Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Fonds Impuls Bedrijventerreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Fonds Impuls Bedrijventerreinen
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201726-05-2017Nieuwe regeling

28-03-2017

prb-2017-1389

17006363

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Fonds Impuls Bedrijventerreinen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 28 maart 2017, kenmerk 17006363, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 14 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen (Fonds Impuls Bedrijventerreinen)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland ,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 14 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen (Fonds Impuls Bedrijventerreinen)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 14.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten:

 

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 14 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen (Fonds Impuls Bedrijventerreinen)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt €1.863.290.

 

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 14 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen (Fonds Impuls Bedrijventerreinen)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 april 2017 tot en met 26 mei 2017.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 28 maart 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 30 maart 2017

De secretaris, A.W. Smit