Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201703-09-2017Nieuwe regeling

13-06-2017

prb-2017-2619

17012595

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 juni 2017, kenmerk 17012595, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepaling voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel 1  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 1.560.000,--.

 

Artikel 2  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 19 juni 2017 tot en met 3 september 2017.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 juni 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 16 juni 2017

De secretaris, A.W. Smit