Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018
CiteertitelVerordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-08-2018nieuwe regeling

26-10-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 190612

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende: Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  doelgroepkinderen: alle peuters van twee en een half tot vier jaar die door het consultatiebureau als risicopeuter worden beoordeeld;

 • -

  LRK: Landelijk Register Kinderopvang, waarin aanbieders van peuteraanbod zijn opgenomen die voldoen aan de Wet Kinderopvang;

 • -

  peuter: een in de gemeente Zaltbommel ingeschreven kind van 2 en een half tot 4 jaar;

 • -

  peuteraanbod: het aanbod voor peuters van 2 en een half tot 4 jaar aangeboden door LRK geregistreerde aanbieders in de gemeente Zaltbommel die meewerken aan de gemeentelijke resultaatafspraken vve;

 • -

  aanbieders: kinderdagverblijven die zijn opgenomen in het LRK;

 • -

  regulier peuteraanbod: het regulier aanbod omvat 5 uur per week gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaarkinderopvangtoeslag: de toeslag die ouders kunnen aanvragen bij de Belastingdienst voor kinderopvang / aanbod voor peuters;

 • -

  peutertoeslag: de toeslag die de gemeente beschikbaar stelt voor peuteraanbod;

 • -

  vve aanbod: het aanbod van in totaal tien uur per week voor- en vroegschoolse educatie, gericht op het verminderen van onderwijsachterstanden;

 • -

  vve registratie: een registratie in het LRK waaruit blijkt dat de aanbieder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aanbieden van vve;

 • -

  inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een recent belastingjaar;

 • -

  gemeentelijke resultaatafspraken vve: de afspraken tussen aanbieders en gemeente Zaltbommel over het monitoren van de ontwikkeling van peuters en het verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor peuters binnen de gemeente Zaltbommel;

 • -

  overeenkomst met de aanbieder: een door de ouder ondertekend formulier van de aanbieder waarop tenminste aangegeven wordt:

  • a.

   de startdatum van het peuteraanbod;

  • b.

   de dagen en tijden waarop gebruik gemaakt wordt van het peuteraanbod;

  • c.

   de prijs van het peuteraanbod;

  • d.

   het LRK nummer van de aanbieder; en

  • e.

   het BSN nummer van de peuter;

 • -

  vve indicatie: een door het consultatiebureau afgegeven formulier voor doelgroepkinderen.

Artikel 2 Voorwaarden voor de peutertoeslag

Ouders van een peuter komen in aanmerking voor de peutertoeslag ter bekostiging van peuteraanbod als:

 • a.

  de peuter minimaal 5 uur per week peuteraanbod bezoekt;

 • b.

  een overeenkomst is gesloten met een aanbieder die LRK geregistreerd is in de gemeente Zaltbommel en werkt met de gemeentelijke resultaatafspraken vve;

 • c.

  er geen recht is op kinderopvangtoeslag of een andere financiële regeling voor gebruik van kinderopvang/peuteraanbod;

 • d.

  de meest recente inkomensverklaring zijn overlegd. Zelfstandige ondernemers die in aanmerking komen voor peutertoeslag kunnen in plaats van een inkomensverklaring de meest recente aanslag inkomensbelasting van het betreffende belastingjaar overleggen. Dat kan een voorlopige of definitieve aanslag zijn.

Artikel 3 Weigeringsgronden peutertoeslag

De aanvraag om peutertoeslag wordt geweigerd, als:

 • a.

  de peuter niet tussen de twee en een half en vier jaar is bij de start van het peuteraanbod;

 • b.

  er geen gebruik wordt gemaakt van een peuteraanbod met LRK in de gemeente Zaltbommel of de aanbieder niet meewerkt aan de gemeentelijke resultaatafspraken vve;

 • c.

  de peuter niet in de gemeente Zaltbommel woont;

 • d.

  er niet gedurende tenminste 5 uur in de week gebruik wordt gemaakt van het peuteraanbod;

 • e.

  één van de ouders recht heeft op kinderopvangtoeslag of een andere financiële regeling voor gebruik van kinderopvang/peuteraanbod.

Artikel 4 Doelgroep Peutertoeslag

De peutertoeslag op grond van deze verordening wordt uitsluitend verstrekt aan ouders van peuters die gebruik maken van peuteraanbod.

Artikel 5 Procedurebepalingen voor de verstrekking van de peutertoeslag voor peuteraanbod

 • 1.

  Een aanvraag peutertoeslag wordt ingediend via de aanvraagprocedure op www.zaltbommel.nl.

 • 2.

  Een aanvraag voor peutertoeslag kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 3.

  De peutertoeslag wordt uiterlijk 4 weken voor de start van het peuteraanbod aangevraagd;

 • 4.

  Het college besluit over de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 5.

  Het college stelt op basis van de inkomensverklaring een beschikking op voor de maximale periode totdat de peuter 4 jaar wordt (maximaal anderhalf jaar). De ouders/verzorgers worden door middel van een beschikking op de hoogte gesteld over de hoogte van de peutertoeslag.

 • 6.

  Op basis van de beschikking in de zin van artikel 5, lid 5 verleent het college peutertoeslag en betaalt deze maandelijks als voorschot aan de ouders uit

 • 7.

  Voor ouders die in een schuldsaneringstraject zitten, geldt dat de peutertoeslag rechtstreeks aan de aanbieder wordt uitbetaald.

 • 8.

  Indien ondernemers niet de meest recente aanslag inkomensbelasting kunnen overleggen, moeten zij aantonen startend ondernemer te zijn door middel van een bewijs van de Kamer van Koophandel, waarbij ze in de laagste categorie ingeschaald kunnen worden. Indien geen sprake is van een startende onderneming kunnen ze ingeschaald worden in de middelste inkomenscategorie, waarbij het recht op herziening is voorbehouden.

 • 9.

  De peutertoeslag wordt stopgezet op de dag dat de peuter 4 jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 6, daartoe aanleiding geeft. Indien de peuter na de vierde verjaardag niet direct terecht kan op de volgende school, kan een uitzondering worden gemaakt op het stopzetten van de peutertoeslag. Hiertoe beslist het college. Indien besloten wordt een uitzondering te maken, zal de peutertoeslag tot maximaal 6 weken na het vierde jaar toegekend worden.

 • 10.

  Indien een aanbieder aangeeft dat een ouder die peutertoeslag ontvangt voor de derde keer op rij of drie keer binnen een half jaar de aanbieder niet betaalt, dan wordt de peutertoeslag aan de ouder stopgezet.

 • 11.

  In daartoe aanleiding gevende situaties kan het toeslagbedrag rechtstreeks aan de aanbieder worden overgemaakt.

 • 12.

  In alle gevallen waarbij de toeslag rechtstreeks aan de aanbieder moet worden uitbetaald, meldt de aanbieder dit bij de gemeente en overlegt de overeenkomst met informatie betreffende:

  • a.

   de startdatum van het peuteraanbod

  • b.

   het aantal uren peuteraanbod

  • c.

   het uurtarief

  • d.

   de aard van het aanbod (vve of regulier)

 • 13.

  Het college stelt op basis van de inkomensverklaring de hoogte van de peutertoeslag vast en betaalt het bedrag uit aan de aanbieder. De aanbieder int de ouderbijdrage bij de ouder(s).

Artikel 6 Tussentijdse wijzigingen peutertoeslag

 • 1.

  Drie maanden na aanvraag van het recht op kinderopvangtoeslag vervalt het recht op de peutertoeslag. Recht op kinderopvangtoeslag moet tijdig worden doorgegeven aan de gemeente via mutaties peutertoeslag www.zaltbommel.nl Indien blijkt dat de wijziging niet is doorgegeven, kan de uitbetaalde peutertoeslag geheel worden teruggevorderd.

 • 2.

  Wanneer de verhoging of verlaging van inkomen zodanig is dat men in een andere inkomenscategorie van de kinderopvangtoeslagtabel terecht komt, moet dit via mutaties peutertoeslag via www.zaltbommel.nl worden doorgegeven. Er volgt dan een herziene beschikking. Deze aanvraag tot herziening moet binnen 8 weken na het voordoen van de tussentijdse wijziging worden ingediend.

 • 3.

  In het geval dat de inkomensverklaring nog niet beschikbaar is, kan een aanvraag tot herziening worden aangevraagd op basis van de meest recente loonstrook.

 • 4.

  Wijzigingen in het inkomen die geen gevolgen hebben voor de hoogte van de peutertoeslag hoeven niet doorgegeven te worden.

Artikel 7 Berekening van de peutertoeslag

 • 1.

  De berekening van de peutertoeslag vindt plaats op basis van de volledige aanvraag zoals omschreven in artikel 5 lid 1.

 • 2.

  De peutertoeslag wordt voor 5 uren peuteraanbod per week met een maximum van 40 weken per kalenderjaar verleend.

 • 3.

  De berekening van de peutertoeslag vindt plaatst op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel en het fiscaal maximum uurtarief zoals jaarlijks landelijk wordt vastgesteld.

 • 4.

  De hoogte van de peutertoeslag per maand wordt bepaald door:

  • a.

   maximaal 5 uur per week aanbod voor peuters te vermenigvuldigen met 40 weken per jaar. Dit aantal uur delen door 12 maanden. Dit is het rekenkundig aantal uur aanbod voor peuters per maand.

  • b.

   het rekenkundig aantal uur aanbod voor peuters per maand vermenigvuldigen met het (fiscaal) maximale uurtarief voor een voorschoolse voorziening. Dit zijn de kosten voor aanbod voor peuters per maand

  • c.

   het toeslagpercentage opzoeken in de Kinderopvangtoeslagtabel op basis van het (gezamenlijk) toesingsinkomen.

  • d.

   De kosten voor aanbod voor peuters per maand vermenigvuldigen met het toeslagpercentage. Dit is het toeslagbedrag per maand.

 • 5.

  Er wordt gekozen voor betaling van het toeslagbedrag per maand omdat de facturering van de houders ook maandelijks plaatsvindt.

 • 6.

  De uitbetaling van de gemeentetoeslag vindt plaats omstreeks de 20e van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor de toeslag wordt uitgekeerd.

Artikel 8 Voorwaarden voor 5 uur per week kosteloos voor- en vroegschoolse educatie (vve)

 • 1.

  Ouders van doelgroepkinderen komen in aanmerking voor 5 uur kosteloos vve aanbod voor peuters als:

  • a.

   ze over een vve indicatie voor hun peuter van het consultatiebureau beschikken en deze overleggen aan de gemeente via peutertoeslag www.zaltbommel.nl

  • b.

   hun peuter minimaal 10 uur per week vve aanbod bezoekt

  • c.

   ze een overeenkomst overleggen die is gesloten met een aanbieder die LRK en vve geregistreerd is in de gemeente Zaltbommel en werkt met resultaatafspraken vve van de gemeente Zaltbommel.

  • d.

   Onder een overeenkomst met de aanbieder wordt verstaan een door de ouder en de zorgaanbieder ondertekend formulier waarop tenminste aangegeven wordt:

   • i)

    de startdatum van het vve peuteraanbod

   • ii)

    De dagen en tijden waarop gebruik gemaakt wordt van het vve peuteraanbod

   • iii)

    De prijs van het peuteraanbod per uur (5 uur/week; de 2e 5 uur zijn gratis)

   • iv)

    Het LRK nummer van de aanbieder

   • v)

    Het BSN nummer van de peuter.

 • 2.

  Ouders van doelgroepkinderen die recht hebben op kinderopvangtoeslag hebben onverminderd de voorwaarde als omschreven in artikel 2 lid 3 recht op 5 kosteloze aanvullende uren vve per week (maximaal 40 weken per kalenderjaar).

Artikel 9 Weigeringsgronden voor 5 uur kosteloos vve

De aanvraag voor 5 uur kosteloos vve kan op grond van deze regeling worden geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvraag niet compleet is ingediend, na hersteltermijn

 • b.

  er geen vve indicatie voor de peuter wordt overlegd aan de gemeente

 • c.

  de peuter niet tussen de twee en een half en vier jaar is bij de start van het vve peuteraanbod

 • d.

  er geen gebruik wordt gemaakt van een vve aanbod met LRK inclusief vve registratie in de gemeente Zaltbommel of de aanbieder niet meewerkt aan de gemeentelijke resultaatafspraken vve;

 • e.

  de peuter niet in de gemeente Zaltbommel woont;

 • f.

  er niet gedurende tenminste 10 uur in de week gebruik wordt gemaakt van het vve peuteraanbod;

Artikel 10 Doelgroep vve

De kosteloze 5 uur vve per week op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan ouders van peuters die gebruik maken van vve peuteraanbod in de zin van artikel 1 onder doelgroepkinderen.

Artikel 11 Procedurebepalingen voor de verstrekking van 5 uur gratis vve per week

 • 1.

  Een aanvraag vve wordt ingediend via de aanvraagprocedure op www.zaltbommel.nl. Een aanvraag voor vve kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  De vve wordt uiterlijk 4 weken voor de start van het vve aanbod aangevraagd

 • 3.

  Het college besluit over de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Op basis van een beschikking verleent het college 5 uur kosteloos vve per week voor 40 weken per kalenderjaar totdat het doelgroepkind 4 jaar is

 • 5.

  De kosteloze 5 uur vve bovenop de 5 uur regulier wordt stopgezet op de dag dat de peuter 4 jaar wordt of als een tussentijdse wijziging daartoe aanleiding geeft. Indien het doelgroepkind na de vierde verjaardag niet direct terecht kan op de volgende school, kan een uitzondering worden gemaakt. Hiertoe beslist het college. Indien besloten wordt een uitzondering te maken, zal het extra kosteloze 5 uur per week vve aanbod tot maximaal 6 weken na het vierde jaar toegekend worden.

 • 6.

  Indien een aanbieder aangeeft dat een ouder die peutertoeslag ontvangt voor de derde keer op rij of drie keer binnen een half jaar de aanbieder niet betaalt, dan wordt het kosteloze 5 uur per week vve aanbod stopgezet.

Artikel 12 Tussentijdse wijzigingen vve

Wanneer het doelgroepkind stopt of start met vve, moet dit via mutaties www.zaltbommel.nl worden doorgegeven. Er volgt dan een bevestiging van het stoppen of een beschikking vve. Deze mutatie / aanvraag moet binnen 8 weken na het voordoen van de tussentijdse wijziging worden ingediend.

Artikel 13 Inkoop kosteloze vve uren bij aanbieders

 • 1.

  Aanbieders die peuteraanbod voor vve aanbieden komen in aanmerking voor gemeentelijke inkoop vve. Per gerealiseerde doelgroepplaats koopt de gemeente 5 uur per week (200 uur per jaar) in. Daarbij moet de omvang van het aanbod zodanig zijn dat de ouders van doelgroeppeuters aan de minimum-eis voor vve kunnen voldoen (minimaal 10 uur per schoolweek).

 • 2.

  De gemeente koopt vve plaatsen in bij aanbieders die een vve registratie hebben in het LRK in de gemeente Zaltbommel en meewerken met de gemeentelijke resultaatafspraken vve

 • 3.

  Jaarlijks stelt het college het totaal aantal in te kopen vve uren vast en besluit op welke wijze en voor welk tarief wordt ingekocht.

Artikel 14 Eisen aan aanbieders

Om in aanmerking te kunnen komen voor de in artikel 13 genoemde inkoop vve dienen aanbieders te voldoen aan de volgende eisen:

 • a.

  Registratie in het LRK met een vve registratie in de gemeente Zaltbommel;

 • b.

  Meewerken aan de gemeentelijke resultaatafspraken vve;

 • c.

  De door de gemeente ingekochte ‘kosteloze vve uren’ worden niet gefactureerd aan de ouders.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd om af te wijken van de regeling om tegemoet te komen aan onbillijkheden die zich bij het toepassen van de regeling kunnen voordoen.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van 26 oktober 2017

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. M.S.P. Muurling Dr. J.P. Rehwinkel