Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; POP-NU subsidies 323B

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; POP-NU subsidies 323B
CiteertitelOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; POP-NU subsidies 323B
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201231-12-2013Nieuwe regeling

06-03-2012

Provinciaal Blad, 2012, 11

12005586

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; POP-NU subsidies 323B

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • -

  Gelet op artikel 2, leden 6, 8 en 9 alsmede artikel 4 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 8 december 2006 inzake vaststelling van het Provinciaal Meerjarenprogramma inrichting landelijk gebied Zeeland (PMJP) 2007-2013 "Hoofdlijnen en Principes";

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 29 januari 2008 inzake vaststelling van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Zeeland en de introductie van een herziene werkwijze;

Besluiten:

 • 1.

  Tot het, onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese commissie, openstellen van subsidies (onder II, III) met de daarbij behorende subsidieplafonds, subsidiedrempels en aanvraagperioden voor de inrichting van het landelijk gebied in het begrotingsjaar 2011-2013, als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied.

 • 2.

  Tot het beschikbaar stellen van de EU- bedragen, behorende bij de in lid 1 genoemde subsidies

I. Openstellingscriteria

Projecten worden beoordeeld op basis van de criteria opgenomen, zoals opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Inrichting Landelijk Gebied (PMJP) 2007-2013, deel 1 "Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland" en deel 2 "Subsidiecriteria behorende bij de subsidieverordening inrichting landelijk gebied (algemeen en thematisch)".

Aanvullend gelden voor de selectie van projecten voor fiche 323B de volgende criteria:

 • -

  passen binnen de randvoorwaarden van het door de EU goedgekeurde fiche 323B;

 • -

  projecten in het kader van het Natuurherstelprogramma Westerschelde zijn prioritair t.o.v. andere projecten;

 • -

  projecten moeten vóór 01 juni 2012 beschikt kunnen worden;

 • -

  projecten moeten vóór 01 april 2015 uitgevoerd en afgerekend zijn;

 • -

  de regionale cofinanciering van 25% dient geregeld te zijn.

II. Categorieën subsidies

Bij de openstelling van de subsidies gaat het om categorie A:

A. Categorie EU- voor wat betreft de assen 2 en 3 voor subsidieaanvragen in het kader van POP, Nieuwe Uitdagingen.

III. Subsidieplafonds per categorie
 • A.

  Categorie EU-subsidies waarvoor openstelling plaatsvindt voor wat betreft de assen 2 en 3 voor subsidieaanvragen, die voorbereid en afgestemd zijn in het kader van het PMJP.

As

Maatregel

Omschrijving

Plafond POP-budget 2011-2013

3

323B

Instandhouding en opwaardering landelijk erfgoed, HC-fiche

€ 5.0 mln.

IV. Aanvraagperiode

Vanaf de dag na publicatie van deze openstelling t/m 31 december 2013.

V. Drempelbedragen en maximale subsidiebedragen

Voor subsidies in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) is een drempelbedrag vastgesteld van € 20.000,-.

VI. Regionale cofinanciering

De aangegeven plafonds betreffen de maximale POP- subsidies in het kader van Nieuwe Uitdagingen voor de jaren 2011-2013. Daarnaast worden voor deze thema's ook regionale subsidiebedragen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de POP-subsidies.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 maart 2012.

Gegeven te Middelburg, 6 maart 2012

Gedeputeerde Staten van Zeeland voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. Drs. L.J.M. VERDULT, provinciesecretaris

Uitgegeven, 8 mei 2012

De provinciesecretaris

Mr. Drs. L.J.M. VERDULT