Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden
CiteertitelSubsidieregeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Zaanstad

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200808-03-2012nieuwe regeling

31-10-2007

Gemeenteblad 2007 nr. 99

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden

 

 

1. Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

a.

Achterpad:

een niet openbaar pad in gemeenschappelijk gebruik, (waarvan minimaal één zijde woonbebouwing betreft) dat dient om vanaf de openbare weg achterzijden, achtertuinen, of schuren van woningen te kunnen bereiken.

b.

Poortverlichting:

verlichting van een achterpad, niet zijnde tuinverlichting.

c.

Afsluiten:

het plaatsen van één of meer beweegbare en afsluitbare hekken of deuren ter plaatse van de ingang van een achterpad.

d.

Compartimenteren:

het plaatsen van een muur, schutting, hekwerk of andere belemmeringen van minimaal 1,80 hoog op een achterpad, zodanig dat het achterpad doodlopend wordt.

e.

College:

het college van burgemeester en wethouders

f.

Subsidie:

de tegemoetkoming in de kosten beveiliging achterpaden

g.

Gereedmelding:

de schriftelijke melding dat de werkzaamheden zijn voltooid (middels het gereed- meldingsformulier). De gereedmelding is tevens de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

2. Grondslag en werkingssfeer

 • 2.1.
  • a.

   De regeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden is bedoeld voor het stimuleren van initiatieven van bewoners en eigenaars van woningen tot het (gezamenlijk) aanbrengen van beveiligingsmaatregelen bij achterpaden.

  • b.

   Deze regeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening waarin is opgenomen dat het college subsidies kan toekennen voor o.a. activiteiten welke passen in het veiligheidsbeleid.

 • 2.2.

  Op grond van deze regeling kan het college een subsidie verlenen voor:

  • a.

   het aanbrengen van (poort)verlichting op een achterpad;

  • b.

   het afsluiten of compartimenteren van een achterpad;

  • c.

   andere maatregelen die dienen ter beveiliging van achterpaden (bijvoorbeeld dode hoekspiegels, inklimwerende voorzieningen, huisnummering aan achterzijde).

 • 2.3.

  De onder 2.1 genoemde subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   iedere eigenaar-bewoner of huurder-bewoner (na instemming van verhuurder) van een bestaande woning die aan een achterpad gelegen is, voor dat totale achterpad, of

  • b.

   iedere verhuurder (na overleg met huurder) of beheerder van een complex woningen dat aan één of meer achterpaden gelegen is voor die achterpaden, of

  • c.

   een vertegenwoordiger van een wijk- of buurtorganisatie, voor achterpaden in de betreffende buurt of wijk.

 • 2.4.

  De subsidie bedraagt 50% van de door het college bij de vaststellingsbeschikking goedgekeurde, werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 2500,-- per aanvraag.

 • 2.5.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de in artikel 2.2 genoemde subsidie.

3. Indiening aanvraag:

 • 3.1.

  Een aanvraag om verlening van een tegemoetkoming op grond van deze regeling moet schriftelijk worden ingediend bij het college.

 • 3.2.

  De aanvraag dient te bevatten:

  • a.

   het door het college ter beschikking gestelde aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager.

  • b.

   Bij poortverlichting:

   • *

    een opgave van merk, type en energieverbruik van de armaturen;

   • *

    een tekening waarop de plaats van de aan te brengen armaturen is aangegeven;

  • c.

   Bij afsluiting/compartimentering:

   • *

    een opgave van merk, type en de uitvoering van de afsluitingen;

   • *

    een verklaring van de brandweer dat de afsluiting/compartimentering in overeenstemming is met de brandvoorschriften;

   • *

    een tekening waarop de plaats van de aan te brengen afsluitingen is aangegeven;

  • d.

   Bij eventuele andere maatregelen die dienen ter beveiliging van het achterpad:

   • *

    een opgave van deze maatregelen in vorm, uitvoering en kosten alsmede een motivering voor deze maatregelen;

  • e.

   Een gespecificeerde opgave van de kosten;

  • f.

   In geval van achterpaden bij huurwoningen:

   • *

    een verklaring van de eigenaar/verhuurder dat een meerderheid van de huurders instemt met de beveiligingsvoorzieningen;

  • g.

   In geval van achterpaden bij woningen van eigenaar/bewoners of achterpaden waar derden een recht van overpad hebben:

   • *

    schriftelijke toestemming van eigenaren respectievelijk rechthebbenden op overpad;

 • 3.3.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan het in artikel 3.2 gestelde kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen. Hiervoor gelden de regels als opgenomen in artikel 4:5 Awb

4. Procedure beoordeling aanvraag

 • 4.1.

  Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op de aanvraag.

 • 4.2.

  Aanvragen worden afgehandeld naar volgorde van indiening. Bij vrijwel gelijktijdige ontvangst van aanvragen door eigenaar-bewoner/huurder-bewoner en verhuurders krijgen de aanvragen van eerstgenoemde voorrang.

  Per eigenaar/verhuurder kunnen maximaal 4 aanvragen per jaar worden ingediend.

 • 4.3.

  Een aanvraag wordt geacht te zijn ingediend op het moment dat het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier door het college is ontvangen;

 • 4.4.

  Als het op basis van in artikel 2.5 genoemde budget ontoereikend is, kan het college een indieningstop afkondigen.

 • 4.5.

  Aanvragen die na 1 oktober van het lopende kalenderjaar worden ontvangen dienen uiterlijk voor 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar gereed gemeld te zijn.

 • 4.6.

  Het college laat zich bij de beoordeling van de aanvragen en de gereedmelding adviseren door gekwalificeerde preventieadviseurs

5. Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Asv kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de kosten van de maatregelen minder zijn dan € 500,-? of in geval de maatregelen door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd de materiaalkosten minder zijn dan € 125,-- ;

 • b.

  de geraamde kosten van de maatregelen niet in verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

 • c.

  door het verlenen van de tegemoetkoming het jaarlijks beschikbare budget wordt overschreden;

 • d.

  reeds eerder voor het uit te voeren plan of project een subsidie volgens deze regeling of andere gemeentelijke subsidieregelingen is verstrekt;

 • e.

  de maatregelen zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend.

 • f.

  de in het aanvraagformulier voorgestelde maatregelen niet voldoen aan de in de bijlage vermelde voorschriften.

6. Gereedmelding, vaststelling, uitbetaling

 • 6.1.

  De subsidie-ontvanger meldt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na datum van de verleningsbeschikking of binnen de in artikel 4.5 gestelde termijn, de voltooiing van de werkzaamheden de maatregelen gereed.

 • 6.2.

  Het college kan indien de subsidie-ontvanger niet aan de verplichting onder 6.1 heeft voldaan de subsidie lager vaststellen.

 • 6.3.

  De gereedmelding is tevens de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • 6.4.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:

  • a.

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk bij het college zijn gereed gemeld;

  • b.

   de in a bedoelde werkzaamheden door het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • c.

   de bij de gereedmelding behorende gegevens en bescheiden zijn overgelegd en door het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • d.

   de gereedmelding dient te bevatten:

   • 1.

    een volledig ingevuld en ondertekend door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier;

   • 2.

    een gespecificeerd kostenoverzicht;

   • 3.

    afschriften van alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de uitgevoerde maatregelen;

 • 6.5.

  Binnen 6 weken na ontvangst van de gereedmelding neemt het college een besluit over vaststelling van de subsidie. Het college kan dit besluit eenmaal met ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 6.6.

  De subsidie wordt uitbetaald aan de aanvrager op een door de aanvrager opgegeven bank- of girorekening uiterlijk binnen 4 weken nadat het college de hoogte van de subsidie heeft vastgesteld.

7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008 en vervangt de Regeling tegemoetkoming kosten beveiliging achterpaden uit 1998.

8. Overgangsbepaling

Deze regeling heeft betrekking op aanvragen die na 1 januari 2008 door het college ontvangen worden. Alle aanvragen die in 2007 worden ingediend worden behandeld volgens de oude regeling, ook al vinden de gereedmelding en de financiële afwikkeling plaats in 2008.

Bijlage:

Voorschriften

1 Voorschriften voor verlichtingsmaatregelen :

*

Verlichting mag niet rechtstreeks worden aangesloten op het net voor openbare straatverlichting tenzij hierover overeenstemming is bereikt met het Nuon.

*

Alleen het gebruik van energiezuinige verlichting komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.

*

Aanleg dient op deugdelijke wijze te geschieden (volgens normen voor huisinstallaties).

*

Indien men besluit zelf tot het aanbrengen van armaturen over te gaan moet, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, de spanning worden uitgeschakeld.

*

De armaturen moeten vandaalbestendig en slagvast zijn, en wanneer zij op een schutting c.q. schuur bevestigd zijn, reëel bereikbaar zijn.

*

De onderlinge afstand tussen de verlichtingsarmaturen mag maximaal 20 meter zijn.

*

De lamp moet wit licht verspreiden met een RA waarde van minimaal 60. Een goede kleurweergave geeft de kleuren weer zoals die in werkelijkheid zijn en geeft een goede herkenning van personen.

*

Om een goede inschakeling te garanderen moet in de armaturen een lichtgevoelige cel zijn gemonteerd.

*

Er moet een ongestoorde energielevering zijn om te voorkomen dat er een aantal armaturen niet functioneert. Ook tijdens vakantieperioden moet gegarandeerd zijn dat de armaturen functioneren.

2 Voorschriften afsluitingen:

*

Niet in strijd met de bouwverordening (niet buiten de gevellijn, minimale doorgangsbreedte 90 cm), alleen naar binnen toe draaiend hekwerk.

*

De afsluiting biedt doorzicht naar het achterliggende pad of terrein, bijvoorbeeld door het toepassen van een hek met verticale spijlen. Hierbij geldt dat de maximale afstand tussen de spijlen niet meer dan 15 cm mag bedragen.

*

Voor afsluiting alleen buitenzijde: afscherming handgreep binnenzijde.

*

Deskundige aanleg.

*

Gebruik sloten en beslag volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen.®, ‘bestaande bouw'.

*

Toestemming van de brandweer.

3 Voorschriften compartimenteren:

*

Niet in strijd met de bouwverordening.

*

Deskundige aanleg.

*

Toestemming brandweer.

4 Exploitatiekosten: stroomkosten, onderhoud en vervanging

De exploitatiekosten zijn voor rekening van de aanvrager. Onder exploitatiekosten worden verstaan stroomkosten, onderhoud en vervanging. Wanneer er lampen of armaturen defect raken moeten deze binnen twee weken vervangen of gerepareerd worden om een veilige situatie te handhaven.

5 Suggesties armaturen:

Bij de vakhandelaar kunt u naar de meest geschikte armaturen of hekwerken vragen. Om u wat op weg te helpen enkele suggesties:

 

 

A

Armatuur van Lightronics B.V. uit Waalwijk

 

Type TPS, 1 x 9 watt

Dit is een energiezuinige lamp, met een slagvast armatuur en schemerschakelaar. Wel de speciale inbussleutel erbij bestellen (gratis). Bij plaatsing erop letten dat de lichtgevoelige cel vrij blijft. Dit mag niet belemmerd worden door een dakgoot of iets dergelijks.

 

 

B

Multicare Lightning CV biedt de Topazio serie: slagvaste armaturen die voldoen aan het SKG keurmerk.® en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.®

Wilt u zich wat breder oriënteren kunt u via het internet surfen naar www.bouwproducten.nl