Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten
CiteertitelMandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Regeling budgetberheer provincie Zeeland 2016
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-201601-09-201601-07-2017Nieuwe regeling

19-07-2016

Provinciaal Blad, 2016, 4981

16010585

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten

Provincie Zeeland - Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 19 juli 2016, kenmerk nummer 32, 16010585 tot vaststelling van het mandaatbesluit inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten voor budgethouders.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Overwegende dat het wenselijk is dat de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hun naam wordt uitgeoefend door de functionarissen en op de wijze zoals vermeld in het GS-voorstel van 19 juli 2016;

 • Gelet op de Regeling budgetbeheer provincie Zeeland 2016 alsmede artikel 10:3 juncto artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Mandateren de in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde functionarissen in de hen betreffende hoedanigheid van budgethouder, tot het nemen van besluiten inzake privaatrechtelijk overeenkomsten van de provincie Zeeland als begrepen in artikel 158, eerste lid onder e, van de Provincie wet, voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 19 juli 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 6 september 2016

De secretaris, A.W. Smit 

Bijlage bij mandaatbesluit gs tot aangaan privaatrechtelijke overeenkomsten budgethouders

 • -

  Secretaris/Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

 • -

  Directeur Organisatie

 • -

  Directeur Programma's en Projecten

   

 • -

  Afdelingshoofd Ontwikkeling

 • -

  Afdelingshoofd Water, bodem, natuur

 • -

  Afdelingshoofd Mobiliteit en samenleving

 • -

  Afdelingshoofd Ruimte

 • -

  Afdelingshoofd Economie en duurzaamheid

 • -

  Afdelingshoofd planvorming en realisatie

 • -

  Afdelingshoofd Beheer en onderhoud

  • Unithoofd DI

  • Unithoofd NI

 • -

  Afdelingshoofd P&O

 • -

  Afdelingshoofd Financiën

  • Unithoofd Planning & Control en Administratie

  • Unithoofd Beleid & Advies

 • -

  Afdelingshoofd I&A

  • Unithoofd ICT-GEO

  • Unithoofd I-zaak

 • -

  Afdelingshoofd Facilitair

 • -

  Afdelingshoofd Communicatie

 • -

  Afdelingshoofd JIS

   

 • -

  Programma- en projectleiders