Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; EU-POP-2 subsidies 313, 323, 413 en 421

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; EU-POP-2 subsidies 313, 323, 413 en 421
CiteertitelOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; EU-POP-2 subsidies 313, 323, 413 en 421
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland, art. 2 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201215-09-201231-12-2013Nieuwe regeling

16-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 23

12022292

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland; EU-POP-2 subsidies 313, 323, 413 en 421

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 • -

  Gelet op artikel 2, leden 6, 8 en 9 alsmede artikel 4 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 September 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 8 december 2006 inzake vaststelling van het Provinciaal Meerjarenprogramma inrichting landelijk gebied Zeeland (PMJP) 2007-2013 "Hoofdlijnen en Principes";

 • -

  Gelet op het openstellingbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 14 december 2010, Pb nr. 62 van 2010;

 • -

  Gelet op de stand van het beschikbare budget in de assen 3 en 4;

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 25 september 2012, (RMW nr. A-02)

 • I.

  Tot de openstelling van de EU-POP-2 subsidies in de assen 3 (fiches 313 en 323) en 4 (fiches 413 en 421) als genoemd in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland, bij het besluit van Gedeputeerde Staten van 14 december 2010, Pb nr. 62 van 2010, door de daarbij behorende subsidieplafonds voor de fiches 313 en 323 gezamenlijk op een bedrag van max. € 275.482,- en voor de fiches 413 en 421 gezamenlijk op een bedrag van max. € 304.518,- te stellen en het per 15 september 2012 openstellen van een eenmalig extra tendermoment voor de Leader werkwijze met als sluitingsdatum 1 december 2012.

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot 15 september 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 25 september 2012.

Gedeputeerde staten vernoemd,

Drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

A.W. SMIT, secretaris.

Uitgeven 9 oktober 2012

De provinciesecretaris,

A.W. SMIT