Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening inzake de winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-199601-01-2012Nieuwe regeling

28-11-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

Nr. 5;

De raad der gemeente Brakel;

gehoord de ondernemersvereniging Brakel;

gelezen het voorsteel van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2006;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de “Verordening inzake de winkeltijden”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op de navolgende feestdagen per kalenderjaar:

  • -

   nieuwjaarsdag (voor zover deze niet op een zondag valt);

  • -

   tweede paasdag;

  • -

   Hemelvaartsdag;

  • -

   tweede pinksterdag;

  • -

   tweede kerstdag (voor zover deze niet op een zondag valt).

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de hele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstellen op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie op de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 In werking getreden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  De winkelsluitingsverordening vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening inzake de winkeltijden”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Brakel, gehouden op 28 oktober 1996.

De secretaris,

P.A. Huijsman

De voorzitter,

W.Hoornstra