Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201910-05-2019Nieuwe regeling

12-03-2019

prb-2019-1833

19007387

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 12 maart 2019, kenmerk 19007387, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op de artikelen 17.2.4 en 17.3.4 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 en artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 15 maart 2019 tot en met 10 mei 2019.

 

Artikel II  

  • 1.

    Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 200.000,-.

  • 2.

    Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 800.000,-.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 12 maart 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 14 maart 2019

De secretaris, A.W. Smit