Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit Jonge Boeren regeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit Jonge Boeren regeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland
CiteertitelOpenstellingsbesluit Jonge Boeren regeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201615-04-2016Nieuwe regeling

16-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 977

16002351

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit Jonge Boeren regeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 februari 2016, nr. 16002351, tot openstelling van de Jonge Boeren regeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014- 2020 (POP3) Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland;

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge boeren na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Besluiten:

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten van Zeeland op 11 maart 2016 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland: paragraaf 3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland - verder te noemen de Verordening - voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt:

 • a.

  paragraaf 3 van de verordening een plafond van € 763.220,--

Artikel 3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd in bijlage 1.

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

 • 3.

  De accountantsverklaring genoemd in artikel 2.3.4 lid 2 van de Verordening betreft een rapportvan feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van de ondernemingen de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

 • 4.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:1 5 en artikel 2.3.8 van de Verordening hanterenGedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddeldevan de investeringscategorieën.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1.1 2, tweede lid van de Verordening, wordt geen subsidie verstrekt voorvoorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 6.

  Indien de subsidie wordt verlaagd op basis van het aantal niet-jonge-landbouwers als bedoeldin artikel 2.3.7 lid 2 van de Verordening wordt de subsidie verlaagd op basis van het aantal nietjonge-landbouwers ten tijde van de aanvraag om subsidie.

 • 7.

  Indien de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen als bedoeld in artikel 2.3.7 lid 3 van de Verordening wordt de subsidie berekend op basis van het aandeel van het eigenvermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 februari 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 18-02-2016

De secretaris, A.W. Smi

Bijlage 1 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

 

Investeringscategorie

Score

1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen

4

3

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

6

4

Warmte kracht werkend op biomassa

6

5

Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

4

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7

Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur

8

8

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9

Machines voor niet kerende grondbewerking

10

10

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

10

11

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

7

12

Koematras, waterbed

6

13

Varkensvriendelijke vloeren

6

14

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

6

Toelichting  

Met deze openstelling willen we jonge boeren stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Het zal voornamelijk gaan om de aanschaf van modernere installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

 

Vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven komen niet in aanmerking.

 

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore zoals opgenomen in bijlage 1.

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.