Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening van de gemeent Woudenberg houdende regels omtrent doelgroepen (Doelgroepenverordening Gemeente Woudenberg)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeent Woudenberg houdende regels omtrent doelgroepen (Doelgroepenverordening Gemeente Woudenberg)
CiteertitelDoelgroepenverordening gemeente Woudenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
 4. artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201901-12-2020nieuwe regeling

11-07-2019

gmb-2019-176583

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeent Woudenberg houdende regels omtrent doelgroepen (Doelgroepenverordening Gemeente Woudenberg)

De raad van de gemeente Woudenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; artikelen 1.1.1 en 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening

 

besluit:

 

vast te stellen de Doelgroepenverordening Gemeente Woudenberg

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Sociale huurwoning: Sociale huurwoningen zijn woningen voor de doelgroepen van beleid van de Nederlandse woningcorporatie, onder de huurliberalisatiegrens (720 euro) en die conform de Woningwet passend toegewezen worden op basis van het inkomen van de doelgroep. Voor Woudenberg betekent dit, in het huidige huurtoeslagbeleid, bij deze samenstelling van het woningzoekendenbestand, een huurprijs van 607,46 euro (1/2 persoonshuishoudens) of 651,03 euro (3 of meerpersoonshuishouden)(prijspeil 2019).

 • b)

  Sociale/Goedkope koopwoning: een koopwoning met een koopprijs vrij op naam (VON) van ten hoogste € 200.000,- die in aanmerking komt voor een lagere sociale grondprijs per m2. Indexering van deze VON-prijs vindt jaarlijks plaats. Indien deze woning een lagere energieprestatie coëfficiënt (EPC) heeft, of een ‘nul op de meter woning’ betreft, dan wat op dat moment wettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is, dan kan de maximale koopprijs vrij op naam met maximaal € 20.000 worden verhoogd.

 • c)

  Middenhuur woning: Geliberaliseerde woning voor middenhuur: huurwoning met een aanvangshuurprijs van tenminste het bedrag, bedoeld in art. 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag en ten hoogste een bedrag van € 950,00. Gemeentelijke indexering van deze maximale huurprijsgrens gebeurt aan de hand van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, vanaf 1 januari 2019 (jaarmutatie).

 • d)

  Onzelfstandige woonruimte: woonruimte welke niet door één persoon of één huishouden kan worden bewoond, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte (zoals een eigen voordeur, keuken, toilet en badkamer), welke voorzieningen gedeeld worden met anderen, met uitzondering van een kamer in een verzorgings- of verpleeghuis.

 • e)

  Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580, hierna te noemen gbo, is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik.

 • f)

  Huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen conform artikel 4 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

 • g.

  Huishoudeninkomen: (gezamenlijke) verzamelinkomen(s) als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van het huishouden, of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 in het peiljaar

 • h.

  Peiljaar: kalenderjaar voorafgaand aan de datum van start bouw van de betreffende woning.

Artikel 2 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen zijn huishoudens met een Huishoudeninkomen zoals bedoeld in de Woningwet 2015.

Artikel 3 Doelgroep sociale/goedkope koopwoningen

De doelgroep voor sociale/goedkope koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de in- schrijfprocedure voor de desbetreffende woning(en) een gezamenlijk Huishoudeninkomen van maximaal € 60.000,- bruto hebben. Het college van burgemeester en wethouders kan dit norminkomen jaarlijks aanpassen.

Artikel 4 Doelgroep middenhuur woningen

De doelgroep voor middenhuur woningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure voor de desbetreffende woning(en) een gezamenlijk Huishoudeninkomen van maximaal € 60.000,- bruto hebben. Het college van burgemeester en wethouders kan dit norminkomen jaarlijks aanpassen.

Artikel 5 Prijs-/kwaliteitsverhouding

 • 1.

  Een onzelfstandige woonruimte dient een oppervlakte van ten minste 18 m2 gbo te hebben.

 • 2.

  Een sociale huurwoning tot de kwaliteitskortingsgrens, als bedoeld in art. 20, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, dient een woonoppervlakte van ten minste 30 m2 gbo te hebben.

 • 3.

  Een sociale huurwoning tot de 1e aftoppingsgrens, als bedoeld in art. 20, tweede lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, dient een woonoppervlakte van ten minste 40 m2 gbo te hebben.

 • 4.

  Een sociale huurwoning tot de 2e aftoppingsgrens, als bedoeld in art. 20, tweede lid, onder b, van de Wet op de huurtoeslag, dient een woonoppervlakte van ten minste 45 m2 gbo te hebben.

 • 5.

  Een sociale huurwoning boven de 2e aftoppingsgrens tot de grens , bedoeld in art. 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag dient een woonoppervlakte van ten minste 55 m2 gbo te hebben.

 • 6.

  Een sociale/goedkope koopwoning dient een oppervlakte van ten minste 60 m2 gbo te hebben.

 • 7.

  Een middenhuur woning dient een oppervlakte van ten minste 60 m2 gbo te hebben.

 • Het college van burgemeester en wethouders kan deze oppervlaktematen voor een specifiek project gemotiveerd wijzigen.

Artikel 6 Differentiatie woningbouw

Bij ontwikkelingen van projecten bestaande uit meer dan 20 woningen dient minimaal 20% te bestaan uit sociale huurwoningen tenzij er financiële, ruimtelijke en/of maatschappelijke belangen zijn om dit niet te doen.

Tot de categorie sociale woningbouw behoren woningen als bedoeld in artikel 5 lid 1 t/m 6 van deze verordening.

Artikel 7 Instandhouding

 • 1.

  Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 20 jaren na eerste ingebruikname, voor de doelgroep als sociale huurwoning beschikbaar te blijven.

 • 2.

  Sociale / goedkope koopwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 5 jaar tot maximaal 10 jaren na eerste ingebruikname, voor de doelgroep als goedkope koopwoning beschikbaar te blijven.

 • 3.

  Middenhuur woningen dienen gedurende een termijn van ten minste 10 jaar na eerste ingebruikname, voor de doelgroep als middenhuur woningen beschikbaar te blijven.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2019.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Doelgroepenverordening gemeente Woudenberg’.

 

 

Aldus vastgesteld te Woudenberg op 11 juli 2019

Toelichting Verordening sociale woningbouw en goedkope koopwoningen gemeente Woudenberg

Inleiding

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage sociale huur- en/of goedkope koopwoningen gerealiseerd moet worden.

 

Het gemeentelijk woonbeleid voorziet onder meer in sturing op aard en aantal van nieuw te bouwen sociale huurwoningen alsook goedkope koopwoningen. In het verlengde van het bovenstaande treft u daarom bijgaand de verordening sociale woningbouw en goedkope koopwoningen gemeente Woudenberg aan. De verordening ligt ter vaststelling voor en geeft zo de wettelijk vereiste basis om het gemeentelijk woonbeleid over nieuw te bouwen sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen toe te kunnen passen in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen.

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft de rijksoverheid gedefinieerd wat wordt begrepen onder sociale huur- en koopwoningen. De definiëring van de doelgroep voor deze woningen wordt in het Bro echter bij de gemeente gelegd. Dit betekent dat de gemeente een doelgroepenverordening moet hebben om kwalitatieve eisen te kunnen stellen in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen. In de betreffende verordening definieert de gemeente de doelgroepen voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen door middel van inkomensgrenzen. Daarnaast moet in deze verordening de instandhoudingtermijn voor deze woningen worden bepaald, binnen de in het Bro gestelde grenzen.

 

Gemeente Woudenberg stelt periodiek een gemeentelijke Woonvisie vast. Hierin is een streefprogramma woningbouw opgenomen om in de gemeente Woudenberg die producten te bouwen die passen bij de vraag in relatie tot het beschikbare aanbod. De meest recente vastgestelde woonvisie dateert is de Woonvisie 2019+. In deze woonvisie is een streefprogramma van minimaal 20% sociale woningbouw (huur en/of koop) opgenomen.

 

Feitelijkeinformatie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de definitie van sociale huur- en koopwoningen opgenomen en hoe lang deze woningen minimaal voor de doelgroep behouden moeten blijven.

Een sociale huurwoning is een woning met een aanvangshuurprijs onder de grens van de huurtoeslag. De instandhoudingtermijn is minimaal twintig jaar.

Een sociale/goedkope koopwoning is een woning met een koopprijs van ten hoogste € 200.000,- en eventueel te vermeerderen met € 20.000,- indien deze woning een EPC kent die 25% lager is dan de op dat moment geldende norm uit het Bouwbesluit. De instandhoudingtermijn is minimaal vijf en maximaal tien jaar.

Een middenhuur woning betreft een huurwoning met een huurprijs boven de grens van de huurtoeslag tot maximaal € 950. De instandhoudingtermijn is minimaal tien jaar.

 

Voor de categorieën is daarnaast een minimale kwaliteitsprestatie gedefinieerd om een zekere prijs-

/kwaliteitsprestatie te bewaken. Dit is gebeurd aan de hand van het benoemen van een minimale woonoppervlakte in relatie tot de hoogte van de huur-/of koopprijs.

In 2019 ligt de eerste aftoppingsgrens bij € 607,46 en de 2e aftoppingsgrens bij € 651,03.

 

In de vastgestelde woonvisie 2019+ is een streefprogramma woningbouw opgenomen met minimum percentages voor wat betreft sociale huur. Nieuwbouwinitiatieven met tenminste 20 woningen worden geacht met deze minimumeisen rekening te houden.

 

Met de vaststelling van de doelgroepenverordening ontstaat een wettelijke basis om, indien nodig, uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen af te dwingen.