Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017
CiteertitelToetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpCultuur en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 3 Og
 2. art. 2.22 Wabo
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2017Nieuwe regeling

06-02-2017

prb-2017-605

17002150

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 6 februari 2017, kenmerk 17002150 houdende vaststelling van het Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van de afdeling Mobiliteit en Samenleving nummer 17002150;

 • overwegende dat een archeologisch toetsingskader noodzakelijk is voor de beoordeling of voorafgaand aan de verlening van vergunningen archeologisch onderzoek noodzakelijk is;

 • gelet op artikel 3 lid 3 h tot en met j van de Ontgrondingenwet en artikel 2.22 lid 3 d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017:

Artikel 1  

 • 1.

  Onder een archeologisch rijksmonument wordt verstaan een archeologisch monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister als bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet

 • 2.

  Onder terreinen met een bekende archeologische waarde worden verstaan:

  • a.

   alle gebieden op de vigerende Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren met de aanduidingen:

   • i.

    AMK-terreinen, historische locaties en vindplaatsen (begrensd)

   • ii.

    AMK-terreinen: stads- en dorpskernen exclusief Middelburg, Veere, Vlissingen, Arnemuiden en Domburg

   • iii.

    Archeologische vindplaats (puntlocatie)

  • b.

   alle gebieden op de vigerende Archeologische beleidskaarten Schouwen-Duiveland met de aanduidingen:

   • i.

    Terrein van zeer hoge archeologische waarde

   • ii.

    Terrein van hoge archeologische waarde

   • iii.

    Terrein van archeologische waarde

  • c.

   alle gebieden op de vigerende Maatregelen-in-lagen kaartlaag 1 (“Walcheren”) van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen met de aanduidingen:

   • i.

    Categorie 2 (terreinen van archeologische waarde)

   • ii.

    Categorie 3 (gewaardeerde stads-/dorpskern)

  • d.

   alle gebieden op de vigerende verbeelding van de bestemmingsplannen van de gemeente Terneuzen met de dubbelbestemming:

   • i.

    Waarde – Archeologie 1

  • e.

   alle gebieden binnen 50 meter van puntlocaties met archeologische waarnemingen en/of archeologische vondstlocaties uit het nationale archeologische informatiesysteem Archis 3 of uit het Zeeuws Archeologisch Archief

  • f.

   alle dijken waarvan de eerste aanleg ouder is dan 50 jaar

 • 3.

  Onder terreinen met een gerede archeologische verwachting worden verstaan:

  • a.

   alle gebieden op de vigerende Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren met de aanduidingen:

   • i.

    Zone met een hoge en middelhoge archeologische verwachting

   • ii.

    Duin- en strandgebied

  • b.

   alle gebieden op de vigerende Archeologische beleidskaarten Schouwen-Duiveland met de aanduiding:

   • i.

    Archeologisch onderzoeksgebied A

  • c.

   alle gebieden op de vigerende Maatregelen-in-lagen kaartlaag 1 (“Walcheren”), Maatregelen-in-lagen kaartlaag 2 (“Hollandveen”), Maatregelen-in-lagen kaartlaag 3 (“Wormer”) en Maatregelen-in-lagen kaartlaag 4 (“Pleistoceen”) van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen met de aanduidingen:

   • i.

    Categorie 4 (hoge verwachting)

   • ii.

    Categorie 5 (gematigde verwachting)

  • d.

   alle gebieden op de vigerende verbeelding van de bestemmingsplannen van de gemeente Terneuzen met de dubbelbestemming:

   • i.

    Waarde – Archeologie X, waarbij X staat voor elk willekeurig getal behalve 1

  • e.

   alle gebieden op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden met de aanduidingen:

   • i.

    Hoge trefkans (water)

   • ii.

    Middelhoge trefkans (water)

Artikel 2  

Bij verstoring van de bodem:

 • 1.

  op archeologische rijksmonumenten dient een monumentenvergunning aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of haar rechtsopvolgers

 • 2.

  op terreinen met een bekende archeologische waarde niet zijnde archeologische rijksmonumenten dient altijd archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden

 • 3.

  op terreinen met een gerede archeologische verwachting dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden indien de werkzaamheden dieper gaan dan 30 cm onder het bestaande maaiveld en het te verstoren oppervlak groter is dan 100 m²

 • 4.

  op alle overige terreinen hoeft geen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Het toetsingskader archeologie uit de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015 wordt ingetrokken met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 februari 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 15 februari 2017

De secretaris, A.W. Smit