Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201201-01-2014nieuwe regeling

13-12-2012

Gemeenteblad 2012, week 52

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a

begraafplaats:

de gemeentelijke begraafplaatsen binnen de gemeente Zaltbommel;

b

particulier graf:

een zandgraf, grafkelder of graftombe daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het (ondergronds doen) verstrooien van as;

c

algemeen graf:

een graf of keldergraf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke resten;

d

particulier urnengraf:

een zandgraf of grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het (ondergronds doen) verstrooien van as;

e

algemeen urnengraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

f

particulier kindergraf tussen 1- 12 jaar:

een particulier graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen in de leeftijd tussen 1 en 12 jaar;

g

particulier kindergraf tot 1 jaar:

een particulier graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen onder de 1 jaar;

h

particuliere urnennis:

een nis in een urnenmuur, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i

algemene urnenbewaarplaats:

een bewaarplaats in de aula Nieuwe Tijningen (kan in gebruik worden genomen bij belangstelling), niet toegankelijk voor publiek;

j

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene of doodgeborene;

k

urn:

een voorwerp ter berging van as of van één of meer asbussen;

l

verstrooiingsplaats:

een permanent daartoe bestemd terrein waarop voor algemene graven mag worden verstrooid;

m

onderhoud:

voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan de duur van de grafrusttermijn van degene, die een uitsluitend recht of een verlenging daarvan heeft verkregen of een algemeen (urnen)graf in gebruik heeft genomen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van de stoffelijke resten of asbus op rechterlijk bevel;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven;

 • c.

  de op kosten van de gemeente uitgevoerde bijzettingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

Alle rechten als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemd in artikel 5, eerste lid, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Alle rechten als genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, ingevolge deze verordening geheven, worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011’ vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 13 december 2012

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch

 

 

Tarieventabel, behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2013

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnen- nis bedraagt het tarief voor een periode van 30 jaar:

 

1.1.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€3.200,00

1.1.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€2.400,00

1.1.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€6.400,00

1.1.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 800,00

1.1.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (een bijzetting per graf)

€ 400,00

1.1.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€2.400,00

1.1.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€3.200,00

1.1.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 160,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/ urnen- nis bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar:

 

1.2.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€2.135,00

1.2.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€1.601,00

1.2.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€4.270,00

1.2.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 534,00

1.2.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (een bijzetting per graf)

€ 267,00

1.2.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€1.601,00

1.2.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€2.135,00

1.2.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 107,00

 

 

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier zandgraf/urnengraf/urnennis/grafkelder/graftombe bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar:

 

1.3.1

voor een particulier dubbelgraf voor overledenen (ouder dan 12 jaar)

€1.070,00

1.3.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 802,00

1.3.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€2.140,00

1.3.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 268,00

1.3.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (één bijzetting per graf)

€ 134,00

1.3.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 802,00

1.3.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€1.070,00

1.3.8

voor een particuliere gedenkplaats

€ 54,00

 

 

 

 

Wanneer een rechthebbende bij een verlenging kiest voor een veelvoud van 10 jaar, te weten maximaal 20 jaar bij een oorspronkelijk 20jarig recht en 20 of 30 jaar bij een oorspronkelijk 30jarig recht, gelden voor deze verlengingsperiode de tarieven zoals gehanteerd bij een 20- of 30jarig recht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een overleden persoon ouder dan 12 jaar wordt geheven

€ 900,00

2.2

Voor het begraven van een overleden kind tussen 1 en 12 jaar wordt geheven

€ 450,00

2.3

Voor het begraven van een overleden kind jonger dan 1 jaar wordt geheven

€ 225,00

2.4

Voor het begraven op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 verhoogd met

€ 275,00

2.5

Voor het begraven buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 verhoogd met

€ 92,00

2.6

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op zaterdag, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 107,00

2.7

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op doordeweekse dagen binnen de normale tijden, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 61,00

2.8

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op doordeweekse dagen buiten de normale tijden. bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 76,00

 

(Onder normale uren wordt verstaan: de begin- en eindtijd van de dienst vallen op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur, uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Asbezorging

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn in een particulier urnengraf/nis, particulier graf of in een algemeen urnengraf in bijzijn van de familie

wordt geheven

€ 225,00

3.2

Voor het afgeven van een asbus, die in een later stadium zonder familie wordt bijgezet door de beheerder wordt geheven

€ 180,00

3.3

Voor het (ondergronds doen) verstrooien van as op een particulier graf of urnengraf in het bijzijn van familie wordt geheven

€ 225,00

3.4

Voor het (ondergronds doen) verstrooien van as op een particulier graf of urnengraf

zonder familie wordt geheven (alleen mogelijk binnen de normale uren)

€ 180,00

3.5

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld in aanwezigheid van familie wordt geheven

€ 180,00

3.6

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld zonder familie wordt geheven

€ 135,00

3.7

Voor het aannemen en bewaren van een asbus of sierurn in de algemene urnenbewaarplaats in de aula van Nieuwe Tijningen (niet toegankelijk voor publiek), wordt geheven

€ 180,00

3.8

Voor het bijzetten van een urn of verstrooien in een graf op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 3.1 en 3.3. verhoogd met

€ 137,00

3.9

Voor het bijzetten van een urn of verstrooien in een graf buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 3.1. en 3.3 verhoogd met

€ 46,00

3.10

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 3.5 verhoogd met

€ 67,00

3.11

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 3.5 verhoogd met

€ 23,00

3.10

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op zaterdag, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 54,00

 

 

 

3.11

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op doordeweekse dagen binnen de normale tijden, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 31,00

3.12

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op doordeweekse dagen buiten de normale tijden. bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 38,00

 

(Onder normale uren wordt verstaan: de begin- en eindtijd van de dienst vallen op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur, uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van vergunningen voor het aanleggen van een grafkelder of –tombe, het hebben en houden van grafbedekking of het aanleggen van een graftuin, gedurende de grafrechtperiode, wordt geheven voor:

 

4.1.1

de aanleg van een grafkelder of – tombe

€ 250,00

4.1.2

de aanleg van een grafkelder voor één of twee asbussen/sierurnen

€ 200,00

4.1.3

het plaatsen van een gedenkteken, kruis, zerk, of ornament of grafbeplanting

€ 138,00

4.1.4

het plaatsen van een in de grond verankerd naamplaatje, waarbij het beheer van de bovengrondse grafruimte aan de gemeente is overgedragen

€ 138,00

4.1.5

Voor het plaatsen van een metalen herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil als herdenkingsplaats (elders begraven, verstrooid of vermist), na het verstrooien op het algemene strooiveld, na het opheffen van het graf na het verlopen van het uitsluitend recht wordt geheven (verplaatst naar grafbedekking vanuit asverstrooiing)

€ 69,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

 

 

 

 

5.1

Voor het schouwen van een overledene door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten van de schouwarts

reële kosten

5.2

Voor het, op verzoek, bewaren van een overledene in het mortuarium wordt per dag geheven de daadwerkelijk in rekening gebracht kosten van het ziekenhuis of begrafenisondernemer

reële kosten

 

 

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken

 

 

 

 

6.

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere zandgraven/grafkelder/ graftombe/urnengraven/urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

 

6.1

bij het overlijden of op verzoek van de rechthebbende naar een andere rechthebbende of rechtspersoon

€ 61,00

6.2

bij het inschrijven van de grafrechten(eerste bijzetting) aan de rechthebbende

Nihil

6.3

bij het overboeken naar een andere rechthebbende of rechtspersoon als gevolg van het overlijden en bijzetten (tweede bijzetting) van de rechthebbende

Nihil

 

 

 

Hoofdstuk 7 Opgraven en ruimen

 

 

 

 

7.1

Voor het opgraven van een overledene voor herbegraving/crematie elders wordt geheven

€ 900,00

7.2

Voor het opgraven en het weer terugplaatsen van een overledene in hetzelfde graf wordt geheven

€ 450,00

7.3

Voor het na het opgraven en het weer herbegraven van een overledene in een ander graf op de betrokken begraafplaats wordt geheven

€1.350,00

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€ 225,00

7.5

Voor het na het opgraven weer terugplaatsen van een asbus in een ander urnengraf of nis op de begraafplaats wordt geheven

€ 225,00

7.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende, na de verplichte grafrusttermijn van 10 jaar en voor het verstrijken van de grafrechtperiode van 20 of 30 jaar, wordt geheven

€ 450,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Onderhoud

 

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven van degene, die een uitsluitend recht heeft gekregen,

 

8.1

voor een periode van 30 jaar:

 

8.1.1

voor een particulier dubbel graf

€1.208,00

8.1.2

voor een particulier enkelgraf

€ 906,00

8.1.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€2.414,00

8.1.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 302,00

8.1.5.

voor een particulier graf voor overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 151,00

8.1.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 604,00

8.1.7

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 60,00

 

 

 

8.2.

voor een periode van 20 jaar:

 

8.2.1

voor een particulier dubbel graf

€ 810,00

8.2.2

voor een particulier enkelgraf

€ 610,00

8.2.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€1.620,00

8.2.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 203,00

8.2.5.

voor een particulier graf voor overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 101,00

8.2.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 405,00

8.2.7

Voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 40,00

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven

 

8.3

voor een periode van 10 jaar:

 

8.3.1

voor een algemeen zand/keldergraf of urnengraf

€ 201,00

8.3.2

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 20,00

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven van degene, die een verlenging van het uitsluitende recht (alleen particuliere graven) heeft verkregen

 

8.4

voor een periode van 10 jaar:

 

8.4.1

voor een particulier dubbel graf

€ 403,00

8.4.2

voor een particulier enkelgraf

€ 302,00

8.4.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€ 806,00

8.4.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 101,00

8.4.5

voor een particulier graf voor overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 51,00

8.4.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 202,00

8.4.7

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 20,00

 

 

 

8.5

voor een periode van 20 jaar, de tarieven van het betreffende graf genoemd onder 8.2.1 tot en met 8.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6

voor een periode van 30 jaar, de tarieven van het betreffende graf genoemd onder 8.1.1 tot en met 8.1.7

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2012

de griffier,

drs. M.S.P. Muurling

TOELICHTING BIJ TARIEVENTABEL

Algemeen

De beheerverordening begraafplaatsen Zaltbommel 2013 is aangepast op de wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Ook de beslissingen voortvloeiend uit de vastgestelde Nota toekomstscenario begraafplaatsen 9 mei 2012 zijn hierin verwerkt. Dit vastgestelde beleid heeft ook financiële gevolgen, omdat de grondslag van de berekeningen anders wordt. Alle tarieven worden afgeleid van een particulier dubbelgraf naar rato van oppervlakte en tijd. Alle mogelijkheden voor particuliere graven worden uniform opgebouwd uit uitsluitend recht, bijzetten, algemeen onderhoud van de begraafplaats en vergunning grafbedekking. Bij algemene graven worden de kosten opgebouwd uit de posten bijzetten, onderhoud van de begraafplaatsen en vergunning voor grafbedekking. Daarmee wordt voorkomen, dat door de jaarlijkse individuele indexering de oorspronkelijke verhouding tussen de verschillende tarieven verloren gaat. Ook is besloten, dat een dubbelgraf overal tegen hetzelfde tarief wordt uitgegeven, ongeacht het feit of het graf tweediep of twee maal één diep wordt uitgegeven. Daarnaast wordt de mogelijkheid ingevoerd om bij particuliere graven uitsluitend recht voor 20 jaar uit te geven. Kindergraven worden uitsluitend als particulier graf en één diep uitgegeven, tenzij bijvoorbeeld uit één gezin twee kinderen tegelijkertijd overlijden. Dan mogen kinderen op verzoek van de ouders in één graf worden bijgezet. Er worden geen algemene kindergraven uitgegeven, omdat vrijwel alle ouders het graf lang in stand willen houden en het kind ook een ‘eigen’ graf willen geven. Wel zijn de tarieven voor particuliere kindergraven fors naar beneden bijgesteld, zodat er financieel geen belemmering meer hoeft te zijn. Ook is besloten dat voor alle graven het algemene onderhoud van de begraafplaats in rekening wordt gebracht, dus ook bij algemene graven. Tot slot zijn alle tarieven vanaf nu hetzelfde opgebouwd, met name voor naamplaatjes op de herdenkingszuil bij asverstrooiingen, grafkelders of -tombe leidt dit tot een verschuiving van de kosten naar de post ‘uitsluitend recht’ en ‘onderhoud’. Door de extra controle tijdens de realisatie van grafkelder of – tombe en na het aanbrengen van de sierplaat is het afgeven van een vergunning nog wel duurder dan voor een gewoon monument.

Ten opzichte van 2012 zijn een aantal tarieven meer dan gebruikelijk aangepast, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit is echter eenmalig door de standaardisering van de tarieven. Ook wordt voorgesteld tarieven af te ronden op hele bedragen, zowel naar beneden als naar boven. Gemiddeld houden de zeer kleine afwijkingen (maximaal € 0,50 naar boven of beneden) elkaar in evenwicht. De tarieven voor een 20jarig particulier graf worden op € 5 naar boven afgerond. Argument daarvoor is, dat de administratieve handelingen voor een 20jarig en 30jarig graf gelijk zijn, maar de gemeente de kosten voor een 30jarig graf in verhouding tot een 20jarig graf over een langere periode kan spreiden, dus verhoudingsgewijs iets goedkoper kan werken. Daardoor is het terecht, dat de tarieven voor een 20jarig recht naar boven worden afgerond.

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten

Particuliere graven

Voor Zaltbommel geldt dat alle particuliere graven standaard als een dubbelgraf worden uitgegeven, onafhankelijk van het feit of tweediep of tweemaal ééndiep wordt bijgezet. De wijze waarop begraven op die begraafplaats is toegestaan, bepaalt de wijze van bijzetten.Wanneer een familie of echtpaar een voorkeur heeft om twee graven naast elkaar te reserveren op een begraafplaats waar normaal een dubbelgraf tweediep wordt uitgegeven, geldt het standaardtarief van een dubbelgraf niet. Er worden dan twee graven met 4 grafruimten uitgegeven, de keuze om 2x één grafruimte ongebruikt te laten is aan de familie. Desgewenst kunnen de rechthebbenden wel aangeven, dat de bijzettingen in de onderste laag plaatsvinden.

Bij een bewuste keuze voor een enkel particulier graf (voor een alleenstaande) wordt 75% van het recht geheven van een dubbel graf, evenals 75% van de onderhoudslasten. De oppervlakte die bovengronds wordt ingenomen is even groot als bij een dubbelgraf, dus zouden formeel beide tarieven ook 100% mogen zijn. Om tegemoet te komen aan de kosten voor een alleenstaande wordt het voorstel gedaan de kosten te verlagen naar 75% van een dubbelgraf. Hierbij is dan wel het uitgangspunt, dat de overledene wordt bijgezet in het bovenste graf en dat er geen bijzetting plaats kan vinden.

Particuliere kindergraven

Bij kindergraven wordt ervan uit gegaan, dat er slechts één diep wordt begraven, omdat het gelukkig zeer zeldzaam voorkomt dat er twee kinderen uit één gezin worden begraven. Dit betekent dat alle kinderen in het bovenste graf worden bijgezet. Mocht bijvoorbeeld bij een ongeval wel twee kinderen uit één gezin tegelijkertijd worden bijgezet, dan kan op de begraafplaatsen uiteraard wel tweediep begraven worden en kunnen beide kinderen in één graf worden bijgezet. Dan kan als service in afwijking van de tarieven slechts éénmaal de rechten in rekening worden gebracht. Maar wanneer de ouders kiezen dat de kinderen naast elkaar worden bijgezet, wordt tweemaal de rechten in rekening gebracht, immers kinderen worden altijd ééndiep begraven, dus vandaar dat het tarief begint met 50% van een gewoon particulier graf en dan nog een piëteitskorting van 50% respectievelijk 25 % van het volwassen tarief.

Particuliere urnengraven

De oppervlakte die een urnengraf of urnenmuur in beslag neemt is veel minder dan een dubbelgraf. Tegelijkertijd zijn voor de urnen aparte kapitaallasten (zo’n € 700,00 per urn uitgaande van 5 bijzettingen per jaar op dit moment) noodzakelijk voor de bouw en onderhoud van de urnenmuur. Het is reëel, dat voor het recht wordt uitgegaan van het tarief van een enkelgraf. Wanneer in een particulier graf urnen worden bijgezet, geldt uiteraard het normale begraafrecht, voor het bijzetten van de urnen wordt het tarief voor een bijzetting van een urn berekend.

Particuliere gedenkplaatsen worden niet apart uitgegeven. Nabestaanden hebben de mogelijkheid een herdenkingsplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil voor de tijd van 10 (‘algemeen’) jaar, 20 en 30 jaar voor ‘particuliere plaatjes’. Bezoekers van een gedenkplaats maken gebruik van de faciliteiten op de begraafplaats, dus het is reëel om zowel een recht als een bijdrage in het onderhoud te vragen. Op een plaatje kan één naam worden aangebracht, een tarief van 5% is reëel. Voor 10 jaar wordt geen recht geheven, dit kan worden beschouwd als een ‘algemeen plaatje’, maar daar staat tegenover dat na afloop van de periode het plaatje niet verlengd mag worden.

Voor de eenduidigheid worden rechten in rekening gebracht voor een grafkelder of – tombe. Deze kosten zaten versleuteld in de leges grafbedekking. Nieuwe tarieven worden ingevoerd voor particuliere graven met een recht van 20 jaar. In principe wordt hiervoor 2/3 van de kosten van een dertig jarig graf berekend, naar boven afgerond op € 5,-- Het verlengen van de rechten gaat per 10 jaar. Indien gewenst mag de verlenging na afloop van de grafrechtperiode in één keer worden verlengd met een veelvoud van 10 jaar met het maximum van de oorspronkelijke grafrechtperiode.

Hoofdstuk 2 Begraven

Er wordt vanuit gegaan dat een grafruimte altijd voor twee personen wordt uitgegeven. Daarbij wordt een gemiddeld tarief berekend voor het delven van een graf, ongeacht of het tweediep of ééndiep is. Dit is reëel, omdat de begraafrechten ook zijn vereenvoudigd en op begraafplaatsen waar een dubbelgraf alleen naast elkaar wordt uitgegeven in tegenstelling tot de huidige tarieventabel niet meer twee graven in rekening worden gebracht. De keuze voor het invoeren van een toeslag komt voort uit het feit, dat het voorkomt, dat een bijzetting uitloopt. Medewerkers moeten standby staan in de directe omgeving van de begraafplaats om tijdens calamiteiten (bijvoorbeeld stagnatie met de lift, gedeeltelijk instorten van het graf) te kunnen ingrijpen. Bovendien mag een graf na de bijzetting niet zonder toezicht geopend blijven. Dit kost veel wachttijd. Deze onbetaalde uren worden verantwoord op het delven van de graven. Tegelijkertijd betekent dit, dat begrafenisondernemers zich bewust moeten zijn dat vertraging van de bijzetting ook voor extra kosten bij de gemeente leidt.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat bij een plechtigheid op het horloge wordt gekeken en direct een toeslag wordt doorberekend. Het is bedoeld om de begrafenisondernemer beter te laten aangeven op welk tijdstip de bijzetting wordt gepland. Bij herhaaldelijk waarschuwen over het uitlopen van de beoogde tijd van de bijzetting zal de toeslag in rekening worden gebracht (eventueel in een veelvoud van halfuren). Daarnaast heeft de beheerder ook de mogelijkheid om rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de betreffende bijzetting de toeslag niet door te belasten.

Hoofdstuk 3 Asbezorging

Onderscheid wordt gemaakt tussen het bijzetten of ondergronds verstrooien van as in een graf en het bovengronds verstrooien van as op de algemene strooiplaats.

Het tarief zoals bedoeld in 3.1. maakt geen onderscheid tussen het bijzetten van een asbus/sierurn in een particulier graf (zandgraf, graftombe, grafkelder), een particuliere urnengraf, urnennis of algemeen urnengraf. Een sierurn/asbus kan niet worden bijgezet in een algemeen graf. Gezien de uniformiteit is net als bij het hoofdstuk 2, Begraven een toeslag ingevoerd voor de eventueel extra gebruikte tijd. Asbezorging door uitstrooien of bijzetten zonder aanwezigheid van familie kan niet buiten de normale begraafuren plaatsvinden. Het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een termijn van 20 of 30 jaar staat vermeld in hoofdstuk 1, verlenen en verlengen van rechten.

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

Voor de eenduidigheid worden grafrechten vanaf 1 januari 2013 voor een grafkelder of – tombe bij de grafrechten in rekening gebracht. Deze kosten zaten versleuteld in de leges voor het hebben van een grafbedekking. Daar gaan de kosten naar beneden. Wel is het zo dat het maken van een graftombe of grafkelder vanuit de gemeente meer coördinatie en controle tijdens het maken van de kelder of tombe kost. Bij deze vergunning is ook inbegrepen de bovengrondse afdek/sierplaat, mits tegelijkertijd aangevraagd. Aanlevering van de exacte tekst kan in overleg in een later stadium plaatsvinden. Ook het plaatsen van een grafkelder (beton of kunststof) in een urnengraf vraagt vooraf extra controle, maar gezien de standaardisatie vraagt de maatvoering- en uitvoeringscontrole aanmerkelijk minder tijd dan bij een grafkelder of -tombe. De vergunning voor een grafbedekking wordt verstrekt voor het totale grafmonument. Afhankelijk van de grafcategorie is dit een liggende steen, een liggende en staande steen, een grafomlijsting, een grafomlijsting met grafbeplanting of een grafornament (zwerfkei, beeldende kunst of bij de urnengraven een sierurn).

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

Lijkschouwing geschiedt uitsluitend in opdracht van de officier van justitie.

Het bewaren van een overledene in een mortuarium geschiedt tegen verrekening van de daadwerkelijk door de gemeente gemaakte kosten bij een begrafenisondernemer of ziekenhuis.

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken

Het inschrijven van de grafrechten voor een particulier graf op de rechthebbende geschiedt kosteloos bij de eerste vestiging van het recht. Het overboeken van dit recht op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij het overlijden van de rechthebbende en bijzetten in het graf, waar de overledene rechthebbende van was, geschiedt eveneens kosteloos, mits dit plaatsvindt tijdens de opdracht- verstrekking voor de bijzetting. Andere overboekingen, hetzij op verzoek van de rechthebbende hetzij door het overlijden van rechthebbende, maar zonder dat hij in dit graf wordt bijgezet geschiedt tegen het gestelde tarief. Een rechtspersoon heeft uitsluitend ideële belangen.

Hoofdstuk 7 Opgraven en ruimen

Het opheffen van de grafruimte na afloop van de grafrustperiode (algemeen graf) of grafrecht (geen gebruik gemaakt van het recht op verlenging) is verrekend in de tarieven van hoofdstuk 2, Begraven. Wanneer op verzoek van de belanghebbende of rechthebbende de stoffelijke resten worden opgegraven en elders worden bijgezet/gecremeerd buiten de normale planning van de gemeente, worden de tarieven van dit hoofdstuk in rekening gebracht.

Hoofdstuk 8 Onderhoud

Het algemene onderhoud van de begraafplaatsen (o.a. paden, groenstructuur, meubilair, watervoorziening) geschiedt gedurende de looptijd van de grafrustperiode zowel voor de particuliere als de algemene graven. Ook hier worden de tarieven herleid vanaf een particulier dubbelgraf. De hoogte van de leges wordt bepaald door de grafruimte die in beslag wordt genomen ten opzichte van een dubbelgraf. Voor een particulier graf voor een alleenstaande wordt 75% van het tarief in rekening gebracht. Voor kindergraven is een aangepast tarief. Particuliere grafrechten kunnen worden verlengd in een meervoud van tien jaar. Er wordt een maximum gesteld aan de verlengingsperiode, gelijk aan de oorspronkelijke grafrechtperiode. Een 30-jarig graf kan worden verlengd voor 10, 20 of 30 jaar. Een 20-jarig kan worden verlengd voor 10 of 20 jaar. Algemene graven kunnen niet worden verlengd.