Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent energievoucher subsidie (Regeling Energievoucher Subsidie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent energievoucher subsidie (Regeling Energievoucher Subsidie)
CiteertitelRegeling Energievoucher Subsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

De regeling loopt tot 31 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202001-01-2020nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-110239

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent energievoucher subsidie (Regeling Energievoucher Subsidie)

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een woningeigenaar én bewoner van een bestaande woning die een aanvraag vaststelling subsidie doet in de zin van deze regeling.

 • b.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • c.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende maatregel zoals opgenomen omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1.

 • d.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor energievouchers door de gemeente Soest en welk mede namens de gemeenten Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg is aangevraagd bij het ministerie ten behoeve van het realiseren van een subsidieregeling Reductie Energiegebruik.

 • e.

  Energie subsidievoucher: Een financiële bijdrage voor CO2 reducerende maatregelen van eenmalig € 65,- per adres (maximaal) voor subsidie aanvragers welke na het treffen van een reeds uitgevoerde maatregel(en) aangevraagd kan worden.

 • f.

  Gemeenten: De gemeenten die deze regeling hebben aangevraagd te weten: Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg waarbij inwoners uit deze gemeenten aanspraak kunnen maken op subsidie in de zin van deze regeling.

Artikel 2 Doelstelling regeling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in de lijn van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik. Deze regeling heeft als doel bewoners te stimuleren kleine of grote energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen in huis te treffen. Concreet faciliteren de gemeenten dit door een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot, door het aanvragen van subsidie voor energiebesparende en/of opwekkende maatregelen te stimuleren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  Aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen; toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest of Woudenberg en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie;

 • 2.

  Maatregelen:

  • a.

   Die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze regeling, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel;

  • b.

   Welke direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het beschikbare budget van € 390.000,- is voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg gezamenlijk ten behoeve van de uitgifte van energievouchers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aantal vouchers

  Waarde vouchers

  Totaal beschikbaar energievouchers bedrag

  Baarn

  1.000

  € 65,-

  € 65.000,-

  Bunschoten

  900

  € 65,-

  € 58.500,-

  Leusden

  1.350

  € 65,-

  € 87.750,-

  Soest

  2.000

  € 65,-

  € 130.000,-

  Woudenberg

  750

  € 65,-

  € 48.750

  Totaal

  6.000

  € 65

  € 390.000

 • Per 1 januari 2020 is in de bovenstaande gemeenten subsidie beschikbaar voor de uitgifte van energievouchers in de gemeenten.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

 • Volledig ingediende aanvragen vaststelling voucher worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De aanvrager dient voor ontvangst van de energie voucher het minimale bedrag van de waarde van de voucher, € 65,- , te investeren in maatregelen.

 

Voor de uitvoering van deze regeling reductie energie verlenen burgemeester en wethouders van Soest mandaat aan Duurzaam Bouwloket voor de volgende bevoegdheden:

Artikel 5 Bevoegdheid Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket is bevoegd om:

 • 1.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 2.

  met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een beschikking vast te stellen;

 • 3.

  aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • 4.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • 5.

  de maximale bedragen in bijlage 1 te wijzigen;

 • 6.

  De looptijd van de regeling aan te passen in samenspraak met gemeente Soest na een goedgekeurde verlengingsaanvraag bij het ministerie.

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen energievoucher

Artikel 6 Aanvraag vaststelling energievoucher subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt bij Duurzaam Bouwloket een energievoucher subsidie voor energieadvies omtrent energiebesparing of nadat een maatregel als bedoeld in bijlage 1 is geplaatst of uitgevoerd, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door Duurzaam Bouwloket op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl

 • 2.

  De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   Naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   Het emailadres van de aanvrager;

  • c.

   Het telefoonnummer van de aanvrager;

  • d.

   De maatregelen waarvoor een energievoucher wordt aangevraagd;

  • e.

   Een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is uitgevoerd;

  • f.

   Ondertekening van de aanvrager (sms verificatie);

  • g.

   Het rekeningnummer van aanvraag

Artikel 7 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling energievoucher subsidie

 • 1.

  De aanvraag als bedoeld in artikel 7 is de aanvraag voor het:

  • a.

   Aanspraak maken op een energievoucher subsidie voor een advies energiebesparing of energiebesparende maatregelen;

  • b.

   Vaststellen en uitbetalen van de energievoucher subsidie, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;

 • 2.

  Duurzaam Bouwloket bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 werkdagen.

 • 3.

  Duurzaam Bouwloket neemt binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher.

 • 4.

  Duurzaam Bouwloket kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die Duurzaam Bouwloket voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het Duurzaam Bouwloket de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 2 weken volledig te maken.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 12 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt Duurzaam Bouwloket deze als gevolg daarvan binnen 2 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 7.

  De datum van het versturen van de ontvangstbevestiging aan de subsidieaanvrager wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 8.

  Duurzaam Bouwloket handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, lid 2.

 • 9.

  Wanneer de energievoucher subsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in Artikel 8, lid 1 sub b, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 • 10.

  Uit overschrijding van de in artikel 8, lid 3 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst Duurzaam Bouwloket de aanvraag voucher af indien:

 • 1.

  Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld binnen deze regeling;

 • 2.

  Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag energievoucher subsidie te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze regeling opgenomen subsidieplafond bereikt is;

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst Duurzaam Bouwloket de aanvraag energievoucher subsidie af of zal de vaststelling voucher alsnog intrekken, indien:

 • 3.

  Naar het oordeel van Duurzaam Bouwloket gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 4.

  In het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • 5.

  De materialen van de maatregel zijn aangekocht voor 1 januari 2020.

 • 6.

  Naar het oordeel van het Duurzaam Bouwloket de regeling voor het bereiken van het subsidieplafond opgeheven dient te worden.

Artikel 9 Inhoud van de beschikking tot verlening van energievoucher subsidie

 • 1.

  Duurzaam Bouwloket neemt een besluit tot toekenning van de voucher indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling.

 • 2.

  Het besluit tot vaststelling voucher wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   Een goedkeuring energiebesparingstraject of;

  • b.

   Het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend;

  • c.

   Dat er steekproefsgewijs controle bij de bewoner uitgevoerd kan worden en bewoner hier medewerking aan dient te verlenen.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 10 Nadere regels

Duurzaam Bouwloket kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Duurzaam Bouwloket kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking na vaststelling en kan terugwerken tot en met 1 januari 2020. De regeling vervalt op 31 december 2020 en kan mogelijk verlengd worden in overleg ministerie van BZK.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als:

‘Regeling Energievoucher Subsidie’

Aldus besloten op 24 maart 2020 te Woudenberg.

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig (maximaal) € 65,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de eigen investering van u als bewoner minimaal €65,- of hoger te zijn.

 

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen (grote maatregelen)

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gevelisolatie

Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur.

Vloerisolatie

Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.

Bodemisolatie

Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodem afsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte.

Dakisolatie

Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot.

Kozijn vervanging of glas vervanging

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn.

Warmtepomp

Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem

Zonnepanelen en/of collectoren

Betreft het aanbrengen van zonnepanelen of collectoren op een woning of bijgebouw op uw perceel.

Adviescriteria minimaal : zonnepaneel met minimaal 300 Wattpiek vermogen per stuk

Aanbrengen laag temperatuur verwarming

Betreft het aanbrengen van speciale laag temperatuur radiatoren of vloerverwarming of wandverwarming.

Aanbrengen balansventilatie met warmte terugwinning

Betreft het aanbrengen van centrale (gehele woning) of decentrale (1 ruimte) balans ventilatie met warmte terugwinning

 

 

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen)

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebespaarbox

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van een energiebespaarbox met een minimale kostprijs aan energiebesparende maatregelen (die Co2 reductie opleveren) van € 65,-.

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming

Waterbesparende douchekop

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).

Waterstraal regelaar / perlator

Een volumestroom begrenzer voor een kraan.

Pompschakelaar vloerverwarming

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatie box of ventilatiebox met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning

Inductiekoken

Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat

Deurdranger, deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies en dragen bij aan het zoneren van de verwarmde vertrekken.

Energie verbruiksmanager

Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik.

Leidingisolatie en/of radiatorfolie

Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label

Stand-by schakelaar

Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen

Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd)

Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.

Radiator ventilator

Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem verbetert.

Efficiënte verlichtingsapparatuur

Betreft de aanschaf van LED verlichting of een dimschakelaar voor verlichting.

Afdichtingsmaterialen en folies

Betreft materialen die de naad en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen als tochtstrips, klimaat of dampremmende folies, brievenbusborstels,

Speciale isolerende gordijnen

Betreft speciaal daarvoor aangemerkte isolerende gordijnen die het warmteverlies verminderen.