieten (inclusief eventuele bijramingen) hoger dan € 250.000. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 4.

  Bij de behandeling van tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid.

 • 5.

  Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.

 • 2.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en de lasten per programma;

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c.

   het totale saldo van de baten en de lasten volgend uit de onderdelen a en b;

  • d.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en het resultaat, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

 • 3.

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten op productniveau in de begroting groter dan € 10.000 toegelicht.

 

Artikel 7. Informatieplicht

Het college besluit niet over:

 • a.

  de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan € 50.000;

 • b.

  het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000 (met uitzondering van achtervang van leningen aangegaan door woningcorporatie Vallei Wonen, zie artikel 13 lid 5); en

 • c.

  het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Artikel 8. EMU-saldo

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3.

  Een saldo voor agio of disagio wordt lineair in 5 jaar afgeschreven.

Artikel 10. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een extracomptabel systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen en reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa, de overheadkosten, de rente van de inzet van vreemd vermogen, gederfde inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid, en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3.

  Voor de rentetoerekening aan de activa wordt het vastgestelde rekenrentepercentage gebruikt dat bij de begroting wordt berekend.

 • 4.

  Overheadkosten die kunnen worden toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden bekostigd met een specifieke uitkering of subsidie (zoals grondexploitaties) worden apart geadministreerd en in de desbetreffende verantwoordingen over de besteding toegerekend aan die activiteiten.

 • 5.

  Overheadkosten die kunnen worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, worden binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.

 • 6.

  Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen, en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, voor zover dat niet activiteiten als bedoeld in het vierde en vijfde lid betreffen, wordt uitgegaan van een percentage van de totale loonkosten. Dit percentage wordt jaarlijks tijdens het begrotingsproces berekend.

Artikel 11. Prijzen economische activiteiten

 • 1.

  Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden wordt tenminste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd.

 • 3.

  Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.

 • 4.

  Raadbesluiten met de motivering van het publiekbelang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van:

  • a.

   leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;

  • b.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;

  • c.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;

  • d.

   een bevoordeling van sociale werkplaatsen;

  • e.

   een bevoordeling van onderwijsinstellingen;

  • f.

   een bevoordeling van publieke media-instellingen; en

  • g.

   een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing en rechten.

 • 2.

  Het uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven voor belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing en rechten is dat deze volledig de kosten dekken, tenzij zwaarwegende redenen een afwijking van dit uitgangspunt rechtvaardigen.

 • 3.

  De besluiten voor het vaststellen en/of wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 13. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht:

  • a.

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en

  • b.

   er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

 • 3.

  Bij het verstrekken van een garantie wordt een voorziening ten laste van de begroting gevormd ter grote van het risico dat de gemeente met de garantie loopt. Als in de begroting niet is voorzien in budget voor deze voorziening dan doet het college vooraf aan de garantieverlening een voorstel aan de raad voor een begrotingswijziging.

 • 4.

  Met de WSW is een gelimiteerde achtervangovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, uitsluitend voor leningen aan te gaan door woningcorporatie Vallei Wonen waarbij hun leningenportefeuille maximaal € 50 miljoen mag bedragen (medio 2014 bedraagt de leningenportefeuille van Vallei Wonen circa € 44 miljoen).

Hoofdstuk 4. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 14. Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 15. Financiële organisatie

Het college draagt zorgt voor:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan (deel)programma’s;

 • g.

  het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;

 • h.

  het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en

 • i.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

Artikel 16. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking. Ook wordt voor het rechtmatig zijn van de baten en lasten en de balansmutaties de rechtmatigheid van de beheershandelingen getoetst. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 17. Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De Financiële verordening gemeente Woudenberg 2016 (raad 2 december 2016) wordt ingetrokken.

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2017. De financiële stukken voor begrotingsjaar 2017 en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Woudenberg 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 21 december 2017.

K. Wiesenekker

raadsgriffier

T. Cnossen

voorzitter

Bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 9:

Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met economisch nut

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

 

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

 

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  maximaal 60 jaar: rioleringen;

 • b.

  10 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;

 • c.

  40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;

 • d.

  40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • e.

  10 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;

 • f.

  25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;

 • g.

  25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • h.

  15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;

 • i.

  15 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;

 • j.

  10 jaar: telefooninstallaties;

 • k.

  5 jaar: automatiseringsapparatuur;

 • l.

  15 jaar: kantoormeubilair en schoolmeubilair;

 • m.

  10 jaar: motorvaartuigen;

 • n.

  10 jaar: zware transportmiddelen en schuiten;

 • o.

  10 jaar: aanhangwagens, personenauto’s en lichte motorvoertuigen.

 

Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met maatschappelijk nut

 

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  maximaal 30 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;

 • b.

  maximaal 40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;

 • c.

  maximaal 40 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;

 • d.

  maximaal 25 jaar: geluidswallen;

 • e.

  20 jaar: openbare verlichting (armaturen);

 • f.

  40 jaar: openbare verlichting (masten);

 • g.

  10 jaar: straatmeubilair;

 • h.

  maximaal 40 jaar: waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing;

 • i.

  15 jaar: pompen en gemalen.