Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Verordening elektronische kennisgeving Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Zeeland
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Zeeland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInformatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art 145
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

25-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6637

15012111

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Zeeland

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 25 september 2015, nummer SERV-004, houdende vaststelling van de Verordening elektronische kennisgeving Zeeland. 

 

Provinciale staten van Zeeland

 • -

  gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 1 september 2015, nummer 15012111;

 • -

  overwegende dat het vaststellen van een verordening noodzakelijk is om te kunnen volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving van niet tot een of meer geadresseerden gerichte berichten;

 • -

  gelet op artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de

 

Verordening elektronische kennisgeving Zeeland 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving
 • 1.

  Het is mogelijk berichten van provinciale bestuursorganen die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch provinciaal blad.

 • 2.

  Het elektronisch provinciaal blad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Zeeland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 25 september 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, secretaris

Uitgegeven 7 oktober 2015

A.W. Smit, secretaris

Toelichting  

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een statenvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch provinciaal blad.

 

In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In sommige gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch provinciaal blad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Kennisgevingen op grond van de Wet ruimtelijke ordening hebben voorts een eigen publicatieregime waardoor ook deze kennisgevingen in het algemeen niet onder het bereik van deze verordening kunnen vallen. En bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zal met uitsluitend elektronische kennisgeving soms toch niet voldaan worden aan artikel 3:12 van de Awb, omdat de kennisgeving niet daadwerkelijk iedereen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kan hebben tegen het ontwerpbesluit. Kortom: aanvullende of afwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing.

 

Lid 2

Provincies moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch provinciaal blad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 Provinciewet). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. De provincie Zeeland maakt daarvoor gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op de website van de provincie Zeeland staat een hyperlink naar de daar gepubliceerde regelingen en andere berichten. De website www.officielebekendmakingen.nl is ook te bereiken via www.overheid.nl/lokale wet- en regelgeving en www.overheid.nl onder het kopje “lokale bekendmakingen” (zoekfunctie via een kaart), zodat de kennisgevingen ook in de nieuwe situatie goed vindbaar zijn.

 

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, Awb bedoeld.