Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200201-09-200111-12-2009Nieuwe regeling

31-01-2002

Gemeenteblad, 2002, 12.2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2001;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA : de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA : de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA : de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  Verantwoordelijke : het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder : degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als

  beheerder;

 • f.

  bewerker : degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het

  geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich

  heeft waarmee de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  wordt gevoerd;

 • g.

  ingeschrevene : degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  afnemer : Bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  derde : elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 • 1.

  Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd van de afdeling Burgerzaken;

 • 2.

  Bewerker van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee een persoonsregistratie wordt gevoerd danwel Getronics Business Continuity te Lelystad voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de schriftelijke uitwijkovereenkomst.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens worden de gegevens, zoals vermeld in bijlage 1 verstrekt aan de sector  Inwonerszaken  ten behoeve van:

 • -

  de persoonsregistratie reisdocumenten;

 • -

  de persoonsregistratie rijbewijzen;

 • -

  de persoonsregistratie onderwijs w.o. leerplicht en leerlingenvervoer;

 • -

  de persoonsregistratie voorzieningen gehandicaptensysteem;

 • -

  de persoonsregistratie sociale zaken;

aan de sector Middelen ten behoeve van de persoonsregistratie belastingen .

De verwerkingen worden beheerd door de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Burgerzaken;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de binnengemeentelijke afnemers genoemd in bijlage 2 voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en voorzover zij aantonen dat deze gegevens noodzakelijk zijn ter vervulling van zijn taak:

  de sector Middelen ten behoeve van de financiële administratie; de sector Inwonerszaken ten behoeve van sociale zaken, inburgering, huursubsidie, onderwijs en voorzieningen voor gehandicapten; de sector Ruimtelijke Zaken ten behoeve van de begraafplaatsen-administratie, de woningzoekendenadministratie alsmede de registratie van bouw- en milieuvergunningen en de daarbij behorende meldingen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de sectoren Inwonerszaken, Middelen en Ruimtelijke Zaken en de afdeling Bestuursondersteuning de volgende gegevens systematisch verstrekt zoals vermeld in bijlage 3 ten behoeve van periodieke selecties voor zover zij aantonen dat deze gegevens noodzakelijk zijn ter vervulling van hun taak.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene of van de rechten of vrijheden van anderen, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt de volgende gegevens vermeld in bijlage 4 op verzoek worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt de volgende gegevens vermeld in bijlage 4 op verzoek worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 7 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens artikel 31 van het Besluit GBA vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 8 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2002 en werkt terug tot en met 1 september 2001.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 3.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel

in zijn vergadering van 31 januari 2002

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

P.A. Huijsman ir. F.C. Moree

Dit Gemeenteblad is uitgegeven op 4 februari 2002

Bijlage 1  

Persoonsregistratie Rijbewijzen

 

Categorie 01/51 Persoon

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboortedatum persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

99.21 Burgerlijke staat

 

 

Categorie 05.55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

02.20 Adellijke titel/predikaat partner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam partner

02.40 Geslachtsnaam partner

 

 

08/58 Verblijfplaats

 

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

 

 

21/71 Verwijsgegevens

 

09.10 Gemeente waarheen uitgeschreven

09.20 Datum uitschrijving

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

 

 

Persoonsregistratie Reisdokumenten

 

Categorie 01/51 Persoon

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboortedatum persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

03.30 Geboorteland persoon

99.21 Burgerlijke staat

 

Categorie 05.55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

02.20 Adellijke titel/predikaat partner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam partner

02.40 Geslachtsnaam partner

 

 

08/58 Verblijfplaats

 

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

 

Categorie 12 Reisdokumenten

 

35.10 Soort Nederlands reisdokument

35.20 Nummer Nederlands reisdokument

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdokument

35.40 Autoriteit afgifte Nederlands reisdokument

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdokument

35.60 Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdokument

35.70 Aanduiding inhouding/vermissing

35.80 Lengte houder

36.10 Signalering verstrekken Nederlands reisdokument

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdokument

82.10 Gemeente paspoortdossier

82.20 Datum opname paspoortdossier

82.30 Beschrijving dossier paspoortgegevens

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

85.10 Ingangsdatum geldigheid categorie reisdokumenten

86.10 Datum van opneming categorie reisdokumenten

 

 

Sector Inwonerszaken, persoonsregistraties onderwijs w.o. leerplicht en leerlingenvervoer

 

Categorie 01/51 Persoon

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboorteplaats persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

 • Geslachtsaanduiding

 

Categorie 02/52

 

02.10 Voornamen ouder 1

02.20 Adellijke titel/predikaat ouder 1

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder 1

02.40 Geslachtsnaam ouder 1

03.10 Geboortedatum ouder 1

03.20 Geboorteplaats ouder 1

 

Categorie 03/53

 

02.10 Voornamen ouder 2

02.20 Adellijke titel/predikaat ouder 2

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder 2

02.40 Geslachtsnaam ouder 2

03.10 Geboortedatum ouder 2

03.20 Geboorteplaats ouder 2

 

Categorie 06/56 Overlijden

 

08.10 Datum overlijden

08.20 Plaats overlijden

 

Categorie 08/58 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente  van inschrijving

09.20 Datum inschrijving in de gemeente

10.10 Functie adres

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

Categorie 21/71 Verwijsgegevens

 

09.10 Gemeente waarheen uitgeschreven

09.20 Datum uitschrijving

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode 

 

 

Sector Middelen  persoonsregistratie Belastingen

 

Categorie 01/51 Persoon

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboortedatum persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

04.10 Geslachtsaanduiding

61.10 Aanduiding naamgebruik

99.12 Gezinsverhouding

99.13 Naamgebruik

 

Categorie 05/55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

02.10 Voornamen partner

02.20 Adellijke titel/predikaat partner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam partner

02.40 Geslachtsnaam partner

03.10 Geboortedatum partner

03.20 Geboorteplaats partner

06.10 Datum huwelijkssluiting

06.20 Plaats huwelijkssluiting

 

Categorie 06/56

 

08.10 Datum overlijden

08.20 Plaats overlijden

 

Categorie 08/58 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente  van inschrijving

09.20 Datum inschrijving in de gemeente

10.10 Functie adres

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

Categorie 21/71 Verwijsgegevens

 

09.10 Gemeente waarheen uitgeschreven

09.20 Datum uitschrijving

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

 

Categorie 29 Hoofdbewoner

 

02.10 Voornamen hoofdbewoner

02.20 Adellijke titel/predikaat hoofdbewoner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam hoofdbewoner

02.40 Geslachtsnaam hoofdbewoner

03.10 Geboortedatum hoofdbewoner

03.20 Geboorteplaats hoofdbewoner

04.10 Geslachtsaanduiding hoofdbewoner

Bijlage 2  

de sectoren Middelen, Inwonerszaken en Ruimtelijke Zaken . ( artikel 4 )

  

Categorie 01/51 Persoon

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboortedatum persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

04.10 Geslachtsaanduiding

61.10 Aanduiding naamgebruik

99.12 Gezinsverhouding

99.13 Naamgebruik

 

Categorie 05/55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

02.10 Voornamen partner

02.20 Adellijke titel / predikaat partner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam partner

02.40 Geslachtsnaam partner

 

Categorie 06/56 Overlijden

 

08.10 Datum overlijden

08.20 Plaats overlijden

 

Categorie 08/58 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente van inschrijving

09.20 Datum inschrijving in de gemeente

10.10 Functie adres

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 postcode

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

Categorie  09/59 Kindgegevens ( alleen tbv het onderwijs c.a. en het beheer van de begraafplaatsadministratie)

 

02.10 Voornamen kind

02.20 Adellijke titel/predikaat kind

02.30 Voo0rvoegsel geslachtsnaam kind

02.40 Geslachtsnaam kind

03.10 Geboortedatum kind

03.20 Geboorteplaats kind85.10 Ingangsdatum geldigheid categorie verblijfstitel

Bijlage 3  

Sectoren Inwonerszaken, Middelen, Ruimtelijke Zaken en de afd. Bestuursondersteuning.

 

Categorie 01/51

 

02.10 Voornamen persoon

02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

02.40 Geslachtsnaam persoon

03.10 Geboorteplaats persoon

03.20 Geboorteplaats persoon

04.10 Geslachtsaanduiding

 

Categorie 05/55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

02.10 Voornamen partner

02.20 Adellijke titel/predikaat partner

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam partner

02.40 Geslachtsnaam partner

 

Categorie 06/56 Overlijden

 

08.10 Datum overlijden

08.20 Plaats overlijden

 

Categorie 08/58 Verblijfplaats

 

09.10 Gemeente van inschrijving

09.20 Datum inschrijving in de gemeente

10.10 Functie adres

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11,10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

Categorie 21/71 Verwijsgegevens

 

09.10 Gemeente waarheen uitgeschreven

09.20 Datum uitschrijving

10.20 Gemeentedeel

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

Bijlage 4  

Overige verstrekkingen artikel 6 (aan derden)

 

De te verstrekken gegevens:

 • -

  de geslachtsnaam

 • -

  de voornamen

 • -

  de geslachtsnaam van de (eerdere) partner

 • -

  het adres

 • -

  de gemeente van inschrijving

 • -

  de geboortedatum

 • -

  de datum van overlijden

 • -

  het naamgebruik

Toelichting op de verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zaltbommel

Door deze verordening te bewerken conform het gemeentelijke privacybeleid ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voldoet de gemeente aan de vereisten, zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA; bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de aanpassingswet WBP (Stbl. 2001, 180) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Stbl. 2000, 302). De gemeenteraad, zal de verordening na bewerking dienen vast te stellen en in werking te laten treden. In werking treden met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2001 is mogelijk.

 

Hieronder volgt nog een artikelsgewijze toelichting, die ingaat op de wijze waarop de gemeente een nadere invulling heeft gegeven.

 

De verordening bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn er algemene bepalingen (de artikelen 1 t/m 3), die gelden voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Vervolgens wordt uitwerking gegeven aan de vereisten van de aanpassingwet WBP voor de Wet GBA (de artikelen 4 t/m 6). Daarin worden alleen zaken geregeld waartoe de Wet GBA verplicht. Voor de gegevens die aangehaakt zijn aan de GBA verwijzen wij naar de ledenbrief van de VNG van 26 februari 2001 (Lbr. 01/29 met kenmerk BJZ/20011000795) Deze persoonsgegevens vallen namelijk sinds 1 september 2001 onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Tenslotte zijn er overige bepalingen (de artikelen 7 en 8).

 

 

Artikel 1

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening handelt alleen over de GBA.  Termen als “bevolkingsadministratie” spelen dan ook geen rol meer.

 

Artikel 2 Beheer

Binnen de gemeente is de afdeling Burgerzaken belast met de dagelijkse zorg over de GBA.  In de beheerregeling is het hoofd van der afdeling Burgerzaken als beheerder aangewezen. Zie hiervoor eveneens de NVVB-uitgave “Burgerzaken en de procesaudit”. Een dergelijke regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA.

Het tweede lid is alleen van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de bewerkersconstructie die op grond van de Wet GBA is toegestaan. Hiervoor is nog steeds een machtiging nodig van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Artikel 3 Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de koppeling met een eventuele basisregistratie waarover de gemeente wellicht beschikt. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld , om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

 

In de artikelen 4 t/m 6 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden  gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.

 

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang wil zeggen het door middel van een “online verbinding” kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. De onderdelen a en b regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren Burgerzaken tot de GBA. Onderdeel c is alleen nodig als de gemeente gebruik maakt van een bewerker. Onderdeel d regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers.

Er is een nieuwe inventarisatie gemaakt voor de invulling van deze verordening. De toegang van binnengemeentelijke afnemers is per 1 januari 2002 geactualiseerd.  Bij de inventarisatie kan eventueel ook rekening worden gehouden met gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente zoals de afdeling Financiën of de afdeling Sociale Zaken kan de raad besluiten om ook toegang toe te staan aan organisaties die op grond van een gemeenschappelijke regeling taken van de gemeente uitvoeren. Er bestaat geen verplichting om afdelingen van de gemeente of gemeenschappelijke regelingen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Op grond van organisatorische overwegingen ligt het ook niet voor de hand.

Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Deze komen dan ook in deze verordening niet voor.  Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA[1].

De GBA applicatie bevat voorzieningen om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van afdelingen Burgerzaken tot het toepassingssysteem[2]

 

Artikel 5 Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Het is voorstelbaar dat aan binnengemeentelijke afnemers wel “systematisch” gegevens worden verstrekt zonder hen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties. Deze verstrekkingen moeten eveneens inzichtelijk worden gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA[3]. Voor verstrekkingen op papier is reeds een voorziening getroffen in de Wet GBA[4].

Het ligt hier voor de hand om een inventarisatie te maken.

 

Artikel 6 Overige verstrekkingen

In dit artikel kunnen de verstrekkingen, die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 van de Wet GBA, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan de “vrije derden”. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 van de Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:

 • .

  Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden commerciële instellingen.

 • .

  Per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangeven.

 • .

  Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of  van de rechten of vrijheden van anderen.

 • .

  Er moet worden nagegaan of de verstrekking is gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

 • .

  Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

 • .

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is (of landen een passend beschermingsniveau bieden kan worden nagevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens).

 • .

  Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

 

 

Mogelijke categorieën voor verstrekkingen zijn:

 • 1.

  door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals verenigingen;

 • 2.

  vakbonden;

 • 3.

  ouderenbonden; of

 • 4.

  stichtingen met een maatschappelijk doel: b.v. woningbouwcorporaties.

 

De Staatssecretaris van VROM heeft bij brief van 22 mei 2001 aan gemeenten gevraagd om op te treden tegen onrechtmatige bewoning in samenwerking met de woningbouwcorporaties.

Deze verordening schept daartoe mogelijkheden.

 

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt:

"algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden"[5]

 

De artikelen 7 en 8 bevatten bepalingen over beveiliging, de datum van inwerkingtreding, de citeertitel en de terinzagelegging.

 

Artikel 7 Beveiliging

Veel gemeenten hebben een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt[6].

Artikel 31 van het Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen moeten zijn getroffen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde kunt u uitsplitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • 1.

  Het systeem c.q. de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten c.q. controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • 2.

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • 3.

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

 

Artikel 53 van het Besluit GBA is van toepassing ingeval een gemeente gebruik maakt van een bewerker. In dat geval geldt:

 • dat er een systeem dient te zijn ter waarborging voor de gemeente dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 van het Besluit GBA;

 

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog hetgeen in paragraaf 7.3.5 staat, zijnde:

 • dat het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

   

Artikel 8 Slotbepaling

De oude verordening is inmiddels vervallen.

Het verdient aanbeveling de inwerkingtreding met terugwerkende kracht te doen geschieden, tot en met 1 september 2001, zijnde het moment waarop de wijziging van de Wet GBA van kracht is geworden.

Tenslotte is in dit artikel de citeertitel opgenomen en is de terinzagelegging geregeld.

[1] Artikelen 88 en 89 Wet GBA.

[2] Artikel 31  Besluit GBA.

[3] Artikelen 88 en 89 Wet GBA.

[4] Artikel 88, eerste lid Wet GBA.

[5] Artikel 100, tweede lid, Wet GBA.

[6] Zie hiervoor de paragrafen 7.3.3 en 7.3.5 van het LO GBA.