Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling van de jonge landbouwersregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling van de jonge landbouwersregeling
CiteertitelOpenstellingsbesluit van de jonge landbouwersregeling
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-201616-01-2017Nieuwe regeling

22-11-2016

prb-2016-6367

16018448

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling van de jonge landbouwersregeling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 22 november 2016, nr. 16018448, tot openstelling van de jonge landbouwersregeling uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland;

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Besluiten:

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellen: paragraaf 3 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland – verder te noemen de Verordening - voor de periode van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt:

 • a.

  een plafond van € 475.000,= bestaande uit 50% Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% provinciale cofinanciering.

Artikel 3 fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd in bijlage 1.

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

 • 3.

  De accountantsverklaring genoemd in artikel 2.3.4 lid 2 van de Verordening betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

 • 4.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.3.8 van de Verordening hanteren gedeputeerde staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 6.

  De peildatum voor het bepalen van de verdeling in het eigen vermogen zoals bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk 2 van de Verordening is 31 december 2015, 30 april 2016 of 30 juni 2016.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder e, is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder i, is de subsidieontvanger niet verplicht om een maal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van artikelen 1.23 en 1.25 verstrekken gedeputeerde staten geen voorschot.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 22 november 2016.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 28 november 2016

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

 

Investeringscategorie

 

Score

1.

Zonnepanelen

 

6

2.

Windmolen

 

4

3.

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

 

6

4.

Warmtekracht werkend op biomassa

 

6

5.

Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

 

4

6.

Kleine windturbine (zonder vergunning)

 

6

7.

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming of plaatsspecifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur 

 

8

8.

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

 

6

9.

Machines voor niet-kerende grondbewerking

 

10

10.

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

 

10

11.

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

 

7

12.

Koematras, waterbed

 

6

13.

Varkensvriendelijke vloeren

 

6

14.

Open-watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

 

6

15.

Padcooling in stallen voor veehouderij

 

5

16.

Warmtewisselaar in stallen voor veehouderij

 

6

17.

 

Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollenteelt, boomteelt, fruitteelt, vollegrondsteelt of bedekte teelt

 

8

18.

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

 

9

19.

Emissie-arme vloeren voor niet-gesloten stallen melkveehouderij

(urine- en mestscheidende vloeren)

 

7

20.

Biobed of biofilter

 

5

 

 

Toelichting  

Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee we jonge landbouwers willen stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

De eerste openstelling van 1 maart 2016 had een beperkte investeringslijst. Wel heeft de openstelling in een behoefte voorzien, want landelijk is er sprake van een grote deelname in deze regeling. In deze openstelling is de investeringslijst uitgebreider, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabilteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

Gedeputeerde staten stellen een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore zoals opgenomen in bijlage 1.

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.

 

Investering

Toelichting

1. Zonnepanelen

Subsidiabel:

 • -

  Zonnepanelen

 • -

  Zonnecollectoren inclusief zonneboiler. Uiteraard zijn de kosten van de boiler niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van zonnecollectoren.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming).

 

* De opgewekte energie vanuit zonnepanelen moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

2. Windmolen

Subsidiabel:

 • -

  Windmolen

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

* De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

3. Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

Subsidiabel:

 • -

  Mestvergister

 • -

  Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestvergister nodig zijn. Hieronder kunnen ook volledige composteerinstallaties vallen. Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder de daadwerkelijke aanschaf van een mestvergister.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

Een mogelijk ook aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering.

4. Warmte kracht werkend op biomassa

Subsidiabel:

 • -

  Warmtekrachtinstallatie op biomassa (o.a. Bio-WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van een leverancier door deze investering is niet subsidiabel.

5. Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

Subsidiabel:

 • -

  Warmtekrachtinstallatie op fossiele brandstof waarmee efficiënt energie wordt opgewekt (o.a. Warmtekrachtkoppeling (WKK) met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van fossiele brandstof.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier door deze investering is niet subsidiabel.

6. Kleine windturbine (zonder vergunning)

Subsidiabel:

 • -

  Windturbine met een maximale hoogte van 15 meter, waarvoor geen vergunning nodig is.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

* De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

 

7. Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

(zie toelichting)

Subsidiabel:

 • -

  Alle soorten precisiebemesters.

 • -

  Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw.

 • -

  Alle soorten bewateringssytemen voor precisielandbouw.

 • -

  Spuitdoppen voor gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw

 • -

  GPS en GIS apparatuur voor deze systemen

 • -

  Samenstelkosten van de digitale bodemkaart ten behoeve van de GPS en GIS apparatuur voor deze system

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

 • -

  Bijhorende software (bijvoorbeeld software om de rijpaden uit te stippelen).

   

8. Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkings-installatie, levert geen extra score op)

Subsidiabel:

 • -

  Mestscheidingsinstallatie: Scheidingsapparatuur voor mest.

 • -

  Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestscheidingsinstallaties nodig zijn. Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestscheidingsinstallatie.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

   

9. Machines voor niet kerende grondbewerking

Subsidiabel:

 • -

  Machines t.b.v. niet kerende grondbewerking.

 • -

  GPS/GIS apparatuur voor het systeem. GPS en GIS apparatuur voor dit systemen is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

   

10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk

Subsidiabel:

 • -

  Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien / poten/ planten

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

   

11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

Subsidiabel:

 • -

  Alle soorten GPS systemen voor koeien (mogelijke doelen: tracking in veld of stal, bijhouden gezondheid koe, bijhouden afgifte melk etc.)

 • -

  Automatische selectiepoorten voor koeien voor toegang richting de weide

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  computersoftware, laptops/ computers, tablets etc. voor het ontvangen/ invoeren/sturen van GPS gegevens.

   

12. Koematras, waterbed

Subsidiabel:

 • -

  Matrassen voor koeien om op te rusten

 • -

  Waterbedden voor koeien om op te rusten

 • -

  Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden.

 • -

  Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

 • -

  De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.

   

13. Varkensvriendelijke vloeren

Zie aparte toelichting

14. Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

Subsidiabel:

 • -

  Open-watervoorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen.

 • -

  (Aanleg) waterleidingen voor de open water voorziening voor pluimvee.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Zwemvoorzieningen: Zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel.

 • -

  Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem. Dit is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en daarmee niet subsidiabel.

 

Een open-watervoorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open-watervoorziening moet binnen de stal plaatsvinden. De open-watervoorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiënevoorschriften voldoen. Voor wettelijke voorschriften moet u zelf de vereisten van de (lokale) overheid raadplegen.

 

15. Pad cooling in stallen voor veehouderij

Subsidiabel:

 • -

  Padcooling systeem voor in stallen wat zorgt voor afkoeling van binnenkomende lucht via het verdampen van water in de binnenkomende lucht.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

16. Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij

Subsidiabel:

 • -

  Warmtewisselaar inclusief onderdelen van het systeem voor het regelen van de temperatuur in stallen op basis van lucht-lucht of medium-lucht zoals water-lucht. Voorbeelden zijn verwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte of warme stallucht om nieuwe verse lucht mee te warmen.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Reguliere verwarmingssystemen o.a. waarbij water moet worden opgewarmd met energie om de lucht te warmen. Dat wordt niet gezien als warmtewisselaar. Het is noodzakelijk om warmte of koelte te hergebruiken (wisselwerking) om te warmen of koelen.

   

17. Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

 

Subsidiabel:

 • -

  Een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad, waarmee erfafspoeling gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de bijhorende buizen, goten, richels voor afvoer.

 • -

  Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer.

 • -

  Waterveegmachine voor erf met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

 • -

  Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

 • -

  Opvangsysteem van perssappen onder sleufsilo’s.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

  

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Overkapping voor een voederopslag.

 • -

  Overkapping voor een mestopslag.

 • -

  Kosten voor herinrichting van het erf.

 • -

  Erfverharding.

 • -

  Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering.

 • -

  kuilplaten of sleufsilo’s;

 • -

  installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater.

 • -

  Waterzuiveringsinstallatie.

 

18. Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

Subsidiabel:

 • -

  een spuitmachine met restvloeistofreductie van ten minste 50% door volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof (gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit).

 • -

  een spuitmachine met restvloeistofreductie van ten minste 50% doordat de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

 

19. Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

Subsidiabel:

 • -

  De vloerdelen van Rundveevloer RAV code A1.9: BWL 2010.30.V3, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif

 • -

  De vloerdelen van Rundveevloer RAV code A1.13: BWL 2010.34.V5, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

 • -

  De vloerdelen van Rundveevloer RAV code A1.28: BWL2015.05 Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif.

 • -

  Bijhorend mestschuifsysteem voor genoemde typen vloeren.

 • -

  Kosten voor aanleg van de genoemde typen vloeren inclusief mogelijke sloopkosten oude vloer.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Fundering waarop vloer ligt.

 • -

  Mestkelder.

 • -

  Muren en dak stal.

 • -

  Mestkanaal.

   

20. Biobed of biofilter

Subsidiabel:

 • -

  Alle onderdelen van het biofliter of biobed voor luchtuitstoot vermindering door natuurlijk filtermateriaal zoals houtsnippers of kokosschalen in combinatie met micro organismen en schimmels.

 • -

  De bijhorende installatie die de te reinigen luchtstroom door het biobed of biofilter blaast.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • -

  Een (biologische) luchtwasser waarin het biofilter kan worden gebruikt. Enkel het biofilter zelf is subsidiabel.

 

Toelichting systemen precisie bemesting (investering 7)

De bedoelde systemen precisie bemesting zijn onder andere:

 • 1.

  systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt;

 • 2.

  systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

 • 3.

  systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren;

 • 4.

  systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest bij maïs:

 

Aparte toelichting varkensvriendelijke vloeren (investering 13)

Subsidiabele investeringen varkensvriendelijke vloeren

1. Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen: 

Een dichte vloer met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 van per guste of dragende zeug.

 

2. Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen:

Een dichte vloer van minimaal 1,40 meter Lengte en 0, 60 meter breedte per zeug. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

 

3. Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen.

Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per gespeende big.

 

4. Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens.

Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per vleesvarken.

 

5. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters:

Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens bestaande uit betonroosters of composietroosters.

Nadrukkelijk zijn gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of Kunststof roosters niet subsidiabel.

 

6. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer:

Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

 

7. Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen.

Een voor minimaal 76% dicht vloeroppervlak per dekbeer.

 

 

Varkensvriendelijke vloeren definities:

Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6:

Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

 • a.

  het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en

 • b.

  de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat.

Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.

Zie voor meer informatie de bijlage 1 van de Maatlat Duurzame Veehouderij van SMK.