Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Subsidieplafond en openstelling subsidie Provinciale Impuls Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieplafond en openstelling subsidie Provinciale Impuls Wonen
CiteertitelSubsidieplafond en openstelling subsidie Provinciale Impuls Wonen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201610-10-2016Nieuwe regeling

05-09-2016

Provinciaal Blad, 2016, 4933

16012839

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond en openstelling subsidie Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 5 september 2016, nummer 16012839, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepaling voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten:

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 2.300.000.

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 8 september 2016 tot en met 9 oktober 2016.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 5 september 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 7 september 2016

De secretaris, A.W. Smit