Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Generieke regeling t.b.v. de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Generieke regeling t.b.v. de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD)
CiteertitelGenerieke regeling ten behoeve van de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD)
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen i.v.m. gevorderde jurisprudentie waaruit blijkt dat doel ook op andere wijze kan worden bereikt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  2. wet AOW
  3. wet Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201601-01-201301-01-2020Nieuwe regeling

06-12-2016

prb-2016-6585

16019957

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Generieke regeling t.b.v. de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD)

Besluit van gedeputeerde staten d.d. 6 december 2016, kenmerk 16019957, houdende vaststelling van een generieke regeling ten behoeve van de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • dat vanwege de opheffing van de PSD in 2003 de in dienst zijnde medewerkers ontslag is verleend onder toekenning van een aanspraak op wachtgeld, waarbij in ieder geval werd gegarandeerd dat de aanspraak op een wachtgeld dan wel een uitkering wat duur en hoogte betreft overeenstemt met een wachtgeld dan wel een uitkering ingevolge het Wachtgeldbesluit Zeeland 1974 en de Uitkeringsregeling Zeeland, zoals deze regelingen luiden op 20 december 1991;

  • dat het tijdstip van beëindiging van het wachtgeld was bepaald bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd;

  • dat ingevolge de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet van 4 juni 2015 tot versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet vanaf 2013 in stappen wordt verhoogd tot 67 jaar in 2021, en vanaf 2022 wordt gekoppeld aan de levensverwachting;

  • dat wij als gevolg van recente jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep in het kader van een duurafspraak geen onderscheid naar leeftijd meer mogen maken als bedoeld in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid;

  • dat wij gehouden zijn te repareren het zogenaamde AOW-gat dat voor de individuele voormalige medewerker is ontstaan dan wel ontstaat door het wijzigen van de ingangsdatum van de pensioengerechtigde leeftijd;

  • reden waarom wij vaststellen een generieke regeling ten behoeve van de wijziging van de wachtgeldregeling van de voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD);

  • gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN VAST TE STELLEN

 

Artikel I  

 

Generieke regeling ten behoeve van de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD).

Artikel 1 Toepassingsbereik regeling

Deze regeling is van toepassing op de voormalige medewerkers van de PSD die in verband met de opheffing van de PSD met ingang van 18 maart 2003 ontslag is verleend onder toekenning van een aanspraak op wachtgeld op grond van het Sociaal Statuut opheffing Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, laatstelijk gewijzigd vastgesteld bij besluit van provinciale staten d.d. 20 juni 1997.

Artikel 2 Einde aanspraak op wachtgeld

De aanspraak op wachtgeld als bedoeld in het Sociaal Statuut opheffing Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, eindigt uiterlijk met ingang van de datum waarop de voormalige medewerker aanspraak verkrijgt op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Generieke regeling ten behoeve van de wijziging van de wachtgeldregeling van voormalige medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD).

 

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, en werkt terug tot het met 1 januari 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 december 2016.

drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 12 december 2016

de secretaris, A.W. Smit