Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015
CiteertitelRegeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen met besluit GS van 2 juli 2019 kenmerk 1901822

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art 158

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201901-01-2020Art. 1

20-11-2018

prb-2019-1091

18928682
30-06-201801-01-201816-02-2019Art. 1 en 2

26-06-2018

prb-2018-4835

18016664
23-04-201501-01-201530-06-2018Nieuwe regeling

24-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 2150

15003828

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015

BESLUIT van gedeputeerde staten van 24 maart 2015, kenmerk 15003828, houdende vaststelling van de Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015 en intrekking van de Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is de Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland in juridisch-technische zin aan te passen, onder meer aan de gewijzigde organisatiestructuur per 1 januari 2013;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen en de vigerende regeling in te trekken;

 • -

  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;

 • -

  gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

besluiten vast te stellen de

Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  personenchauffeur: de ambtenaar als bedoeld in artikel A.1, eerste lid, onder a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), die is aangesteld om werkzaamheden als personenchauffeur te verrichten en is ingedeeld in de afdeling Bestuursondersteuning;

 • b.

  de wet: de Arbeidstijdenwet, wet van 23 november 1995, Stb. 1995, nr. 598, houdende regels met betrekking tot arbeids- en rusttijden van werknemers.

Artikel 2  

 • 1.

  Op de arbeids- en rusttijden van de personenchauffeurs is de bepaling inzake beraadslaging met een medezeggenschapsorgaan van artikel 6.1 van de wet van toepassing.

 • 2.

  De werktijd bedraagt 10 uur per dienst, 50 uur per week gemiddeld over een periode van vier weken en 45 uur per week gemiddeld over een periode van dertien weken.

 • 3.

  De werktijd van een personenchauffeur die in deeltijd arbeid verricht wordt na evenredigheid bepaald van het aantal uren als bedoeld in het vorige lid.

 • 4.

  Een personenchauffeur werkt volgens een rooster dat ten minste vier weken van tevoren aan hem is bekend gemaakt.

 • 5.

  De Werktijdenregeling 2015 is niet van toepassing op een personenchauffeur. De direct leidinggevende van de personenchauffeur maakt met hem afspraken over de wijze van registratie van de werktijd.

 • 6.

  Het bepaalde in artikel artikel 3.3.2 (Toelage onregelmatige dienst) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) is niet van toepassing op een personenchauffeur.

 • 7.

  Het bepaalde in paragraaf 3.4 (Overige uitkeringen) van de arbeidsvoorwaardenregeling als bedoeld in het vorige lid, is slechts op een personenchauffeur van toepassing voor zover de incidentele werktijd meer bedraagt dan 45 uur per week.

Artikel 3  

 • 1.

  Aan de personenchauffeur wordt een structurele overwerkvergoeding toegekend ter grootte van 338 maal het individuele bruto-uursalaris.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het vorige lid wordt in twaalf maandelijkse termijnen van gelijke omvang uitbetaald.

Artikel 4  

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen deze regeling vast onder gelijktijdige intrekking van de Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 23 april 2015

De secretaris, A.W. Smit