Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inrichting landelijk gebied, art 93
 2. Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016, art 1.3
 3. Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland, art 1.2
 4. Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, art 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201719-05-201731-12-2016Bijlage 5

20-06-2017

prb-2017-2748

17013030
19-05-201724-06-2017Art. 8, 10, 11, 13 en 15 en Bijlage 5

16-05-2017

prb-2017-2192

17010127
18-02-201715-11-201619-05-2017Art. 3

14-02-2017

prb-2017-666

17002530
11-10-201618-02-2017NIeuwe regeling

04-10-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5528

16014395

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 4 oktober 2016, nummer 16014395, tot vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016), de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  Gelet op artikel 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • -

  Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016;

 • -

  Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland;

 • -

  Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland;

 

Besluiten vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2016. Subsidie kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de Subsidiekaart SVNL en SVNL2016 (bijlage 4) behorende bij dit besluit.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.01, N06.05, N07.01, N08.01, N08.02, N08.03, N08.04, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04, N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen in een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 3.280.000/j gedurende maximaal zes jaar.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016 en artikel 3.1.3 van de SVNL kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein. Subsidie kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de Subsidiekaart SVNL en SVNL2016 (bijlage 4) behorende bij dit besluit.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.01, N06.05, N07.01, N08.01, N08.02, N08.03, N08.04, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04, N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 bedraagt:

€ 25.000/j gedurende maximaal 6 jaar voor subsidies SVNL

€ 125.000/j voor maximaal 6 jaar voor subsidies SVNL2016

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening
Artikel 7 Aanvraagperiode

Aanvragen voor deze subsidies SVNL en SVNL2016 kunnen in de periode van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016 worden ingediend bij de provincie Zeeland Postbus 6001, 4330 LA Middelburg door indiening via de door de provincie beschikbaar gestelde aanvraagformulieren SVNL en SVNL2016. Het aanvraagformulier SVNL is alleen van toepassing op aanvragers van areaaluitbreiding op een doorlopende SVNL beschikking. Het aanvraagformulier SVNL2016 is alleen van toepassing op aanvragers van nieuwe zesjarige beschikkingen.

Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Paragraaf 1 Investeringssubsidie
Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de Subsidiekaart SKNL en de bijbehorende tabel (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor kwaliteitsimpuls landschapselement;

 • e.

  kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype;

 • f.

  kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 bedraagt € 295.295,-.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering
Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de Subsidiekaart SKNL en de bijbehorende tabel (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 11 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van:

de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 11 bedraagt € 505.465,-.

Hoofdstuk 3 Tarieven
Artikel 15 tarieven begrotingsjaar 2017
 • 1.

  De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit;

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4.

  De jaarvergoeding voor de monitoring van natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

 • 5.

  De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 lid 3 SKNL bepaald en bedraagt € 9.000,- per ha voor de realisatie van een natuurbeheertype en bedraagt € 11.428,- per ha voor de realisatie van een landschapsbeheertype.

 • 6.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 0,98 %.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden
Artikel 16 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen onder hoofdstuk 1 van dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Subsidiekaart SVNL (bijlage 4) als subsidiabel is aangemerkt. De Subsidiekaart SVNL wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (http://www.portaalnatuurenlandschap.nl).

De subsidies als opgenomen onder hoofdstuk 2 van dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Subsidiekaart SKNL (bijlage 5 p.m.) als subsidiabel is aangemerkt. De Subsidiekaart SKNL wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en worden geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).

Artikel 17 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Subsidieaanvragen betreffende de natuurbeheertypen N17.05 Wilgengriend en N17.06 Vochtig en hellinghakhout worden behandeld als aanvragen voor het type N17.01 Hakhout en middenbos zoals beschreven in bijlage 2 van de SVNL2016. Nadat goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen voor de typen N17.05 en N17.06 zullen de nieuwe tarieven voor die beheertypen worden verwerkt in de betreffende beschikkingen.

Artikel 18 Beleidskader

Subsidieaanvragen voor continuering en uitbreiding natuurbeheer SVNL2016 als opgenomen onder worden getoetst aan het Natuurbeheerplan Zeeland 2017.

Subsidieaanvragen voor uitbreiding natuurbeheer SVNL worden getoetst aan het Natuurbeheerplan Zeeland 201

Artikel 19 Voorbehoud PS

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden verleend onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting door provinciale staten van Zeeland.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 20 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 21 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2017

Artikel 22 Uitwisselbaarheid

De plafonds genoemd onder hoofdstuk 1 zijn onderling uitwisselbaar.

De plafonds genoemd onder hoofdstuk 2 zijn onderling uitwisselbaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 4 oktober 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 10 oktober 2016

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1 Tarieven natuurbeheertypen en toeslagen 2017

Natuurbeheertype  

 

 

 

tarief  

Code RVO

Code index

naam

€/ha/j

7301

N01.01

Zee en wad

€ 0,36

7302

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 54,76

7303

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 93,14

7304

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 70,19

7311

N02.01

Rivier

€ 3,64

7321

N03.01

Beek en bron

€ 73,93

7331

N04.01

Kranswierwater

€ 42,56

7332

N04.02

Zoete plas

€ 42,86

7333

N04.03

Brak water

€ 53,51

7334

N04.04

Afgesloten zeearm

€ 0,36

7341

N05.01

Moeras

€ 715,71

7342

N05.02

Gemaaid rietland

€ 475,04

7351

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.648,83

7352

N06.02

Trilveen

€ 1.938,14

7353

N06.03

Hoogveen

€ 145,16

7354

N06.04

Vochtige heide

€ 220,31

7355

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 54,38

7356

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 70,05

7361

N07.01

Droge heide

€ 146,31

7362

N07.02

Zandverstuiving

€ 91,29

7381

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 7,85

7382

N08.02

Open duin

€ 210,97

7383

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 951,63

7384

N08.04

Duinheide

€ 168,54

7391

N09.01

Schor of kwelder

€ 103,64

7401

N10.01

Nat schraalland

€ 1.631,45

7402

N10.02

Vochtig schraalland

€ 947,16

7411

N11.01

Droog schraalland

€ 553,49

7421

N12.01

Bloemdijk

€ 1.468,17

7422

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 173,08

7423

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 362,09

7424

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 440,49

7425

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 701,79

7426

N12.06

Ruigteveld

€ 82,49

7431

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 511,41

7432

N13.02

Wintergastenweide

€ 19,06

7441

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 31,56

7442

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 16,14

7443

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 47,84

7451

N15.01

Duinbos

€ 53,93

7452

N15.02

Dennen-, eiken en beukenbos

€ 84,74

 

N16.01

Droog bos met productie

€ 0,00

 

N16.02

Vochtig bos met productie

€ 9,69

7481

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos (vervallen miv 1-1-2017)

€ 2.563,49

7482

N17.02

Droog hakhout

€ 394,72

7483

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 243,47

7484

N17.04

Eendenkooi

€ 2.164,76

 

N17.05

Wilgengriend (nieuw miv 1-1-2017)

€ 2.563,49

 

N17.06

Vochtig en hellinghakhout (nieuw miv 1-1-2017)

€ 2.563,49

 

 

 

 

7590

 

Recreatietoeslag

€ 33,34

7841

 

Toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 452,08

8499

 

Toeslag gescheperde kuddes laag

€ 277,80

8494

 

Toeslag vaarland

€ 466,14

 

Bijlage 2 Tarieven landschapsbeheertypen 2017

Landschapsbeheertype

 

 

tarief

 

 

eenheid

€/ha/j

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 128,73

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 2.997,32

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 95,00

L01.04.00

Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)

ha

€ 1.518,56

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 210,45

L01.06.00

Struweelhaag cyclus ¿ gemiddeld

100 m

€ 264,74

L01.07.00

Laan - gemiddeld note

100 m

€ 259,23

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

€ 11,12

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.684,50

L01.16.00

Bossingel (nieuw per 1-1-2017)

ha

€ 1.518,56

L03.01

Fortterrein

ha 

€ 688,09

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,75

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.238,72

L02.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 809,33

 

Bijlage 3 Tarieven monitoring natuurbeheertypen 2017

Natuurbeheertype  

 

tarief  

 

 

€/ha/j  

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 15,64

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 9,48

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 8,52

N05.01

Moeras

€ 19,40  

N05.02

Gemaaid rietland

€ 11,79

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 24,64

N06.02

Trilveen

€ 21,14  

N06.03

Hoogveen

€ 28,57  

N06.04

Vochtige heide

€ 14,71  

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 91,59

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 91,50

N07.01

Droge heide

€ 13,54  

N07.02

Zandverstuiving

€ 13,54  

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 7,45

N08.02

Open duin

€ 19,60  

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 25,08

N08.04

Duinheide

€ 13,54  

N09.01

Schor of kwelder

€ 17,48

N10.01

Nat schraalland

€ 28,48  

N10.02

Vochtig hooiland

€ 20,67

N11.01

Droog schraalland

€ 16,93

N12.01

Bloemdijk

€ 15,08 

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 2,89

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 15,67

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 17,48

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 8,50

N12.06

Ruigteveld

€ 4,80  

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 7,66

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 18,08

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 9,68

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 16,32

N15.01

Duinbos

€ 7,07  

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,07

N16.01

Droog bos met productie

€ 4,74

N16.02

Vochtig bos met productie

€ 4,74

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos (vervallen per 1-1-2017)

€ 13,36

N17.02

Droog hakhout

€ 2,87  

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 2,87

N17.05

Wilgengriend (nieuw miv 1-1-2017)

€ 13,36

N17.06

Vochtig en hellinghakhout (nieuw miv 1-1-2017)

€ 13,36

 

Bijlage 4 Subsidiekaart SVNL en SVNL2016

Bijlage 5 Subsidiekaart SKNL en bijbehorende tabel

 

Tabel behorende bij Subsidiekaart SNKL

 

 

 Gebied 

 Kadastraal  

 perceelnummer 

 Oppervlakte  

 in hectares 

 Type subsidie 

Weel in de Heerepolder

GOE G 700

2,9

fv

inv nn

­

Oude Veerseweg

VRE E 1091

3,2

fv

­

Kievitshoek

MRK N 1131

1,0

fv

inv nn

­

Bosje van Klompe

PLL00 G 986

3,7

fv

inv nn

PLL00 G 987

5,3

inv nz

Groote Gat

OBG O 1490

2,7

inv nn

­

OBG O 1090

0,2

inv nz

OBG O 1439

1,9

­

inv nz

OBG O 1095

2,4

­

inv nz

OBG O 1109

3,4

inv nz

OBG O 1492

2,0

inv nz

Waterwingebied Clinge –

Sint-Jansteen

HUL S 36

5,8

inv nz

HUL S 1744

96,4

­

inv nz

 

HUL R 858

62,7

 

 

inv nz

Oosterschenge

GOE AC 295

8,9

­

inv nz

GOE AC 286 (ged.)

1,9

­

inv nz

Margarethapolder 1 en 2

TNZ T 2033

12,7

­

inv nz

TNZ T 963

4,5

­

inv nz

TNZ T 525

4,7

­

inv nz

TNZ T 108

9,8

inv nz

TNZ T 106

3,0

inv nz

Beekshoekpolder

VRE N 2402

19,1

inv nz

fv = functieverandering (cf. artikel 15, eerste lid, SKNL); inv nn = investering nieuwe natuur (realisatie van een natuurbeheertype en/of landschapselement cf. artikel 8, eerste lid, SKNL); inv nz = investering nazorg bestaande natuur (verhoging van de kwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en/of landschapselement cf. artikel 8, eerste lid, SKNL)