Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit commissaris van de Koning 2015
CiteertitelMandaatbesluit commissaris van de Koning 2015
Vastgesteld doorcommissaris van de koning
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10
 2. Provinciewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201601-09-2016Bijlage I en II

15-01-2016

Provinciaal Blad, 264, 2016

onbekend
01-03-201519-01-2016Nieuwe regeling

24-02-2015

Provinciaal Blad, 1074, 2015

15002909

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2015

Besluit van de commissaris van de Koning van 24 februari 2015, kenmerk 15002909, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2015.

 

De commissaris van de Koning in Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is dat een aantal bevoegdheden worden uitgeoefend in zijn naam;

 • -

  gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, art. 176, tweede lid van de Provinciewet;

besluit vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2015

Artikel 1
 • 1.

  De commissaris van de Koning verleent volgens de bij dit besluit behorende bijlage toestemming tot de uitoefening in zijn naam van:

  • a.

   alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de algemeen directeur en, voor zover van toepassing, aan de werkveldmanager van het desbetreffende werkveld.

  • b.

   de afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  De in het eerste lid onder a en b genoemde functionarissen, in de hoedanigheid van werkveldmanager dan wel van afdelingshoofd, vervangen elkaar horizontaal bij de uitoefening van de bevoegdheden in geval van afwezigheid of ontstentenis.

 • 3.

  De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2

De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

Artikel 3

De gemandateerde verschaft de commissaris van de Koning tijdig die informatie die redelijkerwijs voor de commissaris van de Koning van belang geacht moet worden.

Artikel 4

Een van de commissaris van de Koning uitgaand stuk wordt ondertekend als volgt:

 • -

  de commissaris van de Koning in Zeeland,

 • -

  namens dezen,

gevolgd door:

 • -

  de functieaanduiding,

 • -

  de handtekening, en

 • -

  de naam van de gemandateerde.

Artikel 5

Het besluit van 11 december 2012, houdende vaststelling van het Besluit noodverband mandaten Commissaris van de Koningin 2013 (Provinciaal Blad nr. 31 van 2012), wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2015".

 

Onderdeel I

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DIRECTEUR PROJECTEN, DE WERKVELDMANAGERS BELEID, UITVOERING, SERVICES EN ONTWIKKELING EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS;

 

ALGEMEEN DEEL

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Vertegenwoordiging provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening van:

a) overeenkomsten met:

-externe deskundigen

-advies/onderzoeksbureaus

b) aankoopopdrachten en aan- en verkoopovereenkomsten inzake roerende goederen, huur- en ingebruikgeving van apparatuur, programmatuur, machines, gereedschap en andere roerende zaken

artikel 176, tweede lid

Afdelingshoofden

Senior ontwikkelmanagers

Unithoofden

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS;

 

CONCERNSTAF

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

 

Ontheffing aan burgemeesters t.b.v. in art. 15, 1e lid, onder d, Gem. wet genoemde verboden handelingen.

Art. 69 Gem. wet,

art. 3:43 BW

Afdelingshoofd

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS ;

 

KABINET

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke

grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Wet op de Veiligheidsregio's

 

 

 

 

Het verstrekken van inlichtingen aan de voorzitter van de veiligheidsregio en de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van hun rol bij de toepassing van de artikelen 41 en 42.

Art. 43

Kabinetschef

Provinciale Coördinator Veiligheid

 

 

Het geven van een reactie op de uitgevoerde werkzaamheden van de Inspectie Veiligheid en Justitie in het kader van artikel 57 (toetsen en onderzoek plegen) t.b.v. de Minister van Veiligheid en Justitie.

Art. 58, lid 1

Kabinetschef;

Provinciale Coördinator Veiligheid

 

 

Ambtsinstructie CvdK

 

 

 

 

Inlichtingen inwinnen en overleggen met in de provincie werkzame rijksambtenaren en medewerkers van de krijgsmacht.

Art. 2, lid 1

Kabinetschef

Provinciale Coördinator Veiligheid

 

 

Er op toezien dat het bestuur van de veiligheidsregio passende maatregelen neemt om de tekortkomingen, zoals genoemd in de rapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, weg te nemen.

Art. 5d, lid 1,

jo art. 59, lid 3 Wet op de Veiligheidsregio's

Kabinetschef

Provinciale Coördinator Veiligheid

 

 

Het onverwijld in kennis stellen van de Minister van BiZa van een gegeven aanwijzing als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de Veiligheidsregio's.

Art. 5a, lid 2

Kabinetschef

Provinciale Coördinator Veiligheid

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard ter voorbereiding op bezoeken van de CvdK aan gemeentes.

Art. 3

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

Medewerker Kabinet

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard in het kader van de benoemingsprocedure burgemeester.

Art. 6

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard in het kader van de herbenoemingsprocedure burgemeester.

Art. 7

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard in het kader van de ontslagprocedure burgemeester.

Art. 7a

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard met het Kapittel voor de civiele orden in het kader van het verlenen van onderscheidingen.

Art. 8

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

Beleidsonderst. medewerker Kabinet

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard in het kader van verzoeken om bericht en raad aan personen die belast zijn met bevoegdheden in de openbare dienst in de provincie.

Art. 10

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

 

 

Gemeentewet

 

 

 

 

Het voeren van correspondentie van uitvoerende aard in het kader van het voorzien in de waarneming van de burgemeester in afwijking.

Art. 78 Gemeentewet

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

 

 

 

 

 

 

 

Besluit politiegegevens

 

 

 

 

Het opvragen van politiegegevens in het kader van de adviserende taak inzake het verlenen van een Koninklijke onderscheiding op grond van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau.

Art. 4:3, lid 1, sub i van het Besluit Politiegegevens van 14-12-2007, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet Politiegegevens.

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

Beleidsonderst. medewerker Kabinet

 

 

 

 

 

 

 

Besluit justitiële gegevens

 

 

 

 

Het opvragen van justitiële gegevens t.b.v. het dienen van advies inzake:

-de benoeming van burgemeesters en

-de verlening van een Koninklijke onderscheiding aan een burgemeester op grond van het Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau.

Art. 30, lid 1, sub c van het Besluit van 25-3-2004 tot vaststelling van de justitiële gegevens alsmede tot uitv. van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens.

Kabinetschef

Wnd. Kabinetschef

Beleidsonderst. medewerker Kabinet

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE WERKVELDMANAGER BELEID;

 

AFDELING WATER, BODEM EN NATUUR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

 

 

 

 

Gelasten de houder van de inrichting deze te sluiten, onderscheidenlijk en zwemverbod instellen, ingeval voor gezondheid of veiligheid van bezoekers gevaar dreigt; gehoord de CdK.

Artikel 11, tweede lid

Werkveldmanager beleid

 

 

Opheffen, onderscheidenlijk intrekken van gegeven last of gesteld verbod ex artikel 11, tweede lid; gehoord de CdK

Artikel 11a, eerste lid

Werkveldmanager beleid

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER UITVOERING EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING PLANVORMING EN REALISATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Vertegenwoordiging provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening overeenkomsten betreffende:

artikel 176

Afdelingshoofd

 

 

a) aan- en verkopen van onroerende zaken alsmede het ruilen, vervreemden, bezwaren van provinciale eigendommen

artikel 176

Afdelingshoofd

 

 

b) verpachten/verhuren van provinciale eigendommen

artikel 176

Afdelingshoofd

 

 

c) ontbinding van pachtovereenkomsten

artikel 176

Afdelingshoofd

 

 

d) vestiging beperkte rechten

artikel 176

Afdelingshoofd

 

 

Vertegenwoordiging provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening notariële akten betreffende:

artikel 176

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

 

a) aan- en verkopen van onroerende zaken

artikel 176

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

 

b) ruilen, vervreemden, bezwaren van provinciale

eeigendommen

Artikel 176

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

 

c) vestiging van beperkte rechten. Houdt tevens de bevoegdheid in om een volmacht tot ondertekening te geven

artikel 176

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELD M ANAGER UITVOERING EN DE AFZONDER LIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING BEHEER EN ONDERHOUD

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Vertegenwoordiging provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening overeenkomsten betreffende alle beheersaangelegenheden, afdeling beheer en onderhoud.

artikel 176

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING FINANCIEN

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Ondertekening van:

a)rekening-courant overeenkomsten

b)geldleningsovereenkomsten

c)overeenkomsten betreffende vestigingen van beperkte rechten

d)overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door externe deskundigen en adviesbureaus e.d.

e)koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

f)verzekeringscontracten en verzekeringsbewijzen

g)automatiseringscontracten

h)volmachten voor vervallenverklaring hypotheek t.b.v. doorhalen verstrekte hypotheek in het hypotheekregister

i)akten van cessie

Art. 176, lid 2

Prov.wet

Afdelingshoofd

 

 

Optreden als rekeninghouder van de door de provincie aangehouden bankrekeningen en creditkaart.

 

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

 

Bevoegdheid tot het ondertekenen van ICT overeenkomsten om niet, benodigd voor het aansluiten op de landelijke ICT basisvoorzieningen

Artikel 176 lid 2 Provinciewet

Afdelingshoofd

Unithoofd ICT-GEO

 

 

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING FACILITAIR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Vertegenwoordiging provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen door ondertekening van overeenkomsten betreffende bruikleen Abdijplein, Prinsenlogement en de Oude Dormter.

Art. 176, tweede lid

Afdelingshoofd

 

T.a.v. bruikleen geldt: indien en voor zover met dat gebruik het provinciaal belang is gediend en voor zover met de activiteit waarvoor deze provinciale eigendommen in bruikleen worden gegeven geen commerciële belangen worden nagestreefd.

 

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING COMMUNICATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal

Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Het ondertekenen van overeenkomsten tot overdracht van auteursrechten en het verlenen van een gebruiksrecht op auteursrechten.

 

Afdelingshoofd

 

 

 

Onderdeel II

BEVOEGDHEDEN COMMISSARIS VAN DE KONING VAN ZEELAND

IN HET KADER VAN DE BUDGETHOUDERSREGELING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Algemeen directeur

Directeur Projecten

 

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 

 

 

 

 

Idem

Idem

projectleiders NPW, Waterdunen, Marinierskazerne,Thermphos en Perkpolder

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Kabinetschef

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Hoofd Concernstaf tevens concerncontroller

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Werkveldmanager Beleid/Ontwikkeling

 

Idem

Idem

Idem

Senior ontwikkelmanagers werkveld Ontwikkeling

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Afdelingshoofd Water, Bodem en Natuur

 

Idem

Idem

 

Afdelingshoofd Mobiliteit en Samenleving

 

 

Idem

Idem

Afdelingshoofd Ruimte

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Eco-nomie en Duurzaamheid

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Werkveldmanager Uitvoering

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Planvorming en Realisatie

 

 

Idem

Idem

Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd DI

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd NI

 

Idem

Idem

Idem

Werkveldmanager Services

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Personeel en organisatie

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Financiën

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Informatie en Automatisering

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd ICT-GEO

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd I-zaak

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Facilitair

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Communicatie

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Juridisch, inkoop en subsidieloket

 

 

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Statengriffier

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Secretaris Algemene Rekenkamer

 

Idem

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland,

Middelburg, 24 februari 2015

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 27 februari 2015

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting behorende bij het Mandaatbesluit cvdK 2015

1.ALGEMEEN

Aanleiding voor het nieuwe mandaatbesluit

Per 1 januari 2013 is de nieuwe ambtelijke organisatie van start gegaan. Vanaf deze datum kon geen gebruik meer worden gemaakt van de mandaten die opgenomen waren in het toen vigerende register behorende bij het mandaatbesluit cvdK van 11 juli 2011 omdat deze niet pasten binnen de nieuwe organisatiestructuur. Omdat het op dat moment nog niet voldoende duidelijk was binnen welke onderdelen van de organisatie de gemandateerde bevoegdheden ondergebracht waren, is ervoor gekozen een noodverband aan te leggen. Na een periode van twee jaar is er genoeg ervaring opgedaan met de systematiek van het noodverband zodat de tijd rijp is voor een structurele herziening. Tevens heeft een actualisering en opschoning van de huidige mandaten plaatsgevonden.

 

Onderscheid mandaat, machtiging en volmacht

Bijna dagelijks worden er allerlei beslissingen door de Commissaris van de Koning (hierna te noemen: cvdK) genomen. Het zou niet werkbaar zijn als de CvdK al die beslissingen steeds zelf moet nemen en afdoen. Daarom bestaat al sinds jaar en dag de mogelijkheid dat de CvdK aan een ander de bevoegdheid toekent om dit namens hem te doen. Er is dus sprake van vertegenwoordiging van het bestuursorgaan (lees: de CvdK). Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging (mandaat, machtiging en volmacht). Hieronder wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen de begrippen mandaat, machtiging en volmacht.

 

Mandaat

In de Algemene wet bestuursrecht is een algemene regeling opgenomen over mandaat, en wel in afdeling 10.1.1. In artikel 10.1 van deze Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder mandaat verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de cvdK) besluiten te nemen. Met andere woorden: degene aan wie mandaat wordt verleend (= de gemandateerde) krijgt de bevoegdheid om een besluit te nemen dat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend. Het door de gemandateerde genomen besluit geldt dan ook als een besluit van het bestuursorgaan en heeft dezelfde juridische gevolgen als een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit.

Mandaat heeft alleen betrekking op het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze wet wordt onder besluit verstaan “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Het gaat hier om typische overheidsbeslissingen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van ontheffing aan een burgemeester op grond van artikel 69 van de Gemeentewet. Het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend (= de mandaatgever) blijft volledig verantwoordelijk voor het besluit dat in mandaat is genomen.

 

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen privaatrechtelijke handelingen of besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie of het voeren van het woord in een juridische procedure. De schakelbepaling van artikel 10:12 van de Awb bepaalt dat de bepalingen in de Awb die betrekking hebben op mandaat (afdeling 10.1.1) tevens van toepassing zijn indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Soms wordt het begrip machtiging ook wel gebruikt als verzamelbegrip voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging.

 

Volmacht

Volgens het Burgerlijk wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 Burgerlijk wetboek). Een door de gevolmachtigde "binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever" (artikel 3:61 lid 1 Burgerlijk wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een overeenkomst of convenant. Evenals bij machtiging geldt dat de mandaatregeling van afdeling 10.1.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing is wanneer een bestuursorgaan volmacht verleent.

 

Het aangaan van een overeenkomst

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij in de regel de provincie partij is. Het gaat daarbij om de provincie als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om gs of de cvdK als bestuursorganen. Omdat de provincie als bestuurorgaan niet bestaat, zijn gs op grond van de Provinciewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 158, eerste lid sub e). gs zullen dus moeten besluiten om een bepaalde overeenkomst aan te willen gaan. Vervolgens is bepaald dat de cvdK de provincie in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 176 Provinciewet). Dit houdt zowel formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (buiten rechte). De cvdK is daarom degene die de overeenkomst namens de provincie ondertekent.

Voor het aangaan van een overeenkomst is dus zowel een mandaat nodig van gs (voor het beslissen om een overeenkomst aan te gaan) als een volmacht van de cvdK om de overeenkomst te ondertekenen. Het mandaat van gs is geregeld in het mandaatbesluit gs en de volmacht van de cvdK is te vinden in het onderhavige besluit.

 

Budgethoudersregeling

Om het mandaatbesluit en -register zo volledig mogelijk te maken is ook de zgn. 'budgethouders-regeling' hierin opgenomen. Ter toelichting dient het volgende.

In de hoedanigheid van budgethouder kunnen gs beschikken over budgetten voor bepaalde activiteiten en/of projecten. In die hoedanigheid kunnen zij, mits passend binnen de doeleinden waarvoor het budget is toegewezen en voor zover het budget toereikend is, ingevolge artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

Voor deze budgethoudersregeling is separaat mandaat verleend aan ambtelijke functionarissen tot het beschikken over bepaalde budgetten en voorts in het kader daarvan tot het besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten. Het betreft dus overeenkomsten die worden aangegaan ter uitvoering van een bepaalde functie waarvoor een budget is vastgesteld. De bevoegdheid tot het aangaan van die overeenkomsten is geregeld in het mandaatbesluit gs en de daaropvolgende ondertekening ervan is in het onderhavige mandaatbesluit en –register van de cvdK neergelegd. De bevoegdheid tot ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten komt immers toe aan de cvdK, die op zijn beurt toestemming heeft verleend aan één of meerdere ambtelijke functionaris(sen) om dit namens hem te doen. Dit laatste is mogelijk op grond van artikel 176, tweede lid Provinciewet. Juridisch gezien is dit geen mandatering maar verleent de cvdK volmacht aan een functionaris.

Het is vanuit praktisch oogpunt belangrijk dat in één register kenbaar is wie namens de cvdK overeenkomsten mag ondertekenen waartoe hij als budgethouder door gs is gemandateerd tot het aangaan daarvan voor de provincie.

 

Uitgangspunten

Als uitgangspunt voor het nieuwe mandaatbesluit geldt in beginsel de structuur van het 'oude' mandaatbesluit en –register (het 'noodverband'). In het nieuwe besluit is getracht een algemeen kader aan te geven waarbinnen kan worden beoordeeld of een bevoegdheid namens de cvdK kan worden uitgeoefend. In de bij dit besluit behorende bijlage (register cvdK) wordt concreet aangegeven om welke bevoegdheden het gaat. Of deze besluiten c.q. (rechts)handelingen inderdaad 'in mandaat' kunnen worden afgedaan, kan worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 2 genoemde criteria.

Er wordt in het besluit en register geen onderscheid gemaakt tussen mandaten, volmachten

en machtigingen, omdat dit voor de werkwijze geen consequenties heeft. Als verzamelnaam hanteren we het begrip 'mandaat' maar wanneer wordt gesproken over mandaat zou het dus best kunnen zijn dat het in feite een volmacht (b.v. tot het onderteken van een overeenkomst) of machtiging (b.v. tot het verstrekken van informatie) betreft.

 

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1. Verlenen mandaat

Algemeen uitgangspunt:

 • -

  Het toekennen van meervoudig mandaat. (=de bevoegdheid komt aan meerdere functionarissen toe). Mandaten worden verleend aan de algemeen directeur, de werkveldmanagers, de afdelingshoofden, de kabinetschef, senior-ontwikkelmanagers van het werkveld Ontwikkeling en unithoofden. De eerste functionaris is de algemeen directeur, de tweede de werkveldmanagers en de derde de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd enz.)

 • -

  Er zijn geen formele plaatsvervangers aangewezen maar horizontale vervanging is geregeld via het mandaatbesluit. Juridisch gezien betekent dit dat in beginsel alle werkveldmanagers elkaar kunnen vervangen en alle afdelingshoofden elkaar kunnen vervangen, maar in praktische zin is de onderlinge vervanging van elkaar verder ingevuld middels werkafspraken.

 • -

  Ondermandaat is niet toegestaan, enkel in heel uitzonderlijke gevallen.

Aanvullingen en uitzonderingen:

 • -

  Omdat het werkveld Ontwikkeling geen manager of afdelingshoofd kent, worden de tot dit werkveld behorende bevoegdheden gemandateerd aan de senior-ontwikkelmanagers. De bevoegdheden van het afdelingshoofd I&A die betrekking hebben op de taken van ICT-GEO en I-zaak worden tevens toegekend aan de respectievelijke unithoofden ICT-GEO en I-zaak.

 • -

  De bevoegdheden van het afdelingshoofd Beheer en Onderhoud die betrekking hebben op de taken van de respectievelijke units 'Natte infrastructuur' en 'Droge infrastructuur' worden tevens toegekend aan de respectievelijke unithoofden.

 • -

  Uitzondering:

  • een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de algemeen directeur en werkveldmanagers toegekend.

   Toelichting: het gaat hier maar om enkele mandaten want het merendeel ervan is komen te vervallen omdat het bevoegdheden zijn waarbij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) het uitvoerende orgaan is geworden. Voorbeeld: het sluiten van een zweminrichting.

  • voor de mandaten die door de cvdK aan de kabinetschef zijn verleend op het gebied van rijkstaken is geen formele plaatsvervanger die bij afwezigheid waar kan nemen. (Immers, de systematiek van het mandaatbesluit kent geen formele plaatsvervangers). Aan de functieomschrijving van senior beleidsmedewerker Kabinet A wordt een taak toegevoegd: bij afwezigheid van de kabinetschef treedt de senior-beleidsmedewerker Kabinet A op als zijn waarnemer wat betreft uitvoering van gemandateerde rijkstaken van de cvdK.

Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

 • Primair worden de mandaten toegekend aan de afdelingshoofden. Voor het werkveld Ontwikkeling zijn de mandaten toegekend aan de senior-ontwikkelmanagers. Daarnaast geldt voor een aantal (met name genoemde) mandaten dat deze tevens aan de desbetreffende Unithoofden zijn toegekend. Kortom: aan de uitvoeringfunctionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt dus.

 • Secundair worden de mandaten toegekend aan de werkveldmanagers en aan de algemeen directeur. Zij dienen als vangnet.

 

Artikel 2. Beperking

In dit artikel wordt de begrenzing van het verleende mandaat aangegeven. Het betreft immers een bevoegdheid. Naast de wettelijke begrenzing die artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht aangeeft somt dit artikel criteria op waardoor het voor de gemandateerde mogelijk wordt om te beoordelen of hij een bevoegdheid c.q. beslissing in mandaat kan uitoefenen en/of nemen.

 

Mandaat kan enkel worden verleend indien het gevallen betreft die routinematig administratief, procedureel of formeel van aard zijn. Onder ‘routinematig’ wordt verstaan die gevallenwaarvan onomstotelijk vaststaat dat zij passen binnen het vastgestelde beleid. Bij twijfel overlegt de gemandateerde met de bestuurder.

 

Artikel 3. Inlichtingen en verantwoording

Omdat de cvdK, ook al heeft deze mandaat verleend, verantwoordelijk blijft voor de 'in mandaat' genomen beslissing of handeling is het van belang dat hij op de hoogte wordt gesteld van die beslissingen of handelingen waarvan kennisneming van belang is.

 

Artikel 4. Ondertekening

In dit artikel wordt concreet aangeven hoe de ondertekening plaats dient te vinden. In het onderhavige mandaatbesluit en –register wordt er wanneer mandaat aan een ambtelijk functionaris wordt verleend, vanuit gegaan dat die zowel het besluit neemt als ondertekent. Het besluit en register gaan derhalve uit van zgn. 'afdoeningsmandaten'. Kenbaarheid speelt hierbij een rol, dat wil zeggen dat naar buiten toe duidelijk is wie de beslissing of (rechts)handeling 'in mandaat' heeft genomen of verricht.

 

3. TOELICHTING REGISTER

De algemene mandaten zijn vastgelegd in een register. In bijzondere gevallen kan de CvdK (buiten het register om) besluiten om een mandaat te verlenen. Dit dient dan plaats te vinden in een afzonderlijk besluit.

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald is het uitgangspunt bij het nieuwe besluit en –register dat meervoudig mandaat wordt verleend. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid aan meerdere functionarissen toekomt. Primair de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd etc.) . De werkveldmanagers en de directeur geven in tweede instantie uitvoering aan de mandaten. Zij kunnen àltijd als vangnet dienen. Let op: Een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de desbetreffende werkveldmanager en aan de algemeen directeur toegekend.

In een algemeen hoofdstuk zijn de mandaten ondergebracht die voor de gehele organisatie gelden. Dit verbetert de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register. Voorbeeld:

 • Vertegenwoordiging van de provincie bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ingevolge artikel 176, tweede lid Provinciewet, zoals het ondertekenen van bepaalde overeenkomsten (aan- en verkoop-/huurovereenkomsten; overeenkomsten met externe deskundigen of met advies/onderzoeksbureau’s);

 

Tot slot een praktisch 'stappenplan':

Stap 1

Kijk in het mandaatregister onder het hoofdstuk “algemeen” of het hoofdstuk van je eigen afdeling of werkveld.

Kijk in de kolom “omschrijving bevoegdheid” en kijk of het besluit of de (rechts)handeling die je wilt (laten) nemen of verrichten of wordt genoemd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • 1.

  De bevoegdheid wordt niet genoemd. Dit betekent dat je je tot de cvdK dient te richten om toestemming tot het namens hem mogen uitoefenen van de bevoegdheid. Het mandaat-besluit en -register is dan niet meer van toepassing.

 • 2.

  De bevoegdheid wordt wel genoemd. Ga dan naar stap 2.

 

Stap 2

Kijk in de kolom “namens de cvdK uitgeoefend door”. Hier staan de functionaris(sen) genoemd die de bevoegdheid mogen uitoefenen. Deze functionarissen mogen tevens ondertekenen.

Naast de daarin genoemde functionaris(sen) is altijd de betreffende werkvelmanager en de directeur bevoegd.

Bij ontstentenis of afwezigheid van de desbetreffende functionaris: raadpleeg de vervangingsafspraken tussen afdelingshoofden. De werkveldmanagers vervangen elkaar.

 

Stap 3

* Stel een conceptdocument/brief op en maak gebruik van het model uit het zeelandmenu.

* Zorg voor een juiste ondertekening.