Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201907-06-2019Nieuwe regeling

16-04-2019

prb-2019-2970

19011384

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 april 2019, kenmerk 19011384, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering bij Europese programma’s' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering bij Europese programma’s' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op de artikelen 20.7, tweede lid, en 20.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder i en ii van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 19 april 2019, vanaf 9:00 uur tot en met 7 juni 2019, tot 17:00 uur.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder i en ii van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de tenderperiode, genoemd in artikel I, bedraagt:

  • a.

    € 187.500,- voor subsidies als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder i;

  • b.

    € 187.500,- voor subsidies als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder ii.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 april 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 19 april 2019

De secretaris, A.W. Smit