Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Ophogingsbesluit SVNL agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOphogingsbesluit SVNL agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017
CiteertitelOphogingsbesluit SVNL agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, art 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2016Nieuwe regeling

04-10-2016

Provinciaal blad, 2015, 5529

16014395

Tekst van de regeling

Intitulé

Ophogingsbesluit SVNL agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 4 oktober 2016, nr. 16014395, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland en Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer), houdende ophoging van het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van subsidies agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • -

    gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;

  • -

    gelet op het Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland en Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer, van 7 juni 2016, nr. 16008434 (Provinciaal Blad 2016 nr. 3395);

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging:

Artikel I  

In artikel II, onderdeel A, wordt het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2017 voor het (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgehoogd met een bedrag van € 161905 en gewijzigd vastgesteld op € 621.009.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als: Ophogingsbesluit SVNL agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 4 oktober 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 10 oktober 2016

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting  

Dit betreft een ophoging van het subsidieplafond voor het lopende collectief agrarisch natuurbeheer onder het oude subsidiestelsel SVNL.