Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit gedeputeerde staten 2015
CiteertitelMandaatbesluit gedeputeerde staten 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, Hoofdstuk 10
 2. Onteigeningswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-201601-09-2016Onderdeel I (Afdeling Mobiliteit en Samenleving)

30-08-2015

Provinciaal Blad, 2016, 4896

16011995
07-07-201602-09-2016Onderdeel I (Algemeen deel)

13-10-2015

Provinciaal Blad, 2016, 3889

15014395
01-03-201607-07-2016Onderdeel I (Planvorming en Realisatie)

15-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 8366

15017426
08-01-201601-03-2016Onderdeel I en II

05-01-2016

Provinciaal Blad, 2016, 48

15018102
11-09-201508-01-2016Werkveld Uitvoering afdeling Beheer en Onderhoud

08-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6036

15011929
19-06-201519-06-201511-09-2015Werkveld Ontwikkeling en Afdeling Planvorming en Realisatie

16-06-2015

Provinciaal Blad, 2015, 3287

15008484
06-03-201501-03-201519-06-2015Werkveld Ontwikkeling en Afdeling Planvorming en Realisatie

01-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1181

15002110
01-03-201501-03-2015Nieuwe regeling

24-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1075

15002110

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Besluit van gedeputeerde staten van 24 februari 2015, kenmerk 15002110, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is dat een aantal bevoegdheden in naam van gedeputeerde staten worden uitgeoefend;

 • -

  gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Artikel 1  

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen volgens de bij dit besluit behorende bijlage toestemming tot de uitoefening in hun naam van:

  • a.

   alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de algemeen directeur en, voor zover van toepassing, aan de werkveldmanager van het desbetreffende werkveld.

  • b.

   de afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  De in het eerste lid onder a en b genoemde functionarissen, in de hoedanigheid van werkveldmanager dan wel van afdelingshoofd, vervangen elkaar horizontaal bij de uitoefening van de bevoegdheden in geval van afwezigheid of ontstentenis.

 • 3.

  De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde

Artikel 2  

 • 1.

  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

 • 2.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het een besluit betreft waarbij:

  • a.

   wordt afgeweken van adviezen;

  • b.

   sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 3  

De gemandateerde verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang geacht moet worden.

Artikel 4  

Een besluit 'in mandaat' wordt als volgt ondertekend:

 • gedeputeerde staten van Zeeland,

 • namens deze,

 

gevolgd door:

 • -

  de functieaanduiding,

 • -

  de handtekening, en

 • -

  de naam van de gemandateerde.

Artikel 5  

Het besluit van 11 december 2012, houdende vaststelling van het Besluit noodverband mandaten gedeputeerde staten 2013 (Provinciaal Blad nr. 30 van 2012), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 februari 2013 (Provinciaal Blad nr. 5 van 2013), bij besluit van 15 april 2014 (Provinciaal Blad nr. 213 van 2014), bij besluit van 9 april 2014 (Provinciaal Blad nr. 235) en bij besluit van 20 mei 2014 (Provinciaal Blad nr. 507 van 2014), wordt ingetrokken.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2015.

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015".

Onderdeel I

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR,DIRECTEUR PROJECTEN, DE WERKVELDMANAGERS ONTWIKKELING, BELEID, UITVOERING EN SERVICES,ALLE AFDELINGSHOOFDEN, DE KABINETSCHEF EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS.

ALGEMEEN DEEL  

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht en Wet op de Raad van State

 

 

 

 

Aanwijzen van ambtenaren die gedeputeerde staten vertegenwoordigen ter zitting van:

de Commissie voor de bezwaarschriftende Rechtbankde Raad van Statede Centrale Raad van Beroep enhet College van beroep voor het bedrijfsleven

Artikelen 8.23 en 8.24 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikelen 46 en 47 Wet op de Raad van State

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Het afdelingshoofd wijst per wet of per geval een ambtenaar aan.

 

 

 

 

 

Het indienen van een verweerschrift conform de inhoud van het GS-besluit bij:

1. de Commissie voor de bezwaarschriften

2. de Rechtbank

3. de Raad van State

4. de Centrale Raad van Beroep en

het College van beroep voor het bedrijfsleven

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Algemene bepalingen Awb

 

 

 

 

Verlangen van een schriftelijke machtiging.

Artikel 2:1, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Doorzenden van geschriften bij kennelijke bevoegdheid van een ander bestuursorgaan en mededeling daarvan doen aan afzender.

Artikel 2:3, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Het terugzenden van geschriften aan afzender.

Artikel 2:3, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Advisering: afdeling 3.3 Awb

 

 

 

 

Stellen van een termijn voor een advies.

Artikel 3:6, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur.

Artikel 3:7, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure:

Afdeling 3.4 Awb

 

 

 

 

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.

Artikel 3:10, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit, tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald.

Artikel 3:10, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Ter inzage leggen van een ontwerpbesluit.

Artikel 3:11, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Mededelen van het niet ter inzage leggen van stukken.

Artikel 3:11, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verstrekken van een afschrift van ter inzage gelegde stukken.

Artikel 3:11, derde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

In kennis geven van een ontwerpbesluit.

Artikel 3:12, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Toezenden van een ontwerpbesluit aan belanghebbenden.

Artikel 3:13, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Aanvullen van stukken met nieuwe gegevens.

Artikel 3:14, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bepalen dat ook anderen dan belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Artikel 3:15, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

In de gelegenheid stellen van de aanvragen om te reageren op de ingebrachte zienswijzen.

Artikel 3:15, derde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

In de gelegenheid stellen van degene, tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht, te reageren op ingebrachte zienswijzen.

Artikel 3:15, vierde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verlengen van de beslistermijn en hierover zienswijze vragen aan aanvrager.

Artikel 3:18, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Meedelen dat geen zienswijzen zijn ingebracht.

Artikel 3:18, vierde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bekendmaking en mededeling: afdeling 3:6 Awb

 

 

 

 

Bekendmaken van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

Artikel 3:42, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bekendmaken van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

Artikel 3:42, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Mededeling doen van het besluit aan indieners van een zienswijze; in ieder geval aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 als van het advies wordt afgeweken.

Artikel 3:43, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Mededeling doen van het besluit door toezending aan de indieners van een zienswijze.

Artikel 3:44, eerste lid 1, sub b

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Het meedelen van het besluit door andere wijze dan toezending aan indieners van zienswijzen.

Artikel 3:44, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

De aanvraag: afdeling 4.1.1 Awb

 

 

 

 

Vaststellen van een formulier voor het indienen van de aanvraag en het verstrekken van gegevens.

Artikel 4:4

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager.

Artikel 4:5

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

Afwijzen van een herhaalde aanvraag onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking (ne, bis, in -idem).

Artikel 4:6, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

De voorbereiding: afdeling 4.1.2 Awb

 

 

 

 

In de gelegenheid stellen van de aanvrager tot het geven van een zienswijze.

Artikel 4:7, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

In de gelegenheid stellen van belanghebbenden tot het geven van een zienswijze.

Artikel 4:8, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

De beslistermijn: afdeling 4.1.3 Awb

 

 

 

 

Kennis geven van een nieuwe termijn aan de aanvrager.

Artikel 4:14, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

 

 

 

 

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Stb. 2009, 383)

 

 

 

 

Opschorten en het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn

artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Besluiten op ingebrekestellingen

artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Vaststellen van de hoogte en de verschuldigdheid van dwangsommen

artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

 

 

 

 

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

Verstrekken informatie overeenkomstig wet

 

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

Algemene grondslag bevoegdheid

Besluiten tot het toewijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

Geldt voor het (geheel of gedeeltelijk) verstrekken algemene informatie (art. 6, eerste lid) en milieu-informatie (art. 6, zesde lid)

Besluiten tot het afwijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

De bevoegdheid tot (geheel of gedeelte-lijk) toewijzen verzoek, impliceert ook de bevoegdheid tot (gehele of gedeeltelijke) afwijzing daarvan

Verzoeken aan verzoeker zijn verzoek te preciseren

Artikel 3, vierde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Doorzenden verzoek aan ander bestuursorgaan onder mededeling van doorzending aan verzoeker

Artikel 4

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Toezenden informatie aan derden

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verdagen beslissing op verzoek / gemotiveerd mededeling doen van verdaging aan verzoeker

Artikel 6, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Opschorten termijn voor geven beschikking

Artikel 6, derde lid, juncto artikel 4.15 Awb

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Mededeling doen aan verzoeker van einde opschorting

Artikel 6, vierde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bekendmaken beslissing verstrekken informatie aan verzoeker en belanghebbende

Artikel 6, vijfde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verschaffen informatie uit eigen beweging

Artikel 8, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Openbaar maken van door niet-ambtelijke adviescommissies uitgebrachte adviezen alsmede de aan de commissie voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen

Artikel 9, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Mededeling doen van openbaarmaking

Artikel 9, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verzoeken aan verzoeker van hergebruik informatie, zijn verzoek te preciseren

Artikel 11b, vierde lid

Senior ontwikkelmanager

 

 

Verlenen exclusief recht tot hergebruik

Artikel 11g, eerste lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bezien of reden verlenen exclusief recht nog aanwezig is

Artikel 11g, tweede lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bekendmaken beschikking tot verlenen exclusief recht

Artikel 11g, derde lid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Aanbesteden werken, leveringen en diensten

Inkoopproces

 

 

 

 

Aanbesteding werken, leveringen en diensten: uitsluitend voor zover deze geschiedt op basis van de door GS vastgestelde beleidsregels inzake aanbestedingen.

 

Gunning werken, leveringen en diensten: uitsluitend voor zover de gunning geschiedt binnen de raming dan wel maximaal 10% boven de raming en overeenkomstig is aan de gunningcriteria.

Vaststellen raming opdrachtwaarde.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

 

Besluiten tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure (enkelvoudig, meervoudig, nationale en Europese procedures). (Na beschikbaar zijn van budget).

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden:

< € 50.000,--

 

 

 

Besluiten tot afwijken van het inkoopbeleid voor opdrachten voor Leveringen en Diensten van € 50.000,- tot Europese drempel (2015: € 207.000,-) en voor Werken van €150.000,-- tot de Nationaal openbare drempel is voorbehouden aan GS (conform het inkoopbeleid).

Aankondigen Europese en nationale aanbestedingen.

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd

Senior med. Inkoop en aanbestedingen

Inkoopadviseur

Med. Inkoop/bestekken

Inkoper JIS

 

 

Publiceren enkel- en meervoudige onderhandse aanbestedingen via E-size.

 

Afdelingshoofd

Senior-ontwikkelmanagers.

Unithoofden:

< € 50.000,--

Senior med. Inkoop en aanbestedingen

Inkoopadviseur

Med. Inkoop/bestekken

Inkoper JIS

 

 

Afwijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten/verlenen opdrachten.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

Na advies JIS

Besluiten tot het onregelmatig of onaanvaardbaar verklaren van de inschrijving.

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

Na advies JIS

Besluiten tot het nemen van een afwijzingsbesluit.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

Besluiten tot het aangaan van een (raam)overeenkomst/verlenen van opdracht.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

Besluiten tot opdracht van meer- of minderwerk.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

Aanwijzen directie o.g.v. Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

Nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van contractmanagement bij een (raam)overeenkomst.

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

 

Besluiten tot verrichten van (overige) (rechts)handelingen t.a.v. de aanbestedingsprocedure of uitvoering van de (raam)overeenkomst (bijv. nadere overeenkomst, tussentijdse vragen, mogelijkheid tot ingebrekestelling op grond van de Algemene Inkoopvoorwaarden).

 

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

Unithoofden

 

Na advies JIS

Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure (Klachtenmeldpunt aanbestedingen).

Flankerend beleid Aanbestedingswet 2012

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd JIS

 

Betreft mandaat JIS. Is voor het totale overzicht tevens bij de algemene mandaten opgenomen.

Subsidieverlening (Asv/Asb)

 

 

 

 

Besluiten tot het afwijzen van de subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Senior ontwikkelmanager

 

De betreffende portefeuillehouder wordt geïnformeerd.

2. Besluiten tot het tussentijds wijzigen van een subsidiebeschikking binnen de gestelde voorwaarden in de Asv en het Asb.

Idem

Idem

 

Betreft:

afwijken PR-bepaling (art. 1.6.6 Asb);

verlenen van extra voorschotten op verleende subsidies (art. 1.8.3, 1.9.3 en 2.7.1 Asb)

3. Besluiten tot het tussentijds wijzigen van prestatieafspraken, prestatiebewijzen en/of instemmen met herziene begroting.

Idem

Idem

 

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd.

Besluiten tot het afwijken van de bij de subsidiebeschikking opgelegde verplichtingen.

Idem

Idem

 

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd.

Besluiten tot het wijzigen van de looptijd van een verleende subsidie.

Idem

Idem

 

 

Besluiten tot het wijzigen van de gestelde termijn voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling.

Idem

Idem

 

 

Besluiten tot het intrekken van verleende subsidies.

Idem

Idem

 

 

Het verlenen, afwijzen en vaststellen van subsidies in het kader van hoofdstuk 6: Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie t.b.v. verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen.

Asb

Stichting Meer met Minder

 

Betreft subsidies van tijdelijke aard (voorlopig tot eind 2015).

Beslissen op en ondertekenen van stukken betreffende aanvragen om subsidie en het verrichten van betalingen.

 

Hoofdstuk 11 Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 

Directeur BIJ12 en plaatsvervanger 

 

De directeur van BIJ12 kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende unitmanagers en afdelingshoofden 

Leges (mandaat heffingsambtenaar)

 

 

 

 

Opleggen van provinciale leges voor zover het het eigen werkterrein (binnen de provinciale organisatie) betreft.

 

Prov.wet art. 227a jo Prov. Legesverordening art. 1

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Mandaat is verleend door de heffingsambtenaar.

Diversen

 

 

 

 

Behandelen van correspondentie van uitsluitend procedurele/uitvoerende en/of informatieve aard.

 

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Senior ontwikkelmanager

 

 

Bevestiging ontvangst sollicitatiebrieven/-uitnodigingen sollicitanten.

 

Afdelingshoofd P&O

P&O-functionaris/uitvoering rechtspositie

 

Mandaat is tevens opgenomen bij de betreffende afdeling.

Bevestigen ontvangst van brieven, verzoeken, aanvragen, besluiten e.d.

 

DIV-medewerkers

 

 

Idem

Ontvangstbevestiging postregistratiesysteem

 

Bevestigen ontvangst van (zuivere) ingebrekestellingen.

 

Secretaris commissie bezwaar en beroep

 

Idem

In kader van termijnbewaking a.g.v. de Awb.

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

CONCERNSTAF  

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Besluiten stukken voor notificatie aan te nemen en deze ter archivering aan te bieden aan de DIV.

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Financieel Bestuurlijk Toezicht

 

 

 

 

Goedkeuring van begrotingen, begrotingswijzigingen en toestemming voor het doen van uitgaven betreffende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen e.d. ten aanzien waarvan preventief toezicht geldt.

Art. 203 + 208 Gem.wet, art. 33 Wet Gem.regelingen

Afdelingshoofd

 

 

Bij goedkeuring begroting bepalen dat soorten van wijzigingen geen goedkeuring van GS behoeven.

Art. 207, lid 2, Gem.wet

Afdelingshoofd

 

 

Mededelingen aan bestuur gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat voor begrotingsjaar repressief toezicht van toepassing is. .

Art. 203 Gem.wet, art. 33 Wet gem. reg.

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuring art. 43, lid 3, Boek 3 BW/ontheffing art 15, lid 2, Gemeentewet

Art. 3:43 BW Art. 15, lid 2 Gem.wet

Afdelingshoofd

 

Voor wat betreft verkoop aan burgemeester: CvdK (zie bijlage bij mandaatbesluit van de CvdK)

Goedkeuring kostentoedelingsverordening.

Art. 120, vijfde lid Waterschapswet

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuren van besluiten van gemeentebesturen, die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen in die gevallen, waarin gemeentebesturen zijn onderworpen aan het financieel-bestuurlijk toezicht.

Art 21, Wet algemene regels herindeling

Afdelingshoofd

 

 

Verdagen van aanvraag tot goedkeuring van begroting en/of begrotingswijzigingen van gemeenten of gemeentelijke regelingen die door GS onder preventief toezicht zijn geplaatst.

Artikel 10.31 Awb

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterschapswet

 

 

 

 

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden besluit inzake reglement, opheffen of instellen waterschap ter goedkeuring aan Minister.

Artikel 4, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden advies inzake benoeming dijkgraaf aan Minister.

Artikel 46, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Interbestuurlijk Toezicht

 

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit.

Artikel 124 e.v + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

 

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad.

Artikel 124, 4e lid, Gem.wet

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzing toezichtambtenaren.

Artikel 124, Gem.wet

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

KABINET  

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Geen specifieke mandaten; zie algemeen deel.

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR PROJECTEN, DE WERKVELDMANAGER ONTWIKKELING EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

WERKVELD ONTWIKKELING  

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard t.b.v. de projecten en programma's, zoals opgenomen in het werkplan Ontwikkeling en in voorkomende gevallen opgedragen door de algemeen directeur; rekening houdend met de bevoegdheden van de diverse taakgebieden/afdelingen.

 

 

Senior-ontwikkelmanager

 

Te denken valt aan het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring van subsidies, enz.

Onteigeningswet

 

 

 

 

Volmacht en machtiging voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.

 

Senior-ontwikkelmanager

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER BELEIDEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING WATER, BODEM EN NATUUR

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Ondertekenen van betalingsopdrachten ten gevolge van subsidies voor de aankoop van gronden

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Natuurschoonwet 1928

 

 

 

 

Advisering inzake rangschikking van landgoederen

Artikel 2

Afdelingshoofd

 

Het is de Minister van EL&I die het uiteindelijke besluit neemt. GS adviseren in mandaat.

 

 

 

 

 

Onteigeningswet (waterkeringen)

 

 

 

 

Publicatie besluit in Staatscourant en nieuws- of advertentieblad

Artikel 65, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterwet

 

 

 

 

Correspondentie aan het rijk omtrent voorbereiding nationaal waterplan

Artikel 4.3

Afdelingshoofd

 

 

Ter inzage leggen en kennis geven ontwerp regionaal waterplan (onderdeel omgevingsplan)

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden vastgesteld regionaal waterplan aan minister en betrokken instanties

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

 

 

Adviseren waterbeheerder over aanvraag watervergunning

Artikel 6.16

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent schadeonderzoek deskundigencommissie inzake onttrekken of infiltreren van grondwater.

Artikelen 7.14-7.19

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterbesluit, waterregeling

 

 

 

 

Toezenden gegevens t.b.v. Stroomgebiedbeheerplan aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden resultaten analyses en beoordelingen als bedoeld in artikel 5 Kaderrichtlijn Water (KRW) aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder b

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden gegevens omtrent voortgang uitvoering maatregelen ex artikel 11 KRW

Artikel 3.4, tweede lid, onder c

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden gevraagde gegevens t.b.v. toezicht op waterbeheer aan Minister

Artikel 3.4, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent onderzoekingen m.b.t grondwaterregiem in de provincie

Artikel 7.2

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland

 

 

 

 

Correspondentie omtrent toetsing, normering en verslag waterkeringen en afvoer- en bergingscapaciteit van regionale wateren

Artikelen 2.7, 2.8

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding regionaal waterplan

Artikelen 4.2, 4.3

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot verdagen goedkeuring beheerplan

Artikel 4.7

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent periodiek overleg en rapportage uitvoering beheerplan

Artikel 4.8

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding legger

Artikel 5.1

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding peilbesluit of herziening peilbesluit

Artikelen 5.5, 5.6

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterschapswet

 

 

 

 

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Ipo lnv convenant

 

 

 

 

Goedkeuring van beheersplannen van particuliere natuurbeschermingsorganisaties

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Flora- en faunawet

 

 

 

 

Verbinden van voorschriften n.a.v. kennisgeving voorgenomen handeling in een beschermde leefomgeving

Artikel 26, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Schriftelijk bezwaar tegen voorgenomen handeling in beschermde leefomgeving

Artikel 26, vierde lid, onder b

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot sluiten of heropenen jacht in geval van bijzondere weersomstandigheden

Artikel 46, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Ontheffing voor samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers van het verbod van artikel 12 ten behoeve van het zoeken en rapen van kievitseieren

Artikel 60, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuren uitvoering populatiebeheer

Bevoegdheid vloeit voort uit faunabeheerplan

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot verlenen dan wel weigeren ontheffing

Artikel 68, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzoek om advies aan het Faunafonds in verband met ontheffing verzoek ex artikel 68

Artikel 68, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Bekendmaken van besluiten als bedoeld in artikel 68, eerste en vierde lid

Artikel 68, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Ter inzage leggen rapportage FBE

Artikel 69, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling van ter inzagelegging rapportage

Artikel 69, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verschaffen van inlichtingen aan Minister

Artikel 71

Afdelingshoofd

 

 

Verlenen van toestemming van gebruik van middelen

Artikel 72, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verlenen ontheffing van het verbod op het bijvoederen van hoefdieren

Artikel 74a, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuren begroting Faunafonds

Artikel 90, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden van het Faunafonds

Artikel 97

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Boswet

 

 

 

 

Bevestigen ontvangst van kennisgeving vellen houtopstand

Artikel 2, eerste lid

Teammanager dienst regelingen

 

Extern mandaat

Teammanager dienst regelingen adviseren inzake verklaring voldoen aan herplantplicht

Artikel 3, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Teammanager dienst regelingen adviseren inzake ontheffing van vrijstelling meldings- en herplantplicht

Artikel 6, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Teammanager Dienst regelingen adviseren inzake ontheffing van meldings- en herplantplicht

Artikel 6, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Teammanager Dienst Regelingen adviseren inzake het opleggen van een kapverbod

Artikel 13

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Besluit herbeplanting

 

 

 

 

Teammanager Dienst Regelingen adviseren inzake toestemming herplanten op andere grond dan waarop de houtopstand zich bevond

Artikel 2, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

 

Verzoeken om instemming van gedeputeerde staten van andere provincie

Artikel 2, derde t/m vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden zienswijzen, beschouwingen, verzoek tot verlenging termijn t.a.v. aanwijzing beschermd natuurmonument artikel 10

Artikel 11, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzenden zienswijze en beschouwingen aan Onze Minister

Artikel 11, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Onze Minister verzoeken termijn met 8 weken te verlengen

Artikel 11, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten als bedoeld in artikel 12, eerste lid en artikel 16, tweede lid, onder c, behoudens t.a.v. beschermd natuurmonument gelegen in de Waddenzee

Artikel 12, eerste lid en artikel 16, tweede lid onder c

Afdelingshoofd

 

 

Verlenen vergunning beschermd natuurmonument

Artikel 16

Afdelingshoofd

 

 

Ter kennis brengen van beheersplan beschermd natuurmonument bij Minister LNV en b&w van de betrokken gemeente(n)

Artikel 17, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Wijzigen van beheersplan beschermd natuurmonument

Artikel 19, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Ter kennis brengen wijziging beheersplan beschermd natuurmonument bij ministerie van LNV en b&w betrokken gemeente(n)

Artikel 19, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Degene die bestaand gebruik uitoefent verplichten tot het verrichten van de onder a t/m c genoemde handelingen

Artikel 19c, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Belanghebbenden in de gelegenheid stellen zienswijze uit te brengen

Artikel 19c, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verlenen vergunning Natura 2000-gebied

Artikel 19d, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen voorstellen voor compenserende maatregelen te doen

Artikel 19h, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Minister in kennis stellen van handelingen (19f), plannen (19j), afschrift vergunningen (19d) en compenserende maatregelen (19g) en besluiten tot goedkeuring toezenden

Artikel 19k, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

In kennis stellen initiatiefnemer andere besluiten

Artikel 19ka, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Beslissen tot coördinatie van besluitvorming

Artikel 19ka, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzen coördinerend bestuursorgaan

Artikel 19ka, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Belanghebbenden in de gelegenheid stellen zienswijze uit te brengen

Artikel 19ke, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verbinden voorwaarden aan vergunning ex artikel 19d, eerste lid

Artikel 19kf, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten inzake vergunningen en ontheffingen 'sui generis' t.a.v. staatsnatuurmonumenten behoudens ten aanzien van staatsnatuurmonumenten in de Waddenzee

Artikel 21

Afdelingshoofd

 

 

Mededelen voornemen aan eigenaar en gebruiker

Artikel 21, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Laten aanbrengen kentekenen beschermd natuurmonument of Natura 2000-gebied

Artikel 22, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden ontwerpbesluit beschermd landschapsgezicht aan gemeenteraad, Provinciale Commissie Omgevingsbeleid

Artikel 25, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Bekendmaking aanwijzing beschermd landschapsgezicht

Artikel 25, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Afschrift besluit beschermd landschapsgezicht aanwijzing naar Minister LNV en gemeenteraad

Artikel 25, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Inwinnen advies schadebeoordelingscommissie en toezenden stukken

Artikel 33, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Gelegenheid bieden tot uitbrengen zienswijze op advies schadebeoordelingscommissie

Artikel 36, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzenden ontvangstbevestiging vergunningaanvraag

Artikel 41, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Meedelen verlenging termijn van afhandeling aan vergunningaanvrager en b&w

Artikel 42, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Publiceren besluit van verlenging, wijziging of intrekking vergunning

Artikel 42, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Intrekken of wijzigen vergunning in de onder a t/m d genoemde gevallen

Artikel 43, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzenden ontvangstbevestiging en afschrift vergunningaanvraag naar LNV en b&w

Artikel 44, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Uitbrengen zienswijze

Artikel 44, derde lid

Afdelingshoofd

 

Met betrekking tot vergunningaanvragen waar EZ bevoegd gezag is

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX – Omgevingsvergunning

 

 

 

 

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 46b, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 46c, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 47b, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Bepalen dat aan de omgevingsvergunning een voorschrift wordt verbonden in geval deze om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend voor projecten als bedoeld in artikel 19h, eerste lid

Artikel 47b, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 47c, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

 

 

 

 

 

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

 

 

 

 

Toezenden van (door GS) aangewezen zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10b, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden van informatie omtrent zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10 ca, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wet milieubeheer

 

 

 

 

Afvalstoffen: hoofdstuk 10

 

 

 

 

Besluiten tot verlenen ontheffing.

Artikel 10.33, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale milieuverordening Zeeland

 

 

 

 

Vergoeding van kosten en schade (hoofdstuk 8)

 

 

 

 

Besluiten tot aanwijzen deskundigen, inclusief het inwinnen van advies.

Artikel 8.3, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Aanvrager beschikking in de gelegenheid stellen aanvraag aan deskundigen toe te lichten.

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Degene tot wie de beschikking zich richt in de gelegenheid stellen opvattingen aan deskundigen kenbaar te maken.

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen opvattingen over aanvraag of voornemen aan deskundigen kenbaar te maken.

Artikel 8.3, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzenden afschrift advies en vermelden termijn.

Artikel 8.3, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 8.4

Afdelingshoofd

 

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 8.5, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER BELEIDEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING MOBILITEIT EN SAMENLEVING

Omschrijving bevoegheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan het werkveld Uitvoering is opgedragen:

Schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Art. 122 Pw jo art. 5.24 Awb

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

Art. 122 Pw jo art. 5.31, eerste lid

Werkveldmanager

 

 

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

 

Werkveldmanager

 

 

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb.

Art. 122 Pw jo art. 5.31, tweede lid

Werkveldmanager

 

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering bestuursdwang.

 

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Art. 122 Pw jo art. 5.32 Awb

Afdelingshoofd

 

 

Concessie busvervoer

 

 

 

 

het nemen van besluiten inzake het beheer van de op 1 augustus 2014 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'. M.n. te noemen het maken van beheerafspraken met de concessiehouder over:

 

- De ontwikkeltaak van de concessiehouder,

- Het vervoerplan en de dienstregeling,

- De inzet van voertuigen en personeel,

- De uitvoeringskwaliteit,

- Tarieven en kaartsoorten,

- Reisinformatie,

- Sociale veiligheid, communicatie en marketing,

- Extern relatiebeheer

De op basis van artikel 20 lid 2 Wet personenvervoer 2000 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'.

afdelingshoofd;

senior beleidsmedewerker openbaar vervoer, die belast is met het concessiemanagement;

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER BELEIDEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING RUIMTE

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijkegrondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Wet ruimtelijke ordening: Provinciale coördinatieregeling

 

 

 

 

Overleg, handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Artikel 3.33, vierde lid, Wro

Afdelingshoofd

 

Op basis van provinciaal coördinatiebesluit

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening: Provinciaal inpassingsplan

 

 

 

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

artikel 3.26 Wro, hoofdstuk 1 en 3 van het Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening: Grondexploitatie (exploitatieplan en overeenkomst grondexploitatie)

 

 

 

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard.

Afdelingen 6.4 Wro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

 

 

 

 

Voeren van overleg met het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een wijzigings - of uitwerkingsplan

Artikel 3.1.1

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Besluit Ruimtelijke ordening (Bro/Planschadeverordening

 

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen aanvraag.

Artikel 6.1.3.1. eerste lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen.

Artikel 6.1.3.1, eerste lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager.

Artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro genoemde termijn met ten hoogste vier weken.

Artikel 6.1.3.1, derde lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzen van adviseur(s).

Artikel 6.1.3.2 Bro Artikel 2, eerste lid, onder a, b en c

Afdelingshoofd

 

 

Onderbouwing vragen inzake deskundigheid adviseur(s).

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Aanvrager in kennis stellen van voornemen adviseur(s) te benoemen.

Artikel 4, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur(s).

Artikel 5, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning aan adviseur(s).

Artikel 5, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Vertegenwoordigen bij hoorzitting.

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Reactie indienen op het conceptadvies aan adviseur(s).

Artikel 5, tiende lid

Afdelingshoofd

 

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 6.1.3.6, eerste lid Bro, op de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6.1.3.6, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Besluit omgevingsrecht (Bor)

 

 

 

 

Voeren van overleg met bestuursorgaan dat is belast met de voorbereiding van een omgevingsvergunning

Artikel 6.18 juncto artikel 3.1.1 Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten: Provinciaal voorkeursrecht

 

 

 

 

Handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Wvg

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekking van informatie, toezenden rapportages in het kader van de huisvesting statushouders

 

Afdelingshoofd

 

Geen afspraken en aanschrijvingen in de aanloop naar toepassing van artikel 34 (taakverwaarlozing)

van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

Wet Stedelijke Vernieuwing (oud)

 

 

 

 

Correspondentie in verband met beoordeling en toekennen projectaanvragen van gemeenten

Wet Stedelijke Vernieuwing is vervallen, betreft alleen nog afhandeling van oude, nog lopende zaken.

Artikel 5, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Binnen financiële kaders zoals door GS vastgesteld, zie ook Verordening provinciaal investeringsbudget stedelijke vernieuwing; Provinciaal Blad 2004, nr. 48.

 

 

 

 

 

Wet Milieubeheer

 

 

 

 

Algemeen hoofdstuk1 Wm

 

 

 

 

Toezenden aan Minister van besluit tot vaststellen of wijziging van de provinciale milieuverordening

Artikel 1.4, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Plannen: hoofdstuk 4 Wm

 

 

 

 

Verschaffen van inlichtingen

Artikel 4.2b

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling doen door toezending aan Minister

Artikel 4.11, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.11, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden verlengingsbesluit geldigheidsduur aan Minister en bestuursorganen en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.12, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezending programma aan Minister en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.15, tweede en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Milieueffectrapportage

 

 

 

Als gevolg van de wijziging van het Besluit Mer per 1 juli 2010, is hoofdstuk 7 Wm aangepast. De oude mandaten komen te vervallen en worden vervangen door mandaten op grond van het gewijzigde hoofdstuk 7 Wm.

§ 7.4 – De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan

 

 

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.8

Afdelingshoofd

 

 

Kennisgeven voornemen tot voorbereiding plan

Artikel 7.9, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§7.5 – Het plan

 

 

 

 

Kennisgeven toepassen artikelen 3:11 en 1:12 Awb

Artikel 7.11, eerste lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

Commissie in de gelegenheid stellen advies uit te brengen

Artikel 7.12, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Bekendmaken plan conform artikel 3:42 Awb, toezenden exemplaar plan aan commissie, mededeling doen conform artikel 3:43 Awb

Artikel 7.15, eerste lid

 

 

 

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

 

 

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.6 – Besluiten ten aanzien waarvan een MER moet worden gemaakt (mer-beoordelingsplicht)

 

 

 

 

Beslissen omtrent de vraag of een MER moet worden gemaakt

Artikel 7.17, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.17, eerste lid

Artikel 7.17, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Beslissen omtrent de vraag of MER moet worden gemaakt

Artikel 7.19, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.19, eerste lid

Artikel 7.19, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.8 – De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

 

 

 

 

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

 

 

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

 

 

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.9 - De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 niet van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

 

 

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.27, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Kennisgeven van voornemen

Artikel 7.27, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verlengen termijn uitbrengen advies

Artikel 7.27, zevende lid

Afdelingshoofd

 

 

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.29

Afdelingshoofd

 

 

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.30

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.10 - Het Besluit

 

 

 

 

Aanvraag om besluit buiten behandeling te laten

Artikel 7.28

Afdelingshoofd

 

 

Verlengen termijn

Artikel 7.32, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.11 – Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

 

 

 

 

Verstrekken van de onder a en b genoemde bescheiden aan de regering of aan door die regering aangewezen autoriteit, van het land waarvoor activiteit nadelige gevolgen voor milieu kan hebben

Artikel 7.38a, derde lid, onder a en b

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden bescheiden aan instanties

Artikel 7.38a, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Overleggen met bestuursorganen in betrokken andere land

Artikel 7.38a, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Geven informatie en zenden stukken aan Onze Minister

Artikel 7.38a, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

Toepassing geven aan artikel 7.38a, eerste t/m vijfde lid

Artikel 7.38d

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.12 - evaluatie

 

 

 

 

Opstellen verslag onderzoek

Artikel 7.41, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden verslag aan adviseurs, bestuursorganen en aan commissie

Artikel 7.41, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden verslag aan degene die activiteit onderneemt, bestuursorganen en adviseurs, bekendmaken verslag

Artikel 7.41, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden verslag aan commissie

Artikel 7.41, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Nemen maatregelen om nadeliger gevolgen voor milieu te beperken of ongedaan te maken

Artikel 7.42, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Financiële bepalingen: hoofdstuk 15 Wm

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.20

Afdelingshoofd

 

 

Toezenden advies met vermelden termijn voor kenbaar maken opvattingen

Artikel 15.20, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.21, eerste lid onder a

Afdelingshoofd

 

Op grond van regelgeving in de Provinciale milieuverordening

Bepalen dat drijver stortplaats financiële zekerheid stelt

Artikel 15.46, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verhaal nemen op financiële zekerheid

Artikel 15.46, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Bepalingen in verband met de openbaarheid: hoofdstuk 19 Wm

 

 

 

 

Verstrekken informatie over openbare verantwoordelijkheden en functies die GS heeft alsmede de openbare diensten die het verleent met betrekking tot het milieu

Artikel 19.1c

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wet Milieubeheer (voorheen Wet Geluidhinder)

 

 

 

 

Geluidsbelastingkaarten

 

 

 

 

Verzoeken inlichtingen en gegevens t.b.v. Vaststelling geluidbelastingkaart

Artikel 11.7 eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

 

Zowel inlichtingen en gegevens waarover betrokken autoriteit feitelijk reeds beschikt als waarover hij met een redelijke inspanning de beschikking kan krijgen

Bekendmaken vaststellen geluidsbelastingkaart

Artikel 11.9, eerste lid

Afdelingshoofd

 

In één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, dan wel op andere geschikte wijze

Elektronische ter beschikkingstelling

Artikel 11.9, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Zenden geluidbelastingkaart aan Minister

Artikel 11.9, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Verschaffen inlichtingen en gegevens aan autoriteit andere lidstaat ten behoeve van opstellen kaart

Artikel 11.16, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterwet (waterveiligheid)

 

 

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure tot aanleg of wijziging primaire waterkering

Artikel 5.6

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuren projectplan tot aanleg of verbetering primaire waterkering

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten bij toepassing projectprocedure primaire waterkeringen

Artikelen 5.8 en 5.9

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterbesluit (waterveiligheid)

 

 

 

 

Toezenden gegevens voor opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen aan Minister

Artikel 3.4, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland (waterveiligheid)

 

 

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure als bedoeld in de Waterwet, tot aanleg of wijziging van primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuren projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

 

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten t.b.v. projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wet bodembescherming

 

 

 

 

Bij minnelijke schikking te vorderen eigendom verkrijgen

Artikel 50, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Schadevergoeding bij mogelijkheid bevel, maar vrijwillige medewerking

Artikel 74, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Verantwoordingen en verklaringen geven aan het ministerie van VROM in het kader van bodemonderzoek, saneringen en het meerjarenprogramma op basis van de wet bodembescherming

 

Afdelingshoofd

 

Soms worden in het kader van monitoring ad hoc gegevens opgevraagd

Voornemen besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de Provincie

 

Afdelingshoofd

 

 

Besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de provincie

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens in de Wet luchtvaart

 

 

 

 

Heffen van recht t.b.v aanvraag om schadevergoeding

Artikel 8.56, tweede lid, juncto art. 8.31, tweede lid, Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

 

 

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag om schadevergoeding bij niet betalen heffing

Artikel 8.56, tweede lid juncto artikel. 8.31, tweede lid Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Interbestuurlijk Toezicht

 

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit.

Artikel 124 e.v + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

 

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad.

Artikel 124, 4e lid, Gem.wet

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzing toezichtambtenaren.

Artikel 124, Gem.wet

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

RUD Zeeland

 

 

 

 

Goedkeuren van wekelijkse informatie overzichten van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

o.g.v. artikel 5, eerste en tweede lid Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGEREN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Geen specifieke mandaten; zie algemeen deel.

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER UITVOERINGEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING PLANVORMING EN REALISATIE

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Aankoop onroerende zaken, aankoopbesluit nemen.

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

Uitsluitend voor zover dit geschiedt binnen een door PS beschikbaar gesteld krediet. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van de gedane aan- en verkopen. Uitsl. t.b.v. de beleidsvelden binnen de werkvelden Beleid en Uitvoering in principe op basis van externe taxatierapporten. Kleinere transacties (minder dan € 25.000,--) gebeuren meestal hetzij zonder taxatierapport, hetzij aan de hand van een intern opgesteld taxatierapport.

Ruilen, vervreemden, bezwaren van provinciale eigendommen alsmede het vestigen van beperkte rechten

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

Uitsluitend t.b.v. de beleidsvelden binnen het werkveld Uitvoering en in principe op basis van externe taxatierapporten. Kleinere transacties (minder dan €25.000,--) gebeuren meestal hetzij zonder taxatierapport hetzij aan de hand van een intern opgesteld taxatierapport.

Verpachten/verhuren provinciale eigendommen (inclusief ontbinding pachtovereenkomsten)

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

Goedkeuring privaatrechtelijke overeenkomsten op het gebied van grondverwerving en eigendommenbeheer

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

Belastingaanslagen / WOZ-beschikkingen, indienen bezwaar- en beroepschrift

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

Uitslagen kadastrale metingen, indienen bezwaarschrift

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Onteigeningswet

 

 

 

 

Vertegenwoordiging Provincie Zeeland op hoorzitting

 

Afdelingshoofd Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

 

Volmacht en machtiging voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.

 

Afdelingshoofd

Beleidsmedewerker grondverwerving

 

 

 

 

 

 

 

Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010

 

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen verzoek

Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen

Artikel 13, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, eerste lid jo Artikel 13

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling van niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn met ten hoogste zes weken

Artikel 15, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Benoemen deskundige(n) / aanwijzen voorzitter

Artikel 16, eerste en derde lid, jo Artikel 14, eerste lid en Artikel 15, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzoeker in kennis stellen van voornemen deskundige(n) te benoemen

Artikel 16, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan deskundige(n)

Artikel 18, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Instemmen met inwinnen van inlichtingen en adviezen bij derden door deskundige(n)

Artikel 18, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Vertegenwoordigen bij mondelinge toelichting

Artikel 19, tweede lid

Afdelingshoofd Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

Bedenkingen maken tegen het conceptadvies aan deskundige(n)

Artikel 19, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 20 lid 1, op het verzoek om schadevergoeding, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen

Artikel 20, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Belemmeringenwet Privaatrecht

 

 

 

 

Advisering minister van Infrastructuur en Milieu.

 

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzen plaats zitting, voorzitter zitting, opmaken proces-verbaal

Artikel 2

Afdelingshoof Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

 

 

 

 

Subsidieverlening kavelaanvaardingswerken

Hoofdstuk 10

Afdelingshoofd

8366-2015

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER UITVOERINGEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING BEHEER EN ONDERHOUD

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Provinciewet

 

 

 

 

Vaststellen beheersregelingen en het sluiten van overeenkomsten.

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan het werkveld Uitvoering is opgedragen:

Schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Art. 122 Pw jo art. 5.24 Awb

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

Art. 122 Pw jo art. 5.31, eerste lid

Werkveldmanager

 

 

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

 

Werkveldmanager

 

 

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb.

Art. 122 Pw jo art. 5.31, tweede lid

Werkveldmanager

 

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering bestuursdwang.

 

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Art. 122 Pw jo art. 5.32 Awb

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Burgerlijk Wetboek

 

 

 

 

Aansprakelijk stellen + kosten verhaal bij schade aan provincie eigendommen (bijv. bij modder op de weg, olie op de weg, enzovoort)

Artikelen 6:162 en 6:174 BW en Artikel 185 Wegenverkeerswet

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Het afwikkelen van schadeclaims van derden tot het eigen risico van € 5000,- (anders dan via de Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010)

Artikelen 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

 

In gebruik geven provinciale eigendommen

Artikel 1 van Boek 5

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010

 

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen verzoek

Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen

Artikel 13, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, eerste lid jo Artikel 13

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling van niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn met ten hoogste zes weken

Artikel 15, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Benoemen deskundige(n) / aanwijzen voorzitter

Artikel 16, eerste en derde lid, jo Artikel 14, eerste lid en Artikel 15, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Verzoeker in kennis stellen van voornemen deskundige(n) te benoemen

Artikel 16, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan deskundige(n)

Artikel 18, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Instemmen met inwinnen van inlichtingen en adviezen bij derden door deskundige(n)

Artikel 18, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Vertegenwoordigen bij mondelinge toelichting

Artikel 19, tweede lid

Afdelingshoofd Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

Bedenkingen maken tegen het conceptadvies aan deskundige(n)

Artikel 19, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 20 lid 1, op het verzoek om schadevergoeding, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen

Artikel 20, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland: vaarwegen (hfd. 3):

 

 

 

 

Zorg dragen dat overzichtskaart in overeenstemming is met de beheersituatie.

Artikel 3.1, derde lid

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot verlenen ontheffing snelheden.

Artikel 3.4

 

 

 

Besluiten tot ontheffing voor afmetingen en diepgang van schepen.

Artikel 3.5 jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor samenstellen, een gekoppeld samenstel en een duwstel.

Artikel 3.6 jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing om in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen die schade toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer.

Artikel 3.9 sub a jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor houtgewas of takken van bomen in of boven de vaarweg te laten hangen die hinder veroorzaken voor de scheepvaart.

Artikel 3.9 sub b jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing om op andere wijze enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken.

Artikel 3.9 sub c jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor het wijzigen van de vaarweg.

Artikel 3.10 sub a jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor het gebruik van kunstwerken te beletten of te belemmeren.

Artikel 3.10 sub b jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor werken aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in onder of langs de vaarweg, binnen tien meter, horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn.

Artikel 3.10 sub c jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor het maken, hebben of veranderen van een ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor het meren van schepen.

Artikel 3.10 sub d jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor het drijven van handel of het afleveren van koopwaar (parlevinkers).

Artikel 3.10 sub e jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Besluiten tot ontheffing voor ligplaats nemen (ankeren en meren).

Artikel 3.11 jo Artikel 3.13

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Opdracht om te voorzien in onderhoudsplicht

Artikel 3.16

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 8.1

Werkveldmanager

 

 

 

 

 

 

 

Wegenwet

 

 

 

 

Aan een weg de bestemming van openbare weg geven

Artikel 4 lid 1 sub 3

Afdelingshoofd

 

 

Onttrekking aan het openbaar verkeer van provinciale wegen

Artikel 7 jo Artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Onttrekking aan het openbaar verkeer van waterschapswegen

Artikel 7 jo Artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Deze bevoegdheid is door Provinciale Staten, middels statenbesluit op 16 mei 2008, gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten.

Goedkeuring verlenen aan overdracht (beheer en) onderhoud van een weg door de gemeente of waterschap aan een gemeente of waterschap.

Artikel 18a

Afdelingshoofd

 

 

Het onderhoud van een weg, welke door de provincie wordt onderhouden, ten laste te brengen van de gemeente, waarin de weg is gelegen

Artikel 19 lid 1

Afdelingshoofd

 

 

Vaststellen/wijzigen wegenlegger

Artikel 39

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikelen 34 en 37 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

 

 

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 35 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

Unithoofden

Rayonmedewerker droge infrastructuur

 

 

Het nemen van verkeersbesluiten

Artikel 18 (en artikel 15 Wegenverkeerswet juncto artikel 12 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

 

De bevoegdheden van Gedeputeerde Staten voor de Westerscheldetunnel c.a. (zie Tunnelwet) zijn gemandateerd aan de directeur van de NV Westerscheldetunnel.

Vergunning wegwedstrijden verlenen

Artikel 148, eerste lid. sub b jo Artikel 10, eerste lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

 

 

Voertuigreglement

 

 

 

 

Verlenen ontheffingen bijzondere transporten (zoals voor landbouwvoertuigen)

Artikel 7.1 jo Artikel 149, eerste lid sub b Wegenverkeerswet 1994 jo Artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

Gedeputeerde Staten hebben op 28 januari 2003, nr. 030333/16, mandaat verleend aan Rijksdienst voor Wegverkeer voor het nemen van besluiten inzake de aanvraag van ontheffingen voor exceptionele wegtransporten.

 

 

 

 

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

 

 

Verlenen ontheffingen

Artikel 87

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

 

 

Verlenen ontheffingen Zeelandbrug / Oesterdam (invalidenvoertuigen, brommobielen, etc)

Artikel 87

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

 

 

Wegenverordening Zeeland 2010

 

 

 

 

Ontheffing voor het aanbrengen en snoeien of verwijderen van beplanting op een weg

Artikel 5 jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

Voor het verwijderen van beplanting op een weg, voor zover er sprake is van het vellen of doen vellen van een houtopstand, is een omgevingsvergunning vereist. Een omgevingsvergunning is ook vereist als sprake is van een combinatie van beide. Zie ook artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo

Ontheffing voor het wijzigen en aantasten van een weg (zoals een weg op een bestaande weg aan te sluiten, etc)

Artikel 6 jo Artikel 13. tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

Voor het hebben, maken of veranderen van een uitweg en / of de aanleg van een weg (voor zover er tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1 sub b van de Wabo) is een omgevingsvergunning vereist. Zie ook artikel 2.2. lid 1 sub d en e.

Ontheffing voor zaken op, in en boven wegen (zoals masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben en kabels en leidingen te leggen of te hebben)

Artikel 7 jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

Voor het maken of voeren van handelsreclame is een omgevingsvergunning vereist. Zie artikel 2.2 lid 1 sub h en i.

Ontheffing gebruik van een weg en activiteiten op een weg (zoals een weg anders dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken, op een weg een standplaats in te nemen of in te richten voor het aanbieden en leveren van producten)

Artikel 8 jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Ontheffing voor zaken en activiteiten langs wegen (zoals het aanbrengen of hebben van masten, palen, borden, et cetera, binnen een afstand van 1,80 meter uit de verkeersbaan, niet zijnde een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad)

Artikel 9 jo Artikel 13. tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Ontheffing met betrekking tot uitzichtstroken (zoals op of langs een weg buiten de bebouwde kom, ter plaatse van kruisingen, aansluitingen, uitwegen en bochten, bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen, terreinafscheidingen en andere uitzicht belemmerende voorwerpen te maken, waardoor het vrije uitzicht wordt belemmerd

Artikel 11 jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

Hierbij ook rekening houden met het Uitvoeringsbesluit uitzichtstroken wegen (Provinciaal Blad, nr. 36 van 2010)

Ontheffing bebouwingsvrije stroken (zoals langs een weg buiten de bebouwde kom een bouwwerk te maken of te hebben binnen een afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit de as van de dichtbijzijnde gelegen hoofdverkeersbaan, van 40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie.

Artikel 12, eerste lid jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Ontheffing bestaande bouwwerken binnen de in artikel 12 lid 1 bedoelde stroken, te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden.

Artikel 12, tweede lid jo Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in hoofdstuk 3 en het stellen van voorschriften

Artikel 13, tweede lid, Artikel 3, derde lid en Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Het uitbrengen van een advies over:

a)de aanvraag of

b)het ontwerp van de beschikking op de aanvraag of

c)de bij de beslissing op de aanvraag te betrekken gegevens of

d)aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Artikel 13, vijfde lid jo Artikel 2.26, derde en vierde lid Wabo

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Het voeren van overleg inzake afwijken van het in artikel 13 lid 5 van de Wegenverordening Zeeland 2010 bedoelde advies

Artikel 13, zesde lid

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 16, eerste lid

Werkveldmanager

 

 

Aanslagen opleggen op benzineverkoop

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsbesluit vrijheid van meningsuiting

 

 

 

Dit betreft een nadere uitwerking van artikel 7, lid 3 van de Wegenverordening Zeeland 2010

Het in ontvangst nemen van een melding

 

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

 

Het geven van instructies

 

Afdelingshoofd Unithoofd DI

 

 

 

 

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): Hoofdstuk 2 – De omgevingsvergunning

 

 

 

 

Uitbrengen advies over de aanvraag of ontwerp beschikking op aanvraag

Artikel 2.26, derdelid Wabo jo Artikel 13, vijfde lid Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo.

Uitbrengen advies naar aanleiding van aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 2.26, vierde lid Wabo jo Artikel 13, vijfde lid Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

 

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo.

 

 

 

 

 

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (behorend bij Binnenvaartpolitiereglement)

 

 

 

 

Plaatsen en verwijderen verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking

Artikel 2 jo Artikel 13

Afdelingshoofd

 

 

Plaatsen tijdelijke verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking bij dringende omstandigheden

Artikel 10 jo Artikel 13

Afdelingshoofd

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

 

 

Wrakkenwet

 

 

 

 

Besluit tot opruimen object

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Aankondiging ter plaatse

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Mededeling rechthebbende

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Vergunning verwijdering voorwerpen

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

Zekerheidstelling ten genoegen van de beheerder

Artikel 2, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

Publicatie tijdstip opruiming

Artikel 3, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

Vergunning toegang/verblijf op schip/voorwerp

Artikel 4

Afdelingshoofd

 

 

Termijn van betaling stellen

Artikel 6

Afdelingshoofd

 

 

Aanwijzen burgemeester

Artikel 6

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

Waterstaatswet 1900

 

 

 

 

Schriftelijke aanzegging m.b.t. het dulden van voorbereidingswerkzaamheden

Artikel 9

Afdelingshoofd

 

 

Opmaken proces-verbaal/raming kosten etc. bij schade aan waterstaatswerken

Artikel 12c

Afdelingshoofd

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

 

 

NEN-EN 501101-1 / NEN-EN 50110-2 / NEN 3140

 

 

 

 

Het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van NEN-EN 501101-1, NEN-EN 50110-2 en NEN 3140 in verband met bedrijfsvoering van elektrische installaties (infrastructuur) in beheer bij de provincie Zeeland aan medewerkers van de afdeling Beheer

 

Algemeen directeur (zie aanhef)

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

Besluiten omtrent openingstijden objecten vaarwater (bruggen en sluizen) Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug.

 

Afdelingshoofd

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

 

 

Telecommunicatiewet

 

 

 

 

Instemmen met c.q. overeenstemming hebben over plaats, tijdstip en wijze van aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Artikel 5.3, 5.7 en 5.8

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

Unithoofd NI

6036/2015

 

Vergoeden van schade en verdelen van kosten, één en ander voortvloeiende uit de gedoogplicht.

Artikel 5.2

Afdelingshoofd

Unithoofd DI

Unithoofd NI

6036/2015

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICESEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Het toekennen en beëindigen van pensioenen weduwen- en wezenfonds

 

Afdelingshoofd

 

 

Bevestiging ontvangst sollicitatiebrieven/-uitnodigingen sollicitanten.

 

P&O-functionaris/uitvoering rechtspositie

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING FINANCIËN

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Goedkeuren begrotingen en rekeningen voorafgaand aan de garantieverlening (door PS).

Prov.wet

art. 216, lid 2c

Afdelingshoofd

 

 

Het indienen van declaraties bij derden.

 

Afdelingshoofd

 

 

Het verzenden aan het ministerie van BZK van door PS vastgestelde begrotingen/-begrotingswijzigingen/jaarrekeningen.

Prov.wet

art. 195, lid 2

Afdelingshoofd

 

 

Intrekken privaatrechtelijke vorderingen tot een maximum van € 10.000,-- (wijziging bij GS-besluit van 17-3-1998 nr. 15, 06-11-2001 en 24-11-2009).

 

Afdelingshoofd

 

 

Verzoek doen teruggave dividendbelasting.

Wet Div. Bel.

Afdelingshoofd

 

 

Doen van aangifte en afdragen omzetbelasting en opgave BTW compensatiefonds.

Wet Omzetbel.

Afdelingshoofd

 

 

Doen van aangifte en afdragen vennootschapsbelasting.

Wet VPB

Afdelingshoofd

 

 

Financieel afwikkelen van schadeclaims van derden indien gedekt door verzekering.

 

Afdelingshoofd

 

 

Taxaties laten uitvoeren i.v.m. verzekeringen.

 

Afdelingshoofd

 

 

Financieel afwikkelen van claims op derden bij schade aan provinciale eigendommen.

 

Afdelingshoofd

 

 

Accepteren/sluiten verzekeringscontracten.

Prov.wet

art. 158

Afdelingshoofd

 

 

Brieven vaststellen inzake administratieve organisatie of administratieve procedures in de uitvoerende sfeer.

Prov.wet

art. 216

Afdelingshoofd

 

 

Verzenden aanmaningen tot betaling van openstaande vorderingen.

 

Afdelingshoofd

 

 

Vaststellen rekening-courant percentages.

Prov.wet

art. 216

Afdelingshoofd

 

 

Verrichten betalingen.

 

Afdelingshoofd

Medewerkers Fin.

 

 

Gebruik creditkaart.

 

Afdelingshoofd

 

 

Het maken van betalingsafspraken met debiteuren.

Prov.wet

art. 216

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten inzake financieringen en uitzettingen voor de periode van max. 1 jaar.

Prov.wet

art. 216

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICESEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Aanbieden van gegevens, informatie etc., waaronder open data (verkeersinformatie, enz.).

 

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Bevoegdheid tot het aangaan van ICT overeenkomsten om niet, benodigd voor het aansluiten op landelijke ICT basisvoorzieningen

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Bevestigen ontvangst van brieven, verzoeken, aanvragen, besluiten e.d.

 

DIV-medewerkers

 

Ontvangstbevestiging postregistratiesysteem

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING FACILITAIR

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

In bruikleen geven van Abdijplein, Prinsenlogement en de Oude Dormter

Art. 7a:1777 BW

Afdelingshoofd

 

Indien en voor zover met dat gebruik het provinciaal belang is gediend en voor zover met de activiteit waarvoor deze provinciale eigendommen in bruikleen worden gegeven geen commerciële belangen worden nagestreefd.

Het afwikkelen van schadeclaims tot het eigen risico van € 5.000

Art. 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

 

Aangaan van bruikleenovereenkomsten roerende zaken

Art. 7a:1777 BW

Afdelingshoofd

 

 

Aansprakelijk stellen + kosten verhaal bij schade aan provincie eigendommen

Art. 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

 

Het indienen van declaraties i.v.m. het leveren van energie aan derden.

 

Afdelingshoofd

 

 

Vaststellen jaarlijkse huurverhoging voor door provincie verhuurde panden

 

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICESEN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING COMMUNICATIE

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Aangaan van overeenkomsten tot overdracht van auteursrechten en het verlenen van een gebruiksrecht op auteursrechten

 

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, DE WERKVELDMANAGER SERVICES EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN, INKOOP EN SUBSIDIES

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

 

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

Vorderingen in handen deurwaarder stellen, incl. het opstellen van een gerechtelijk dwangbevel.

 

Afdelingshoofd

 

 

Bevestigen ontvangst van (zuivere) ingebrekestellingen.

 

Secretaris commissie bezwaar en beroep

 

In kader van termijnbewaking a.g.v. de Awb.

Subsidieverlening

 

 

 

 

Besluiten tot aanpassing van de wijze van verantwoording.

 

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten tot vaststellen, intrekken en terugvorderen van subsidies.

 

Afdelingshoofd

 

 

Besluiten op basis van een steekproef of de instelling wel of niet een aanvraag tot vaststelling moet indienen.

Artikel 1.7.2, eerste lid, Asb

Afdelingshoofd

 

 

Aanbesteden werken, leveringen en diensten Inkoopprocedure

 

 

 

 

 

Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure (Klachtenmeldpunt aanbestedingen).

Flankerend beleid Aanbestedingswet 2012

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd JIS

 

 

 

Onderdeel II

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELANDIN HET KADER VAN DE BUDGETHOUDERSREGELING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Algemeen directeur

 

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Directeur Projecten

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Kabinetschef

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Hoofd concernstaf tevens concerncontroller

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Werkveldmanager Beleid/Ontwikkeling

 

Idem

Idem

Idem

Senior ontwikkelmanagers werkveld Ontwikkeling

 

 

Idem

Idem

Afdelingshoofd Water, bodem en natuur

 

Idem

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder.

Artikel 158, eerste lid, sub e Provinciewet

Afdelingshoofd Mobiliteit en samenleving

 

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

Idem

Idem

Afdelingshoofd Ruimte

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Economie en duurzaamheid

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Werkveldmanager Uitvoering

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Planvorming en realisatie

 

 

Idem

Idem

Afdelingshoofd Beheer en onderhoud

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd DI

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd NI

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Werkveldmanager Services

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Personeel en organisatie

 

Idem

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd Financiën

 

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen

Idem

Idem

Afdelingshoofd Informatie en Automatisering

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd ICT-GEO

 

Idem

Idem

Idem

Unithoofd I-zaak

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Facilitair

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Communicatie

 

Idem

Idem

Idem

Afdelingshoofd Juridisch, inkoop en subsidieloket (JIS)

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Statengriffier

 

Idem

 

 

 

 

 

Idem

Idem

Secretaris Algemene Rekenkamer

 

Idem

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 24 februari 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 27 februari 2015

De secretaris,

A.W. Smit

Toelichting behorende bij het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

1. ALGEMEEN

Aanleiding voor het nieuwe mandaatbesluit

Per 1 januari 2013 is de nieuwe ambtelijke organisatie van start gegaan. Vanaf deze datum kon geen gebruik meer worden gemaakt van de mandaten die opgenomen waren in het toen vigerende register behorende bij het mandaat besluit gs van 11 juli 2011 omdat deze niet pasten binnen de nieuwe organisatiestructuur. Omdat het op dat moment nog niet voldoende duidelijk was binnen welke onderdelen van de organisatie de gemandateerde bevoegdheden ondergebracht waren, is ervoor gekozen een noodverband aan te leggen. Na een periode van twee jaar is er genoeg ervaring opgedaan met de systematiek van het noodverband zodat de tijd rijp is voor een structurele herziening. Tevens heeft een actualisering en opschoning van de huidige mandaten plaatsgevonden.

 

Onderscheid mandaat, machtiging en volmacht

Bijna dagelijks moeten er allerlei beslissingen door gedeputeerde staten (hierna te noemen: gs) worden genomen. Het zou niet werkbaar zijn als die beslissingen steeds in de vergadering van gs moeten worden genomen. Daarom bestaat al sinds jaar en dag de mogelijkheid dat gs aan een ander de bevoegdheid toekennen om dit namens hen te doen. Er is dus sprake van vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging (mandaat, machtiging en volmacht). Hieronder wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen de begrippen mandaat, machtiging en volmacht.

 

Mandaat

In de Algemene wet bestuursrecht is een algemene regeling opgenomen over mandaat, en wel in afdeling 10.1.1. In artikel 10.1 van deze Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder mandaat verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (lees in casu: gs) besluiten te nemen. Met andere woorden: degene aan wie mandaat wordt verleend (= de gemandateerde) krijgt de bevoegdheid om een besluit te nemen dat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend. De functionaris heeft dan 'mandaat' van gs. Het door de gemandateerde genomen besluit geldt dan ook als een besluit van het bestuursorgaan en heeft dezelfde juridische gevolgen als een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit. Mandaat heeft alleen betrekking op het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze wet wordt onder besluit verstaan “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Het gaat hier om typische overheidsbeslissingen, zoals het verlenen van een vergunning of het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag. Het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend (= de mandaatgever) blijft volledig verantwoordelijk voor het besluit dat in mandaat is genomen.

 

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen privaatrechtelijke handelingen of besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie of het voeren van het woord in een juridische procedure. De functionaris aan wie de machtiging is verleend noem je de 'gemachtigde'.

De schakelbepaling van artikel 10:12 van de Awb bepaalt dat de bepalingen in de Awb die betrekking hebben op mandaat (afdeling 10.1.1) tevens van toepassing zijn indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Soms wordt het begrip machtiging ook wel gebruikt als verzamelbegrip voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging.

 

Volmacht

Volgens het Burgerlijk wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 Burgerlijk wetboek). Een door de gevolmachtigde "binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever" (artikel 3:61 lid 1 Burgerlijk wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een overeenkomst of convenant of het verrichten van betalingen. Evenals bij machtiging geldt dat de mandaatregeling van afdeling 10.1.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing is wanneer een bestuursorgaan volmacht verleent.

 

Het aangaan van een overeenkomst

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij in de regel de provincie partij is. Het gaat daarbij om de provincie als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om gs of de commissaris van de Koning(hierna: cvdK) als bestuursorganen. Omdat de provincie als bestuursorgaan niet bestaat, zijn gs op grond van de Provinciewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 158, eerste lid sub e). gs zullen dus moeten besluiten om een bepaalde overeenkomst aan te willen gaan. Vervolgens is bepaald dat de cvdK de provincie in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 176 Provinciewet). Dit houdt zowel formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (buiten rechte). De cvdK is daarom degene die de overeenkomst namens de provincie ondertekent.

Voor het aangaan van een overeenkomst is dus zowel een mandaat nodig van gs (voor het beslissen om een overeenkomst aan te gaan) als een volmacht van de cvdK om de overeenkomst te ondertekenen. De volmacht van de cvdK is geregeld in het 'mandaatbesluit cvdK 2015' met bijbehorend register.

 

 

Budgethoudersregeling

Om het mandaatbesluit en -register zo volledig mogelijk te maken is ook de zgn. 'budgethouders-regeling' hierin opgenomen. In de hoedanigheid van budgethouder kunnen gs beschikken over budgetten voor bepaalde activiteiten en/of projecten. In die hoedanigheid kunnen zij, mits passend binnen de doeleinden waarvoor het budget is toegewezen en voor zover het budget toereikend is, ingevolge artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten. Voor deze budgethoudersregeling is separaat mandaat verleend aan ambtelijke functionarissen tot het beschikken over bepaalde budgetten en voorts in het kader daarvan tot het besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

 

Het betreft dus overeenkomsten die worden aangegaan ter uitvoering van een bepaalde functie waarvoor een budget is vastgesteld.

Het is vanuit praktisch oogpunt belangrijk dat in één register kenbaar is wie als budgethouder is aangemerkt en bevoegd is om de actie uit te voeren. De bevoegdheid tot ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten is, zoals hiervóór reeds vermeld in het algemene deel van de toelichting, toegekend aan de cvdK, die op zijn beurt toestemming heeft gegeven aan één of meerdere provinciale functionaris(sen) om dit namens hem te doen. Dit laatste is mogelijk op grond van artikel 176, tweede lid Provinciewet. Juridisch gezien is dit geen mandatering maar verleent de cvdK volmacht aan een functionaris. De ondertekening is geregeld in het mandaatbesluit en –register van de cvdK .

 

 

Uitgangspunten

Als uitgangspunt voor het nieuwe mandaatbesluit geldt in beginsel de structuur van het 'oude' mandaatbesluit en –register, (het 'noodverband'). In het nieuwe besluit is getracht een algemeen kader aan te geven waarbinnen kan worden beoordeeld of een bevoegdheid namens gs kan worden uitgeoefend. In de bij dit besluit behorende bijlage (register gs) wordt concreet aangegeven om welke bevoegdheden het gaat. Of deze besluiten c.q. (rechts)handelingen inderdaad 'in mandaat' kunnen worden afgedaan, kan worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 2 genoemde criteria.

Er wordt in het besluit en register geen onderscheid gemaakt tussen mandaten, volmachten

en machtigingen, omdat dit voor de werkwijze geen consequenties heeft. Te meer ook omdat het merendeel van de bevoegdheden mandaten betreffen, hanteren we als verzamelnaam het begrip ‘mandaat’ maar wanneer wordt gesproken over mandaat zou het dus best kunnen zijn dat het in feite een volmacht (b.v. het doen van betalingen) of machtiging (b.v. het voeren van het woord in een juridische procedure; het verstrekken van informatie) betreft.

 

 

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1. Verlenen mandaat

 • Algemeen uitgangspunt:

  • -

   Het toekennen van meervoudig mandaat. (=de bevoegdheid komt aan meerdere functionarissen toe). Mandaten worden verleend aan de algemeen directeur, de werkveldmanagers, de afdelingshoofden, senior-ontwikkelmanagers van het werkveld Ontwikkeling en unithoofden. De eerste functionaris is de algemeen directeur, de tweede de werkveldmanagers en de derde de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd enz.)

  • -

   Er zijn geen formele plaatsvervangers aangewezen maar horizontale vervanging is geregeld via het desbetreffende mandaatbesluit. Juridisch gezien betekent dit dat in beginsel alle werkveldmanagers elkaar kunnen vervangen en alle afdelingshoofden elkaar kunnen vervangen, maar in praktische zin is de onderlinge vervanging van elkaar verder ingevuld middels werkafspraken.

  • -

   Ondermandaat is niet toegestaan, enkel in heel uitzonderlijke gevallen.

 

 • Aanvullingen en uitzondering:

  • -

   Omdat het werkveld Ontwikkeling geen manager of afdelingshoofd kent, worden de tot dit werkveld behorende bevoegdheden gemandateerd aan de senior-ontwikkelmanagers.

  • -

   De bevoegdheden van het afdelingshoofd I&A die betrekking hebben op de taken van ICT-GEO en I-zaak worden tevens toegekend aan de respectievelijke unithoofden ICT-GEO en I-zaak.

  • -

   De bevoegdheden van het afdelingshoofd Beheer en Onderhoud die betrekking hebben op de taken van de respectievelijke units 'Natte infrastructuur' en 'Droge infrastructuur' worden tevens toegekend aan de respectievelijke unithoofden.

  • -

   Uitzondering: een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de algemeen directeur en de werkveldmanagers toegekend.

   • *

    Toelichting: het gaat hier maar om enkele mandaten want het merendeel ervan is komen te vervallen omdat het bevoegdheden zijn waarbij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) het uitvoerende orgaan is geworden. Voorbeeld: besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom/toepassen bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

 

 

Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

 • 1.

  Primair worden de mandaten toegekend aan de afdelingshoofden. Voor het werkveld Ontwikkeling zijn de mandaten toegekend aan de senior-ontwikkelmanagers. Daarnaast geldt voor een aantal (met name genoemde) mandaten dat deze tevens aan de desbetreffende Unithoofden zijn toegekend. Kortom: aan de uitvoeringfunctionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt dus.

 • 2.

  Secundair worden de mandaten toegekend aan de werkveldmanagers en aan de algemeen directeur. Zij dienen als vangnet.

 

 

 

Artikel 2. Beperking

Naast de wettelijke beperking die artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht aangeeft somt dit artikel criteria op waardoor het voor de gemandateerde mogelijk wordt om te beoordelen of hij een bevoegdheid c.q. beslissing in mandaat kan uitoefenen en/of nemen.

 

Mandaat kan enkel worden verleend indien het gevallen betreft die routinematig (waarvan onomstotelijk vaststaat dat zij passen binnen het vastgestelde beleid), administratief, procedureel of formeel van aard zijn. Bij zaken die het routinematig karakter te boven gaan valt te denken aan gevallen waarin het besluit leidt tot afwijking of aanvulling van het vastgestelde beleid, en/of er precedentwerking te verwachten is, of indien een besluit betrekking heeft op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat een gedeputeerde door de pers aangesproken kan worden over een genomen beslissing. Bij twijfel overlegt de gemandateerde met de portefeuillehouder(s

).

In ieder geval kan een bevoegdheid niet worden verleend indien het een besluit betreft die genomen moet worden nadat in een voorbereidingsprocedure is gebleken dat tegen het ontwerp besluit bedenkingen, zienswijzen of bezwaren zijn ingediend óf waarbij wordt afgeweken van adviezen. Bij twijfel of een te nemen besluit valt onder deze uitzondering dient de gemandateerde te overleggen met de portefeuillehouder(s).

 

Artikel 3. Inlichtingen en verantwoording

Omdat gs, ook al hebben zij mandaat verleend, verantwoordelijk blijven voor de 'in mandaat' genomen beslissing is het van belang dat zij op de hoogte worden gesteld van die beslissingen of handelingen waarvan kennisneming door hen van belang is.

 

Artikel 4. Ondertekening

In dit artikel wordt concreet aangeven hoe de ondertekening plaats dient te vinden. In het onderhavige mandaatbesluit en –register wordt er wanneer mandaat aan een ambtelijk functionaris wordt verleend, vanuit gegaan dat die zowel het besluit neemt als ondertekent. Het besluit en register gaan derhalve uit van zgn. 'afdoeningsmandaten'. Kenbaarheid speelt hierbij een rol, dat wil zeggen dat naar buiten toe duidelijk is wie de beslissing 'in mandaat' heeft genomen.

 

3. Toelichting register

De algemene mandaten zijn vastgelegd in een register. In bijzondere gevallen kunnen gs (buiten het register om) besluiten om een mandaat te verlenen. Dit dient dan plaats te vinden in een afzonderlijk gs-besluit.

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald is het uitgangspunt bij het nieuwe besluit en –register dat meervoudig mandaat wordt verleend. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid aan meerdere functionarissen toekomt. In de praktijk houdt dit in dat primair de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd etc.) gebruik maakt van het mandaat. De werkveldmanagers en de (algemeen) directeur geven in tweede instantie uitvoering aan de mandaten. Zij kunnen altijd als vangnet dienen. Let op: Een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de desbetreffende werkveldmanager en aan de algemeen directeur toegekend.

 

Hoofdstuk algemeen

In een algemeen hoofdstuk zijn de mandaten ondergebracht die voor de gehele organisatie gelden. Dit verbetert de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register. Als voorbeeld van de hierin opgenomen onderwerpen kan worden genoemd:

 • -

  Procesvertegenwoordiging

 • -

  Awb-mandaten

 • -

  Mandaten op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen

 • -

  Mandaten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 • -

  Aanbestedingen

 • -

  subsidies

 

aanbestedingen en inkoop

Voor het afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden is vooraf een advies van een jurist van de afdeling JIS nodig. Dit is van belang om de juridische kwaliteit van het afwijkingsbesluit te waarborgen.

 

heffen van leges

In het mandaatregister is het mandaatbesluit van de heffingsambtenaar tot het heffen van leges opgenomen in het algemeen deel van onderdeel I van het mandaatregister. Hoewel het hier formeel geen mandaat van gs betreft maar een mandaat van de door gs ingevolge de Provinciewet aangewezen heffingsambtenaar (het afdelingshoofd Financiën), is de strekking van het aanwijzingsbesluit uit praktische overwegingen ook in het mandaatregister vermeld. Het heffen van leges wordt door de heffingsambtenaar toegekend aan de algemeen directeur, de werkveldmanagers, afdelingshoofden, unithoofden en de senior-ontwikkelmanagers.

 

 

 

Tot slot een praktisch 'stappenplan':

 

Stap 1

Kijk in het mandaatregister onder het hoofdstuk “algemeen” of het hoofdstuk van je eigen afdeling of werkveld.

Kijk in de kolom “omschrijving bevoegdheid” en kijk of het besluit of de (rechts)handeling die je wilt (laten) nemen of verrichten of wordt genoemd.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De bevoegdheid wordt niet genoemd. Dit betekent dat je je tot gs dient te richten om toestemming tot het namens hen mogen uitoefenen van de bevoegdheid. Het mandaat-besluit en -register is dan niet meer van toepassing.

2. De bevoegdheid wordt wel genoemd. Ga dan naar stap 2.

Stap 2

Kijk in de kolom “namens gs uitgeoefend door”. Hier staan de functionaris(sen) genoemd die de bevoegdheid mogen uitoefenen. Vaak is dat het nemen van een besluit. Deze functionarissen mogen tevens ondertekenen. Naast de daarin genoemde functionaris(sen) is altijd de betreffende werkvelmanager (behalve bij concernstaf en kabinet, die hebben immers geen werkveldmanager) en de directeur bevoegd tenzij het een uitsluitend aan de werkveldmanager toegekende bevoegdheid betreft.

Bij ontstentenis of afwezigheid van de desbetreffende functionaris: raadpleeg de vervangingsafspraken tussen afdelingshoofden. De werkveldmanagers vervangen elkaar.

Stap 3

* Stel een conceptbesluit/brief op en maak gebruik van het model uit het zeelandmenu.

* Zorg voor een juiste ondertekening.