Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Subsidieplafond en openstellingsbesluit Provinciale Impuls Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieplafond en openstellingsbesluit Provinciale Impuls Wonen
CiteertitelSubsidieplafond en openstellingsbesluit Provinciale Impuls Wonen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, art. 8.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201602-04-2016Nieuw besluit

16-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 986

16002330

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond en openstellingsbesluit Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 februari 2016, nummer 16002330, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepaling voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten:

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 1.280.000.

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 19 februari 2016 tot en met 1 april 2016.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 februari 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 18 februari 2016

De secretaris, A.W. Smit