Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITRECHTEN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITRECHTEN 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-277893

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITRECHTEN 2019

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITRECHTEN 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder aansluiten op de gemeentelijke riolering verstaan het aansluitbaar maken van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

 • b.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen en de van gemeentewege gerealiseerde en in gemeentelijk eigendom zijnde individuele behandelingssystemen voor afvalwater.

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  ter zake van het genot van de in het tweede lid omschreven door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst wordt onder de naam “rioolaansluitrechten” een éénmalig recht geheven.

 • 2.

  onder een in het eerste lid bedoelde dienst wordt verstaan:

  • a.

   het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding met eventueel een pompunit van het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering en/of

  • b.

   het plaatsen van een Individuele Behandeling Afvalwatersysteem (IBA).

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het recht wordt geheven van degene die op het tijdstip van aansluiting het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het aan te sluiten eigendom.

 • 2.

  Als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt degene die op het tijdstip van aansluiting als zodanig bij het Kadaster bekend staat, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens bezit, eigendom of beperkt recht was.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing als sprake is van een nieuwe aansluiting in het kader van bouwgrondexploitatie.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het aantal aan te leggen strekkende meters afvoerleiding, eventueel met pompunit, gerekend vanaf het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aansluiting van een eigendom indien er sprake is van een afvoerleiding op een betonnen hoofdriool:

  • a.

   tot en met 10,00 strekkende meter: € 1.337,00;

  • b.

   10,01 strekkende meter en meer: € 1.337,00, vermeerderd met € 43,35 per strekkende meter boven de 10,00 strekkende meter.

 • 2.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aansluiting van een eigendom op een drukrioleringssysteem:

  • a.

   tot en met 25,00 strekkende meter: € 3.009,00;

  • b.

   25,01 strekkende meter en meer € 3.009,00, vermeerderd met € 43,35 per strekkende meter boven de 25,00 strekkende meter.

 • 3.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aansluiting van een eigendom op een drukrioleringssysteem indien het bijplaatsen van een pompunit noodzakelijk is:

  • a.

   tot en met 25,00 strekkende meter: € 10.021,00;

  • b.

   25,01 strekkende meter en meer: € 10.021,00, vermeerderd met € 43,35 per strekkende meter boven de 25,00 strekkende meter.

 • 4.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het plaatsen van een Individuele Behandeling Afvalwatersysteem (IBA): € 10.047,00.

 • 5.

  De hiervoor vermelde tarieven zijn inclusief de eventuele omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van verschuldigdheid en van betaling

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening en moet worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening rioolaansluitrechten 2018”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rioolaansluitrechten 2019”.

in zijn vergadering van donderdag 13 december 2018 in zijn vergadering van donderdag 13 december 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier

drs. M.S.P.Muurling

de voorzitter

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel