Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent coffeeshops Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent coffeeshops Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg
CiteertitelBeleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 174 van de Gemeentewet
 2. artikel 13b van de Opiumwet
 3. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2018nieuwe regeling

18-06-2018

gmb-2018-198330

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent coffeeshops Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg

De burgemeester van de gemeente Woudenberg;

 

Overwegende dat:

 • het landelijk drugsbeleid richt zich op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving en de samenleving. Op grond van de Opiumwet is het verboden om zowel softdrugs als harddrugs te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/ of vervaardigen, of dit nu vanuit een coffeeshop gebeurt of niet.

 • op landelijk niveau wordt onderkend dat er maatregelen getroffen dienen te worden om de overlast en criminaliteitsrisico’s rondom coffeeshops beter in de hand te houden;

 • een coffeeshop het probleem van verkoop van drugs aan minderjarigen niet oplost;

 • de productie en handel van softdrugs moet worden bestreden, onder meer met het Regionale Hennepconvenant;

 • de aanwezigheid van een coffeeshop ongewenste effecten kan hebben voor het sociale leven in een gemeente, het woon- en leefklimaat in de omgeving en de openbare orde en veiligheid;

 • in de stedelijke gemeente Amersfoort coffeeshops aanwezig zijn om aan de behoeften van gebruikers uit Woudenberg te voldoen;

 • onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatig gebruik van cannabis (Marihuana, wiet en hasj) ongezonder is dan in het verleden werd aangenomen, doordat het onder meer kan leiden tot psychotische stoornissen.

 • de gemeente Woudenberg vanuit het oogpunt van volksgezondheid het wenselijk vindt de verkoop en het gebruik van softdrugs met name aan de jeugd tegen te gaan;

 • vestiging van een coffeeshop past niet bij het (plattelands)karakter van de gemeente Woudenberg.

 

Gelezen

het besluit van burgemeester en wethouders van 18 juni 2018;

 

Gelet op

 • -

  artikel 174 Gemeentewet, 13b Opiumwet en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de landelijke Richtlijn inzake opsporings- en vervolgingsbeleid Opiumwet (i.c. (BI)AHOJ-G criteria);

 • -

  het besluit van de raad van de gemeente Woudenberg van 26 juni 2008;

B e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende “Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg”.

 

Artikel 1 Nuloptie coffeeshops

In de gemeente Woudenberg mogen geen coffeeshops worden gevestigd.

Artikel 2 Intrekking

Het “Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement” (vastgesteld op 26 juni 2008) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Woudenberg.

 

Aldus vastgesteld op 18 juni 2018

Burgemeester van Woudenberg

T. Cnossen