Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015
CiteertitelVergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen i.v.m. vervallen grondslag CAP

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

provinciewet, art. 158

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201501-01-201501-01-2020Nieuwe regeling

24-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 2166

15003828

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015

BESLUIT van gedeputeerde staten van 24 maart 2015, kenmerk 15003828, houdende vaststelling van de Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015 en intrekking van de Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is de Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001 in juridisch-technische zin aan te passen alsmede de systematiek te verbeteren;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen en de vigerende regeling in te trekken;

 • -

  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;

 • -

  gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

besluiten vast te stellen de

Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015

Artikel 1 Vergoeding inzake bestrijden gladheid en ruimen sneeuw

 • 1.

  De kantonnier belast met het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw, ontvangt voor zijn gebondenheid een vergoeding die jaarlijks per 1 oktober wordt vastgesteld op 60% van het maandbedrag genoemd als maximum bij salarisschaal 2 van de salaristabel, opgenomen in Bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Het aldus verkregen bedrag wordt op hele euro's naar boven afgerond.

 • 2.

  De vergoeding wordt alleen uitbetaald bij daadwerkelijke binding.

 • 3.

  De in dit artikel bedoelde vergoeding wordt over de maanden oktober tot en met december uitbetaald met de salarisbetaling over de maand februari en de vergoeding over de maanden januari tot en met maart met de salarisbetaling over de maand mei.

Artikel 2 Toelage inzake bediening Gladheid Meld Systeem (GMS)

 • 1.

  De kantonnier belast met de bediening van het Gladheid Meld Systeem (GMS), ontvangt gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april een bijzondere toelage.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde toelage is gelijk aan het verschil tussen het maximumsalaris van salarisschaal 4 en het maximumsalaris van salarisschaal 6, van de salaristabel opgenomen in Bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

 • 3.

  De toelage over de maanden oktober tot en met december wordt uitbetaald met de salarisbetaling over de maand februari en de toelage over de maanden januari tot en met maart met de salarisbetaling over de maand mei.

Artikel 3 Toeslag inzake werkzaamheden buiten bedrijfstijd (overwerkvergoeding)

 • 1.

  Voor het daadwerkelijk bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw wordt naast de in artikel 1 bedoelde vergoeding en de in artikel 2 bedoelde toelage, voor zover de gewerkte uren buiten de bedrijfstijd vallen, voor elk uur een toeslag verleend van 50% van het voor de kantonnier geldende salaris per uur.

 • 2.

  Onder bedrijfstijd als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan de werktijd die loopt van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt bij het daadwerkelijk bestrijden van gladheid tussen einde werktijd en 24.00 uur, en tussen zaterdag 00.00 uur en maandag 06.00 uur, naast de in artikel 1 bedoelde vergoeding en de in artikel 2 bedoelde toelage, een overwerkvergoeding genoten overeenkomstig het bepaalde in artikel C.20 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

 • 4.

  Het bepaalde in het vorige lid is eveneens van toepassing op een feestdag als bedoeld in artikel D.1. derde lid, van de arbeidsvoorwaardenregeling als bedoeld in dat lid.

Artikel 4 Garantietoelage

De kantonnier van 58 jaar en ouder, die op zijn verzoek is ontheven van werkzaamheden buiten de officieel vastgestelde diensttijden in verband met:

 • a

  het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw als bedoeld in artikel 1;

 • b

  het bedienen van het Gladheid Meld Systeem (GMS) als bedoeld in artikel 2,

ontvangt de in de artikel 1 bedoelde vergoeding en de in artikel 2 bedoelde toelage als garantietoelage, mits hij deze vergoeding dan wel toelage op het moment van ontheffing gedurende ten minste 5 jaren zonder onderbreking, anders dan wegens ziekte, heeft genoten.

Artikel 5 Vaststellen aantal uren voor toeslag

Voor de vaststelling van het aantal uren waarover volgens het bepaalde in artikel 3 een toeslag moet worden verleend, wordt de aanvang of het einde van het werk geacht samen te vallen met:

 • a.

  de aanvang van het volgens de tijdrekening lopende uur, indien het aantal minuten, op dat tijdstip in dat uur verstreken, 30 of minder bedraagt;

 • b.

  het einde van het volgens de tijdrekening lopende uur, indien het aantal verstreken minuten meer dan 30 bedraagt.

Artikel 6 Uitsluiting regeling(en)

Voor het verrichten van diensten bij het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw bestaat geen aanspraak op vergoeding op grond van de Regeling reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoeding bij overwerk 2015 of uit dat besluit voortvloeiende regelingen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen deze regeling vast onder gelijktijdige intrekking van de Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 23 april 2015

De secretaris, A.W. Smit