Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Mandaatbesluit Havenmeester Zeeland Seaports

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Mandaatbesluit Havenmeester Zeeland Seaports
CiteertitelMandaatbesluit Havenmeester GR ZSP/NV ZSP 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerporganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-07-2019Nieuwe regeling

06-12-2017

prb-2017-5784

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Mandaatbesluit Havenmeester Zeeland Seaports

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP),

gelet op hoofdstuk 5 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 en het Havenreglement Zeeland Seaports 2018 (havenreglement) alsmede de artikelen 3 en 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports;

overwegende dat:

 • er tussen de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) en de NV ZSP in het kader van de verzelfstandiging afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van de publiekrechtelijke taken in het beheersgebied van de GR ZSP;

 • deze publiekrechtelijke taken, die het Dagelijks Bestuur op grond van hogere regelgeving en op grond van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordening en nadere regelgeving heeft, aan de Havenmeester van Zeeland Seaports zullen worden gemandateerd.

 • de Havenmeester in dienst is van de NV ZSP en tevens aangewezen wordt als onbezoldigd ambtenaar van de GR ZSP;

 • het ook om redenen van doelmatigheid wenselijk is hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden door het bestuur worden gemandateerd de Havenmeester van Zeeland Seaports;

 • de het hoofd van de Havendienst van Zeeland Seaports bij besluit van 6 december 2017 door het Dagelijks Bestuur is aangewezen als Havenmeester op grond van artikel 2.1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018:

besluit

 

Mandaatbesluit Havenmeester GR ZSP/NV ZSP 2018

Artikel 1  

Aan de Havenmeester van de GR ZSP / NV ZSP en diens plaatsvervanger (Adjunct-Havenmeester) de navolgende mandaten/machtiging te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur alsmede het nemen van besluiten het vaststellen en ondertekenen van alle op die besluiten betrekking hebbende stukken ter zake op grond van:

 • a.

  de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 en voor zover uitgewerkt in het Havenreglement Zeeland Seaports 2018, met uitzondering van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10.1 van die verordening;

 • b.

  de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 8 van de Scheepvaartverkeerswet.

Artikel 2  

Het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in de artikelen 1 onder a. en b. voor zover het het beheersgebied van de GR ZSP/de NV ZSP betreft.

 

Artikel 3  

Het uitoefenen van de bevoegdheden tot het opleggen van een last onder bestuursdwang alsmede het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports.

 

Artikel 4  

De Havenmeester is bevoegd voor wat betreft de bevoegdheden waarvoor deze aanwijzing geldt ondermandaat te verlenen/ machtiging door te geven aan medewerkers van de N.V. ZSP en zoals overeengekomen in de overeenkomst tot regeling van de uitvoering van nautische beheertaken in het havengebied Terneuzen (ZLD- 6092) aan ambtenaren van Rijkswaterstaat.

 

Artikel 5  

De gemandateerde is verplicht zich middels het jaarverslag van de NV ZSP te verantwoorden over het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden in het jaar waarop het jaarverslag ziet.

 

Artikel 6  

Het mandaatbesluit Havenmeester Zeeland Seaports vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 april 2011 wordt ingetrokken.

 

Artikel 8  

 • a.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018;

 • b.

  Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 9  

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Havenmeester GR ZSP/NV ZSP 2018”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2017.

Voorzitter,

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen

Secretaris,

drs. T.J. Kalverboer

Uitgegeven 20 december 2017

De secretaris van de provincie Zeeland,

A.W. Smit