Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Tijdelijke beleidsregel betreffende emissiearme huisvesting in Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingTijdelijke beleidsregel betreffende emissiearme huisvesting in Zeeland
CiteertitelTijdelijke beleidsregel betreffende emissiearme huisvesting in Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Natuurbeschermingswet 1998, art. 2, 2a, 19d, 19km en 19kh
 2. Regeling programmatische aanpak stikstof, Par. 3.3.2
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-08-2015Nieuwe regeling

16-06-2015

Provinciaal Blad, 2015, 3415

15008508

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel betreffende emissiearme huisvesting in Zeeland

Betrekking hebbend op de verdeling van de ontwikkelruimte voortkomend uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

 

Gelet op de artikelen 2, 2a, 19d, 19km en 19kh, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, de Regeling programmatische aanpak stikstof, paragraaf 3.3.2 van het programma en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende

 

 • -

  dat het provinciale beleid gericht is op het bieden van ruimte voor economische ontwikkelingen en activiteiten mits de daarmee gepaard gaande stikstofdepositie de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen niet belemmert.

 • -

  dat de uitgangspunten voor toedeling van ontwikkelingsruimte op landelijk niveau zijn gereguleerd in de Nbw 1998, de Regeling programmatische aanpak stikstof en het Programma Aanpak Stikstof.

 • -

  dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn voor toestemmingsbesluiten (19km, eerste lid Nbw 1998), voor het verlenen van instemming (artikel 2 Nbw 1998) en voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen (artikel 47b, eerste lid Nbw 1998).

 • -

  dat het gewenst is dat Gedeputeerde Staten vastleggen op welke wijze aan deze bevoegdheden uitvoering wordt gegeven zodat alle betrokkenen daar in hun beleid, besluitvorming en bij hun initiatieven rekening mee kunnen houden.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder :

 

Ontwikkelingsruimte: stikstofdepositie die in het kader van het Programma Aanpak Stikstof met betrekking tot een daarin opgenomen Natura 2000-gebied kan worden toegedeeld in of gereserveerd voor besluiten als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, Nbw 1998;

Toestemmingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de wet.

Artikel 2.  

 • 1.

  Ingeval een project betrekking heeft op de oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf voor het houden van landbouwhuisdieren voor de productie van vlees, melk of eieren binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, delen Gedeputeerde Staten bij een toestemmingsbesluit alleen ontwikkelingsruimte toe indien de huisvestingssystemen in dat dierenverblijf een emissiewaarde voor ammoniak hebben die gelijk of lager is dan de waarde die is vermeld in bijlage 1.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf als bedoeld in het eerste lid, waarvoor op uiterlijk 30 juni 2015 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend die voldoet aan de indieningsvereisten, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht.

 • 3.

  Het eerste lid is evenmin van toepassing op:

  • a.

   vrijloopstallen voor landbouwhuisdieren van de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar;

  • b.

   huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die worden gehouden overeenkomstig de biologische productiemethode, met uitzondering van huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren van de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar;

  • c.

   huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren van de hoofdcategorie varkens, waarvan het inpandig leefoppervlak en de oppervlakte van de verharde uitloop groter of gelijk zijn dan aangegeven in de volgende tabel:

    

   Diercategorie

   inpandig leefoppervlak

   in m2 per varken

   oppervlakte verharde

   uitloop in m2 per varken

   vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

   1,1

   0,7

   biggenopfok (gespeende biggen)

   0,5

   n.v.t.

   kraamzeugen (met inbegrip van biggen tot spenen)

   6,5

   n.v.t.

   guste en dragende zeugen

   2,5

   1,0

Artikel 3.  

Deze beleidsregel vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels ter beperking van de emissie uit huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 juni 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 24 juni 2015.

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1.  

Diercategorie

Emissiewaarde voor ammoniak in kg NH3 per dierplaats per jaar.

 

hoofdcategorie rundvee

 

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

11,0

vleeskalveren tot de leeftijd van circa 8 maanden

-

hoofdcategorie varkens

 

biggenopfok (gespeende biggen)

0,21

kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)

2,9

guste en dragende zeugen

2,6

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

1,5

hoofdcategorie kippen

 

opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

 

batterijhuisvesting

0,0061

- niet-batterijhuisvesting

0,110

- legkippen

0,068

(groot)ouderdieren van legrassen

0,150

(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

0,183

(groot)ouderdieren van vleeskuikens

0,435

vleeskuikens

0,035

hoofdcategorie kalkoenen

 

vleeskalkoenen

0,492

1 Indien het batterijhuisvesting betreft waarbij in het huisvestingssysteem een droogtunnel is geïntegreerd, bedraagt de emissiewaarde 0,016.

2 De emissiewaarde geldt uitsluitend voor huisvestingssystemen met mechanische ventilatie.

Toelichting  

Algemeen

 

Momenteel is het Besluit emissiearme huisvesting in voorbereiding. Dit besluit heeft tot doel de emissie van ammoniak en fijn stof uit dierenverblijven verder te beperken. Daartoe worden voorschriften gesteld die de emissie vanuit dierenverblijven aan een maximum binden. De maximale emissiewaarden worden over de jaren steeds verder aangescherpt. Het aanscherpen van de maximale emissiewaarden uit stallen is een van de bronmaatregelen in de PAS. Het programma treedt eerder in werking dat het Besluit emissiearme huisvesting.Omdat de aanscherping van het besluit onderdeel is van het programma, stellen de provincies vooruitlopend op de inwerkingtreding van het “besluit emissiearme huisvesting” beleidsregels vast.

 

Tijdelijke beleidsregel betreffende emissiearme huisvesting

 

In de beleidsregels wordt de voldoening aan aangescherpte emissienormen voor stallen als voorwaarde gesteld voor de toedeling van ontwikkelingsruimte. Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij inwerkingtreding van de PAS bedrijven wel moeten voldoen aan de aan de strengere emissie-eisen.

 

In AERIUS Calculator wordt voor de berekening van de stikstofdepositie uit stallen gewerkt met specifieke emissiefactoren voor de onderscheiden stalsystemen die bij deze aangescherpte emissienormen horen (de zogenoemde “RAV-codes”). Hiermee is verzekerd dat nieuwe vergunningaanvragen waarbij een beroep wordt gedaan op ontwikkelingsruimte worden behandeld overeenkomstig de afspraken zoals deze gemaakt zijn in het kader van de Generieke maatregelen landbouw in de PAS.

 

Deze beleidsregel kan worden toegepast tot het moment van inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting en zal daarna komen te vervallen. De beleidsregel sluit zo goed mogelijk aan op het ontwerp van het Besluit emissiearme huisvesting. Dat houdt onder meer ook in dat in de beleidsregel voor het toedelen van ontwikkelingsruimte wordt gedifferentieerd naar duurzaamheidskenmerken, conform het ontwerp Besluit emissiearme huisvesting.