Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling
CiteertitelOpenstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201820-04-2018Nieuwe regeling

06-03-2018

prb-2018-1807

18005945

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 maart 2018, kenmerk 18005945, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op de artikelen 17.2.4 en 17.3.4 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 en artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 12 maart 2018 tot en met 20 april 2018.

 

Artikel II  

  • 1.

    Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 200.000,-

  • 2.

    Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 800.000,-.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 maart 2018

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 9 maart 2018

De secretaris, A.W. Smit