Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014
CiteertitelOpenstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inrichting landelijk gebied, art. 11 en 93; Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, art. 1.3; Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland, art. 2; Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland, art. 7; Subsidieregeling natuurbeheer 2000, art. 8; Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer; art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-201331-12-2014Nieuwe regeling

08-10-2013

Provinciaal Blad, 2013, 22

13022474

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 oktober 2013, nr. 13022474, tot bekendmaking van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2014 ten behoeve van:

de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL),

de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL),

de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zeeland (pSAN),

de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), en

de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SAN).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • -

  gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • -

  gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;

 • -

  gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland;

 • -

  gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland;

 • -

  gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

 • -

  gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

besluiten:

ARTIKEL I
A. SUBSIDIEPLAFONDS
1. Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) worden voor het begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
1.1 Natuur- en landschapsbeheer
 • a.

  Continuïteit natuur- en landschapsbeheer en monitoring binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders met meer dan 75 ha als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.05, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04

  • -

   artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09

  • -

   artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype),

   Ten behoeve van:

  • I.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014; of

  • II.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, of

  • III.

   waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer.

   € 2.000.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,

   € 0,- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.

 • b.

  Continuïteit natuur- en landschapsbeheer en monitoring binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer) voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N05.02, N06.01, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04

  • -

   artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09

   Ten behoeve van:

  • I.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014; of

  • II.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering,

   € 200.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,

   € 0,- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.

 • c.

  Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer en monitoring binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer).

  € 0,- voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N05.02, N06.01, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04

  • -

   artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09

  • -

   voor zover het andere terreinen betreft als onder 1.1, onderdeel b, subonderdeel i en ii van dit besluit.

1.2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

€ 1,- voor subsidies als bedoeld in:

 • -

  artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen A01.01, A01.02 en A02.01, welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • -

  artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer);

 • -

  artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09, L01.13 welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor collectief agrarisch beheer of voor het continueren van aflopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer van subsidiebeschikkingen, welke aflopen in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014.

1.3 Probleemgebiedensubsidie ontkoppeld

Niet van toepassing.

1.4 Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer

€ 1,- voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1 (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer)

2 Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL) worden voor het begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap
 • a.

  Aanvragen voor eenmalige investeringen

  € 75.000,- voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan), voor zover het realisatie van natuurbeheertypen volgens het provinciale Natuurbeheerplan betreft;

  • -

   artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan),

  • -

   artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),

  • -

   artikel 8,eerste lid, onderdeel d (kwaliteitsimpuls landschapselement),

  • -

   artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype),

  • -

   artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype)

  • -

   artikel 8, tweede lid (realisatie agrarische beheertype),

  • -

   artikel 8, derde lid, onderdeel a (realisatie landschapselement binnen natuurterrein),

  • -

   artikel 8, derde lid onderdeel b (realisatie landschapselement buiten natuurterrein),

  voor de gebieden aangeduid in onderstaande tabel en subsidiekaart SKNL (bijlage 10).

 • b.

  Aanvragen voor een programma van eenmalige investeringen

  € 0,- voor subsidies als bedoeld in:

  artikel 8, vierde lid (investeringssubsidie voor programma van eenmalige investeringen), voor zover het realisatie van de beheertypen volgens het provinciale Natuurbeheerplan betreft.

2.2 Subsidie functieverandering.

€ 1,- voor subsidies als bedoeld in:

 • -

  artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein) voor zover het de realisatie van natuurbeheertypen volgens het provinciale Natuurbeheerplan betreft,

 • -

  artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap) voor zover het de realisatie van een landschapselement volgens het provinciale Natuurbeheerplan betreft,

voor de gebieden zoals genoemd in onderstaande tabel en subsidiekaart SKNL (bijlage 10).

 

Gebieden waarvoor subsidie SKNL beschikbaar wordt gesteld:

gebiedsnaam

kad. perceel

opp. (ha)

functieverandering €

inrichting €

Prinsenhoeve

Westerschouwen H 29

23,20

0,00

75.000,00

 

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING
 • 1.

  Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 onder a (uitvoeringsovereenkomst natuurbeheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 bij de provincie Zeeland

 • 2.

  Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 onder b en c (natuurbeheer) en 1.2 (agrarisch beheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen;

 • 3.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in paragraaf 4.2 van de SVNL (probleemgebiedensubsidie) kunnen worden ingediend via de verzamelaanvraag, in de periode die loopt vanaf 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen;

 • 4.

  Aanvragen voor subsidies SKNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2.1 van dit besluit, kunnen ingediend worden bij de provincie

 • 5.

  Aanvragen voor subsidies monitoring bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid onder c, van de SVNL kunnen worden ingediend bij de provincie

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2014
 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 4.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 5.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in ARTIKEL I, onder A, onderdeel 1, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 6.

  De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (overwinterende ganzen) van de pSAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 7.

  De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (snelgroeiend bos) van de SAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 8.

  De probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel 4.2.1 van de SVNL, wordt voor dit begrotingsjaar vastgesteld op € 94,- per hectare;

 • 9.

  Op grond van artikel 14 van de SKNL wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald:

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten, voor aanleg van nieuwe en herstel van bestaande natuurterreinen met een natuurbeheertype van hoge kwaliteit internationaal waardevolle habitattypen, te weten N08.03, N10.02, N09.01, N12.04.

  • b.

   Voor aanleg en herstel van natuurterreinen, voor zover het andere terreinen betreft dan bedoeld onder a, zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op € 9.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,- voor realisatie van een landschapstype.

 • 10.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,88 %;

 • 11.

  De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid onder c, van de SVNL worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 8, in euro’s per eenheid vastgesteld.

D. NADERE BEPALINGEN

De subsidieplafonds als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1,1 (natuurbeheer) zijn onderling uitwisselbaar.

ARTIKEL II

De verdeling van de middelen ten aanzien waarvan het besluit onder ARTIKEL I, onder 1, hierboven geldt, vindt overeenkomstig artikel 1.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Provincie Zeeland 2009 plaats op volgorde van binnenkomst van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

ARTIKEL III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL IV

De subsidies als opgenomen onder artikel I worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart, onderdeel van het Natuurbeheerplan 2014, als subsidiabel is aangemerkt. Zie bijlage 9.

De Beheersubsidiekaart wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en bij de Dienst Regelingen en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap welke is te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Bijlagen
Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland (onderdeel natuurbeheer)

Indexcode beheertype

Omschrijving beheertype

Eenheid ha

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

N01

Grootschalige, dynamische natuur

-

-

N01.01

Zee en wad

-

€ 1,58

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

-

€ 81,95

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

-

€ 111,12

N01.04

Zand- en kalklandschap

-

€ 66,05

N02

Rivieren

-

-

N02.01

Rivier

-

€ 5,46

N03

Beken en bronnen

-

-

N03.01

Beek en Bron

-

€ 72,51

N04

Stilstaande wateren

-

-

N04.01

Kranswierwater

-

€ 41,73

N04.02

Zoete Plas

-

€ 43,49

N04.03

Brak water

-

€ 53,75

N04.04

Afgesloten zeearm

-

€ 1,58

N05

Moerassen

-

-

N05.01

Moeras

-

€ 532,34

N05.02

Gemaaid rietland

-

€ 492,60

N06

Voedselarme venen en vochtige heiden

-

-

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

-

€ 1.660,76

N06.02

Trilveen

-

€ 1.915,67

N06.03

Hoogveen

-

€ 127,60

N06.04

Vochtige heide

-

€ 168,65

N06.05

Zwakgebufferd ven

-

€ 51,81

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

-

€ 69,66

N07

Droge heiden

-

-

N07.01

Droge heide

-

€ 178,59

N07.02

Zandverstuiving

-

€ 75,64

N08

Open duinen

-

-

N08.01

Strand en embryonaal duin

-

€ 8,76

N08.02

Open duin

-

€ 174,39

N08.03

Vochtige duinvallei

-

€ 906,74

N08.04

Duinheide

-

€ 142,16

N09

Schorren of kwelders

-

-

N09.01

Schor of kwelder

-

€ 106,10

N10

Vochtige schraalgraslanden

-

-

N10.01

Nat schraalland

-

€ 1.682,69

N10.02

Vochtig schraalland

-

€ 1.028,12

N11

Droge schraalgraslanden

-

-

N11.01

Droog schraalland

-

€ 557,61

N12

Rijke graslanden en akkers

-

-

N12.01

Bloemdijk

-

€ 1.302,68

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

-

€ 252,33

N12.03

Glanshaverhooiland

-

€ 636,56

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

-

€ 480,11

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

-

€ 815,25

N12.06

Ruigteveld

-

€ 73,48

N13

Vogelgraslanden

-

-

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

-

€ 444,98

N13.02

Wintergastenweide

-

€ 23,00

N14

Vochtige bossen

-

-

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

-

€ 32,23

N14.02

Hoog- en laagveenbos

-

€ 23,72

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

-

€ 55,24

N15

Droge bossen

-

-

N15.01

Duinbos

-

€ 54,05

N15.02

Dennen-, eiken-, en beukenbos

-

€ 86,44

N16

Bossen met productiefunctie

-

 

N16.01

Droog bos met productie

-

€ 8,70

N16.02

Vochtig bos met productie

-

€ 17,47

N17

Cultuurhistorische bossen

-

-

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos

-

€ 2.402,55

N17.02

Droog hakhout

-

€ 293,02

N17.03

Park- en stinzenbos

-

€ 274,77

N17.04

Eendenkooi

-

€ 1.687,84

Bijlage 2: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland (onderdeel agrarisch natuurbeheer)

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Hectare per jaar

-

A01.01.01a

Rustperiode 1 april tot 1 juni

-

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode 1 april tot 8 juni

-

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode 1 april tot 15 juni

-

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode 1 april tot 22 juni

-

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode 1 april tot 1 juli

-

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode 1 april tot 15 juli

-

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode 1 april tot 1 augustus

-

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Hectare per jaar

-

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei 15 juni

-

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei 22 juni

-

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

Hectare per jaar

-

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

-

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

-

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

-

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 aug

-

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

Hectare per jaar

-

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

-

v 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

-

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

-

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

-

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouw- of grasland

-

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

-

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

-

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

-

v 380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Hectare per jaar

-

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

-

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

-

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Hectare per jaar

-

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

-

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Hectare per jaar

-

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

-

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.

-

€ 1.652,31

-2010

Op zandgrond

-

-

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd. Op kleigrond

-

€ 2.138,73

-2010

-

-

-

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd.

-

€ 1.652,31

-2010

Op zandgrond

-

-

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.

-

€ 2.138,73

-2010

Op kleigrond

-

-

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.

-

€ 1.652,31

-2010

Op zandgrond

-

-

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.

-

€ 2.138,73

-

Op kleigrond

-

-

A 01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.

-

€ 1.652,31

-

Op zandgrond

-

-

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd.

-

€ 2.138,73

-

Op kleigrond

-

-

A01.02.01b

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd.

-

€ 1.652,31

-

Op zandgrond

-

-

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel .Roulatie mogelijk op kleigrond

-

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel?. Roulatie mogelijk op zand.

-

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen?.. Roulatie mogelijk op klei

-

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen?.. Roulatie mogelijk op zand

-

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Hectare per jaar

-

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

-

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

-

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

Hectare per jaar

-

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters (vollevelds)

-

€ 2.240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

-

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

Hectare per jaar

-

A01.03.01a

Ganzen op grasland

Tenminste

€ 118,00

-

-

ten hoogste

€ 725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

ten minste

€ 73,00

-

-

ten hoogste

€ 756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

-

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

-

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

Hectare per jaar

-

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

-

€ 940,00

-

-

-

-

A01.04.

Insectenrijke graslanden

Hectare per jaar

-

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal:basis

-

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal:plus

-

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

-

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerand Bever

Hectare per jaar

-

A01.05.01.Lb

Foerageerand Bever

-

€ 0,00

A02.01.

Botanische waardevol grasland

Hectare per jaar

-

A02.01.01

Botanisch weiland

-

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

-

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide- of hooilandrand

-

-

A02.01.03a

Botanische weiderand

-

€ 1.020.09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

-

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

-

€ 1.803,98

A02.02.

Akker met waardevolle flora

Hectare per jaar

-

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van zes jaar graan

-

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van zes jaar graan

-

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van zes jaar graan

-

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

-

-

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van zes jaar graan

-

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van zes jaar graan

-

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van zes jaar graan

-

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

-

€ 1.652,31

Bijlage 3: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland (onderdeel landschapselementen binnen natuurterreinen)

Indexcode landschapselement

Groen blauwe landschapselementen

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

Per stuk per jaar

-

L01.01.00

Poel en klein historisch water

-

€ 93,74

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

-

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

-

€ 105,89

L.01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

Are per jaar

-

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

-

€ 27,57

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

-

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

-

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en Graft

-

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

-

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

-

€ 90,20

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

-

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

-

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

-

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

Are per jaar

-

L01.04.01

Bossingel en bosje

-

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of scheerheg

100 meter per jaar

-

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse - gemiddeld

-

€ 261,90

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

-

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

-

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

100 meter per jaar

-

L01.06.00

Struweelhaag cyclus- gemiddeld

-

€ 221,45

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

-

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

-

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype laan

Per hectare..

Per 100 meter

L01.07.00

Laan ? gemiddeld

€ 1.528,90

€ 152,89

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

Per stuk per jaar

-

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

-

€ 7,35

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

-

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

-

€ 1618.31

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

-

€ 0.00

L01.13

Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom

Per stuk per jaar

-

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

-

€ 0.00

L02

Historische gebouwen en omgeving

-

-

L02.01

Fortterrein

hectare

€ 698,86

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

hectare

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

hectare

€ 4.258,15

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

Hectare per jaar

-

L03.01.00

Aardwerk en groeve

-

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

-

€ 0.00

Bijlage 4: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland (onderdeel landschapselementen buiten natuurterreinen)

Indexcode landschapspakket

Groen blauwe landschapselementen

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

Per stuk per jaar

-

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

-

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

-

€ 105,89

L.01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

Are per jaar

-

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

-

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

-

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

-

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

-

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

-

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

-

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

-

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

Are per jaar

-

L01.04.01

Bossingel en bosje

-

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of scheerheg

100 meter per jaar

-

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

-

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

-

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

100 meter per jaar

-

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

-

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

-

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype laan

Per hectare

Per 100 meter

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

-

-

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

-

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

-

€ 1.618,31

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

-

€ 0.00

L01.10

Landschapsbeheertype struweelrand

Are per jaar

-

L01.10.01

Struweelrand

-

€ 9,38

L01.11

Landschapsbeheertype hakhoutbosje

Are per jaar

-

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

-

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten

-

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertype griendje

Are per jaar

-

L01.12.01

Griendje

-

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype

-

-

-

bomenrij en solitaire boom

-

-

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

100 meter per jaar

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm

100 meter per jaar

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

Per stuk per jaar

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

Per stuk per jaar

€ 9,02

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

-

€ 0.00

L01.14

Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel

-

-

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter)

100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

Hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever

100 meter per jaar

-

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

-

€ 52,31

L02

Historische gebouwen en omgeving

-

-

L02.01

Fortterrein

hectare

€ 698,86

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

hectare

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

hectare

€ 4.258,15

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

Hectare per jaar

-

L03.01.00

Aardwerk en groeve

-

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

-

€ 0.00

L04.01

Wandelpad over boerenland

100 meter per jaar

-

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

-

€ 84,32

Bijlage 5: Toeslagen voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Codering

Benaming

Eenheid

Bedrag per jaar

T01

Toeslag ruige mest rijland

Hectare per jaar

€ 138,72

T02

Toeslag ruige mest vaarland

Hectare per jaar

€ 249,64

T03

Toeslag kuikenvelden

Hectare per jaar€

€ 350,39

T04

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Hectare per jaar

de toeslag is het verschil tussen:

a) de jaarvergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer

en

b) de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket.

T05

Toeslag schaapskudde natuur

Hectare per jaar

-

-

Hoog

-

€ 428,96

-

Laag

-

€ 260,91

T06

Toeslag recreatie natuur

-

€ 33,34

T07

Toeslag vaarland natuur

Hectare per jaar

€ 401,35

T08

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni, bij de Kruidenrijke weidevogelgrasland (A01.01.05a )

Hectare per jaar

€ 162,04

T09.ut

Toeslag nestgelegenheid voor de Zwarte stern in Utrecht

Hectare per jaar

€ 4.038,90

T10.ut

Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de Zwarte stern in Utrecht

100 meter/jaar

€ 28,00

T11

Toeslag monitoring natuurterreinen

Hectare per jaar

€ 0,00

T12

Toeslag monitoring Landschap binnen natuurterreinen

Hectare per jaar

€ 0,00

Bijlage 6: beheerbijdragen voor het begrotingsjaar 2014 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland voor het beheerpakket 28c overwinterende ganzen.

-

Vaste beheerbijdrage per ha per jaar

Variabele beheerbijdrage per ha per jaar

Totaal, maximum per ha per jaar

Type A. Grasland

€ 118,00

€ 625.47

€ 743.47

Type B. Bouwland

€ 73,00

€ 715.11

€ 788.11

Type C. Vroege groenbemester

€ 252,00

€ 0

€ 252,00

Type D. Late groenbemester

€ 252,00

€ 0

€ 252,00

Bijlage 7: beheerbijdragen voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Bijlage

Pakketomschrijving

Eenheid

Beheerbijdrage begrotingsjaar 2013

29

Snelgroeiend loofbos

ha per jaar

€ 545,00

30

Snelgroeiend naaldbos

ha per jaar

€ 545,00

Bijlage 8: tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen

Code

Beheertype

Euro per Beheertype per jaar

N01.01

Zee en wad

-

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

12,87

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

8,03

N01.04

Zand- en kalklandschap

7,19

N02.01

Rivier

-

N03.01

Beek en Bron

-

N04.01

Kranswierwater

-

N04.02

Zoete plas

-

N04.03

Brak water

-

N04.04

Afgesloten zeearm

-

N05.01

Moeras

16,75

N05.02

Gemaaid rietland (met igg)

10,26

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

20,78

N06.02

Trilveen

17,74

N06.03

Hoogveen

24,12

N06.04

Vochtige heide

12,47

N06.05

Zwakgebufferd ven

79,17

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

79,17

N07.01

Droge heide

11,45

N07.02

Zandverstuiving

11,45

N08.01

Strand en embryonaal duin

6,38

N08.02

Open duin

16,52

N08.03

Vochtige duinvallei

21,08

N08.04

Duinheide

11,45

N09.01

Schor of kwelder

14,49

N10.01

Nat schraalland

24,12

N10.02

Vochtig hooiland

17,53

N11.01

Droog schraalland

14,19

N12.01

Bloemdijk

12,17

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

2,43

N12.03

Glanshaverhooiland

13,18

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

14,49

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker (met IGG)

7,4

N12.06

Ruigteveld

4,18

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

6,67

N13.02

Wintergastenweide (met IGG)

-

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

15,28

N14.02

Hoog- en laagveenbos

8,58

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

14,16

N15.01

Duinbos

6,15

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

6,15

N16.01

Droog bos met productie (op stam)

4,12

N16.02

Vochtig bos met productie (op stam)

4,12

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos

11,63

N17.02

Droog hakhout

2,5

N17.03

Park- en stinzenbos

2,5

N17.04

Eendenkooi

-

N18.01

Poel en klein historisch water (per stuk)

-

N18.02

Houtwal en houtsingel

-

N18.03

Elzensingel (prijs per km)

-

N18.04

Bossingel en bosje

-

N18.05

Knip- of scheerheg (prijs per km)

-

N18.06

Struweelhaag (prijs per km)

-

N18.07

Laan (prijs per rij per km)

-

N18.08

Knotboom (prijs per stuk)

-

N18.09

Hoogstamboomgaard

-

N18.10

Fortterrein

-

N18.11

Historisch bouwwerk en erf (per m2)

-

N18.12

Historische tuin

-

N18.13

Aardwerk en groeve

-

Bijlage 9: Subsidiekaart SNL 2014

Zie bijgevoegde subsidiekaart SNL 2014.

Bijlage 10: Subsidiekaart SKNL 2014

Zie bijgevoegde subsidiekaart SKNL 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 8 oktober 2013.

J.M.M. POLMAN, voorzitter

A.W. SMIT, secretaris

Uitgegeven, 22 oktober 2013

De secretaris,

A.W. SMIT

Bijlage 9 Subsidiekaart SNL 2014

Bijlage_9.pdf

Bijlage 10 Subsidiekaart SKNL 2014

Bijlage_10.pdf