Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening marktgelden 2010, vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 26 november 2009 (Gbl. 2009, 4.5);

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, onder a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

02-12-2010

Gemeenteblad 2010, 4.12

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a t b o m m e l;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelet op artikel 229, lid 1a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Artikel 1 Aard van de heffing

 • 1.

  In de gemeente wordt onder de naam van "Marktgeld" een recht geheven voor het gebruik van openbare grond op het marktterrein, gedurende de tijd, voor de markt bestemd.

 • 2.

  Onder marktterrein wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan: alle openbare plaatsen, welke door burgemeester en wethouders tot marktplaats of tot het opslaan van kramen e.d. worden aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die van de openbare grond van de gemeente, bedoeld in artikel 1, gebruik maakt.

Artikel 3 Grondslagen en tarieven

Het marktgeld, bedoeld in artikel 1, bedraagt per marktdag:

voor het plaatsen van tenten, kramen en andere soortgelijke inrichtingen en voor los op de grond uitgestalde goederen e.d.

 • a.

  voor de zaterdagmarkt:

  € 2,00 per strekkende meter plaatsruimte of gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,00.

 • b.

  voor de markt op overige dagen:

  € 1,45 per strekkende meter plaatsruimte of gedeelte daarvan, met een minimum van € 5,80.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Burgemeester en wethouders stellen het model van de nota of andere schriftuur vast.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De ‘Verordening marktgelden 2010’, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 november 2009 (Gbl. 2009, 4.5), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2011’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 2 december 2010

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch