Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit gedeputeerde staten 2016
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet Bestuursrecht
 2. Wet op de ondernemingsraden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Onderdeel I, Afdeling Water, Bodem en Natuur

20-12-2016

prb-2016-6908

16020731
13-12-201631-12-2016Onderdeel I, Afdeling Ruimte

06-12-2016

prb-2016-6548

16018902
07-09-201601-09-201612-12-2016Nieuwe regeling

19-07-2016

Provinciaal Blad, 2016, 4979

16010585

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 19 juli 2016, kenmerk nummer 32, 16010585, tot vaststelling van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat het vanwege een wijziging van de topstructuur van de ambtelijke organisatie alsmede vanwege de daaropvolgende doorontwikkeling van de ambtelijke organisatiestructuur wenselijk is om een wijziging aan te brengen in de uitoefening van bevoegdheden die in naam van gedeputeerde staten worden uitgeoefend;

 • gelezen het advies van de Ondernemingsraad d.d. 28 juli 2016;

 • gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede art. 25, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de ondernemingsraden;

 

besluiten vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016.

Artikel 1  

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen volgens de bij dit besluit behorende bijlage toestemming tot de uitoefening in hun naam van:

  • a.

   Alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de secretaris/algemeen directeur en, voor zover van toepassing, aan de directeur Organisatie en aan de directer Programma's en projecten.

  • b.

   De afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2  

 • 1.

  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

 • 2.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het een besluit betreft waarbij:

  • a.

   wordt afgeweken van adviezen;

  • b.

   sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 3  

De gemandateerde verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang geacht moet worden.

Artikel 4  

Een besluit 'in mandaat' wordt als volgt ondertekend:

gedeputeerde staten van Zeeland,

namens deze,

 

gevolgd door:

de functieaanduiding,

de handtekening, en

Artikel 5  

Het besluit van 24 februari 2015, houdende vaststelling van het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 (Provinciaal Blad nr. 1075 van 2015), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 maart 2015 (Provinciaal Blad nr. 1181 van 2015), bij besluit van 16 juni 2015 (Provinciaal blad nr. 3287 van 2015), bij besluit van 8 september 2015 (Provinciaal Blad nr. 6036 van 2015), bij besluit van 15 december 2015 (Provinciaal Blad nr. 8366 van 2015), bij besluit van 5 januari 2016 (Provinciaal Blad nr. 48 van 2016) en bij besluit van 13 oktober 2015 ( Provinciaal Blad nr. 3889 van 2016) wordt ingetrokken.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016".

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 19 juli 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 6 september 2016

De secretaris, A.W. Smit

Onderdeel I

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE, DE DIRECTEUR PROGRAMMA’S EN PROJECTEN, ALLE AFDELINGSHOOFDEN, EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS

 

ALGEMEEN DEEL

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemene wet bestuursrecht en Wet op de Raad van State

 

 

 

Aanwijzen van ambtenaren die gedeputeerde staten vertegenwoordigen ter zitting van:

 • 1.

  de Commissie voor de bezwaarschriften

 • 2.

  de Rechtbank

 • 3.

  de Raad van State

 • 4.

  de Centrale Raad van Beroep en

 • 5.

  het College van beroep voor het bedrijfsleven

Artikelen 8.23 en 8.24 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikelen 46 en 47 Wet op de Raad van State

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd wijst per wet of per geval een ambtenaar aan.Zo ja dan uitsluitend bevoegdheid in het kader van het betreffende project

Het indienen van een verweerschrift conform de inhoud van het GS-besluit bij:

 • 1.

  de Commissie voor de bezwaarschriften

 • 2.

  de Rechtbank

 • 3.

  de Raad van State

 • 4.

  de Centrale Raad van Beroep en

 • 5.

  het College van beroep voor het bedrijfsleven

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Algemene bepalingen Awb

 

 

 

Verlangen van een schriftelijke machtiging.

Artikel 2:1, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Doorzenden van geschriften bij kennelijke bevoegdheid van een ander bestuursorgaan en mededeling daarvan doen aan afzender.

Artikel 2:3, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Het terugzenden van geschriften aan afzender.

Artikel 2:3, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Advisering: afdeling 3.3 Awb

 

 

 

Stellen van een termijn voor een advies.

Artikel 3:6, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur.

Artikel 3:7, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure:Afdeling 3.4 Awb

 

 

 

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.

Artikel 3:10, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit, tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald.

Artikel 3:10, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Ter inzage leggen van een ontwerpbesluit.

Artikel 3:11, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededelen van het niet ter inzage leggen van stukken.

Artikel 3:11, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Verstrekken van een afschrift van ter inzage gelegde stukken.

Artikel 3:11, derde lid

Afdelingshoofd

 

In kennis geven van een ontwerpbesluit.

Artikel 3:12, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden van een ontwerpbesluit aan belanghebbenden.

Artikel 3:13, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Aanvullen van stukken met nieuwe gegevens.

Artikel 3:14, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Bepalen dat ook anderen dan belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Artikel 3:15, tweede lid

Afdelingshoofd

 

In de gelegenheid stellen van de aanvragen om te reageren op de ingebrachte zienswijzen.

Artikel 3:15, derde lid

Afdelingshoofd

 

In de gelegenheid stellen van degene, tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht, te reageren op ingebrachte zienswijzen.

Artikel 3:15, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Verlengen van de beslistermijn en hierover zienswijze vragen aan aanvrager.

Artikel 3:18, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Meedelen dat geen zienswijzen zijn ingebracht.

Artikel 3:18, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Bekendmaking en mededeling: afdeling 3:6 Awb

 

 

 

Bekendmaken van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

Artikel 3:42, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Bekendmaken van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

Artikel 3:42, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen van het besluit aan indieners van een zienswijze; in ieder geval aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 als van het advies wordt afgeweken.

Artikel 3:43, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen van het besluit door toezending aan de indieners van een zienswijze.

Artikel 3:44, eerste lid 1, sub b

Afdelingshoofd

 

Het meedelen van het besluit door andere wijze dan toezending aan indieners van zienswijzen.

Artikel 3:44, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

De aanvraag: afdeling 4.1.1 Awb

 

 

 

Vaststellen van een formulier voor het indienen van de aanvraag en het verstrekken van gegevens.

Artikel 4:4

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager.

Artikel 4:5

Afdelingshoofd

 

Afwijzen van een herhaalde aanvraag onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking (ne, bis, in -idem).

Artikel 4:6, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

De voorbereiding: afdeling 4.1.2 Awb

 

 

 

In de gelegenheid stellen van de aanvrager tot het geven van een zienswijze.

Artikel 4:7, eerste lid

Afdelingshoofd

 

In de gelegenheid stellen van belanghebbenden tot het geven van een zienswijze.

Artikel 4:8, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

De beslistermijn: afdeling 4.1.3 Awb

 

 

 

Kennis geven van een nieuwe termijn aan de aanvrager.

Artikel 4:14, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Stb. 2009, 383)

 

 

 

Opschorten en het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn

artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

 

Besluiten op ingebrekestellingen

artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

 

Vaststellen van de hoogte en de verschuldigdheid van dwangsommen

artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

Verstrekken informatie overeenkomstig wet

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Algemene grondslag bevoegdheid

Besluiten tot het toewijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Geldt voor het (geheel of gedeeltelijk) verstrekken algemene informatie (art. 6, eerste lid) en milieu-informatie (art. 6, zesde lid)

Besluiten tot het afwijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

De bevoegdheid tot (geheel of gedeeltelijk) toewijzen verzoek, impliceert ook de bevoegdheid tot (gehele of gedeeltelijke) afwijzing daarvan

Verzoeken aan verzoeker zijn verzoek te preciseren

Artikel 3, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Doorzenden verzoek aan ander bestuursorgaan onder mededeling van doorzending aan verzoeker

Artikel 4

Afdelingshoofd

 

Toezenden informatie aan derden

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verdagen beslissing op verzoek / gemotiveerd mededeling doen van verdaging aan verzoeker

Artikel 6, tweede lid

 

 

Opschorten termijn voor geven beschikking

Artikel 6, derde lid, juncto artikel 4.15 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen aan verzoeker van einde opschorting

Artikel 6, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Bekendmaken beslissing verstrekken informatie aan verzoeker en belanghebbende

Artikel 6, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

Verschaffen informatie uit eigen beweging

Artikel 8, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Openbaar maken van door niet-ambtelijke adviescommissies uitgebrachte adviezen alsmede de aan de commissie voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen

Artikel 9, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen van openbaarmaking

Artikel 9, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Verzoeken aan verzoeker van hergebruik informatie, zijn verzoek te preciseren

Artikel 11b, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Verlenen exclusief recht tot hergebruik

Artikel 11g, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Bezien of reden verlenen exclusief recht nog aanwezig is

Artikel 11g, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Bekendmaken beschikking tot verlenen exclusief recht

Artikel 11g, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Aanbesteden werken, leveringen en diensten; Inkoopproces

 

 

Aanbesteding werken, leveringen en diensten: uitsluitend voor zover deze geschiedt op basis van de door GS vastgestelde beleidsregels inzake aanbestedingen.Gunning werken, leveringen en diensten: uitsluitend voor zover de gunning geschiedt binnen de raming dan wel maximaal 10% boven de raming en overeenkomstig is aan de gunningcriteria.

Vaststellen raming opdrachtwaarde.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure (enkelvoudig, meervoudig, nationale en Europese procedures). (Na beschikbaar zijn van budget).

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden: < € 50.000,--

Besluiten tot afwijken van het inkoopbeleid voor opdrachten voor Leveringen en Diensten van € 50.000,- tot Europese drempel (2015: € 207.000,-) en voor Werken van €150.000,-- tot de Nationaal openbare drempel is voorbehouden aan GS (conform het inkoopbeleid).

Aankondigen Europese en nationale aanbestedingen.

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd;

Senior medewerker Inkoop en aanbestedingen;

Inkoopadviseur;

Medewerker Inkoop/bestekken;

Inkoper JIS

 

Publiceren enkel- en meervoudige onderhandse aanbestedingen via E-size.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden:< € 50.000,--;

Senior medewerker Inkoop en aanbestedingen;

Inkoopadviseur;

Medewerker Inkoop/bestekken;

Inkoper JIS

 

Afwijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten/verlenen opdrachten.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

Na advies JIS

Besluiten tot het onregelmatig of onaanvaardbaar verklaren van de inschrijving.

Inkoopbeleid

Afdelingshoofd;

Unithoofden

Na advies JIS

Besluiten tot het nemen van een afwijzingsbesluit.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot het aangaan van een (raam)overeenkomst/verlenen van opdracht.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot opdracht van meer- of minderwerk.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Aanwijzen directie o.g.v. Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van contractmanagement bij een (raam)overeenkomst.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot verrichten van (overige) (rechts)handelingen t.a.v. de aanbestedingsprocedure of uitvoering van de (raam)overeenkomst (bijv. nadere overeenkomst, tussentijdse vragen, mogelijkheid tot ingebrekestelling op grond van de Algemene Inkoopvoorwaarden).

 

Afdelingshoofd;

Unithoofden

Na advies JIS

Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure (Klachtenmeldpunt aanbestedingen).

Flankerend beleid Aanbestedingswet 2012Inkoopbeleid

Afdelingshoofd JIS

Betreft mandaat JIS. Is voor het totale overzicht tevens bij de algemene mandaten opgenomen.

 

 

 

 

Subsidieverlening ( Asv / Asb )

 

 

 

Besluiten tot het afwijzen van de subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

De betreffende portefeuillehouder wordt geïnformeerd.

Besluiten tot het tussentijds wijzigen van een subsidiebeschikking binnen de gestelde voorwaarden in de Asv en het Asb.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Betreft:afwijken PR-bepaling (art. 1.6.6 Asb);verlenen van extra voorschotten op verleende subsidies (art. 1.8.3, 1.9.3 en 2.7.1 Asb)

Besluiten tot het tussentijds wijzigen van prestatieafspraken, prestatiebewijzen en/of instemmen met herziene begroting.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd.

Besluiten tot het afwijken van de bij de subsidiebeschikking opgelegde verplichtingen.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd.

Besluiten tot het wijzigen van de looptijd van een verleende subsidie.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het wijzigen van de gestelde termijn voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het intrekken van verleende subsidies.

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

 

Het verlenen, afwijzen en vaststellen van subsidies in het kader van hoofdstuk 6: Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie t.b.v. verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen.

Asb

Stichting Meer met Minder

Betreft subsidies van tijdelijke aard (voorlopig tot eind 2015).

Beslissen op en ondertekenen van stukken betreffende aanvragen om subsidie en het verrichten van betalingen.

Hoofdstuk 11 Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Bijzondere bepalingen voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden

Directeur BIJ12 en plaatsvervanger

De directeur van BIJ12 kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende unitmanagers en afdelingshoofden

 

 

 

 

Leges

 

 

 

Opleggen van provinciale leges voor zover het het eigen werkterrein (binnen de provinciale organisatie) betreft.

Provinciewet artikel 227a juncto Legesverordening art. 1

Afdelingshoofd;

Unithoofden

Mandaat is verleend door de heffingsambtenaar.

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

Behandelen van correspondentie van uitsluitend procedurele/uitvoerende en/of informatieve aard.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofd

 

Bevestigen ontvangst van brieven, verzoeken, aanvragen, besluiten e.d.

 

DIV-medewerkers

Ontvangstbevestiging postregistratiesysteem

Bevestigen ontvangst van (zuivere) ingebrekestellingen.

 

Secretaris commissie bezwaar en beroep

In kader van termijnbewaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAAR-BIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel

 

 

 

Het toekennen en beëindigen van pensioenen weduwen- en wezenfonds

 

Afdelingshoofd P&O

 

Bevestiging ontvangst sollicitatiebrieven/-uitnodigingen sollicitanten.

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

 

 

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

 

 

 

Aanvang, wijziging en einde arbeid

 

 

 

Besluiten tot aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5 en artikel B.6, eerste en tweede lid

Directeur Organisatie

 

Besluiten tot (tijdelijke) uitbreiding aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5

Directeur Organisatie

 

Besluiten tot verlenen ontslag

Artikel B.9, sub a, b, en f juncto artikel E.9

Directeur Organisatie

Besluiten tot verlenen ontslag o.g.v. overige ontslaggronden blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten

Besluiten tot uitkeren overlijdensuitkering

Artikel B.15

Afdelingshoofd P&O

Betreft salarisberekening

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Bepalen salarisschaal

Artikel C.5, eerste, vierde en vijfde lid

Directeur Organisatie

In het kader van de Procedureregeling methodische functiewaardering, en binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde formatieomvang en formatiebudget

Bepalen salaris

Artikel C.6

Directeur Organisatie

In het kader van de aanstelling.

Besluiten tot verhogen salaris bij duurzame groei in functioneren

Artikel C.7

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaalDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van prestaties

Artikel C.9, eerste lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaalDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van extra inzet

Artikel C.10

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaalDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage waarneming andere functie

Artikel C.11

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage onregelmatige dienst

Artikel C.12

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage afbouw onregelmatige dienst

Artikel C.13

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen van arbeidsmarkttoelage en bindingspremie

Artikel C.14

Directeur Organisatie

Betreft uitzonderingssituatie

Besluiten tot toekennen toelage op andere gronden

Artikel C.15

Directeur Organisatie

Betreft uitzonderingsituatie

Besluiten tot gratificatie ambtsjubileum

Artikel C.22

Afdelingshoofd P&O

Betreft salarisberekening.Centraal P&O

Besluiten tot toekennen vergoeding voor overwerk

Artikel C.23

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Arbeidsduur, werktijden en verlof

 

 

 

Besluiten in belang van de dienst tot verrichten van werkzaamheden buiten de geldende werktijden

Artikel D.2, vijfde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot geheel of gedeeltelijk vrijstellen continudiensten in nachturen

Artikel D.4

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot vaststellen aanspraak vakantieverlof

Artikel D.5, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot vermindering en verval van aanspraak vakantieverlof

Artikel D.6

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot intrekken toestemming opnemen vakantieverlof

Artikel D.7, vijfde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen vergoeding voor niet opnemen vakantieverlof bij einde dienstverband

Artikel D.9, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Betreft salaris- en verlofadministratie.Centraal P&O.

Besluiten tot verlenen zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel D.11

Afdelingshoofd P&O

Betreft verlofadministratie.Centraal P&O.

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof

Artikel D.12

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof voor activiteiten van vakorganisaties

Artikel D.13

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot inhouden bezoldiging in verband met non-activiteit

Artikel D.14, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot verlenen langdurend onbetaald verlof op verzoek

Artikel D.16, eerste lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten dat verlof op grond van onvoorziene omstandigheden niet wordt opgenomen of niet wordt voortgezet op verzoek, dan wel besluiten tot afwijzen verzoek indien zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet

Artikel D.16, vierde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

 

 

Besluiten ambtenaar te verplichten arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan

Artikel E.4

Directeur Organisatie

 

Treffen van maatregelen en verstrekken aanwijzingen

Artikel E.7, tweede lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplanDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Opstellen van plan van aanpak

Artikel E.7, derde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplanDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Geven van redelijke voorschriften, in de gelegenheid stellen passende arbeid te verrichten

Artikel E.7, vierde lid, onder a en c

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplanDirecteur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot vergoeding ziektekosten bij dienstongeval of beroepsziekte

Artikel E.13

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

 

 

Overige rechten en plichten

 

 

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel F.3, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot toekennen kostenvergoeding

Artikel F.4, vierde lid

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot volgen verplichte opleiding

Artikel F.9

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Opleiding en ontwikkeling

Artikel F.10

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Orde- en strafmaatregelen

 

 

 

Besluiten tot ontzeggen toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk, dan wel het verblijf aldaar

Artikel G.1

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakter

Besluiten tot schorsing voor bepaalde tijd

Artikel G.2, eerste lid

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakter

Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk inhouden bezoldiging tijdens schorsing

Artikel G.2, tweede lid

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakterIn de gevallen als genoemd in het eerste lid, onderdeel a t/m c

Besluiten tot het opleggen van een disciplinaire straf o.g.v. plichtsverzuim

Artikel G.3, eerste lid, juncto artikel G.4, eerste lid, sub a

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege impact besluiten tot opleggen disciplinaire straf op overige gronden besluitvorming voorbehouden aan gedeputeerde staten

 

 

 

 

Dienstverband op arbeidsovereenkomst

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel H.1

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Overig

 

 

 

Besluiten tot terugvordering ter zake van onjuiste toepassing van de rechtspositieregelen

 

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot het toepassen van wettelijke maatregelen inzake, inhouding, beslag en korting op de verschuldigde bezoldiging

 

Afdelingshoofd P&O

Let op: melden voornemen aan Directeur Organisatie en aan het betreffende afdelingshoofd

Besluiten tot toepassen Verhaalswet ongevallen ambtenaren, voor zover betreffende schadeclaims m.b.t. salariskosten

 

Afdelingshoofd P&O

 

Zorgdragen voor afdracht en besluiten tot invordering van pensioen- en wachtgeldbijdragen ingevolge het Pensioenreglement

 

Afdelingshoofd P&O

 

Besluiten tot betaalbaar stellen uitkeringen aan ABP en UWV

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

 

 

Wijzigingen binnen formatieomvang en formatiebudget

 

 

 

Aanbrengen van wijzigingen in de formatie binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde formatieomvang en formatiebudget

 

Directeur Organisatie

 

 

 

 

 

Privaatrechtelijke aangelegenheden

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten

Burgerlijk wetboek

Directeur Organisatie

Zowel als uitlener als inlenerVoor ondertekening overeenkomst zie toelichting op dit mandaatbesluit

 

 

 

 

Rechtspositionele regelingen personeel (lokaal)

 

 

 

Werktijdenregeling Provincie Zeeland 2015

 

 

 

Vaststellen individuele werktijdenregeling voor een werknemer

Artikel 5, tweede lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Vaststellen bijzondere werktijdenregeling voor onderdelen van de organisaties of voor bepaalde functies, blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten.Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Regeling reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoeding bij overwerk Provincie Zeeland 2015

 

 

 

Verlenen toestemming op verzoek ambtenaar om eigen vervoermiddel te gebruiken

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Ondertekenen verklaring toestemming

Artikel 5, vierde lid

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Verminderen declaratie

Artikel 7, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

 

 

Regeling bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015

 

 

 

Besluiten tot vergoeden kosten deelname fitness

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

 

 

Regeling verplaatsingskosten 2015

 

 

 

Verlenen tegemoetkoming in verhuiskosten op verzoek

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

Verlenen tegemoetkoming in verhuiskosten

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

 

Beoordelen rekening verhuizer

Artikel 4, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

 

Verlenen hogere reiskostenvergoeding

Artikel 7, tweede lid

Directeur Organisatie

 

Verlengen termijn op verzoek

Artikel 8, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

Toekennen tegemoetkoming in verhuiskosten onder voorwaarden

Artikel 9

Directeur Organisatie

 

Nemen nader besluit over hoogte tegemoetkoming in verhuiskosten en voorwaarden

Artikel 10

Directeur Organisatie

 

 

 

 

 

Rechtspositionele regelingen (landelijk via SPA)

 

 

 

IKAP-regeling Provincie Zeeland

 

 

 

Toekennen aanvraag meer uren werken en extra verlof

Artikel 3, vierde lid, juncto artikelen 5 en 6

Afdelingshoofden;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie.Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling.Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

 

 

 

 

Levensloopregeling Provincies

 

 

 

Beëindigen spaarperiode op aanvraag

Artikel 8

Afdelingshoofd P&O

 

Toekennen aanvraag opnemen levenslooptegoed, bekendmaken beslissing op aanvraag aan ambtenaar en levensloopinstelling

Artikel 11, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

Verstrekken maandelijkse uitkering in geval van toegekend onbetaald verlof

Artikel 11, vierde lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN, INKOOP EN SUBSIDIES

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

Vorderingen in handen deurwaarder stellen, incl. het opstellen van een gerechtelijk dwangbevel.

 

Afdelingshoofd

 

Bevestigen ontvangst van (zuivere) ingebrekestellingen.

 

Secretaris commissie bezwaar en beroep

In kader van termijnbewaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

Subsidieverlening

 

 

 

Besluiten tot aanpassing van de wijze van verantwoording.

 

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot vaststellen, intrekken en terugvorderen van subsidies.

 

Afdelingshoofd

 

Besluiten op basis van een steekproef of de instelling wel of niet een aanvraag tot vaststelling moet indienen.

Artikel 1.7.2, eerste lid, Asb

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

CONCERNSTAF

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

Afdelingshoofd

 

Besluiten stukken voor notificatie aan te nemen en deze ter archivering aan te bieden aan de DIV.

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Financieel Bestuurlijk Toezicht

 

 

 

Goedkeuring van begrotingen, begrotingswijzigingen en toestemming voor het doen van uitgaven betreffende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen e.d. ten aanzien waarvan preventief toezicht geldt.

Artikel 203 + 208 Gemeentewet, artikel 33, Wet Gemeenschappelijke regelingen

Afdelingshoofd

 

Bij goedkeuring begroting bepalen dat soorten van wijzigingen geen goedkeuring vn GS behoeven.

Artikel 207, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

Mededelingen aan bestuur gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat voor begrotingsjaar repressief toezicht van toepassing is. .

Artikel 203 Gemeentewet, artkel 33, Wet gemeenschappelijke regeling

Afdelingshoofd

 

Goedkeuring art. 43, lid 3, Boek 3 BW/ontheffing art 15, lid 2, Gemeentewet

Artikel 3:43, BW,artikel 15, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Voor wat betreft verkoop aan burgemeester: CvdK (zie bijlage bij mandaatbesluit van de CvdK)

Goedkeuring kostentoedelingsverordening.

Artikel 120, vijfde lid, Waterschapswet

Afdelingshoofd

 

Goedkeuren van besluiten van gemeentebesturen, die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen in die gevallen, waarin gemeentebesturen zijn onderworpen aan het financieel-bestuurlijk toezicht.

Artikel 21, Wet algemene regels herindeling

Afdelingshoofd

 

Verdagen van aanvraag tot goedkeuring van begroting en/of begrotingswijzigingen van gemeenten of gemeentelijke regelingen die door GS onder preventief toezicht zijn geplaatst.

Artikel 10.31 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterschapswet

 

 

 

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

 

Toezenden besluit inzake reglement, opheffen of instellen waterschap ter goedkeuring aan Minister.

Artikel 4, derde lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden advies inzake benoeming dijkgraaf aan Minister.

Artikel 46, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Interbestuurlijk Toezicht

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit.

Artikel 124 e.v + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad.

Artikel 124, 4e lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

Aanwijzing toezichtambtenaren.

Artikel 124, Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

KABINET

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING WATER, BODEM EN NATUUR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Ondertekenen van betalingsopdrachten ten gevolge van subsidies voor de aankoop van gronden

Afdelingshoofd

Natuurschoonwet 1928

Advisering inzake rangschikking van landgoederen

Artikel 2

Afdelingshoofd

Het is de Minister van EL&I die het uiteindelijke besluit neemt. GS adviseren in mandaat.

Onteigeningswet (waterkeringen)

Publicatie besluit in Staatscourant en nieuws- of advertentieblad

Artikel 65, derde lid

Afdelingshoofd

Waterwet

Correspondentie aan het rijk omtrent voorbereiding nationaal waterplan

Artikel 4.3

Afdelingshoofd

Ter inzage leggen en kennis geven ontwerp regionaal waterplan (onderdeel omgevingsplan)

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

Toezenden vastgesteld regionaal waterplan aan minister en betrokken instanties

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

Adviseren waterbeheerder over aanvraag watervergunning

Artikel 6.16

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent schadeonderzoek deskundigencommissie inzake onttrekken of infiltreren van grondwater.

Artikelen 7.14-7.19

Afdelingshoofd

Waterbesluit, waterregeling

Toezenden gegevens t.b.v. Stroomgebiedbeheerplan aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder a

Afdelingshoofd

Toezenden resultaten analyses en beoordelingen als bedoeld in artikel 5 Kaderrichtlijn Water (KRW) aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder b

Afdelingshoofd

Toezenden gegevens omtrent voortgang uitvoering maatregelen ex artikel 11 KRW

Artikel 3.4, tweede lid, onder c

Afdelingshoofd

Toezenden gevraagde gegevens t.b.v. toezicht op waterbeheer aan Minister

Artikel 3.4, zesde lid

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent onderzoekingen m.b.t grondwaterregiem in de provincie

Artikel 7.2

Afdelingshoofd

Waterverordening Zeeland

Correspondentie omtrent toetsing, normering en verslag waterkeringen en afvoer- en bergingscapaciteit van regionale wateren

Artikelen 2.7, 2.8

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent voorbereiding regionaal waterplan

Artikelen 4.2, 4.3

Afdelingshoofd

Besluiten tot verdagen goedkeuring beheerplan

Artikel 4.7

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent periodiek overleg en rapportage uitvoering beheerplan

Artikel 4.8

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent voorbereiding legger

Artikel 5.1

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent voorbereiding peilbesluit of herziening peilbesluit

Artikelen 5.5, 5.6

Afdelingshoofd

Waterschapswet

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

Ipo lnv convenant

Goedkeuring van beheersplannen van particuliere natuurbeschermingsorganisaties

Afdelingshoofd

Wet natuurbescherming

 

 

 

Verstrekken van gegevens over genomen besluiten die betrekking hebben op staat van instandhouding van habitats en soorten aan Minister

Artikel 1.8, derde lid

Afdelingshoofd

Minister dient overeenkomstig vereisten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn gegevens te verstrekken aan Europese Commissie

Besluiten tot het (laten) verrichten van feitelijke handelingen gelet op instandhoudingsdoelstellingen voor een N2000-gebied

Artikel 2.6, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Laten aanbrengen kentekenen in en rondom een N2000-gebied

Artikel 2.6, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling aan rechthebbenden omtrent voornemen tot (laten) verrichten feitelijke handelingen of aanbrengen kentekenen

Artikel 2.6, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om vergunning voor projecten of andere handelingen met mogelijk verslechterende of significant verstorende effecten voor een N2000-gebied

Artikel 2.7, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid (soorten Vogelrichtlijn)

Artikel 3.3, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid (middelen voor het vangen of doden van Vogelrichtlijnsoorten)

Artikel 3.4, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid (soorten Habitatrichtlijn)

Artikel 3.8, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid (middelen voor het vangen of doden van Habitatrichtlijnsoorten)

Artikel 3.9, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid (andere soorten)

Artikel 3.10, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing ter beperking van de omvang van een populatie

Artikel 3.17, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot sluiten of heropenen jacht in geval van bijzondere weersomstandigheden

Artikel 3.22, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.24, tweede lid (middelen voor het vangen of doden van dieren)

Artikel 3.25, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om ontheffing van in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a of b en krachtens het tweede lid gestelde regels

Artikel 3.26, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.32, eerste lid (bijvoederen hoefdieren)

Artikel 3.32, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.34, eerste lid (uitzetten van (eieren van) dieren)

Artikel 3.34, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verbieden van vellen houtopstand ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden (kapverbod)

Artikel 4.2, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van artikel 4.3, eerste en tweede lid (herbeplanten op andere grond)

Artikel 4.5, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van artikel 4.2, eerste lid (meldingsplicht) of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid (herplantplicht)

Artikel 4.5, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verlengen beslistermijn van dertien weken met zeven weken

Artikel 5.1, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Verlenging mededelen aan aanvrager

Artikel 5.1, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Aanvrager in gelegenheid stellen om voorstellen voor compenserende maatregelen te doen

Artikel 5.1, derde lid

Afdelingshoofd

 

Intrekken of wijzigen van een verleende vergunning of ontheffing

Artikel 5.4, eerste tot en met derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

Besluiten op verzoek om verklaring van geen bedenkingen (vvgb) N2000- en flora- en fauna-activiteiten

Artikel 2.27, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Verzoek tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de omgevingsvergunning waarvoor een vvgb is afgegeven

Artikel 2.29, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX – Omgevingsvergunning

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 46b, eerste lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 46c, tweede lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 47b, eerste lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Bepalen dat aan de omgevingsvergunning een voorschrift wordt verbonden in geval deze om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend voor projecten als bedoeld in artikel 19h, eerste lid

Artikel 47b, vierde lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 47c, tweede lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

Toezenden van (door gs) aangewezen zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10b, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

Toezenden van informatie omtrent zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10 ca, tweede lid

Afdelingshoofd

Wet milieubeheer

Afvalstoffen: hoofdstuk 10

Besluiten tot verlenen ontheffing.

Artikel 10.33, tweede lid

Afdelingshoofd

Provinciale milieuverordening Zeeland

Vergoeding van kosten en schade (hoofdstuk 8)

Besluiten tot aanwijzen deskundigen, inclusief het inwinnen van advies.

Artikel 8.3, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

Aanvrager beschikking in de gelegenheid stellen aanvraag aan deskundigen toe te lichten.

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

Degene tot wie de beschikking zich richt in de gelegenheid stellen opvattingen aan deskundigen kenbaar te maken.

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen opvattingen over aanvraag of voornemen aan deskundigen kenbaar te maken.

Artikel 8.3, vierde lid

Afdelingshoofd

Verzenden afschrift advies en vermelden termijn.

Artikel 8.3, zesde lid

Afdelingshoofd

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 8.4

Afdelingshoofd

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 8.5, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING MOBILITEIT EN SAMENLEVING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

 

 

 

 

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan het werkveld Uitvoering is opgedragen:Schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel. 5.24 Awb

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

Artikel 122 Provinciewet juncto art. 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

 

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

 

Directeur Organisatie

 

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, tweede lid

Directeur Organisatie

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering bestuursdwang.

 

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Artikel 122 Provinciewet jo art. 5.32 Awb

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Concessie busvervoer

 

 

 

het nemen van besluiten inzake het beheer van de op 1 augustus 2014 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'. M.n. te noemen het maken van beheerafspraken met de concessiehouder over:

- De ontwikkeltaak van de concessiehouder,

- Het vervoerplan en de dienstregeling,

- De inzet van voertuigen en personeel,

- De uitvoeringskwaliteit,

- Tarieven en kaartsoorten,

- Reisinformatie,

- Sociale veiligheid, communicatie en marketing,

- Extern relatiebeheer.

De op basis van artikel 20 lid 2 Wet personenvervoer 2000 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'.

afdelingshoofd;

senior beleidsmedewerker openbaar vervoer, die belast is met het concessiemanagemen

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING RUIMTE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening: Provinciale coördinatieregeling

 

 

 

Overleg, handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Artikel 3.33, vierde lid, Wro

Afdelingshoofd

Op basis van provinciaal coördinatiebesluit

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening: Provinciaal inpassingsplan

 

 

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

artikel 3.26 Wro, hoofdstuk 1 en 3 van het Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening: Grondexploitatie (exploitatieplan en overeenkomst grondexploitatie)

 

 

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard.

Afdelingen 6.4 Wro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Besluit ruimtelijke ordening ( Bro )

 

 

 

Voeren van overleg met het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een wijzigings - of uitwerkingsplan

Artikel 3.1.1

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Besluit Ruimtelijke ordening ( Bro /Planschadeverordening

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen aanvraag.

Artikel 6.1.3.1. eerste lid Bro

Afdelingshoofd

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen.

Artikel 6.1.3.1, eerste lid Bro

Afdelingshoofd

 

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager.

Artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro genoemde termijn met ten hoogste vier weken.

Artikel 6.1.3.1, derde lid Bro

Afdelingshoofd

 

Aanwijzen van adviseur(s).

Artikel 6.1.3.2 Bro

Artikel 2, eerste lid, onder a, b en c

Afdelingshoofd

 

Onderbouwing vragen inzake deskundigheid adviseur(s).

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Aanvrager in kennis stellen van voornemen adviseur(s) te benoemen.

Artikel 4, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur(s).

Artikel 5, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning aan adviseur(s).

Artikel 5, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Vertegenwoordigen bij hoorzitting.

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

 

Reactie indienen op het conceptadvies aan adviseur(s).

Artikel 5, tiende lid

Afdelingshoofd

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 6.1.3.6, eerste lid Bro, op de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6.1.3.6, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Besluit omgevingsrecht ( Bor )

 

 

 

Voeren van overleg met bestuursorgaan dat is belast met de voorbereiding van een omgevingsvergunning

Artikel 6.18 juncto artikel 3.1.1 Bro

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten: Provinciaal voorkeursrecht

 

 

 

Handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Wvg

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Huisvestingswet 2014

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekking van informatie, toezenden rapportages in het kader van de huisvesting statushouders

 

Afdelingshoofd

Geen afspraken en aanschrijvingen in de aanloop naar toepassing van artikel 34 (taakverwaarlozing)van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

Wet Stedelijke Vernieuwing (oud)

 

 

 

Correspondentie in verband met beoordeling en toekennen projectaanvragen van gemeentenWet Stedelijke Vernieuwing is vervallen, betreft alleen nog afhandeling van oude, nog lopende zaken.

Artikel 5, vierde lid

Afdelingshoofd

Binnen financiële kaders zoals door gs vastgesteld, zie ook Verordening provinciaal investeringsbudget stedelijke vernieuwing; Provinciaal Blad 2004, nr. 48.

 

 

 

 

Wet Milieubeheer

 

 

 

Algemeen hoofdstuk1 Wm

 

 

 

Toezenden aan Minister van besluit tot vaststellen of wijziging van de provinciale milieuverordening

Artikel 1.4, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Plannen: hoofdstuk 4 Wm

 

 

 

Verschaffen van inlichtingen

Artikel 4.2b

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen door toezending aan Minister

Artikel 4.11, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.11, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden verlengingsbesluit geldigheidsduur aan Minister en bestuursorganen en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.12, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Toezending programma aan Minister en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.15, tweede en derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Milieueffectrapportage

 

 

Als gevolg van de wijziging van het Besluit Mer per 1 juli 2010, is hoofdstuk 7 Wm aangepast. De oude mandaten komen te vervallen en worden vervangen door mandaten op grond van het gewijzigde hoofdstuk 7 Wm.

§ 7.4 – De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan

 

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.8

Afdelingshoofd

 

Kennisgeven voornemen tot voorbereiding plan

Artikel 7.9, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§7.5 – Het plan

 

 

 

Kennisgeven toepassen artikelen 3:11 en 1:12 Awb

Artikel 7.11, eerste lid, onder a

Afdelingshoofd

 

Commissie in de gelegenheid stellen advies uit te brengen

Artikel 7.12, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Bekendmaken plan conform artikel 3:42 Awb, toezenden exemplaar plan aan commissie, mededeling doen conform artikel 3:43 Awb

Artikel 7.15, eerste lid

 

 

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

 

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.6 – Besluiten ten aanzien waarvan een MER moet worden gemaakt ( mer -beoordelingsplicht)

 

 

 

Beslissen omtrent de vraag of een MER moet worden gemaakt

Artikel 7.17, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.17, eerste lid

Artikel 7.17, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Beslissen omtrent de vraag of MER moet worden gemaakt

Artikel 7.19, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.19, eerste lid

Artikel 7.19, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.8 – De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

 

 

 

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

 

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

 

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.9 - De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 niet van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

 

 

 

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.27, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Kennisgeven van voornemen

Artikel 7.27, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verlengen termijn uitbrengen advies

Artikel 7.27, zevende lid

Afdelingshoofd

 

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.29

Afdelingshoofd

 

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.30

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.10 - Het Besluit

 

 

 

Aanvraag om besluit buiten behandeling te laten

Artikel 7.28

Afdelingshoofd

 

Verlengen termijn

Artikel 7.32, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.11 – Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

 

 

 

Verstrekken van de onder a en b genoemde bescheiden aan de regering of aan door die regering aangewezen autoriteit, van het land waarvoor activiteit nadelige gevolgen voor milieu kan hebben

Artikel 7.38a, derde lid, onder a en b

Afdelingshoofd

 

Toezenden bescheiden aan instanties

Artikel 7.38a, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Overleggen met bestuursorganen in betrokken andere land

Artikel 7.38a, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

Geven informatie en zenden stukken aan Onze Minister

Artikel 7.38a, zesde lid

Afdelingshoofd

 

Toepassing geven aan artikel 7.38a, eerste t/m vijfde lid

Artikel 7.38d

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

§ 7.12 - evaluatie

 

 

 

Opstellen verslag onderzoek

Artikel 7.41, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden verslag aan adviseurs, bestuursorganen en aan commissie

Artikel 7.41, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden verslag aan degene die activiteit onderneemt, bestuursorganen en adviseurs, bekendmaken verslag

Artikel 7.41, derde lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden verslag aan commissie

Artikel 7.41, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Nemen maatregelen om nadeliger gevolgen voor milieu te beperken of ongedaan te maken

Artikel 7.42, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Financiële bepalingen: hoofdstuk 15 Wm

 

 

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.20

Afdelingshoofd

 

Toezenden advies met vermelden termijn voor kenbaar maken opvattingen

Artikel 15.20, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.21, eerste lid onder a

Afdelingshoofd

Op grond van regelgeving in de Provinciale milieuverordening

Bepalen dat drijver stortplaats financiële zekerheid stelt

Artikel 15.46, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Verhaal nemen op financiële zekerheid

Artikel 15.46, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Bepalingen in verband met de openbaarheid: hoofdstuk 19 Wm

 

 

 

Verstrekken informatie over openbare verantwoordelijkheden en functies die gs hebben alsmede de openbare diensten die het verleent met betrekking tot het milieu

Artikel 19.1c

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet Milieubeheer (voorheen Wet Geluidhinder)

 

 

 

Geluidsbelastingkaarten

 

 

 

Verzoeken inlichtingen en gegevens t.b.v. Vaststelling geluidbelastingkaart

Artikel 11.7 eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

Zowel inlichtingen en gegevens waarover betrokken autoriteit feitelijk reeds beschikt als waarover hij met een redelijke inspanning de beschikking kan krijgen

Bekendmaken vaststellen geluidsbelastingkaart

Artikel 11.9, eerste lid

Afdelingshoofd

In één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, dan wel op andere geschikte wijze

Elektronische ter beschikkingstelling

Artikel 11.9, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Zenden geluidbelastingkaart aan Minister

Artikel 11.9, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verschaffen inlichtingen en gegevens aan autoriteit andere lidstaat ten behoeve van opstellen kaart

Artikel 11.16, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterwet (waterveiligheid)

 

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure tot aanleg of wijziging primaire waterkering

Artikel 5.6

Afdelingshoofd

 

Goedkeuren projectplan tot aanleg of verbetering primaire waterkering

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten bij toepassing projectprocedure primaire waterkeringen

Artikelen 5.8 en 5.9

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterbesluit (waterveiligheid)

 

 

 

Toezenden gegevens voor opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen aan Minister

Artikel 3.4, vierde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland (waterveiligheid)

 

 

 

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure als bedoeld in de Waterwet, tot aanleg of wijziging van primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

Goedkeuren projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten t.b.v. projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet bodembescherming

 

 

 

Bij minnelijke schikking te vorderen eigendom verkrijgen

Artikel 50, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Schadevergoeding bij mogelijkheid bevel, maar vrijwillige medewerking

Artikel 74, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Verantwoordingen en verklaringen geven aan het ministerie van VROM in het kader van bodemonderzoek, saneringen en het meerjarenprogramma op basis van de wet bodembescherming

 

Afdelingshoofd

Soms worden in het kader van monitoring ad hoc gegevens opgevraagd

Voornemen besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de Provincie

 

Afdelingshoofd

 

Besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de provincie

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens in de Wet luchtvaart

 

 

 

Heffen van recht t.b.v aanvraag om schadevergoeding

Artikel 8.56, tweede lid, juncto art. 8.31, tweede lid, Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

 

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag om schadevergoeding bij niet betalen heffing

Artikel 8.56, tweede lid juncto artikel. 8.31, tweede lid Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Interbestuurlijk Toezicht

 

 

 

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit

Artikel 124 e.v. + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad

Artikel 124, 4e lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

Aanwijzing toezichtambtenaren

Aanwijzing toezichtambtenaren.

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

RUD Zeeland

 

 

 

Goedkeuren van wekelijkse informatie overzichten van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

o.g.v. artikel 5, eerste en tweede lid Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0.

 

 

 

De bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden in de Hertogin Hedwigepolder te nemen selectiebesluiten archeologische monumentenzorg in het kader van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0, en op grond van Artikel 3 lid 3 h t/m j van de Ontgrondingenwet, in relatie tot het gestelde in de voorschriften die zijn verbonden aan de reeds verleende ontgrondingenvergunning voor de Hertogin Hedwigepolder.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0;

Artikel 3 lid 3 h t/m j van de Ontgrondingenwet;

voorschriften verbonden aan de ontgrondingen-vergunning.

Afdelingshoofd

 

Vervalt met ingang van de eerste dag na de datum waarop de ontgrondingenvergunning vervalt.

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING PLANVORMING EN REALISATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

 

 

 

 

Provinciewet

 

 

 

Aankoop onroerende zaken, aankoopbesluit nemen.

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

Uitsluitend voor zover dit geschiedt binnen een door PS beschikbaar gesteld krediet. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van de gedane aan- en verkopen. Uitsluitend t.b.v. de beleidsvelden binnen de werkvelden Beleid en Uitvoering in principe op basis van externe taxatierapporten. Kleinere transacties (minder dan € 25.000,--) gebeuren meestal hetzij zonder taxatierapport, hetzij aan de hand van een intern opgesteld taxatierapport.

Ruilen, vervreemden, bezwaren van provinciale eigendommen alsmede het vestigen van beperkte rechten

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

Uitsluitend t.b.v. de beleidsvelden binnen het werkveld Uitvoering en in principe op basis van externe taxatierapporten. Kleinere transacties (minder dan €25.000,--) gebeuren meestal hetzij zonder taxatierapport hetzij aan de hand van een intern opgesteld taxatierapport.

Verpachten/verhuren provinciale eigendommen (inclusief ontbinding pachtovereenkomsten)

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Goedkeuring privaatrechtelijke overeenkomsten op het gebied van grondverwerving en eigendommenbeheer

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Belastingaanslagen / WOZ-beschikkingen, indienen bezwaar- en beroepschrift

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Uitslagen kadastrale metingen, indienen bezwaarschrift

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Onteigeningswet

 

 

 

Vertegenwoordiging Provincie Zeeland op hoorzitting

 

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

 

Volmacht en machtiging voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.

 

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving

 

 

 

 

 

Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen verzoek

Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen

Artikel 13, derde lid

Afdelingshoofd

 

Niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, eerste lid jo Artikel 13

Afdelingshoofd

 

Mededeling van niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn met ten hoogste zes weken

Artikel 15, derde lid

Afdelingshoofd

 

Benoemen deskundige(n) / aanwijzen voorzitter

Artikel 16, eerste en derde lid, jo Artikel 14, eerste lid en Artikel 15, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Verzoeker in kennis stellen van voornemen deskundige(n) te benoemen

Artikel 16, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan deskundige(n)

Artikel 18, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Instemmen met inwinnen van inlichtingen en adviezen bij derden door deskundige(n)

Artikel 18, derde lid

Afdelingshoofd

 

Vertegenwoordigen bij mondelinge toelichting

Artikel 19, tweede lid

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

Bedenkingen maken tegen het conceptadvies aan deskundige(n)

Artikel 19, zesde lid

Afdelingshoofd

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 20 lid 1, op het verzoek om schadevergoeding, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen

Artikel 20, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Belemmeringenwet Privaatrecht

 

 

 

Advisering minister van Infrastructuur en Milieu

 

Afdelingshoofd

 

Aanwijzen plaats zitting, voorzitter zitting, opmaken proces-verbaal

Artikel 2

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

 

 

 

 

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

 

 

 

Subsidieverlening kavelaanvaardingswerken

Hoofdstuk 10 Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van subsidies voor kavelaanvaardingswerken

Afdelingshoofd

Vervalt per 1 januri 2017

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING BEHEER EN ONDERHOUD

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

 

 

 

 

Provinciewet

 

 

 

Vaststellen beheersregelingen en het sluiten van overeenkomsten.

Artikel 158

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan het werkveld Uitvoering is opgedragen:Schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.24 Awb

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

 

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

 

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, tweede lid

Directeur Organisatie

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering bestuursdwang.

 

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.32 Awb

Afdelingshoofd

 

Burgerlijk Wetboek

 

 

 

Aansprakelijk stellen + kosten verhaal bij schade aan provincie eigendommen (bijv. bij modder op de weg, olie op de weg, enzovoort)

Artikelen 6:162 en 6:174 BW en Artikel 185 Wegenverkeerswet

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Het afwikkelen van schadeclaims van derden tot het eigen risico van € 5000,- (anders dan via de Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010)

Artikelen 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

In gebruik geven provinciale eigendommen

Artikel 1 van Boek 5

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010

 

 

 

Ontvangstbevestiging binnengekomen verzoek

Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

 

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen

Artikel 13, derde lid

Afdelingshoofd

 

Niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, eerste lid juncto artikel 13

Afdelingshoofd

 

Mededeling van niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Het eenmalig verlengen van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn met ten hoogste zes weken

Artikel 15, derde lid

Afdelingshoofd

 

Benoemen deskundige(n) / aanwijzen voorzitter

Artikel 16, eerste en derde lid, juncto artikel 14, eerste lid en artikel 15, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Verzoeker in kennis stellen van voornemen deskundige(n) te benoemen

Artikel 16, vijfde lid

Afdelingshoofd

 

Het beschikbaar stellen van gegevens aan deskundige(n)

Artikel 18, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Instemmen met inwinnen van inlichtingen en adviezen bij derden door deskundige(n)

Artikel 18, derde lid

Afdelingshoofd

 

Vertegenwoordigen bij mondelinge toelichting

Artikel 19, tweede lid

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar.

Bedenkingen maken tegen het conceptadvies aan deskundige(n)

Artikel 19, zesde lid

Afdelingshoofd

 

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 20 lid 1, op het verzoek om schadevergoeding, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen

Artikel 20, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland: vaarwegen ( hfd . 3):

 

 

 

Zorg dragen dat overzichtskaart in overeenstemming is met de beheersituatie.

Artikel 3.1, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot verlenen ontheffing snelheden.

Artikel 3.4

 

 

Besluiten tot ontheffing voor afmetingen en diepgang van schepen.

Artikel 3.5 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor samenstellen, een gekoppeld samenstel en een duwstel.

Artikel 3.6 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing om in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen die schade toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer.

Artikel 3.9, sub a, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor houtgewas of takken van bomen in of boven de vaarweg te laten hangen die hinder veroorzaken voor de scheepvaart.

Artikel 3.9, sub b, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing om op andere wijze enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken.

Artikel 3.9, sub c, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor het wijzigen van de vaarweg.

Artikel 3.10, sub a, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor het gebruik van kunstwerken te beletten of te belemmeren.

Artikel 3.10, sub b, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor werken aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in onder of langs de vaarweg, binnen tien meter, horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn.

Artikel 3.10, sub c, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor het maken, hebben of veranderen van een ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor het meren van schepen.

Artikel 3.10, sub d, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor het drijven van handel of het afleveren van koopwaar (parlevinkers).

Artikel 3.10, sub e, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Besluiten tot ontheffing voor ligplaats nemen (ankeren en meren).

Artikel 3.11 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Opdracht om te voorzien in onderhoudsplicht

Artikel 3.16

Afdelingshoofd;

Unithoofden

 

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 8.1

Directeur Organisatie

 

 

 

 

 

Wegenwet

 

 

 

Aan een weg de bestemming van openbare weg geven

Artikel 4, eerste lid, sub 3

Afdelingshoofd

 

Onttrekking aan het openbaar verkeer van provinciale wegen

Artikel 7 juncto artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Onttrekking aan het openbaar verkeer van waterschapswegen

Artikel 7 juncto artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid is door provinciale staten, middels statenbesluit op 16 mei 2008, gedelegeerd aan gedeputeerde staten.

Goedkeuring verlenen aan overdracht (beheer en) onderhoud van een weg door de gemeente of waterschap aan een gemeente of waterschap.

Artikel 18a

Afdelingshoofd

 

Het onderhoud van een weg, welke door de provincie wordt onderhouden, ten laste te brengen van de gemeente, waarin de weg is gelegen

Artikel 19 lid 1

Afdelingshoofd

 

Vaststellen/wijzigen wegenlegger

Artikel 39

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikelen 34 en 37 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

 

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 35 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd;

Unithoofden;

Rayonmedewerker droge infrastructuur

 

Het nemen van verkeersbesluiten

Artikel 18 (en artikel 15 Wegenverkeerswet juncto artikel 12 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

De bevoegdheden van Gedeputeerde Staten voor de Westerscheldetunnel c.a. (zie Tunnelwet) zijn gemandateerd aan de directeur van de NV Westerscheldetunnel.

Vergunning wegwedstrijden verlenen

Artikel 148, eerste lid, sub b, juncto artikel 10, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

Voertuigreglement

 

 

 

Verlenen ontheffingen bijzondere transporten (zoals voor landbouwvoertuigen)

Artikel 7.1 juncto artikel 149, eerste lid, sub b, Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Gedeputeerde Staten hebben op 28 januari 2003, nr. 030333/16, mandaat verleend aan Rijksdienst voor Wegverkeer voor het nemen van besluiten inzake de aanvraag van ontheffingen voor exceptionele wegtransporten.

 

 

 

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

 

Verlenen ontheffingen

Artikel 87

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Verlenen ontheffingen Zeelandbrug / Oesterdam (invalidenvoertuigen, brommobielen, etc)

Artikel 87

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

Wegenverordening Zeeland 2010

 

 

 

Ontheffing voor het aanbrengen en snoeien of verwijderen van beplanting op een weg

Artikel 5 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het verwijderen van beplanting op een weg, voor zover er sprake is van het vellen of doen vellen van een houtopstand, is een omgevingsvergunning vereist. Een omgevingsvergunning is ook vereist als sprake is van een combinatie van beide. Zie ook artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo

Ontheffing voor het wijzigen en aantasten van een weg (zoals een weg op een bestaande weg aan te sluiten, etc)

Artikel 6 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het hebben, maken of veranderen van een uitweg en / of de aanleg van een weg (voor zover er tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1 sub b van de Wabo) is een omgevingsvergunning vereist. Zie ook artikel 2.2. lid 1 sub d en e.

Ontheffing voor zaken op, in en boven wegen (zoals masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben en kabels en leidingen te leggen of te hebben)

Artikel 7 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het maken of voeren van handelsreclame is een omgevingsvergunning vereist. Zie artikel 2.2 lid 1 sub h en i.

Ontheffing gebruik van een weg en activiteiten op een weg (zoals een weg anders dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken, op een weg een standplaats in te nemen of in te richten voor het aanbieden en leveren van producten)

Artikel 8 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Ontheffing voor zaken en activiteiten langs wegen (zoals het aanbrengen of hebben van masten, palen, borden, et cetera, binnen een afstand van 1,80 meter uit de verkeersbaan, niet zijnde een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad)

Artikel 9 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Ontheffing met betrekking tot uitzichtstroken (zoals op of langs een weg buiten de bebouwde kom, ter plaatse van kruisingen, aansluitingen, uitwegen en bochten, bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen, terreinafscheidingen en andere uitzicht belemmerende voorwerpen te maken, waardoor het vrije uitzicht wordt belemmerd

Artikel 11 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Hierbij ook rekening houden met het Uitvoeringsbesluit uitzichtstroken wegen (Provinciaal Blad, nr. 36 van 2010)

Ontheffing bebouwingsvrije stroken (zoals langs een weg buiten de bebouwde kom een bouwwerk te maken of te hebben binnen een afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit de as van de dichtbijzijnde gelegen hoofdverkeersbaan, van 40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie.

Artikel 12, eerste lid juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Ontheffing bestaande bouwwerken binnen de in artikel 12 lid 1 bedoelde stroken, te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden.

Artikel 12, tweede lid juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in hoofdstuk 3 en het stellen van voorschriften

Artikel 13, tweede lid, Artikel 3, derde lid en Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Het uitbrengen van een advies over:de aanvraag ofhet ontwerp van de beschikking op de aanvraag ofde bij de beslissing op de aanvraag te betrekken gegevens ofaan de vergunning te verbinden voorschriften.

Artikel 13, vijfde lid juncto artikel 2.26, derde en vierde lid Wabo

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Het voeren van overleg inzake afwijken van het in artikel 13 lid 5 van de Wegenverordening Zeeland 2010 bedoelde advies

Artikel 13, zesde lid

Afdelingshoofd

 

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 16, eerste lid

Directeur Organisatie

 

Aanslagen opleggen op benzineverkoop

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Uitvoeringsbesluit vrijheid van meningsuiting

 

 

Dit betreft een nadere uitwerking van artikel 7, lid 3 van de Wegenverordening Zeeland 2010

Het in ontvangst nemen van een melding

 

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

Het geven van instructies

 

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

 

 

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ): Hoofdstuk 2 – De omgevingsvergunning

 

 

 

Uitbrengen advies over de aanvraag of ontwerp beschikking op aanvraag

Artikel 2.26, derde lid Wabo juncto artikel 13, vijfde lid, Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo.

Uitbrengen advies naar aanleiding van aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 2.26, vierde lid Wabo juncto artikel 13, vijfde lid Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo.

 

 

 

 

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (behorend bij Binnenvaartpolitiereglement)

 

 

 

Plaatsen en verwijderen verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking

Artikel 2 juncto artikel 13

Afdelingshoofd

 

Plaatsen tijdelijke verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking bij dringende omstandigheden

Artikel 10 juncto artikel 13

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

Wrakkenwet

 

 

 

Besluit tot opruimen object

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Aankondiging ter plaatse

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling rechthebbende

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Vergunning verwijdering voorwerpen

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Zekerheidstelling ten genoegen van de beheerder

Artikel 2, derde lid

Afdelingshoofd

 

Publicatie tijdstip opruiming

Artikel 3, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Vergunning toegang/verblijf op schip/voorwerp

Artikel 4

Afdelingshoofd

 

Termijn van betaling stellen

Artikel 6

Afdelingshoofd

 

Aanwijzen burgemeester

Artikel 6

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterstaatswet 1900

 

 

 

Schriftelijke aanzegging m.b.t. het dulden van voorbereidingswerkzaamheden

Artikel 9

Afdelingshoofd

 

Opmaken proces-verbaal/raming kosten etc. bij schade aan waterstaatswerken

Artikel 12c

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

NEN-EN 501101-1 / NEN-EN 50110-2 / NEN 3140

 

 

 

Het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van NEN-EN 501101-1, NEN-EN 50110-2 en NEN 3140 in verband met bedrijfsvoering van elektrische installaties (infrastructuur) in beheer bij de provincie Zeeland aan medewerkers van de afdeling Beheer

 

Algemeen directeur (zie aanhef)

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

Besluiten omtrent openingstijden objecten vaarwater (bruggen en sluizen) Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug.

 

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

 

 

 

 

 

Telecommunicatiewet

 

 

 

Instemmen met c.q. overeenstemming hebben over plaats, tijdstip en wijze van aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Artikel 5.3, 5.7 en 5.8

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI;

Unithoofd NI

 

Vergoeden van schade en verdelen van kosten, één en ander voortvloeiende uit de gedoogplicht.

Artikel 5.2

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI;

Unithoofd NI

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING FINANCIËN

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

Goedkeuren begrotingen en rekeningen voorafgaand aan de garantieverlening (door PS).

Artikel 216, tweede lid, sub c, Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Het indienen van declaraties bij derden.

 

Afdelingshoofd

 

Het verzenden aan het ministerie van BZK van door ps vastgestelde begrotingen/-begrotingswijzigingen/jaarrekeningen.

Artikel 195, tweede lid Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Intrekken privaatrechtelijke vorderingen tot een maximum van € 10.000,-- (wijziging bij gs-besluit van 17-3-1998 nr. 15, 06-11-2001 en 24-11-2009).

 

Afdelingshoofd

 

Verzoek doen teruggave dividendbelasting.

Wet Dividendbelasting

Afdelingshoofd

 

Doen van aangifte en afdragen omzetbelasting en opgave BTW compensatiefonds.

Wet Omzetbelasting

Afdelingshoofd

 

Doen van aangifte en afdragen vennootschapsbelasting.

Wet VPB

Afdelingshoofd

 

Financieel afwikkelen van schadeclaims van derden indien gedekt door verzekering.

 

Afdelingshoofd

 

Taxaties laten uitvoeren i.v.m. verzekeringen.

 

Afdelingshoofd

 

Financieel afwikkelen van claims op derden bij schade aan provinciale eigendommen.

 

Afdelingshoofd

 

Accepteren/sluiten verzekeringscontracten.

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Brieven vaststellen inzake administratieve organisatie of administratieve procedures in de uitvoerende sfeer.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Verzenden aanmaningen tot betaling van openstaande vorderingen.

 

Afdelingshoofd

 

Vaststellen rekening-courant percentages.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Verrichten betalingen.

 

Afdelingshoofd;

Medewerkers Financiën

 

Gebruik creditkaart.

 

Afdelingshoofd

 

Het maken van betalingsafspraken met debiteuren.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

Besluiten inzake financieringen en uitzettingen voor de periode van max. 1 jaar.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd

 

     

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

Aanbieden van gegevens, informatie etc., waaronder open data (verkeersinformatie, enz.).

 

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

Bevoegdheid tot het aangaan van ICT overeenkomsten om niet, benodigd voor het aansluiten op landelijke ICT basisvoorzieningen

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

Bevestigen ontvangst van brieven, verzoeken, aanvragen, besluiten e.d.

 

DIV-medewerkers

Ontvangstbevestiging postregistratiesysteem

     

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING FACILITAIR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

In bruikleen geven van Abdijplein, Prinsenlogement en de Oude Dormter

Artikel 7a:1777 BW

Afdelingshoofd

Indien en voor zover met dat gebruik het provinciaal belang is gediend en voor zover met de activiteit waarvoor deze provinciale eigendommen in bruikleen worden gegeven geen commerciële belangen worden nagestreefd.

Het afwikkelen van schadeclaims tot het eigen risico van € 5.000

Artikelen 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

Aangaan van bruikleenovereenkomsten roerende zaken

Artikel 7a:1777 BW

Afdelingshoofd

 

Aansprakelijk stellen + kosten verhaal bij schade aan provincie eigendommen

Artikelen 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

 

Het indienen van declaraties i.v.m. het leveren van energie aan derden.

 

Afdelingshoofd

 

Vaststellen jaarlijkse huurverhoging voor door provincie verhuurde panden

 

Afdelingshoofd

 

     

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

AFDELING COMMUNICATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

Aangaan van overeenkomsten tot overdracht van auteursrechten en het verlenen van een gebruiksrecht op auteursrechten

 

Afdelingshoofd

 

     

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR PROGRAMMA’S EN PROJECTEN EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

 

PROGRAMMA'S EN PROJECTEN

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

Directeur Programma's en projecten

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard t.b.v. de projecten en programma's, zoals opgenomen in het werkplan Ontwikkeling en in voorkomende gevallen opgedragen door de secretaris/algemeen directeur; rekening houdend met de bevoegdheden van de diverse taakgebieden/afdelingen.

 

Directeur Programma's en projecten

 

 

 

 

 

Onteigeningswet

 

 

 

Volmacht en machtiging voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.

 

Directeur Programma's en projecten

 

 

 

Onderdeel II  

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

IN HET KADER VAN DE BUDGETHOUDERSREGELING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Secretaris/algemeen directeur;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten;

Afdelingshoofd Kabinet;

Afdelingshoofd Concernstaf tevens concerncontroller;

Afdelingshoofd Water, bodem en natuur;

Afdelingshoofd Mobiliteit en samenleving;

Afdelingshoofd Ruimte;

Afdelingshoofd Economie en duurzaamheid;

Afdelingshoofd Planvorming en realisatie;

Afdelingshoofd Beheer en onderhoud;

Unithoofd DI;

Unithoofd NI;

Afdelingshoofd Personeel en organisatie;

Afdelingshoofd Financiën;

Afdelingshoofd Informatie en Automatisering ;

Unithoofd ICT-GEO;

Unithoofd I-zaak;

Afdelingshoofd Facilitair;

Afdelingshoofd Communicatie;

Afdelingshoofd Juridisch, inkoop en subsidieloket (JIS);

Programmaleider;

Projectleider

Voor zover het door gedeputeerde staten beschikbaar gestelde betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen. Deze bevoegdheid kan voorts slechts worden uitgeoefend in afstemming met en na instemming van JIS (Inkoop- en aanbesteding) en in overeenstemming met provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het relevante wettelijk kader.

 

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Statengriffier

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hoedanigheid van budgethouder

Artikel 158 eerste lid sub e Provinciewet

Secretaris;

Algemene Rekenkamer

Voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 

Toelichting behorende bij het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016

1. ALGEMEEN

Aanleiding voor het nieuwe mandaatbesluit

Het besluit tot wijziging van de topstructuur heeft onder meer wijziging tot gevolg van de indeling van de ambtelijke organisatie als vastgelegd in de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. De aanstelling van de directeur Organisatie en van de directeur Programma's en Projecten maakt een wijziging van het huidige mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 (afgekort: mandaatbesluit gs) noodzakelijk.

De wijziging van de indeling van de ambtelijke organisatie heeft eveneens betrekking op het aanwijzen van programma- en projectleiders ter uitvoering van het streven meer opgaven gestuurd en resultaatgericht te werken. Omdat vooralsnog niet helder in beeld is tot welke mandaten dit zou moeten leiden voor programma- en projectleiders is deze wijziging niet meegenomen in de wijziging van het mandaatbesluit gs. Zodra genoeg ervaring is opgedaan met het meer opgaven gestuurd en resultaatgericht werken zal verdere wijziging en aanvulling van het mandaatbesluit gs plaatsvinden.

De in het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014 opgenomen mandaten zijn overgeheveld naar het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 en in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Zo zijn alle mandaten van gedeputeerde staten terug te vinden in één besluit. Dit bevordert de doelmatigheid en toegankelijkheid voor de functionarissen die de bevoegdheid hebben om besluiten in mandaat te nemen.

 

Onderscheid mandaat, machtiging en volmacht

Bijna dagelijks moeten er allerlei beslissingen door gedeputeerde staten (hierna te noemen: gs) worden genomen. Het zou niet werkbaar zijn als die beslissingen steeds in de vergadering van gs moeten worden genomen. Daarom bestaat al sinds jaar en dag de mogelijkheid dat gs aan een ander de bevoegdheid toekennen om dit namens hen te doen. Er is dus sprake van vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging (mandaat, machtiging en volmacht). Hieronder wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen de begrippen mandaat, machtiging en volmacht.

 

Mandaat

In de Algemene wet bestuursrecht is een algemene regeling opgenomen over mandaat, en wel in afdeling 10.1.1. In artikel 10.1 van deze Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder mandaat verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (lees in casu: gs) besluiten te nemen. Met andere woorden: degene aan wie mandaat wordt verleend (= de gemandateerde) krijgt de bevoegdheid om een besluit te nemen dat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend. De functionaris heeft dan 'mandaat' van gs. Het door de gemandateerde genomen besluit geldt dan ook als een besluit van het bestuursorgaan en heeft dezelfde juridische gevolgen als een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit.

Mandaat heeft alleen betrekking op het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze wet wordt onder besluit verstaan “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Het gaat hier om typische overheidsbeslissingen, zoals het verlenen van een vergunning of het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag.

Het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend (= de mandaatgever) blijft volledig verantwoordelijk voor het besluit dat in mandaat is genomen.

 

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen privaatrechtelijke handelingen of besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie of het voeren van het woord in een juridische procedure. De functionaris aan wie de machtiging is verleend noem je de 'gemachtigde'.

De schakelbepaling van artikel 10:12 van de Awb bepaalt dat de bepalingen in de Awb die betrekking hebben op mandaat (afdeling 10.1.1) tevens van toepassing zijn indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Soms wordt het begrip machtiging ook wel gebruikt als verzamelbegrip voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging.

 

Volmacht

Volgens het Burgerlijk wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 Burgerlijk wetboek). Een door de gevolmachtigde "binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever" (artikel 3:61 lid 1 Burgerlijk wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een overeenkomst of convenant of het verrichten van betalingen. Evenals bij machtiging geldt dat de mandaatregeling van afdeling 10.1.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing is wanneer een bestuursorgaan volmacht verleent.

 

Het aangaan van een overeenkomst

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij in de regel de provincie partij is. Het gaat daarbij om de provincie als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om gs of de commissaris van de Koning(hierna: cvdK) als bestuursorganen. Omdat de provincie als bestuursorgaan niet bestaat, zijn gs op grond van de Provinciewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 158, eerste lid sub e). gs zullen dus moeten besluiten om een bepaalde overeenkomst aan te willen gaan. Vervolgens is bepaald dat de cvdK de provincie in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 176 Provinciewet). Dit houdt zowel formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (buiten rechte). De cvdK is daarom degene die de overeenkomst namens de provincie ondertekent.

Voor het aangaan van een overeenkomst is dus zowel een mandaat nodig van gs (voor het beslissen om een overeenkomst aan te gaan) als een volmacht van de cvdK om de overeenkomst te ondertekenen. De volmacht van de cvdK is geregeld in het 'mandaatbesluit cvdK 2016' met bijbehorend register.

Naast het contracteren inzake privaatrechtelijke bevoegdheden kan ook sprake zijn van het middels privaatrechtelijke overeenkomst vastleggen van afspraken inzake (het gebruik van) publiekrechtelijke bevoegdheden door het bestuursorgaan. In dat geval komt de bevoegdheid tot ondertekening van de bedoelde overeenkomst toe aan het bestuursorgaan. In de regel is dat het college van gedeputeerde staten. Als men een gedeputeerde wil aanwijzen die de ondertekening op zich neemt gebeurt dat via mandaat.

 

Uitgangspunten

Het besluit van gs tot wijziging van de topstructuur, heeft onder meer wijziging tot gevolg van de indeling van de ambtelijke organisatie als vastgelegd in de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. De aanstelling van de directeur Organisatie en van de directeur Programma's en Projecten alsmede het aanwijzen van programma- en projectleiders ter uitvoering van het streven meer opgaven gestuurd en resultaatgericht te werken, leidt tot aanpassing van een drietal besluiten/regelingen:

 • a.

  de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016;

 • b.

  het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015;

 • c.

  de Regeling budgetbeheer Provincie Zeeland 2010.

 

Ad a)

Aanpassing Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016

Deze regeling is de algemene 'kapstok' waarin het organisatorische uitgangspunt wordt uitgewerkt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. In de regeling wordt in dat verband de link gelegd naar het mandaatbesluit van gedeputeerde staten en de Regeling budgetbeheer (de budgethoudersregeling). Naast de tekstuele aanpassing van enkele artikelen die de aansturing van de ambtelijke organisatie en de organisatie-eenheden regelen, wordt de algemene vervangingsregeling aangevuld met een regeling voor de vervanging van een unithoofd, en wordt daarnaast een specifieke vervangingsregeling opgenomen voor de budgethouder. In een dergelijke vervangingsregeling was nog niet voorzien. De reden dat nu wel te doen is dat als gevolg van het meer opgaven gestuurd en resultaatgericht werken, onder meer programma's en projecten zullen worden benoemd die worden geleid door een programma- of projectleider. Aan deze functionarissen worden budgetten toegewezen ter uitvoering van het betreffende programma of project. Vanwege het belang van continuering van de dienst is een vervangingsregeling voor functionarissen in de hoedanigheid van budgethouder opportuun, De grondslag voor het aanwijzen van budgethouders is de budgethoudersregeling, die dienovereenkomstig is aangepast. Aan deze functionarissen worden tevens toereikende mandaten verleend en toegevoegd aan het mandaatbesluit gs. Daarnaast is de budgethoudersregeling in overeenstemming gebracht met de actuele organisatiestructuur en organisatie-eenheden en de functionarissen die daarvan deel uitmaken.

 

Ten aanzien van programma- en projectleiders:

Programma- en projectleiders maken deel uit van de ambtelijke organisatiestructuur als beschreven in de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. Aan deze functionarissen komen specifieke bevoegdheden toe ter uitvoering van hun leidinggevende taken in het betreffende programma of project. Zij kunnen in dat kader tevens worden aangewezen als budgethouder als bedoeld in de Regeling budgetbeheer Provincie Zeeland 2016. Als budgethouder zijn zij bevoegd binnen de grenzen van het toegewezen budget, al datgene te doen en te besluiten ter uitvoering van het programma of project, op grond van het betreffende programma- of projectplan. Ter toelichting van deze bevoegdheden wordt verwezen naar het onderdeel Budgethoudersregeling in de toelichting bij het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016. Het gaat hierin met name om de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten naar privaatrecht bij het beschikken over het toegewezen budget.

 

Programma- of projectleider is de formele aanduiding voor de leidinggevende functionaris van een programma of project. In artikel 1, van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016, is een definitie opgenomen van programma en project. In de dagelijkse praktijk van de provinciale organisatie kan het voorkomen dat andere benamingen worden gebruikt, zoals die van opgave-manager. Een opgavemanager geldt naar de aard van zijn functie als programmaleider in de zin van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. Zo zijn er ook andere benamingen denkbaar die steeds moeten worden gekwalificeerd als programma- of projectleider. Het verdient de voorkeur de formele functiebenaming te hanteren, maar als dat onder de gegeven omstandigheden niet is gewenst, dan dient men zich te realiseren wat het formele kader is.

 

Ad b)

Aanpassing mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Voor een adequate functie-uitoefening dienen de directeur Organisatie en de directeur Programma's en Projecten over toereikende mandaten te beschikken. Mede daarom is de wijziging vooralsnog gericht op de topstructuur van de organisatie: d.w.z. dat mandaten aan de directeur Organisatie en aan de directeur Programma's en Projecten worden toegekend. Voor het overige blijft het mandaatbesluit intact, behalve wat betreft P&O-mandaten (zie onder kopje Mandaten inzake personeelsaangelegenheden) Als uitgangspunt voor het nieuwe mandaatbesluit geldt derhalve de structuur van het 'oude' mandaatbesluit en –register. Het mandaat besluit geeft een algemeen kader waarbinnen kan worden beoordeeld of een bevoegdheid namens gs kan worden uitgeoefend. In de bij dit besluit behorende bijlage (register gs) wordt concreet aangegeven om welke bevoegdheden het gaat. Of deze besluiten c.q. (rechts)handelingen inderdaad 'in mandaat' kunnen worden afgedaan, kan worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 2 genoemde criteria.

Er wordt in het besluit en register geen onderscheid gemaakt tussen mandaten, volmachten

en machtigingen, omdat dit voor de werkwijze geen consequenties heeft. Te meer ook omdat het merendeel van de bevoegdheden mandaten betreffen, hanteren we als verzamelnaam het begrip ‘mandaat’ maar wanneer wordt gesproken over mandaat zou het dus best kunnen zijn dat het in feite een volmacht (b.v. het doen van betalingen) of machtiging (b.v. het voeren van het woord in een juridische procedure; het verstrekken van informatie) betreft.

 

mandaten inzake personeelsaangelegenheden

De mandaten die zijn opgenomen in het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014 zijn overgeheveld naar het mandaatbesluit gs en in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Zo zijn alle mandaten van gs terug te vinden in één besluit. Dit bevordert de doelmatigheid en toegankelijkheid voor de functionarissen die de bevoegdheid hebben om besluiten in mandaat te nemen.

 

Ad c)

Aanpassing Regeling budgetbeheer Provincie Zeeland 2010

In de hoedanigheid van budgethouder kunnen gs beschikken over budgetten voor bepaalde activiteiten en/of projecten. In die hoedanigheid kunnen zij, mits passend binnen de doeleinden waarvoor het budget is toegewezen en voor zover het budget toereikend is, ingevolge artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten. In de Regeling budgetbeheer provincie Zeeland 2010 is separaat mandaat verleend aan ambtelijke functionarissen tot het beschikken over bepaalde budgetten en voorts in het kader daarvan tot het besluiten inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

 

Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur is het wenselijk budgethouderschap toe te kennen aan de directeur Organisatie, de directeur Programma's en Projecten en aan programma- en projectleiders. Het betreft een aanvulling op het bestaande budgethouderschap van de secretaris/algemeen directeur, de afdelingshoofden en unithoofden.

 

De vervanging van budgethouders wordt geregeld in artikel 15 van de (nieuwe) Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

 

Om het vorenstaande mogelijk te maken dient de Regeling budgetbeheer provincie Zeeland 2010 (budgethoudersregeling) te worden gewijzigd en dient aan budgethouders de bevoegdheid te worden toegekend tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in de hoedanigheid van budgethouder binnen de doeleinden van het aan hen toegekende budget.

 

Een volledige herziening van de budgethoudersregeling wordt aanstaand najaar voorbereid. De regeling is op meerdere punten verouderd waardoor actualisering nodig is. Zodra meer duidelijkheid komt over opgavegericht werken én het projectmatig werken verder is geprofessionaliseerd kan aan de implementatie hiervan in de budgethoudersregeling worden gewerkt. (Streefdatum inwerkingtreding 1-1-2017).

 

Om het mandaatbesluit en -register zo volledig mogelijk te maken zijn ook de mandaten, voortvloeiend uit de budgethoudersregeling hierin opgenomen. Het is vanuit praktisch oogpunt belangrijk dat in één register kenbaar is wie als budgethouder is aangemerkt en bevoegd is om de actie uit te voeren.

De bevoegdheid tot ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten waarbij de provincie Zeeland partij is, is wettelijk toegekend aan de cvdK, die op zijn beurt toestemming heeft gegeven aan één of meerdere provinciale functionaris(sen) om dit namens hem te doen. Dit laatste is mogelijk op grond van artikel 176, tweede lid Provinciewet. Juridisch gezien is dit geen mandatering maar verleent de cvdK volmacht aan een functionaris. De aanvulling van deze ondertekeningsvolmachten dient te worden geregeld in het mandaatbesluit en –register van de cvdK .

Dit laat onverlet dat de bevoegdheid tot ondertekening van overeenkomsten over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden aan het bestuursorgaan toekomt. In de regel is dat het college van gedeputeerde staten. Als men een gedeputeerde wil aanwijzen die de ondertekening op zich neemt gebeurt dat via mandaat.

 

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Verlenen mandaat

Uitgangspunten herziening mandaatbesluit gs en –register

 • 1.

  Uitgangspunt is het toekennen van meervoudig mandaat. (=de bevoegdheid komt aan meerdere functionarissen toe). Mandaten worden verleend aan de secretaris/algemeen directeur, de directeur Organisatie, de directeur Programma's en Projecten, de afdelingshoofden, en unithoofden. De eerste functionaris is de secretaris/algemeen directeur, de tweede de directeuren (directeur Organisatie en directeur Programma's en Projecten) en de derde de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (afdelingshoofd, unithoofd etc.). De bevoegdheden van de functionaris 'senior–ontwikkelmanager' zijn geschrapt omdat deze functie is komen te vervallen. Dit geldt eveneens voor de 'werkveldmanager'.

  Uitzondering:

  • -

   een aantal mandaten is uitsluitend aan de directeur Organisatie toegekend:

   • besluitvorming omtrent het opleggen van een last onder dwangsom in spoedeisende gevallen.

   • aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften.

 • Daarnaast behoudt de secretaris/algemeen directeur conform de algemene uitgangspunten ter zake van mandatering zijn bevoegdheden (vangnetfunctie).

   

  • -

   t.a.v. mandaten inzake personeelsaangelegenheden:

   • een aantal bevoegdheden is enkel aan de directeur Organisatie toegekend. Dit betreffen bevoegdheden die nu nog uitsluitend aan de secretaris/algemeen directeur zijn gemandateerd. (bijvoorbeeld: besluiten inzake aanstellingen en inzake bezoldiging), en die in lijn zijn met de aard van de functie van de directeur Organisatie.

   • de bevoegdheden ter zake van het nemen van orde- en strafmaatregelen op grond van de CAP blijven vanwege het bijzondere karakter daarvan berusten bij de secretaris/algemeen directeur.

 • -

  Daarnaast behoudt de secretaris/algemeen directeur conform de algemene uitgangspunten ter zake van mandatering zijn bevoegdheden (vangnetfunctie).

   

 • 2.

  Voor de onderlinge vervanging van functionarissen is van toepassing de algemene vervangings-regeling van artikel 14, en de specifieke vervangingsregeling voor de budgethouder van artikel 15 van Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

 • 3.

  Ondermandaat is niet toegestaan, enkel in uitzonderlijke gevallen

 

Artikel 2. Beperking

Naast de wettelijke beperking die artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht aangeeft somt dit artikel criteria op waardoor het voor de gemandateerde mogelijk wordt om te beoordelen of hij een bevoegdheid c.q. beslissing in mandaat kan uitoefenen en/of nemen.

Mandaat kan enkel worden verleend indien het gevallen betreft die routinematig (waarvan onomstotelijk vaststaat dat zij passen binnen het vastgestelde beleid), administratief, procedureel of formeel van aard zijn. Bij zaken die het routinematig karakter te boven gaan valt te denken aan gevallen waarin het besluit leidt tot afwijking of aanvulling van het vastgestelde beleid, en/of er precedentwerking te verwachten is, of indien een besluit betrekking heeft op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat een gedeputeerde door de pers aangesproken kan worden over een genomen beslissing. Bij twijfel overlegt de gemandateerde met de portefeuillehouder(s).

In ieder geval kan een bevoegdheid niet worden verleend indien het een besluit betreft dat genomen moet worden nadat in een voorbereidingsprocedure is gebleken dat tegen het ontwerp besluit bedenkingen, zienswijzen of bezwaren zijn ingediend óf waarbij wordt afgeweken van adviezen. Bij twijfel of een te nemen besluit valt onder deze uitzondering dient de gemandateerde te overleggen met de portefeuillehouder(s).

 

Artikel 3. Inlichtingen en verantwoording

Omdat gs, ook al hebben zij mandaat verleend, verantwoordelijk blijven voor de 'in mandaat' genomen beslissing is het van belang dat zij op de hoogte worden gesteld van die beslissingen of handelingen waarvan kennisneming door hen van belang is.

 

Artikel 4. Ondertekening

In dit artikel wordt concreet aangeven hoe de ondertekening plaats dient te vinden. In het onderhavige mandaatbesluit en –register wordt er wanneer mandaat aan een ambtelijk functionaris wordt verleend, vanuit gegaan dat die zowel het besluit neemt als ondertekent. Het besluit en register gaan derhalve uit van zgn. 'afdoeningsmandaten'. Kenbaarheid speelt hierbij een rol, dat wil zeggen dat naar buiten toe duidelijk is wie de beslissing 'in mandaat' heeft genomen.

 

3. TOELICHTING REGISTER

De algemene mandaten zijn vastgelegd in een register. In bijzondere gevallen kunnen gs (buiten het register om) besluiten om een mandaat te verlenen. Dit dient dan plaats te vinden in een afzonderlijk gs-besluit.

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald is het uitgangspunt bij het nieuwe besluit en –register dat meervoudig mandaat wordt verleend. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid aan meerdere functionarissen toekomt. In de praktijk houdt dit in dat primair de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd etc.) gebruik maakt van het mandaat. De twee directeuren, voor zover het bevoegdheden betreft die tot hun taakveld behoren, en de secretaris/algemeen directeur geven in tweede instantie uitvoering aan de mandaten. Zij kunnen altijd als vangnet dienen. Let op: Een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de directeur Organisatie en aan de secretaris/algemeen directeur toegekend.

 

Hoofdstuk algemeen

In een algemeen hoofdstuk zijn de mandaten ondergebracht die voor de gehele organisatie gelden. Dit verbetert de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register. Als voorbeeld van de hierin opgenomen onderwerpen kan worden genoemd:

 • Procesvertegenwoordiging

 • Awb-mandaten

 • Mandaten op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen

 • Mandaten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 • Aanbestedingen

 • subsidies

 

aanbestedingen en inkoop

Voor diverse besluiten zoals het afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden is vooraf een advies van een jurist van de afdeling JIS nodig. Dit is van belang om de juridische kwaliteit van het afwijkingsbesluit te waarborgen.

 

heffen van leges

In het mandaatregister is het mandaatbesluit van de heffingsambtenaar tot het heffen van leges opgenomen in het algemeen deel van onderdeel I van het mandaatregister. Hoewel het hier formeel geen mandaat van gs betreft maar een mandaat van de door gs ingevolge de Provinciewet aangewezen heffingsambtenaar (het afdelingshoofd Financiën), is de strekking van het aanwijzingsbesluit uit praktische overwegingen ook in het mandaatregister vermeld. Het heffen van leges wordt door de heffingsambtenaar toegekend aan de secretaris/algemeen directeur, de directeur Organisatie, de directeur Programma's en Projecten, de afdelingshoofden en unithoofden.

 

Hoofdstuk afdeling P&O

 • De directeur Organisatie krijgt bevoegdheden toegekend die eerst enkel aan de secretaris/algemeen directeur waren toegekend. (bijvoorbeeld: besluiten inzake aanstellingen en inzake bezoldiging). De bevoegdheden zijn in lijn zijn met de aard van de functie van de directeur Organisatie. Dit laat onverlet dat de secretaris/algemeen directeur daarnaast bevoegd blijft t.a.v. alle personeelsmandaten. (vangnetfunctie).

 • De bevoegdheden ter zake van het nemen van orde- en strafmaatregelen op grond van de CAP blijven vanwege het bijzondere karakter daarvan berusten bij de secretaris/algemeen directeur. Daarnaast is de secretaris/algemeen directeur overigens bevoegd tot uitoefening van alle personeelsmandaten (vangnetfunctie).

 • Naast de bestaande mandaten op grond van de CAP zijn voor zover mogelijk en gewenst enkele rechtspositionele regelingen (lokale regelingen en regelingen waarover in het SPA overeenstemming is bereikt) gemandateerd. Mandatering vindt plaats aan de directeur Programma's en projecten, de directeur Organisatie, het afdelingshoofd P&O en aan de afdelingshoofden afzonderlijk. De directeuren oefenen de mandaten voornamelijk uit jegens de onder hun aansturing staande afdelingshoofden.

 

Tot slot een praktisch 'stappenplan':

 

Stap 1

Kijk in het mandaatregister onder het hoofdstuk “algemeen” of het hoofdstuk van je eigen afdeling.

Kijk in de kolom “omschrijving bevoegdheid” en kijk of het besluit of de (rechts)handeling die je wilt (laten) nemen of verrichten of wordt genoemd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • 1.

  De bevoegdheid wordt niet genoemd. Dit betekent dat je je tot gs dient te richten om toestemming tot het namens hen mogen uitoefenen van de bevoegdheid. Het mandaatbesluit en -register is dan niet meer van toepassing.

 • 2.

  De bevoegdheid wordt wel genoemd. Ga dan naar stap 2.

 

Stap 2

Kijk in de kolom “namens gs uitgeoefend door”. Hier staan de functionaris(sen) genoemd die de bevoegdheid mogen uitoefenen. Vaak is dat het nemen van een besluit. Deze functionarissen mogen tevens ondertekenen. Naast de daarin genoemde functionaris(sen) is altijd de betreffende directeur of de secretaris/algemeen directeur bevoegd tenzij het een uitzondering betreft. (zie hiervoor onder: ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, Artikel 1. Verlenen mandaat).

Bij ontstentenis of afwezigheid van de desbetreffende functionaris: raadpleeg de vervangingsregeling uit de artikelen 14 en 15 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

 

Stap 3

* Stel een conceptbesluit/brief op en maak gebruik van het model uit I-writer.

* Zorg voor een juiste ondertekening.

 

Bijlage bij onderdeel 'ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, artikel 1' van de Toelichting

 

Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016

Artikel 14 Algemene vervangingsregeling

 • 1.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris/algemeen directeur geldt de directeur Programma's en projecten als 1ste waarnemend secretaris/algemeen directeur, en geldt de directeur Organisatie als 2de waarnemend secretaris/algemeen directeur.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur Programma's en projecten geldt als 1ste waarnemend directeur Programma's en projecten de secretaris/algemeen directeur en als 2de waarnemend directeur Programma's en projecten, de directeur Organisatie.

 • 3.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur Organisatie geldt als 1ste waarnemend directeur Organisatie de secretaris/algemeen directeur en als 2de waarnemend directeur Organisatie de directeur Programma's en projecten.

 • 4.

  Een programma- of projectleider wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een andere programma- of projectleider binnen de betreffende lopende programma's of projecten.

 • 5.

  In de vervanging van een afdelingshoofd bij afwezigheid of ontstentenis is voorzien door horizontale vervanging door een ander afdelingshoofd.

 • 6.

  In de vervanging van een unithoofd bij afwezigheid of ontstentenis is voorzien door vervanging door een afdelingshoofd.

 

Artikel 15 Vervangingsregeling budgethouder

Bij afwezigheid of ontstentenis van een budgethouder die deze bevoegdheid uitoefent in de functie van secretaris/algemeen directeur, directeur Programma's en projecten, directeur Organisatie, programma- of projectleider, afdelingshoofd of unithoofd, vindt vervanging plaats analoog aan het bepaalde in artikel 14.