Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019/2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019/2
CiteertitelVerordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019/2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervalt op 31 december 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201701-01-201731-12-2019nieuwe regeling

26-10-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 220374

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019/2

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: Verordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019/2

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de bestaande woning die tevens eigenaar(s) is/zijn;

 • b.

  PV-systeem of zonnepanelen: paneel met Photo Voltaic-cellen voor het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • d.

  subsidieplafond: het totale door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat beschikbaar is voor de subsidie zonnepanelen.

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie op basis van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond en onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 150.000 voor een periode van 3 jaar.

Artikel 4. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van de verordening zonnepanelen wordt verstrekt voor de installatie van een PV-systeem gerealiseerd bij bestaande woningen.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze verordening wordt alleen verstrekt aan particuliere eigenaren, tevens bewoners van een bestaande woning in de gemeente Zaltbommel waarop de investering betrekking heeft.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend gedurende de looptijd van de regeling.

 • 2.

  Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als door toekenning van de subsidie het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 3.

  Over de verlening van de subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Artikel 7. Voorwaarden

Subsidie voor PV-systemen (zonnepanelen) op woningen kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  met de uitvoering van de maatregelen (waarvoor subsidie wordt aangevraagd) voor het plaatsen van het PV-systeem is niet begonnen voor de datum waarop de subsidieaanvraag is toegekend;

 • 2.

  bij het plaatsen van het PV-systeem dienen nieuwe materialen gebruik te worden;

 • 3.

  het PV-systeem dient op een dak op het perceel van de aanvrager aangebracht te worden;

 • 4.

  de bestaande woning staat in de gemeente Zaltbommel;

 • 5.

  in geval voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is, dient deze voor de start van de activiteiten verkregen te zijn;

 • 6.

  de aanvrager is eigenaar van de woning;

 • 7.

  de betreffende woning heeft nog geen PV-systeem;

 • 8.

  per particuliere woningeigenaar wordt voor maximaal 1 woning subsidie verleend.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, de subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten exclusief BTW, die naar het oordeel van het college billijk zijn voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van het zonnepanelen-systeem die eraan bijdragen het elektriciteitsverbruik van de woning middels duurzame energie te verlagen. Dit zijn kosten voor materialen en arbeid (door een bedrijf) voor het uitvoeren van de maatregelen.

Artikel 9. Aanvraag

Een aanvraag voor de subsidie wordt schriftelijk ingediend middels het aanvraagformulier en bevat ten minste:

 • 1.

  een omschrijving van de zonnestroominstallatie;

 • 2.

  een planning van de uitvoering van de activiteiten;

 • 3.

  een kopie van een getekende offerte die door de aanvrager is ontvangen van het bedrijf dat de maatregelen uitvoert;

 • 4.

  een ontvangstbevestiging van de gemeente van de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien deze vereist is voor het plaatsen van de installatie.

Artikel 10. Toekenning

 • 1.

  De subsidietoekenning volgt alleen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 7;

  • 2.

   Indien de subsidie wordt toegekend is dat in eerste instantie voorlopig. Dit wordt per brief medegedeeld. Een voorlopige toekenning is een reservering van het subsidiebedrag, de uitbetaling volgt pas na gereedmelding.

Artikel 11. Weigering

De subsidie wordt geweigerd, indien:

 • 1.

  de uit te voeren activiteiten naar het oordeel van het college van B&W niet voor een zonnepanelen (PV)-systeem zijn;

 • 2.

  de maatregelen niet worden begeleid en uitgevoerd door een installatiebedrijf;

 • 3.

  er een andere subsidie is aangevraagd voor de installatie van het zonnepanelensysteem;

 • 4.

  de onder artikel 8 genoemde kosten dusdanig laag zijn dat het subsidiebedrag als bedoeld onder artikel 13 minder dan € 100 is.

 • 5.

  het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 12. Gereedmelding

 • 1.

  De gereedmelding:

  • a.

   moet uiterlijk 4 maanden na de toekenningsdatum van de subsidie plaatsvinden;

  • b.

   moet zijn voorzien van alle relevante nota’s (facturen) en betaalbewijzen.

 • 2.

  Na gereedmelding vindt uitbetaling plaats.

Artikel 13. Berekening van de subsidie

De subsidie voor de aanschaf en plaatsing van het zonnepanelensysteem bedraagt een vijfde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per woning met een minimum subsidie van € 100.

Artikel 14. Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden doordat aanvragen die door toekenning van subsidie in aanmerking komen op dezelfde dag door het college zijn ontvangen, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

Artikel 15. Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie onder deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opnemen. De subsidieontvanger is verplicht om de bij de uitwerking van de maatregelen opgedane kennis en ervaring te delen en medewerking te verlenen aan publicaties hierover.

Artikel 16.Slotbepalingen
 • 1.

  De Verordeningen subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019, vastgesteld op 26 januari 2017 en op 26 oktober 2017 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017 en vervalt op 31 december 2019.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Verordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019/2’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel

in zijn vergadering van 16 november 2017.

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

De voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

J.P. Rehwinkel