Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijke mandaat voor het zomerreces 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijke mandaat voor het zomerreces 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201719-08-2017Nieuwe regeling

17-07-2017

prb-2017-3217

17015195

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijke mandaat voor het zomerreces 2017

Besluit tijdelijk mandaat namens gedeputeerde staten voor het zomerreces 2017, nr. 17015195.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren gedurende de periode van het zomerreces;

 • gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Artikel 1  

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd Ruimte of diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake:

  • het geven van een reactieve aanwijzing op grond van artikel 3.8, zesde lid Wro juncto artikel 4.2, eerste lid Wro en de daaruit voortvloeiende uitgaande correspondentie;

  • het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, eerste lid onder d Wro en de daaruit voortvloeiende uitgaande correspondentie;

 • 2.

  Een zienswijze of reactieve aanwijzing wordt niet eerder uitgebracht dan nadat de portefeuillehouder of diens plaatsvervanger is geraadpleegd.

Artikel 2  

Mandaat wordt niet verleend voor de in artikel 10:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedoelde gevallen.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 juli 2017 en vervalt met ingang van 19 augustus 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 17 juli 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 22 juli 2017

De secretaris, A.W. Smit